Skip to content

Diwrnodau allan i'r teulu yng Dinefwr

Bachgen yn chwarae yn Dinefwr
Chwarae gyda chŵn yn Ninefwr, Sir Gaerfyrddin, Cymru | © National Trust Images / Trevor ray Hart

Mae rhywbeth i’w wneud bob amser yn Ninefwr, waeth beth yw’r tywydd. Archwiliwch ystafelloedd eang y tŷ, dewch i weld beth sy’n newydd ym Mhentref y Tylwyth Teg, mwynhewch ginio yn y caffi, ewch am dro o amgylch y parcdir a’r coetiroedd Cymreig hynafol, neu os ydych chi’n teimlo’n egnïol, ewch i weld adfeilion urddasol Castell Dinefwr.

Newydd ardal chwarae’r Iard Dderw

Yr haf hwn, mae rhywbeth arbennig yn digwydd yn Ninefwr. Caiff y cwrt traddodiadol ei droi’n fan chwarae creadigol newydd, sef yr Iard Dderw. Bydd yr holl weithgareddau hwyliog arferol yn dal i gael eu cynnal ar gyfer teuluoedd; gwisgo amdanoch yn Nhŷ Newton, dringo i fyny at Gastell Dinefwr, dweud ‘helo’ wrth y lloi bach neu chwilio am geirw’n torheulo yn y parc. Ond eleni, bydd mwy fyth o bethau i’r holl deulu eu mwynhau yn Ninefwr. Efallai y bydd gennym ambell ‘space hopper’ hyd yn oed!

Newydd ardal chwarae’r Iard Dderw – bydd yn agor ar 20 Gorffennaf 2024.

Rydym wedi trawsnewid yr hen gwrt yn fannau chwarae dan do ac awyr agored – sef yr Iard Dderw – lle bydd modd ichi roi rhwydd hynt i’ch dychymyg.

Cewch chwarae gyda dŵr, cuddio yn y drysni cynfasau, adeiladu gwâl neu dwneli ac ati trwy ddefnyddio hen glwydi defaid, a darganfod beth arall sy’n llechu yn yr Iard Dderw. Mae’r siop ‘llyfrau ail law’ i blant wedi’i hailwampio – dyma le perffaith i adroddwyr hanesion danio’u dychymyg a hefyd ceir man arbennig lle gall pobl ifanc ymlacio a magu nerth o’r newydd.

Yn y canol ceir coeden dderw ifanc – symbol o ddyfodol newydd ar gyfer y man traddodiadol hwn.

Rhyw fath o dreial fydd yr Iard Dderw yr haf hwn. Byddem yn croesawu eich meddyliau a’ch adborth er mwyn helpu i siapio dyfodol yr Iard.

Chwarae yn yr awyr agored

Beth am ollwng rhywfaint o stêm mewn maes chwarae naturiol 800 acer o faint sy’n cynnwys parcdir, dolydd a choetiroedd – lle delfrydol i redeg, neidio a chwarae. Chwiliwch am le cysgodol i gael picnic dan un o’r coed hynod – a chofiwch fynd i nôl hufen iâ neu ddiod oer o’r caffi tecawê newydd yn adeilad y Ganolfan Ymwelwyr yn y maes parcio.

LEGO yn Nhŷ Newton

Ewch i’r Ystafell Groeso i wisgo gwisgoedd a wnaed â llaw neu rhowch gynnig ar y gemau bwrdd, y posau a’r gwaith lliwio sydd ar wasgar drwy’r tŷ. Chwiliwch am y ffigyrau bach ar y llwybr LEGO o amgylch Tŷ Newton – yn ddi-os, bydd angen ichi hogi eich sgiliau ditectif.

Cymerwch ran yn ein digwyddiadau teuluol drwy gydol y flwyddyn. Mae gwybodaeth am y digwyddiadau sydd ar y gweill ar gael yma.

Teulu yn gwylio ceirw yn Dinefwr
Teulu yn gwylio ceirw yn Dinefwr | © National Trust Images/Chris Lacey

Cynllunio eich ymweliad gyda’r teulu


I’ch helpu i gynllunio’ch diwrnod allan ymlaen llaw, dyma ychydig o wybodaeth allweddol:

· Gallwch ddod o hyd i'n holl oriau agor yma ar gyfer gwahanol rannau'r ystâd. Cynghorwn eich bod yn cael golwg ar ein horiau agor cyn i chi deithio oherwydd gall amseroedd agor rhai rhannau newid yn dibynnu ar y tymor.

· Mae croeso i gŵn o gwmpas y rhan fwyaf o'r ystâd ac yn y tŷ a'r caffi. Darllenwch fwy am ymweld gyda’ch ffrind pedair coes yma.

· Gellir dod o hyd i’r toiledau yn y ganolfan ymwelwyr yn y maes parcio ac o fewn islawr Tŷ Newton. Mae'r toiledau anabl a’r cyfleusterau newid yn y ganolfan ymwelwyr yn y maes parcio.

· Gellir gweld prisiau mynediad ar ein tudalen we yma (Gall aelodau'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol gael mynediad am ddim).

· Os ydych chi’n ymweld â ni mewn cadair olwyn neu gyda chadair wthio, mae mynediad gwastad o’r maes parcio i Dŷ Newton. Gellir gweld llwybrau hygyrch, gwastad o flaen Tŷ Newton, ond noder y gallai rhai llwybrau fod yn anaddas ac nid oes lifft y tu mewn i’r tŷ. Os oes angen cymorth arnoch chi, neu os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, gofynnwch i aelod o’n tîm cyfeillgar.

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Golygfa o dŷ Newton
Erthygl
Erthygl

Ymweld â Thŷ Newton yn Ninefwr 

Yn swatio ym mharc Dinefwr ger Llandeilo, mae Tŷ Newton yn blasty Cymreig anffurfiol sy’n cynnig cyfuniad o’r hanesyddol a’r cyfoes.

Close-up of buttercups in a wildflower meadow with woodland in the distance at Dinefwr, Carmarthenshire
Erthygl
Erthygl

Crwydrwch y parc yn Ninefwr 

Dewch am dro drwy Barc Dinefwr ger Llandeilo, ystâd 800-erw drawiadol lle gwelwch amrywiaeth o fywyd gwyllt a rhai o’r coed hynaf yng ngwledydd Prydain.

Ymwelwyr â chŵn yn Newton House
Erthygl
Erthygl

Ymweld â Dinefwr gyda'ch ci 

Mwynhewch ddiwrnod allan gyda'ch ci yn Ninefwr. Croesawir cŵn drwy gydol y flwyddyn, ac mae digon o leoedd ichi eu harchwilio.