Skip to content

Hanes Erddig

Yr ardd parterre o’r 18fed ganrif yn Erddig yng Nghymru ar ddiwrnod heulog ym mis Mai, gyda gwelyau blodau ffurfiol yn y blaendir.
Yr ardd parterre o’r 18fed ganrif yn Erddig yng Nghymru | © National Trust Images/Gwenno Parry

Dysgwch am yr Uchel Sirydd fu’n byw’n rhy fras wrth adeiladu Erddig, a’r cyfreithiwr cyfoethog o Lundain a wnaeth ymestyn ac ailaddurno’r tŷ. Porwch trwy 240 mlynedd o hanes teulu Yorke yn Erddig.

Joshua Edisbury

Uchel Sirydd Sir Ddinbych

Yn 1682 penodwyd Joshua Edisbury yn Uchel Sirydd Sir Ddinbych; dyma ddechrau oes aur Erddig, a chwymp Edisbury. Dewisodd Edisbury’r safle dramatig ar lethr uwchben Afon Clywedog droellog filltir i’r de o Wrecsam.

Ar 1 Tachwedd 1683, lluniodd Thomas Webb, saer rhydd o Middlewich yn Swydd Gaer, ‘covenanted and agreed to undertake and perform the care and oversight of contriving, building and finishing of a case or body of a new house’.

Cychwynnodd y gwaith yn 1684 ar dŷ naw bae o led, ond roedd Edisbury wedi mentro gormod ac erbyn 1709, roedd yn fethdalwr.

Benthyciad gan Yale

Rhoddodd Elihu Yale, y noddwr enwog sydd wedi rhoi ei enw i’r brifysgol yn yr Unol Daleithiau, hefyd fenthyciad i Joshua Edisbury i’w helpu wrth adeiladu Erddig.

Roedd Edisbury eisoes wedi bod yn ceisio ffafr y masnachwr cyfoethog o Gwmni Dwyrain India gyda chasgenni o Gwrw Sandpatch. Roedd Yale wedi talu’n ôl gydag ‘our best mango Atchar [siytni]’ a ‘Japan Skreen’ i wraig Edisbury, y gallwch chi eu gweld o hyd yn yr Ystafell Wely Swyddogol.

Ond chwalodd eu cyfeillgarwch pan fu’n rhaid i Yale alw ei ddyledion i mewn – gan fynnu £4,000 am fenthyciad o hanner y swm hwnnw – gan gychwyn y broses wnaeth arwain at fethdaliad Joshua Edisbury.

Darlun olew o John Meller, Meistr yr Uchel Lys Siawnsri.
Darlun olew o John Meller, Meistr yr Uchel Lys Siawnsri. | © John Hammond

John Meller

Cyfreithiwr llwyddiannus o Lundain

Cyfreithiwr llwyddiannus o Lundain oedd perchennog nesaf Erddig. Prynodd Meller ddyledion Edisbury ac ar ôl prynu Erddig, cychwynnodd ar y gwaith o’i ddodrefnu gyda dodrefn a ffabrigau gorau’r cyfnod.

Estynnodd yr adeilad tua’r gogledd a’r de, gan ychwanegu dwy adain ddeulawr; ei ‘rooms of parade’. Heb wraig na phlant, edrychodd Meller tuag at fab ei chwaer, Simon Yorke, i oruchwylio’r gwaith o orffen a chludo’r dodrefn newydd gwerthfawr i Erddig. Yn ddiweddarach gadawodd y tŷ i’w nai Simon ar ei farwolaeth yn 1733.

PHILIP YORKE I (1743-1804)
Gellir dod o hyd i'r darlun o Philip Yorke yn yr ystafell fwyta fawr. | © National Trust Images

Llinach Yorke

Simon Yorke I

Etifeddodd Simon Yorke I Erddig gan ei ewythr John Meller yn 1733. Bu Erddig yn nwylo’r teulu Yorke am 240 mlynedd; a phob perchennog olynol yn cael ei alw yn naill ai Simon neu Philip.

Mwynhaodd Simon Yorke I ei lwc dda, gan ddatblygu’r ardd ond ni wnaeth fawr i’r tŷ. O’i briodas i’r aeres Dorothy Hutton cawsant un mab, Philip.

Philip Yorke I

Etifeddodd Philip Yorke I Erddig ar farwolaeth ei dad yn 1767. Trwy etifeddiaeth gan frawd ei fam gallodd briodi Elizabeth Cust, merch Syr John Cust o Belton. Trwy’r etifeddiaeth a’i gwaddol hi ariannwyd ychydig o newidiadau yn Erddig, gan gynnwys:

  • y Salŵn
  • y Llyfrgell
  • dodrefn a phapur wal newydd
  • ail-wynebu wyneb gorllewinol y tŷ mewn carreg, ac
  • adeiladu’r gegin, swyddfeydd domestig ac iard y stabl newydd.

Ar ei farwolaeth yn 1804, gadawodd Philip Yorke I Erddig i’w fab hynaf, Simon.

Simon Yorke II - cyfnod newydd

Priododd Simon Yorke II â Margaret Holland a chawsant chwech o blant, ond bu dau farw yn eu plentyndod. Roedd Simon yn gymdeithasol iawn, gan wahodd teulu a ffrindiau i Erddig yn aml a chomisiynodd Thomas Hopper i greu ystafell fwyta fawr yng nghyfres ddeheuol Meller o ystafelloedd. Fe wnaeth adnewyddu ystafelloedd eraill ar yr adain honno, gan osod system wresogi dan y llawr a chlychau.

Y mab hynaf oedd yn dal yn fyw, Simon, a’i holynodd.

Mike Snowden gyda Philip Yorke III's yn Erddig
Bydd Mike Snowden, Prif Arddwr Erddig o 1973 tan 1980, yn siarad am feics peni-ffardding Philip Yorke III, a'i gyfnod yn garddio. | © National Trust

Simon Yorke III - y garddwr

Gwnaeth Simon Yorke III lawer o newidiadau i’r parc a’r gerddi, gan greu grisiau o’r Salŵn i roi gwell mynediad i’r partree oedd wedi ei osod o’r newydd ynghyd â ffowntenni newydd. Creodd ef a’i wraig Victoria Cust hefyd Ystafell Gerdd yn y Cyntedd, gan symud y fynedfa flaen i Ystafell y Llwythau.

Ar ôl ei farwolaeth yn 1894 symudodd ei fab Philip yn ôl i Erddig.

Oes y llymder

Ychydig iawn o newidiadau wnaeth Philip Yorke II a’i wraig Louisa Scott i Erddig ond fe wnaethant weithio i gadw’r tŷ a’i gynnwys gyda nifer lai a llai o weision a morynion.

Etifeddodd Simon Yorke IV Erddig yn 1922 ac yntau’n 19 oed. Roedd yr ystâd mewn helynt ariannol ddifrifol ac ychydig o staff oedd yn dal ar ôl. Oherwydd i’r Bwrdd Glo gael ei wladoli yn 1947, aed ati i gloddio am lo o dan y tŷ ac oherwydd hynny bu ymsuddiant difrifol.

Aeth Simon yn feudwy heb unrhyw drydan na ffôn, gan gilio o’r byd tu allan. Dirywiodd Erddig, ond roedd Simon yn gwrthod gwerthu dim byd o’r tŷ.

Philip Yorke III - ymddiried Erddig

Etifeddodd Philip Yorke III Erddig oedd yn dadfeilio ar farwolaeth ei frawd. Nid oedd yr un o’r ddau frawd wedi priodi, felly cychwynnodd Philip drafodaethau gyda’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Daeth Erddig dan ofal yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn 1973 a chychwynnwyd ar brosiect adfer pedair blynedd.

Bu Philip farw yn 1978. Ond fel Sgweier olaf Erddig, bu Philip fyw’n ddigon hir i weld Erddig yn dychwelyd i fod fel yr oedd pan oedd yn blentyn.

Gwely dwbl gyda chanopi wedi ei orchuddio â ffabrig addurnedig gyda dodrefn o’i gwmpas tu mewn i’r Ystafell Wely Swyddogol yn Erddig, Clwyd, sydd â phapur wal gwyrdd â phatrwm blodeuog.

Casgliadau Erddig

Darganfyddwch y gwrthrychau a’r gwaith celf rydym yn gofalu amdanynt yn Erddig ar wefan Casgliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Llun du a gwyn o weision a morynion yn eu gwisg, yn sefyll ar risiau blaen y tŷ mawr. Teulu o rieni a phlant yn edrych arnyn nhw o ffenestr ar y llawr cyntaf.
Erthygl
Erthygl

Ymweld â'r tŷ yn Erddig 

Wedi ei achub rhag dadfeilio, mae Erddig yn fath prin ac unigryw o’r plastai sydd wedi goroesi yn orlawn o drysorau. O bortreadau gweision a morynion i ddodrefn cain, dysgwch beth yw’r prif bethau i’w gweld a’u gwneud wrth ymweld â’r tŷ.

Mam yn dal ei phlentyn ac yn pwyntio at arddangosiad o luniau ar waliau cyntedd yn y tŷ yn Erddig, Clwyd.
Erthygl
Erthygl

Y casgliad yn Erddig 

Yn Erddig y mae’r ail gasgliad mwyaf o eitemau sydd gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Mae angen gofalu am 30,000 o eitemau, sy’n dipyn o her i’n tîm o warchodwyr a gwirfoddolwyr. Mae Erddig hefyd yn amgueddfa ardystiedig.

Yr olygfa ar hyd y lôn o goed yw wedi’u tocio  yn Erddig, Wrecsam, Cymru
Erthygl
Erthygl

Ymweld â'r ardd Erddig 

O gennin Pedr yn y gwanwyn i 180 o wahanol fathau o afalau yn yr hydref, dysgwch am yr ardd furiog hon o’r 18fed ganrif ai gweithgareddau tymhorol a’r uchafbwyntiau.

1,200 erw o barcdir yn Erddig
Erthygl
Erthygl

Crwydro parcdir Erddig 

Dysgwch beth yw’r prif bethau i’w gweld a’u gwneud wrth ymweld â’r parcdir. O afonydd troellog a nodwedd ddŵr o’r 18fed ganrif i’r llethr dramatig yn arwain at Glawdd Wat.