Skip to content

Diwrnodau allan i’r teulu ym Mhlas Newydd

Disgo tawel Nadoligaidd ym Mhlas Newydd, Ynys Môn, Cymru
Plentyn yn y disgo tawel | © National Trust Images Annapurna Mellor

Os ydych yn ymweld gyda phlant neu wyrion, mae digon i ddiddori'r teulu cyfan ym Mhlas Newydd. Archwiliwch yr ardd, ymlacio a chael tamaid i'w fwyta ar y lawnt, a mwynhau amser fel teulu yn yr Arboretwm.

Cynllunio eich ymweliad

Dyma wybodaeth ddefnyddiol a all eich helpu i gynllunio eich diwrnod allan nesaf ym Mhlas Newydd:

  • Ceir toiledau a chyfleusterau newid babanod yn yr Hen Laethdy ac wrth fynedfa’r Tŷ.
  • Caniateir cadeiriau gwthio ar lawr gwaelod y Tŷ. Ar adegau prysur, efallai y gofynnir ichi eu gadael wrth y fynedfa.
  • Mae bocsys bwyd a bwydlenni i blant ar gael yng nghaffi’r Hen Laethdy, yn cynnwys prydau poeth, brechdanau, hufen iâ a theisennau.

Pethau i'w gweld a'u gwneud

Mae cymaint i'w ddarganfod yng ngardd Plas Newydd. Gydag ardal eang o ardd, mae'n berffaith i fwynhau natur gyda phicnic a mynd am dro. Mewn tywydd gwlyb, gall rhai o’r llwybrau fynd ychydig yn fwdlyd felly cofiwch wisgo ar gyfer y tymhorau pan fyddwch yn ymweld.

Os ydych chi'n lwcus, byddwch chi'n gallu gweld gwiwer goch. Dewch â'ch binciwlars i weld a allwch chi weld un. Gellir eu gweld ym mhob rhan o'r coetir, yn enwedig yng Nghoed Glan yr Eglwys ac ar hyd ymyl y Fenai.

Beth am ymweld â'r maes chwarae yn Dairy Wood? Cydbwyswch ar drawstiau a neidio ar hyd y cerrig camu. Neu gystadlu yn erbyn eich teulu mewn gêm o Frisbee Golf - mae yna erwau o goetir i ymarfer eich taflu a dal.

A child running along a path through puddles
Plant yn cerdded drwy'r ardd | © National Trust Images / Trevor Ray Hart

Gaeaf ym Mhlas Newydd

Rydym yn cynnal ein parti Nadolig ein hunain gyda disgo distaw wedi’i ysbrydoli gan bartïon hanesyddol a gynhaliwyd unwaith yn y plasty eiconig hwn.

Mae Plas Newydd yn blasty o’r 18fed ganrif sy’n enwog am ei leoliad gwych ar lannau’r Fenai, gyda 40 erw o diroedd a gerddi godidog. Efallai nad eich dewis cyntaf o leoliad ar gyfer disgo distaw y gallech ofyn?

Ond nid yw'r Tŷ yn ddieithr i barti Nadolig llawen. Mae’r teulu o Fôn wedi diddanu llawer o westai gyda’r Stafell Gerdd yn cynnal arddulliau dawnsio o’r baróc i’r minuet cain.

O bop y 90au i ffefrynnau teulu'r Nadolig, gall ymwelwyr fachu rhai clustffonau a dewis eu sianel gerddoriaeth. P'un a ydych chi'n enwog am ddawnsio dad neu'n hoff iawn o boogie, dyma'r parti dawns eithaf cyfeillgar i'r teulu!

Bagiau synhwyraidd

Mae 2 bag synhwyraidd ac amddiffynwyr clust ar gael i'w benthyca i'w llofnodi i mewn ac allan yn Nerbynfa'r Ymwelwyr. Maent i helpu ymwelwyr ag awstistiaeth, anhwylder prosesu synhwyraidd, neu'r rhai sy'n meddwl byddent yn elwa ohonynt, yn ystod ymweliad â Phlas Newydd.

Pethau y dylech eu gwybod cyn dod draw yn ystod y Gaeaf:

  • Codir prisiau mynediad arferol.
  • Mae’r daith yn addas i gadeiriau olwyn a chadeiriau gwthio, ond efallai y byddwch yn dod ar draws mannau mwdlyd ar hyd y ffordd.
  • Caniateir cŵn ar dennyn byr yn y gerddi, ac eithrio’r Terasau Eidalaidd.
Wyneb dwyreiniol Plas Newydd, Ynys Môn, Cymru, ar draws Afon Menai o Glan Faenol

Darganfyddwch fwy am Dŷ a Gardd Plas Newydd

Dysgwch sut i gyrraedd Tŷ a Gardd Plas Newydd, ble i barcio, pethau i’w gweld a’u gwneud a mwy.

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Cacennau cri, crwn, fflat yn llawn o gyrens yn y bwyty ym Mhlas Newydd, Ynys Môn, Cymru
Erthygl
Erthygl

Bwyta a siopa ym Mhlas Newydd 

Mae caffi’r a chiosg yn cynnig digon o gyfle i aros am ddiod a byrbryd, cinio ysgafn a chacennau ffres a’r siop hefo ddigonedd o anrhegion a danteithion i drio.

Golygfa o Blas Newydd yn Ynys Môn, Gogledd Cymru
Erthygl
Erthygl

Ymweld â’r tŷ ym Mhlas Newydd 

Crwydrwch trwy gartref teuluol Ardalydd Môn. Cewch weld murlun enwog Rex Whistler a dysgu am y gwaith adeiladu a chadwraeth i ddiogelu’r tŷ.

Y Tŷ ym Mhlas Newydd
Erthygl
Erthygl

Ymweld â'r ardd ym Mhlas Newydd 

Chwiliwch am gorneli cudd gardd yn llawn o bleserau ym mhob tymor. Gyda dros 40 erw o ardd a 129 erw o goetir a pharcdir i grwydro trwyddyn nhw.