Skip to content

Castell Penrhyn a hanes fasnach gaethwasiaeth

Dyfrlliw yn cael ei ddangos fel delwedd ffotograffig ddu a gwyn. Yn nodi’r lleoliad fel Jamaica yn dangos bryniau, palmwydd a chychod. O gasgliad Penrhyn
‘A prospect of Port Antonio in the parish of Portland, Jamaica’, dyfrlliw | © National Trust

Heddiw, gwelwn bensaernïaeth fawreddog, crandrwydd Fictoraidd ac addurnwaith moethus, ond mae’r hanes y tu ôl i Gastell Penrhyn yn dywyll iawn. Mae’n hanes o gam-fanteisio ar bobl, gwneud ffortiwn ym mhlanhigfeydd siwgr Jamaica, a masnach gaethwasiaeth ar draws yr Iwerydd. Dysgwch sut y defnyddiwyd y cyfoeth a wnaed o’r fasnach gaethwasiaeth ar draws yr Iwerydd i adeiladu Castell Penrhyn a’i fuddsoddi yn y gymuned leol.

Cael tir yn Jamaica

Yn ystod ail hanner yr ail ganrif ar bymtheg, dechreuodd Gifford Pennant, a ddeuai’n wreiddiol o Sir y Fflint, brynu tir yn Jamaica a daeth yn berchennog ar un o stadau mwyaf yr ynys – ugain gwaith yn fwy na’r rhai cyffredin.

Daeth ei fab, Edward (1672-1736), yn Brif Ustus Jamaica; ymhen amser daeth un o feibion Edward, Samuel (1709-50), yn Arglwydd Faer Llundain, ac ychwanegodd mab arall, John (m.1782), hyd yn oed fwy o dir at yr ystâd yn Jamaica trwy briodi’n ddoeth.

Dychwelyd i Brydain

Erbyn yr 1700au, roedd y teulu Pennant wedi dychwelyd i Brydain ac erbyn i Richard Pennant (1739-1808) ddod yn farwn cyntaf Penrhyn, roeddent yn rheoli eu heiddo yn Jamaica trwy lythyr.

Oil painting on canvas, Richard Pennant, 1st Baron Penrhyn of Penrhyn (1739 - 1808) by Sir Joshua Reynolds PRA (Plympton 1723 - London 1792)
Richard Pennant, Barwn 1af Penrhyn (1739 - 1808) gan Syr Joshua Reynolds PRA (Plympton 1723 - Llundain 1792) | © National Trust Images

Yr ystâd yn ehangu

Wrth i’r ystâd dyfu, roedd nifer y caethweision yn cynyddu. Erbyn 1805, roedd Richard Pennant yn berchen ar bron i 1000 o gaethweision ar draws ei bedair planhigfa yn Jamaica. Roedd hynny’n cyfateb i gyfartaledd o 250 o bobl ar bob planhigfa mewn cymhariaeth â’r cyfartaledd yn Jamaica o 150.

Rheoli o bell

Nid oedd erioed wedi ymweld â Jamaica na gweld caethwasiaeth ar waith ei hun, ac mae ei lythyrau sy'n rhoi cyfarwyddiadau i reolwyr yr ystâd yn rhoi cipolwg glir i ni o’i agweddau at fywyd yn y planhigfeydd ac at y caethweision yr oedd yn berchen arnynt.

Yn hytrach na chyfeirio at y caethweision fel pobl, mae’n eu galw yn ‘chattels’, sef y term y byddai’n ei ddefnyddio ar gyfer gwartheg hefyd. Mewn un llythyr mae’r agwedd hon yn glir:

'I do not wish the cattle nor the negroes to be overworked’

- Richard Pennant

Pennant dyn gwelliannau?

Er gwaetha’i gysylltiadau â chaethwasiaeth, roedd yn cael ei alw’n “Richard Pennant the Improver” am ei fod yn buddsoddi ei ffortiwn yn ei ystâd yn y gogledd.

Talodd arian o Jamaica am ffyrdd, rheilffyrdd, tai, ysgolion a Chwarel y Penrhyn, a fu ar un adeg yn chwarel lechi fwyaf y byd ac a newidiodd dirwedd y gogledd am byth.

‘The memory of his Lordship will long exist in the agriculture of North Wales, in the extensive traffic which has given employment and food to thousands, and in the opening of roads to and through the almost inaccessible mountains.’

- Teyrnged Richard Pennant, Gentleman’s Magazine (1808, td. 170)

Pennant yn gwrthwynebu diddymu caethwasiaeth

Daeth Pennant yn Aelod Seneddol Petersfield yn 1761 a, chwe blynedd yn ddiweddarach, daeth yn un o ddau Aelod Seneddol Lerpwl, a oedd erbyn hynny’n brif borthladd y fasnach gaethwasiaeth ym Mhrydain.

Trwy ei gysylltiadau teuluol, byd busnes a gwleidyddol, daeth Pennant yn rhan o rwydwaith grymus a dylanwadol a oedd o blaid caethwasiaeth ac roedd ganddo gysylltiadau â bron bob un o berchnogion absennol Prydeinig y planhigfeydd.

Pwyllgor India’r Gorllewin

Daeth Pennant yn gadeirydd ar y ‘West India Committee’, sefydliad o fasnachwyr a pherchnogion planhigfeydd, ac o 1788 ymlaen ef oedd cadeirydd is-bwyllgor arbennig i drefnu gwrthwynebiad i ddiddymu caethwasiaeth.

Roedd ei dactegau’n cynnwys noddi deisebau i’r senedd a chyhoeddi taflenni o blaid y fasnach gaethwasiaeth ac yn esbonio’r manteision economaidd.

Defnyddiai Richard ei safle fel Aelod Seneddol Lerpwl i ddadlau yn Nhŷ’r Cyffredin yn erbyn diddymu’r fasnach gaethweision.

‘If they passed the vote of abolition they actually struck at seventy millions of property, they ruined the colonies, and by destroying an essential nursery of seamen, gave up the dominion of the sea at a single glance’

- Richard Pennant, Barwn 1af Penrhyn, yn annerch trafodaeth y Senedd ar Ddiddymu Caethwasiaeth (1789)

Ymyrraeth seneddol

Cofnodir ei anerchiadau seneddol yn Hansard wrth iddo frwydro’n groch yn erbyn y diddymu. Dadleuai Pennant y byddai dileu’r fasnach yn golygu na châi morwyr ifanc gyfle i ymarfer eu crefft ac roedd yn gwadu’n bendant bod cludo caethweision o Affrica dros fôr Iwerydd yn greulon.

Amcangyfrifir bod rhwng 10 a 30% o’r rhai a gludwyd yn marw ar y daith.

Caethwasiaeth yn anghyfreithlon

Er gwaetha’r gwrthwynebiad, llwyddodd y Senedd, ar 25 Mawrth 1807, i wahardd y fasnach gaethwasiaeth yn yr ymerodraeth Brydeinig. Er bod Richard Pennant wedi marw erbyn hynny, gwaharddwyd cludo caethweision i Jamaica ym mis Mawrth 1808.

Rhwng 1833 a 1838, gwaharddwyd caethwasiaeth yn holl drefedigaethau Prydain, ac wrth i waith adeiladu Castell Penrhyn ddod i ben, cafodd teulu Pennant £14,683 17s 2d (tua £1.3 miliwn heddiw) am ryddhau 764 o gaethweision yn Jamaica.

Ymwelwyr yn edrych ar fynyddoedd Eryri o ardd Castell Penrhyn wrth iddi fachlud

Darganfyddwch fwy yng Nghastell Penrhyn a'r Ardd

Dysgwch pryd mae Castell Penrhyn a'r Ardd ar agor, sut i gyrraedd yno, pethau i’w gweld a’u gwneud a mwy.

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Castell Penrhyn, Gogledd Cymru, yn yr hydref
Erthygl
Erthygl

Hanes Castell Penrhyn a'r Ardd 

Castell Penrhyn oedd cartref y teulu Pennant, ac fe’i adeiladwyd ar sail elw’r diwydiant llechi yng Ngogledd Cymru a’r planhigfeydd siwgr yn Jamaica.

CHWAREL Y PENRHYN gan Henry Hawkins (1822-80) o’r Penrhyn.  (Derbyniwyd yn lle treth gan Drysorlys EM a’i dyrannu i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn 1951)
Erthygl
Erthygl

Streic Fawr y Penrhyn 

Dysgwch ragor am hanes Streic Fawr y Penrhyn, 1900-03, yr anghydfod diwydiannol hiraf yn hanes Prydain. Dysgwch sut y gwnaeth rwygo cymuned.

Dau ymwelydd y tu mewn i injan stêm yn edrych ar yr injan yng Nghastell Penrhyn
Erthygl
Erthygl

Yn cyrraedd yn fuan: Penrhyn a’i Ddiwydiant 

Mae bloc y stablau wedi cau tra ein bod ni’n datblygu profiad newydd fydd yn cyrraedd yn hwyrach ymlaen yn 2024. Am ddiweddariadau a mwy o wybodaeth, ewch draw i’n gwefan.

Y gromen fawr uwch ben y Grisiau Crand yng Nghastell Penrhyn gyda ffenestr yn y to a’r gwaith plastr
Erthygl
Erthygl

Ymweld â Chastell Penrhyn 

Mae tu allan y castell yn cuddio tu mewn a addurnwyd yn oludog a chartref yr oedd gan y teulu Pennant feddwl mawr ohono. Dysgwch am rai o’r ystafelloedd rhyfeddol.

Collage yn cynnwys tri gwaith celf: peintiad o Teresia, Arglwyddes Shirley gan Van Dyke yn Petworth House; peintiad olew o goetsmon ifanc yn Erddig; a ffotograff o’r Maharaja Jam Sahib o Nawnagar yn Polesden Lacey.
Erthygl
Erthygl

Adroddiad gwladychiaeth a chaethwasiaeth hanesyddol 

Darllenwch ein hadroddiad ar wladychiaeth a chaethwasiaeth hanesyddol yn y llefydd a’r casgliadau rydym yn gofalu amdanynt a dysgwch sut rydym yn newid ein ffordd o ymdrin â’r materion hyn. (Saesneg yn unig)