Skip to content
Golygfa o’r môr a blodau ar ben clogwyn ym Mynachdy’r Graig, Llanerchaeron
Mynachdy’r Graig yn yr haf | © National Trust/Gwen Potter
Wales

Taith Aberystwyth i Fynachdy’r Graig

Bydd y daith hon yn eich arwain o harddwch glan y môr hanesyddol Aberystwyth, ar hyd Bae Ceredigion at hen faenor fynachaidd Mynachdy’r Graig. Fe gewch olygfeydd o Ynys Aberteifi, Ynys Enlli, Penrhyn Llŷn ac Eryri.

Bws dewisol yn ôl i Aberystwyth

Mae’r daith 10 milltir lawn yn cynnwys cerdded yn ôl ar hyd yr un llwybr, neu os yw’n well gennych, gallwch ddal y bws yn ôl (X40, X50 neu 550) i haneru’r amser.

Cyfanswm y camau: 9

Cyfanswm y camau: 9

Man cychwyn

Y Pier, Aberystwyth, cyfeirnod grid: SN581818

Cam 1

Cychwynnwch y daith oddi wrth y Pier, Aberystwyth.

Cam 2

Cerddwch tua’r de gyda’r môr ar y dde i chi, heibio’r castell.

Cam 3

Cymrwch y troad nesaf ar y chwith ar hyd Heol Tan-y-Cae hyd at y brif A487 ac yna troi i’r dde dros Afon Rheidol ar Bont Trefechan.

Cam 4

Oddi yma, dilynwch ffordd Pen yr Angor (yr ail ffordd ar y dde), cerddwch heibio Modurdy Mazda Anthony Motors a dros y bont fach i draeth Tanybwlch.

Cam 5

Mae maes parcio ar y cerrig mân ger y lanfa garreg. Dilynwch lwybr yr arfordir trwy’r giât ar y chwith ac ar hyd y llwybr gwastad ar gwr y traeth, sy’n arwain yn syth at y ddringfa i fyny Allt-wen.

Cam 6

Dilynwch farcwyr llwybr yr arfordir ar hyd y llwybr.

Cam 7

Aiff y llwybr i lawr at y ffermdy a adawyd, Ffos-las, ac ymlaen i eiddo’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol ym Mynachdy’r Graig.

Cam 8

Rydych yn awr wedi cyrraedd Mynachdy’r Graig.

Cam 9

Gallwch yn awr naill ai ddilyn eich taith yn ôl i Aberystwyth, neu gerdded i fyny’r llwybr i’r gilfach barcio ar yr A487, lle bydd y bws (X40, X50 neu 550) yn stopio os gofynnir iddo a’ch cludo yn ôl i Aberystwyth.

Man gorffen

Y Pier, Aberystwyth, cyfeirnod grid: SN581818

Map llwybr

Map yn dangos y llwybr a chamau taith Aberystwyth i Fynachdy’r Graig
Taith Aberystwyth i Fynachdy’r Graig | © Crown copyright and database rights 2013 Ordnance Survey

Dyna ni, da iawn chi

Rhannwch eich profiad

Mwy yn agos i’r man hwn

Y fila a ddyluniwyd gan John Nash yn yr 1790au yn Llanerchaeron
Lle
Lle

Llanerchaeron 

An elegant Georgian villa, designed by architect John Nash in 1790, complete with a walled garden, farmyard lake and wild parkland. Remarkably unaltered for over 200 years. | Fila Sioraidd, gain, wedi'i dylunio gan y pensaer, John Nash yn 1790, ynghyd â gardd furiog, llyn iard fferm a thir parc gwyllt. Yn rhyfeddol, nid yw wedi'i haddasu ers dros 200 mlynedd.

near Aberaeron, Ceredigion

Yn rhannol agored heddiw
Golwg agos ar lesyn cyffredin yn eistedd ar goesyn blodyn yn Coombe Hill
Llwybr
Llwybr

Taith glöynnod byw Cwmtydu i Gwm Soden 

Mwynhewch gylchdaith ar hyd y clogwyni o fae bychan Cwmtydu i Gwm Soden ger Llanerchaeron, gan wylio glöynnod byw ac amrywiaeth o fywyd gwyllt arall ar hyd y daith.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 3 (km: 4.8)

Cysylltwch

Ciliau Aeron, near Aberaeron, Ceredigion, SA48 8DG

Ein partneriaid

Cotswold Outdoor

Rydym wedi ymrwymo i bartneriaeth â Cotswold Outdoor i helpu pawb i wneud y gorau o'u hamser yn yr awyr agored yn y llefydd rydym yn gofalu amdanynt.

Ymweld â'r wefan 

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Dwy ferch yn cerdded ar lwybr trwy'r goedwig yn Stad Southwood, Sir Benfro yng Nghymru

Cerdded yng Nghymru 

Darganfyddwch dirweddau agored ysgubol, llwybrau arfordirol mwy hamddenol neu heiciau egnïol heriol. Rydym wedi creu rhestr o rai o’r llefydd gorau i gerdded yng Nghymru.

An aerial view of an adult and baby walking a dog along a path at Baggy Point, Devon
Erthygl
Erthygl

Cadw’n ddiogel yn lleoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol 

Mae ambell risg yn dod law yn llaw ag ymweld â’r llefydd arbennig y mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gofalu amdanynt, boed ar yr arfordir neu yng nghefn gwlad. Dysgwch sut i gadw’n ddiogel drwy gydol eich ymweliad.

A group of people in a hiking group are being guided on a hike by rangers at Marsden Moor, West Yorkshire
Erthygl
Erthygl

Cotswold Outdoor: Ein partner cerdded 

Dysgwch fwy am bartneriaeth barhaus yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol gyda Cotswold Outdoor fel ein partner cerdded.

Walkers climbing rocks against a bright blue sky with the mountains in the distance at Sugarloaf, Monmouthshire

Cerdded 

Dewch i archwilio rhai o dirweddau harddaf y genedl ar lwybrau unig, traciau rhwydd a theithiau hygyrch. (Saesneg yn unig)

Ymwelydd yn cario sach gefn ac yn cerdded ar hyd llwybr troed yn Divis a’r Mynydd Du gyda waliau carreg i’r naill ochr, y cefn gwlad i’w weld yn y cefndir.
Erthygl
Erthygl

Dilynwch y cod cefn gwlad 

Helpwch ni i ofalu am leoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol drwy gadw at rai canllawiau syml yn ystod eich ymweliad a dilyn y Cod Cefn Gwlad.