Skip to content

Gwirfoddoli yn De Gŵyr

Artist tywod yn cyfarwyddo dau wirfoddolwr tra’n gweithio ar y traeth yn Rhosili, Arfordir De Gŵyr
Gwirfoddolwyr ar y traeth yn Rhosili, Arfordir De Gŵyr | © National Trust Images/James Dobson

Rydym bob amser yn chwilio am wirfoddolwyr i’n helpu i wneud ein gwaith yn De Gŵyr, o ymgysylltu ag ymwelwyr i un o’n prosiectau cadwraeth niferus. Dysgwch am ein cyfleoedd gwirfoddoli a sut y gallwch gymryd rhan.

Diolch am ddangos diddordeb mewn gwirfoddoli

Nid oes unrhyw gyfleoedd gwirfoddoli ar gael ar hyn o bryd. Galwch 'nôl am gyfleoedd newydd yn y dyfodol, neu cymerwch olwg ar ein gwefan wirfoddoli bwrpasol am ffyrdd o wirfoddoli mewn llefydd eraill rydym yn gofalu amdanynt.

Ar y penwythnos

Chwilio am rywbeth i’w wneud ar ddydd Sadwrn? Ar eich pen eich hun neu gyda’r teulu cyfan, ymunwch â grŵp gwirfoddoli’r penwythnos sy’n cwrdd ar ddydd Sadwrn cyntaf y mis. Gallwch ddarganfod golygfeydd cudd De Gŵyr tra’n gwneud amrywiaeth o waith cadwraeth ymarferol.

Yn ystod yr wythnos

Ar ddyddiau Mawrth, Mercher ac Iau mae gennym wirfoddolwyr yn gweithio gyda’r ceidwad ar amrywiaeth o dasgau cadwraeth ymarferol, o lanhau’r traeth i godi waliau cerrig, o ffensio i reoli cynefinoedd. Mae sgiliau newydd i’w dysgu, pobl i’w cyfarfod a llefydd i’w darganfod.

Gwirfoddoli corfforaethol

A yw eich cwmni’n eich annog i wirfoddoli am ddiwrnod – at ddibenion adeiladu tîm neu i gyfrannu at brosiect ymgysylltu cymunedol? Mae llawer o bethau y gallech eu gwneud yn De Gŵyr, fel clirio’r traeth lleol neu greu cynefinoedd ar gyfer pob math o fywyd gwyllt.

Digwyddiadau dydd

Dewch i helpu yn ein digwyddiadau a’n diwrnodau gweithgareddau. Oes gennych chi stori i’w rhannu neu ddiddordeb mewn pwnc arbenigol? Dewch i ysbrydoli eraill gyda’ch angerdd dros yr awyr agored.

Helpwch ni i arolygu bywyd gwyllt

Gyda’r holl waith rydym yn ei wneud, mae’n bwysig cadarnhau pa mor effeithiol yw ein gwaith rheoli. Mae angen help arnom i arolygu ein cynefinoedd, planhigion ac anifeiliaid. Mae’n anhygoel beth welwch chi drwy edrych ychydig yn agosach.

Pedwar gwirfoddolwr yn trwsio darn o wal gerrig ar ochr bryn yng Nghymru
Gwirfoddolwyr yn trwsio wal gerrig | © National Trust Images/John Millar

Pam ymuno â ni?

Mae llawer o resymau dros ymuno â ni; gallai gwirfoddoli fod y penderfyniad gorau a wnaethoch erioed.

  • Dod yn rhan o dîm cyfeillgar ac ymroddedig
  • Cwrdd â phobl o bob cefndir a gwneud ffrindiau newydd
  • Defnyddio eich sgiliau presennol a dysgu rhai newydd
  • Gwella eich CV a datblygu eich gyrfa
  • Mwynhau’r awyr iach
  • Dysgu am hanes y lle arbennig hwn

Am gael rhagor o wybodaeth?

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â ni, neu os hoffech ddysgu mwy am unrhyw rai o’n cyfleoedd gwirfoddoli, e-bostiwch visit.rhosili@nationaltrust.org.uk neu ffoniwch ni ar 01792 390636.

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

A volunteer talking to a visitor at Wightwick Manor and Gardens, West Midlands
Erthygl
Erthygl

Cwestiynau cyffredin am wirfoddoli 

Dylai’r cwestiynau cyffredin hyn roi’r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch am bwy all wirfoddoli, beth fyddwch chi’n ei wneud a sut i wneud cais. (Saesneg yn unig)

Gwartheg Shetland ar y Warren ym Mae Rhosili
Erthygl
Erthygl

Ein gwaith yn Rhosili 

Dysgwch sut mae arferion ffermio hynafol wedi helpu bywyd gwyllt y Gŵyr.

Ymwelwyr yn cerdded ar hyd llwybr ym Mhenrhyn Gŵyr wrth ymyl wal gerrig gyda defaid yn y pellter. Mae’n ddiwrnod niwlog ac mae’r bryniau yn y pellter wedi’u gorchuddio gan niwl.
Erthygl
Erthygl

Hanes Rhosili ac Arfordir De Gŵyr 

Tirwedd hynafol yw Rhosili ac arfordir De Gŵyr. Mae’r rhan fwyaf o ymwelwyr yn dod i fwynhau’r traeth a’r golygfeydd ysgubol, ond o dan ein traed mae tir hynafol, hanesyddol a thrysorau i’w darganfod.

Ymwelydd yn eistedd gyda’i chefn at y camera yn edrych allan ar yr olygfa o’r bae yn Rhosili ac Arfordir De Gŵyr, Cymru, i lawr y clogwyn at draeth tywodlyd gyda moroedd glas clir y tu hwnt ac awyr las heulog yn y pellter.
Erthygl
Erthygl

Ymweld â Rhosili ac Arfordir De Gŵyr 

Ardal arbennig ar gyfer cerdded yr arfordir, gwneud campau dŵr a gwylio bywyd gwyllt. Gyda 3 milltir o dywod, mae digon o le i’r teulu cyfan chwarae yn y tywod neu hedfan barcud.