Skip to content

Bwyta a siopa yng Nghastell Powis

Platiaid o gacennau cri ar gownter, gydag arwydd yn dweud ‘Welsh cakes/Cacen gri’, a phentwr o sgons yn y caffi yng Nghastell Powis, Cymru
Cacennau cri a sgons yn y caffi yng Nghastell Powis, Cymru | © National Trust Images/James Dobson

Ar ôl crwydro’r castell neu deithio trwy’r terasau yng Nghastell Powis, sbwyliwch eich hun ym Mwyty’r Cwrt, prynwch anrheg yn y siop, neu chwiliwch am fargen yn y siop lyfrau ail-law.

Bwyta yng Nghastell a Gardd Powis

Mae’n cogyddion yn falch o weini bwydlen dymhorol, gan ddefnyddio cynhyrchion lleol a masnach deg pryd bynnag y bydd yn bosibl. Boed yn felys neu’n sawrus, rydym yn siŵr o fod â rhywbeth at eich dant.

Caffi’r Cwrt

Wedi ei osod yn yr hyn a fu unwaith yn stabl, mae Caffi’r Cwrt ar agor bob dydd yn gweini cinio poeth, brechdanau, danteithion sawrus, cacennau a diodydd poeth ac oer

Os bydd y tywydd yn dda, bwytwch al fresco a mwynhau golygfa hardd o’r castell o’n byrddau yn y cwrt. Pam nad ewch chi â diod boeth neu frechdan i’r ardd a dod o hyd i’r lle perffaith am bicnic?

Siop Goffi’r Ardd

Crwydrwch i lawr i Siop Goffi’r Ardd sy’n cuddio yn yr ardd ffurfiol Edwardaidd. Dyma’r lle perffaith i fwynhau hufen ia neu fyrbryd ysgafn, gan edmygu arogleuon a golygfeydd hyfryd ein gardd.

Bwydlen plant

Mae’r plant wrth eu boddau yn dewis eu blychau cinio lliwgar eu hunain a dewis pa brydau iach a blasus y bydden nhw’n hoffi eu cael ynddyn nhw. Fe allan nhw fwynhau eu cinio dan do neu bicnic tu allan os yw’r tywydd yn dda.

Gall plant hefyd ddewis o’n bwydlen dymhorol a mwynhau fersiynau llai o’n prif brydau.

Darn o ddanteithion Cymreig

Mwynhewch flas traddodiadol Cymru trwy flasu tafell o’n bara brith blasus pan fyddwch yn ymweld. Mae rysáit ein cogydd yn gyfrinach sy’n cael ei chadw’n hynod o ofalus ac rydym yn meddwl ei fod yn arbennig iawn.

Gwybodaeth am alergenau

Mae’r rhan fwyaf o’n bwyd a diod yn cael ei baratoi ar y safle yn ein cegin gan ddefnyddio amrywiaeth eang o gynhwysion. O ganlyniad, ni allwn warantu bod ein cynhyrchion bwyd a diod yn hollol rydd o alergenau.

Os oes gennych alergedd neu anoddefgarwch ac yr hoffech weld gwybodaeth am gynhwysion bwyd a diod, gofynnwch i’r staff a fydd yn hapus i helpu.

Cadarnhewch cyn eich ymweliad

Wedi ymweld o’r blaen? Weithiau rydym yn newid ein ryseitiau i wella ansawdd a blas, gan gynnwys y cynhwysion. Ar eich ymweliad, siaradwch ag aelod o’n tîm i wirio’r wybodaeth ddiweddaraf am alergenau ar gyfer eich hoff bryd.

Green and blue blankets and throws
Mae dewis da o eitemau i gael golwg arnyn nhw yn y siop yng Nghastell Powis | © National Trust Images/James Dobson

Siop y Cwrt

Cymrwch eich ysbrydoliaeth gan gasgliad eithriadol Powis a’r dirwedd drawiadol a dod o hyd i’r gofrodd neu anrheg berffaith yn un o’n siopau. Yn hen Ystafell Harneisiau’r castell, mae Siop y Cwrt yn gwerthu amrywiaeth eang o nwyddau i’r tŷ, cynhyrchion glanhau eco, dillad, tlysau, ategolion, llyfrau, teganau a bwyd a diod blasus.

Danteithion wedi eu cynhyrchu’n lleol

Os ydych yn chwilio am garthen lawn steil i sionci eich cartref, sgarff newydd â phatrwm unigryw neu eich bod am lenwi eich cypyrddau gyda jam ffrwythau, bisgedi crensiog neu ddanteithion a gynhyrchwyd yn lleol, yna camwch i mewn i chwilota.

Bydd gennym samplau ar gael yn aml felly cofiwch alw heibio a manteisio ar ein cynigion diweddaraf sy’n newid trwy gydol y flwyddyn.

Siop yr Ardd

Yn stablau’r castell, mae Siop yr Ardd yn gwerthu amrywiaeth eang o ddodrefn gardd, offer bwydo adar, cerfluniau, goleuadau awyr agored a’r holl offer y bydd arnoch eu hangen i fwynhau garddio.

Blodau o’r ardd

Os yw’r blodau lliwgar a’r llwyni gwyrdd hyfryd yn ein gardd wedi eich ysbrydoli, mae gennym ddewis helaeth ohonynt i’w prynu.

O Artemesia ‘Castell Powis’ i dresi aur bythwyrdd rydych yn siŵr o weld y planhigyn di-fawn perffaith i’ch gardd eich hun, llawer ohonynt wedi eu tyfu yn y Feithrinfa yma ym Mhowis.

Mwynhewch yr awyr agored

Nid yw’r stori i gyd am arddio chwaith. Beth bynnag yw’r tywydd, mae gennych ddigonedd i’ch helpu i fwynhau’r awyr agored gydag ategolion picnic a cherdded, hetiau haul, ymbarelau, ponshos, a bagiau cefn atal dŵr.

Detholiad o blanhigion sydd ar gael i’w prynu o Siop yr Ardd yng Nghastell Powis a’r Ardd, Cymru.

Mae Siop yr Ardd ar agor yn dymhorol, edrychwch ar yr hafan i weld yr amseroedd agor presennol neu i gael rhagor o wybodaeth.

Diolch

Diolch i’ch ceiniogau a’ch cefnogaeth chi y gallwn barhau i ofalu am natur, harddwch a hanes i bawb, am byth.

Scarves and a handbag hung on coat pegs
Dewis o lyfrau ail-law i’w gweld yng Nghastell Powis, Cymru | © National Trust Images/James Dobson

Y Siop Lyfrau Ail Law

Rhwng Siop y Cwrt a’r Bwyty, mae ein Siop Lyfrau Ail Law yn fwy na dim ond lle i gael hyd i lyfr da.

Mae’r holl arian a godir yn mynd tuag at brosiectau cadwraeth, gan ein helpu i ofalu am Gastell Powis am byth, i bawb.

Llyfrau difyr i bob oed

O lyfrau ffuglen a throsedd newydd, i arddio, bywyd gwyllt a ffefrynnau’r plant - mae cannoedd o deitlau yn cael eu diweddaru’n gyson felly dewch i mewn i ddod o hyd i’r llyfr sydd at eich dant a’n helpu i barhau i adrodd hanes rhyfeddol Castell Powis am flynyddoedd i ddod.

Rhoi eich llyfrau ail-law

Rydym yn dibynnu ar roddion i gadw’r stoc i fynd a bydd ein tîm yn falch iawn o dderbyn blychau bach yn Siop y Cwrt. Os dymunwch chi gyflwyno llawer o lyfrau, cysylltwch â ni ymlaen llaw er mwyn i aelod o’r staff fod wrth law i’ch helpu.

Cysylltwch â ni ar e-bost powiscastle@nationaltrust.org.uk

Neu, rhowch alwad i ni ar 01938 551920

Wyneb Castell Powis yn dangos dilyniant y terasau oddi tano gyda’r yw anferth yng Nghastell Powis, Cymru.

Darganfyddwch fwy yng Nghastell a Gardd Powis

Dysgwch pryd mae Castell a Gardd Powis ar agor, sut i gyrraedd yno, pethau i’w gweld a’u gwneud a mwy.

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Spring apple blossom with a lawn and the red stone medieval Powis Castle behind, Welshpool, Wales
Erthygl
Erthygl

Ymweld â’r ardd yng Nghastell Powis 

Yn dyddio’n ôl 300 mlynedd, mae’r ardd o’r safon uchaf yn llawn o hanes. Welwch gymysgedd o derasau dramatig, borderi blodau , tocwaith anhygoel a golygfeydd rhyfeddol.

A small white dog sat at a café table
Erthygl
Erthygl

Ymweld â Chastell a Gardd Powis gyda'ch ci 

Mae gan Gastell a Gardd Powis sgôr o un bawen. Dysgwch ragor am ddod â’ch ci i Gastell a Gardd Powis. Gallwch aros yn y Cwrt i weld y castell a chael diod a thamaid i’w fwyta hefo’ch ci wrth eich ochr. Dysgwch yr ardd 1 Tachwedd - 28 Chwefror.

Golygfa ar Flaen Dwyreiniol Castell a Gardd Powis, Cymru.
Erthygl
Erthygl

Hanes Castell Powis 

Castell Cymreig yw Powis a adeiladwyd gan dywysog Cymreig, Gruffudd ap Gwenwynwyn (tua 1252). Goroesodd ryfeloedd a’i rannu i ddod yn un o gestyll amlycaf Cymru.

Llun manwl o wyneb bwrdd Pietra Dura (carreg galed) a wnaed tua 1600 sy’n cael ei arddangos yn yr Oriel Hir yng Nghastell Powis yng Nghymru, yn dangos addurniadau carreg o liwiau gwahanol o gwmpas aderyn
Erthygl
Erthygl

Y casgliad yng Nghastell Powis 

Dewch i ymweld i ddysgu rhagor am y casgliadau byd-eang ym Mhowis, gan gynnwys cerfluniau, dodrefn a thecstilau o Ewrop, India a Dwyrain Asia.