Skip to content

Ymweld â Chastell a Gardd Powis gyda'ch ci

A small white dog sat at a café table
Mwynhewch damaid i’w fwyta gyda’ch gilydd ym Mwyty’r Cwrt | © National Trust Images/Chris Lacey

Os ydych chi’n dod â’ch ci i Gastell a Gardd Powis, mae’n bwysig gwybod pryd a ble y gallwch chi ymweld ymlaen llaw. Dysgwch am y lle y gallwch aros am rhywbeth i’w fwyta gyda’ch cyfaill ar bedair coes, a’r adegau tawelach o’r flwyddyn y mae’r ardd ar agor i gŵn sydd am ymweld.

Ein system sgorio pawennau

Rydym wedi bod yn gweithio’n galed i’w gwneud hi’n haws i chi wybod pa mor groesawgar fydd eich ymweliad i chi a’ch ci cyn i chi gyrraedd. I helpu gyda hyn, rydym wedi creu system sgorio pawennau newydd, a rhoi sgôr i’n holl leoliadau. Gallwch ddod o hyd i’r wybodaeth hon yn llyfryn aelodau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Mae gan Gastell a Gardd Powis sgôr o un bawen.

Mae croeso i gŵn yma, ond mae’r cyfleusterau’n gyfyngedig. Gallant ymestyn eu coesau yn y maes parcio a cherdded yn y mannau agored gerllaw, yn dibynnu ar y tymor. Darllenwch ‘mlaen i weld ble yn union gallwch chi fynd â’ch ci.

Ymweld yn ystod y gaeaf

Mae croeso i gŵn a’u perchenogion gofalus i grwydro erwau o ardd sy’n cael ei chadw’n berffaith yn ystod misoedd y gaeaf.

O fis 1 Tachwedd Medi i fis 28 Chwefror gallwch chi a’ch ci grwydro’r coetir ffurfiol, ymlwybro trwy’r ardd Edwardaidd, neu chwilio am fan tawel ar y Terasau Eidalaidd i edmygu’r golygfeydd eang dros ddyffryn Hafren.

Cŵn cymorth

Cyfyngir yr holl fannau dan do i gŵn cymorth yn unig.

Gadael eich ci

Er lles eich ci ac ymwelwyr eraill, os gwelwch yn dda, peidiwch â chlymu eich ci a’i adael ar ei ben ei hun. Os oes angen cymorth arnoch, mae croeso i chi ofyn am help.

Mwynhewch baned hefo’ch gilydd

Sbwyliwch eich hun hefo diod a thamaid o gacen yn ystod eich ymweliad. Mae digonedd o fyrddau tu allan ym Mwyty’r Cwrt. Yno gallwch fwynhau eich pryd gyda’ch ci gan edmygu golygfa hardd o’r castell.

Dachshund yn gwisgo côt sgwariau porffor, ar dennyn, gyda dail yr hydref ar y glaswellt o’i gwmpas, yng Ngardd Bodnant, Gogledd Cymru
Dysgwch pryd a ble y gallwch fynd â’ch ci am dro yng Nghastell a Gardd Powis, Cymru | © National Trust Images/Emma Baxendale

Ble alla’i fynd â’r ci o fis Mawrth i fis Hydref?

O fis Mawrth i fis Hydref mae croeso i gŵn yn y maes parcio ac yn y prif gwrt. Yma fe welwch chi fyrddau lle gallwch chi a’ch ci fwynhau lluniaeth o Fwyty’r Cwrt.

Yn anffodus ni all cŵn ddod i’r ardd yn ystod y misoedd prysurach. Os nad ydych yn sicr, siaradwch gyda’r tîm croesawu ymwelwyr.

Yr ystâd ehangach yng Nghastell a Gardd Powis

Cofiwch nad yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yw perchennog yr ystâd ehangach a’r parc ceirw a gofynnwn i chi barchu dymuniadau’r perchennog tir a chadw eich ci oddi ar eu tir.

Cadwch eich ci dan reolaeth 

Mae ein diffiniad o reolaeth agos neu effeithiol fel a ganlyn:

  • Y gallu i alw eich ci atoch mewn unrhyw sefyllfa, ar yr alwad gyntaf.
  • Gallu gweld eich ci yn glir bob amser (nid yw gwybod ei fod wedi diflannu i mewn i’r llystyfiant neu dros y bryn yn ddigon). Yn ymarferol, mae hyn yn golygu ei gadw ar lwybr cerdded os yw’r llystyfiant o’ch cwmpas yn rhy drwchus i allu gweld eich ci.
  • Peidio â gadael iddo fynd at ymwelwyr eraill heb eu caniatâd.
  • Cael tennyn i’w ddefnyddio os byddwch yn dod ar draws da byw, bywyd gwyllt neu os gofynnir i chi ddefnyddio un.

Cod Cŵn

Rydym wedi gweithio gyda’n partner Forthglade i lunio’r cod cŵn hwn, sy’n helpu i sicrhau y gall pawb fwynhau eu diwrnod:

  • Tynhewch y tennyn: gallwch helpu i leihau’r siawns y bydd eich ci yn tarfu ar adar sy’n nythu ar y ddaear ac anifeiliaid fferm drwy ei gadw ar dennyn byr. Mae’n hanfodol defnyddio tennyn byr o gwmpas defaid. Ond os bydd gwartheg yn dod atoch chi, y peth gorau i’w wneud yw gadael eich ci oddi ar y tennyn, a’i alw’n ôl atoch chi pan mae’n ddiogel i wneud hynny.
  • Codi’r baw: glanhewch ar ôl eich ci bob tro. Os nad ydych chi’n gallu dod o hyd i fin gerllaw, ewch â’r bagiau baw adref gyda chi.
  • Troediwch yn ofalus: cadwch olwg ar arwyddion a hysbysiadau lleol ble bynnag fyddwch chi’n cerdded. Byddant yn rhoi gwybod i chi os yw cŵn wedi’u gwahardd o draeth, er enghraifft, neu os yw llwybr wedi’i wyro, neu os ydych chi mewn ardal lle gall cŵn redeg yn rhydd.
  • Cadw’ch llygad ar y bêl: cofiwch nad yw pawb yn caru cŵn, ac mae rhai pobl yn eu hofni. Felly gwnewch yn siŵr nad yw eich ci yn rhedeg i fyny at bobl eraill, yn enwedig plant.
Wyneb Castell Powis yn dangos dilyniant y terasau oddi tano gyda’r yw anferth yng Nghastell Powis, Cymru.

Darganfyddwch fwy yng Nghastell a Gardd Powis

Dysgwch pryd mae Castell a Gardd Powis ar agor, sut i gyrraedd yno, pethau i’w gweld a’u gwneud a mwy.

Ein partneriaid

Forthglade

Rydym wedi ffurfio partneriaeth â’r gwneuthurwr bwyd anifeiliaid anwes naturiol, Forthglade fel y gallwch chi a’ch ci gael mwy fyth allan o’r lleoedd arbennig sydd dan ein gofal.

Ymweld â'r wefan 

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Plant a chi yn Llyn Bosherston, Stagbwll, Sir Benfro

Llefydd sy’n croesawu cŵn yng Nghymru 

O’r mynyddoedd a’r traeth, i erddi a pharcdiroedd, gallwch ganfod llwybr cerdded cŵn yng Nghymru y byddwch chi, a’ch cyfaill pedair coes, yn ei wir fwynhau. Dyma eich canllaw ar gyfer rhai o’r lleoliadau gorau yng Nghymru i ymweld â nhw gyda chŵn.

Platiaid o gacennau cri ar gownter, gydag arwydd yn dweud ‘Welsh cakes/Cacen gri’, a phentwr o sgons yn y caffi yng Nghastell Powis, Cymru
Erthygl
Erthygl

Bwyta a siopa yng Nghastell Powis 

Ar ôl crwydro’r castell neu deithio trwy’r terasau, dadebrwch gydag un o’r danteithion blasus o Fwyty’r Cwrt, neu ewch ag anrheg adref o’r siop i’ch helpu i gofio diwrnod gwych.

Spring apple blossom with a lawn and the red stone medieval Powis Castle behind, Welshpool, Wales
Erthygl
Erthygl

Ymweld â’r ardd yng Nghastell Powis 

Yn dyddio’n ôl 300 mlynedd, mae’r ardd o’r safon uchaf yn llawn o hanes. Welwch gymysgedd o derasau dramatig, borderi blodau , tocwaith anhygoel a golygfeydd rhyfeddol.

Golygfa ar Flaen Dwyreiniol Castell a Gardd Powis, Cymru.
Erthygl
Erthygl

Hanes Castell Powis 

Castell Cymreig yw Powis a adeiladwyd gan dywysog Cymreig, Gruffudd ap Gwenwynwyn (tua 1252). Goroesodd ryfeloedd a’i rannu i ddod yn un o gestyll amlycaf Cymru.

Llun manwl o wyneb bwrdd Pietra Dura (carreg galed) a wnaed tua 1600 sy’n cael ei arddangos yn yr Oriel Hir yng Nghastell Powis yng Nghymru, yn dangos addurniadau carreg o liwiau gwahanol o gwmpas aderyn
Erthygl
Erthygl

Y casgliad yng Nghastell Powis 

Dewch i ymweld i ddysgu rhagor am y casgliadau byd-eang ym Mhowis, gan gynnwys cerfluniau, dodrefn a thecstilau o Ewrop, India a Dwyrain Asia.

Visitors on a walk with their dog in Heddon Valley, Devon
Erthygl
Erthygl

Ymweld â lleoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol gyda’ch ci 

Os ydych chi’n dod â’ch ci i’r llefydd rydym yn gofalu amdanynt, darllenwch y Cod Cŵn a dysgwch am y System Sgorio Pawennau i’ch helpu i gynllunio eich ymweliad. (Saesneg yn unig)

Wyneb Castell Powis yn dangos dilyniant y terasau oddi tano gyda’r yw anferth yng Nghastell Powis, Cymru.
Llwybr
Llwybr

Taith hydref Castell Powis 

Wrth i’r aer oeri, daw’r ardd, y coetir a’r terasau yng Nghastell Powis yn fyw o liwiau’r hydref. Mwynhewch y dail yn crensian ac aroglau’r coed afalau ar y daith gerdded hawdd hon.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 1 (km: 1.6)
Teras yr Orendy a Chastell Powys uwchlaw, Cymru
Llwybr
Llwybr

Taith gerdded hanesyddol Castell Powis 

Dewch i archwilio haenau hanes yng ngardd Castell Powis ar y daith gerdded rwydd hon. Byddwch yn ymlwybro ar hyd terasau Eidalaidd, o gwmpas yr ardd ffurfiol a thrwy goetir y Gwyllt, cyn rhoi cwpaned braf o de yn wobr i chi eich hun.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 1 (km: 1.6)