Skip to content

Ymweld â Gerddi Dyffryn gyda’ch grŵp

Grŵp o ymwelwyr ar daith o’r ardd yn y Cwrt Palmantog yng Ngerddi Dyffryn, Bro Morgannwg, Cymru
Taith o’r ardd yn y Cwrt Palmantog yng Ngerddi Dyffryn | © National Trust Images/Arnhel de Serra

O ddiwrnod llawn dop o bethau i’w gweld a’u gwneud i rywle i ymlacio am ychydig oriau, mae gan Erddi Dyffryn syniadau gwych ar gyfer pob math o ymweliad grŵp. Mwynhewch grwydro’r gerddi, cinio a byrbrydau blasus yn y caffi neu ymlwybro drwy’r ardd goed – byddwch yn siŵr o gael diwrnod i’r brenin.

Cyfraddau grŵp

Mae grwpiau o 15 neu fwy yn cael gostyngiad ar y ffi fynediad. Mae aelodau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn cael mynediad am ddim gyda’u cerdyn aelodaeth. I fod yn gymwys ar gyfer gostyngiad grŵp, rhaid i’r grŵp fod yn 15 neu fwy (yn aelodau o’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol neu beidio), archebu ymlaen llaw a thalu mewn un taliad.

Cofiwch nad ydym yn derbyn archebion grŵp ar benwythnosau Gŵyl y Banc.

Pwy sy’n gallu cael mynediad am ddim?

Tywyswyr bwrdd twristiaeth cofrestredig (drwy ddangos bathodyn dilys), gyrwyr coetsys ac arweinwyr teithiau sydd â grwpiau o 15 neu fwy. Mae aelodau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol hefyd yn cael mynediad am ddim, felly gallwch ad-dalu’r ffi fynediad i aelodau os ydych wedi’i chynnwys yn eich pecyn yn ôl eich disgresiwn – ni chaiff hon ei had-dalu gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Rhaid i aelodau ddod â’u cardiau aelodaeth gyda nhw i osgoi talu’r gyfradd grŵp lawn. Os hoffai unrhyw aelodau o’ch grŵp ymuno â’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, cyfeiriwch nhw at ein tudalen Ymuno â Ni neu gofynnwch iddynt ffonio 0344 800 1895.

Trefnu teithiau o’r ardd ymlaen llaw

Dysgwch am ein cynlluniau i adfywio’r gerddi poblogaidd hyn a hanes y gerddi a’u dylunydd, Reginald Cory tra’n dilyn llwybr a ddyluniwyd i frolio’r holl uchafbwyntiau tymhorol.

Os oes gennych ddiddordeb penodol, cysylltwch â ni ac fe allwn drafod opsiynau ymhellach.

  • 16 person fesul taith. Efallai y bydd angen rhannu grwpiau mwy yn grwpiau llai a chynnal y teithiau ar adegau gwahanol, yn dibynnu ar argaeledd gwirfoddolwyr.

  • Pris: am ddim – croesewir rhoddion

  • Ar gael: Mawrth – Hydref. Yn amodol ar argaeledd gwirfoddolwyr Tywyswyr Teithiau’r Ardd. Byddwn yn cadarnhau hyn gyda chi bythefnos cyn eich ymweliad.

  • Hyd: 1 awr oni nodir fel arall

Os hoffech wneud cais am daith o’r ardd ar gyfer eich grŵp neu roi gwybod i ni am unrhyw ofynion mynediad, nodwch hyn ar eich ffurflen archebu grŵp.

Ymwelwyr ar daith o’r ardd yn Nymans, Gorllewin Sussex
Ymwelwyr ar daith o’r ardd | © National Trust Images/Chris Lacey

Bwyd a diod

Gallwn drefnu bwyd a diod i’ch grŵp ymlaen llaw (os oes ar gael) i sicrhau’r profiad gorau i chi, oherwydd gall y caffi yn Nyffryn fod yn brysur iawn.

Cysylltwch â ni ymlaen llaw i allu ymlacio a mwynhau danteithion blasus fel rhan o’ch ymweliad.

Symud o gwmpas

Rydym yn cynnig gwasanaeth (i’w archebu ymlaen llaw) o gadeiriau olwyn a sgwteri symudedd am ddim, os ydynt ar gael. Mae bygi hefyd ar waith yn achlysurol, rhwng 11am a 4pm, sy’n cael ei yrru gan wirfoddolwr. Does dim modd archebu hwn.

Gall ein holl deithiau gael eu trefnu i fod yn hollol hygyrch – nid oes rhaid defnyddio grisiau i gael mynediad i’r rhan fwyaf o’r gardd-ystafelloedd a gallwn drefnu ambell seibiant ger meinciau. Rydym hefyd yn cynnig teithiau synhwyrau i’r sawl sy’n colli eu golwg.

Sut i archebu

Rhaid i bob grŵp archebu ymlaen llaw. Argymhellwn 4 awr ar gyfer eich ymweliad â’r eiddo.

  1. Ffoniwch ni cyn cwblhau eich ffurflen archebu i wneud yn siŵr bod eich dyddiad ar gael.

  1. Llenwch y ffurflen archebu amgaeedig a’i dychwelyd i ni dros e-bost neu drwy’r post.

  1. Cysylltwch â ni bythefnos cyn eich ymweliad i gadarnhau eich niferoedd terfynol, gan gynnwys nifer aelodau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

  1. Ar ôl eich ymweliad byddem yn gwerthfawrogi adborth – llenwch a dychwelwch y ffurflen adborth i’n helpu i wella ar gyfer y tro nesaf.

Os oes angen i chi ganslo neu newid archeb, rhowch wybod i ni cyn gynted â phosibl.

Os cewch eich oedi ar eith taith yma, gallwch ffonio’r dderbynfa neu’r swyddfa.

Ymweliadau ymgyfarwyddo am ddim i arweinwyr grŵp

Os ydych chi’n trefnu ymweliad grŵp, gallwch wneud cais am ein Tocyn Masnach Deithio am ddim a gallwch chi a ffrind neu gydweithiwr gael mynediad am ddim i dros 300 o’n lleoliadau ledled Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon am 12 mis. Dyma’r ffordd berffaith i gynllunio ymweliad llwyddiannus – drwy weld rhywle gyda’ch llygaid eich hun. I dderbyn eich tocyn, ffoniwch 0344 800 2329, neu e-bostiwch ni yn NTTravelTrade@capita.co.uk.

Cysylltwch â ni am ddod â grŵp i Erddi Dyffryn

Cysylltwch â ni ar 029 2059 3328 neu e-bostiwch ni i gael rhagor o wybodaeth ac i ofyn am ffurflen archebu.

Herbaceous Border in summer, Dyffryn Gardens, Vale of Glamorgan

Darganfyddwch fwy yng Ngerddi Dyffryn

Dysgwch pryd mae Gerddi Dyffryn ar agor, sut i gyrraedd yno, pethau i’w gweld a’u gwneud a mwy.

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

The Pompeiian Garden looking north, Dyffryn Gardens, Vale of Glamorgan
Erthygl
Erthygl

Y gerddi yn Nyffryn 

Darganfyddwch erddi 55 erw Dyffryn, gan gynnwys yr ardd goed, planhigion trofannol y tŷ gwydr, Gerddi’r Gegin a’r ardal chwarae wyllt.

Caffi’r Ardd, Gerddi Dyffryn, Bro Morgannwg
Erthygl
Erthygl

Bwyta a siopa yng Ngerddi Dyffryn 

Mwynhewch brydau i dwymo’r galon neu snac ysgafn yn y caffi, gyda danteithion blasus yn goron ar eich ymweliad. A chofiwch alw i mewn i’r siop i brynu rhywbeth i gofio’ch ymweliad.

Gwedd Ogleddol y tŷ yn Nhŷ a Gerddi Dyffryn, Bro Morgannwg, Cymru
Erthygl
Erthygl

Hanes Dyffryn 

Adeiladodd John Cory y tŷ a’r gerddi yn Nyffryn gyda’r cyfoeth a enillodd drwy ei orchestion yn y diwydiant glo.

Gwirfoddolwyr yng Ngerddi Dyffryn, Bro Morgannwg, Cymru
Erthygl
Erthygl

Gwirfoddoli yng Ngerddi Dyffryn 

Dysgwch sut y gallwch gyfrannu yng Ngerddi Dyffryn a chael golwg ar y gwahanol gyfleoedd sydd ar gael.