Skip to content

Diwrnodau allan i'r teulu yng Dinefwr

Ymwelwyr yn mwynhau crwydro yn y gwanwyn yn Ninefwr, Sir Gaerfyrddin.
Ymwelwyr yn mwynhau crwydro yn y gwanwyn yn Ninefwr | © National Trust / James Dobson

Mae rhywbeth i’w wneud bob amser yn Ninefwr, waeth beth yw’r tywydd. Archwiliwch ystafelloedd eang y tŷ, dewch i weld beth sy’n newydd ym Mhentref y Tylwyth Teg, mwynhewch ginio yn y caffi, ewch am dro o amgylch y parcdir a’r coetiroedd Cymreig hynafol, neu os ydych chi’n teimlo’n egnïol, ewch i weld adfeilion urddasol Castell Dinefwr.

Cynllunio eich ymweliad gyda’r teulu


I’ch helpu i gynllunio’ch diwrnod allan ymlaen llaw, dyma ychydig o wybodaeth allweddol:

· Gallwch ddod o hyd i'n holl oriau agor yma ar gyfer gwahanol rannau'r ystâd. Cynghorwn eich bod yn cael golwg ar ein horiau agor cyn i chi deithio oherwydd gall amseroedd agor rhai rhannau newid yn dibynnu ar y tymor.

· Mae croeso i gŵn o gwmpas y rhan fwyaf o'r ystâd ac yn y tŷ a'r caffi. Darllenwch fwy am ymweld gyda’ch ffrind pedair coes yma.

· Gellir dod o hyd i’r toiledau yn y ganolfan ymwelwyr yn y maes parcio ac o fewn islawr Tŷ Newton. Mae'r toiledau anabl a’r cyfleusterau newid yn y ganolfan ymwelwyr yn y maes parcio.

· Gellir gweld prisiau mynediad ar ein tudalen we yma (Gall aelodau'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol gael mynediad am ddim).

· Os ydych chi’n ymweld â ni mewn cadair olwyn neu gyda chadair wthio, mae mynediad gwastad o’r maes parcio i Dŷ Newton. Gellir gweld llwybrau hygyrch, gwastad o flaen Tŷ Newton, ond noder y gallai rhai llwybrau fod yn anaddas ac nid oes lifft y tu mewn i’r tŷ. Os oes angen cymorth arnoch chi, neu os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, gofynnwch i aelod o’n tîm cyfeillgar.

Hanner tymor mis Chwefror

Mwynhewch hwyl hanner tymor rhwng 10 – 18 Chwefror. Mae digonedd o gyfleoedd i gael chwa o awyr iach a rhoi cyfle i'r plant ymestyn eu coesau o amgylch yr Ystâd a'r Tŷ.

Llwybr ffigyrau bach

A allwch chi ddod o hyd i'r ffigyrau bach sydd wedi cael eu cuddio o amgylch y tŷ? Bydd angen eich sgiliau chwilio gorau arnoch. Ymunwch â’r chwilfa i ddod o hyd i’r holl gymeriadau a darganfod straeon am y Tŷ ar hyd y ffordd, gan gynnwys y gath ddirgel, hynafol.

Gweithdy creadigol argraffu papur wal Dydd Iau

Yn y gweithdy hwyliog, cydweithredol hwn byddwch yn helpu i greu rholyn o bapur wal ar gyfer Tŷ Newton. Torchwch eich llewys a rhowch gynnig ar baentio, argraffu neu dynnu llun eich cyfraniad eich hun ar gyfer papur wal y Tŷ.

Cymerwch ran yn ein digwyddiadau hwyliog drwy gydol y flwyddyn, edrychwch ar y digwyddiadau sydd ar y gweill yma.

Caffi

Mae ein caffi nawr ar agor bob dydd rhwng 10.30am-3.30pm. Mae gan y fwydlen ystod o ginio a byrbrydau ysgafn gan gynnwys y cawl enwog, pastai, cacennau a brechdanau.

Teithiau Cerdded yn Ninefwr

Ymgollwch ym myd natur a mwynhewch harddwch 800 acer o goetir, coed hynod a pharcdir. Mae adfeilion trawiadol tŵr castell Dinefwr yn sefyll uwchben yr ystâd ac mae llwybr yn arwain at y Castell o'r maes parcio, gyda golygfa gwirioneddol fendigedig o Ddyffryn Tywi cyfan yn wobr. Mae Dinefwr yn llawn o nifer o rywogaethau o adar a bywyd gwyllt a gellir gweld gyr lleol o geirw braenar yn pori gerllaw'r Tŷ yn aml.

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Blaen y fynedfa a’r rhodfa yn Nhŷ Newton yn Ninefwr, Sir Gâr, Cymru
Erthygl
Erthygl

Ymweld â Thŷ Newton yn Ninefwr 

Yn swatio ym mharc Dinefwr ger Llandeilo, mae Tŷ Newton yn blasty Cymreig anffurfiol sy’n cynnig cyfuniad o’r hanesyddol a’r cyfoes.

Ceirw ar laswelltir ym mharc ceirw Dinefwr, gyda’r haul yn disgleirio drwy ganghennau moel coed ar ben bryncyn i’r chwith
Erthygl
Erthygl

Crwydrwch y parc yn Ninefwr 

Dewch am dro drwy Barc Dinefwr ger Llandeilo, ystâd 800-erw drawiadol lle gwelwch amrywiaeth o fywyd gwyllt a rhai o’r coed hynaf yng ngwledydd Prydain.

Dog walking on a lead
Erthygl
Erthygl

Ymweld â Dinefwr gyda'ch ci 

Mwynhewch ddiwrnod allan gyda'ch ci yn Ninefwr. Croesawir cŵn drwy gydol y flwyddyn, ac mae digon o leoedd ichi eu harchwilio.