Skip to content

Ymweld â Mynydd Pen-y-fâl a Dyffryn Wysg gyda'ch ci

Dog looking at camera
Mynd â chŵn am dro ar Mynydd Pen-y-fâl a Dyffryn Wysg | © National Trust

Anadlwch i fewn golygfeydd panoramig De Cymru o gopa uchaf y Mynydd Du gyda'ch ci. Mae'r mynydd yn hafan i fywyd gwyllt, yn ogystal â da byw sy'n pori o fewn ein hardaloedd. Mae hefyd yn ardal gadwraeth arbennig, ac er mwyn diogelu'r amgylchedd a’r bywyd gwyllt sy’n byw yma, gofynnwn yn garedig I chi gadw eich ci ar dennyn wrth ymweld.

Ein System Pawen

Rydyn ni wedi bod yn gweithio ar ei gwneud hi’n haws i chi ddarganfod pa mor gyfeillgar i gŵn fydd eich ymweliad cyn i chi a’ch ffrind pedair coes gyrraedd. I helpu gyda hyn, rydym wedi creu system raddio newydd ac wedi rhoi sgôr i'r holl leoedd yn ein gofal. Gallwch ddod o hyd i’r wybodaeth hon yn llawlyfr aelodau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Lle â chyfradd un pawen yw Mynydd Pen-y-fâl a Dyffryn Wysg.

Mae croeso i gŵn yma, ond mae'r cyfleusterau'n gyfyngedig. Fe fyddan nhw'n gallu ymestyn eu coesau yn y maes parcio a cherdded yn y mannau agored cyfagos, yn dibynnu ar y tymor.

Cod Cŵn

Rydym wedi gweithio gyda’n partner Forthglade i lunio’r cod cŵn hwn, sy’n helpu i sicrhau y gall pawb fwynhau eu diwrnod:

  • Tynhewch y tennyn: gallwch helpu i leihau’r siawns y bydd eich ci yn tarfu ar adar sy’n nythu ar y ddaear ac anifeiliaid fferm drwy ei gadw ar dennyn byr. Mae’n hanfodol defnyddio tennyn byr o gwmpas defaid. Ond os bydd gwartheg yn dod atoch chi, y peth gorau i’w wneud yw gadael eich ci oddi ar y tennyn, a’i alw’n ôl atoch chi pan mae’n ddiogel i wneud hynny.
  • Codi’r baw: glanhewch ar ôl eich ci bob tro. Os nad ydych chi’n gallu dod o hyd i fin gerllaw, ewch â’r bagiau baw adref gyda chi.
  • Troediwch yn ofalus: cadwch olwg ar arwyddion a hysbysiadau lleol ble bynnag fyddwch chi’n cerdded. Byddant yn rhoi gwybod i chi os yw cŵn wedi’u gwahardd o draeth, er enghraifft, neu os yw llwybr wedi’i wyro, neu os ydych chi mewn ardal lle gall cŵn redeg yn rhydd.
  • Cadw’ch llygad ar y bêl: cofiwch nad yw pawb yn caru cŵn, ac mae rhai pobl yn eu hofni. Felly gwnewch yn siŵr nad yw eich ci yn rhedeg i fyny at bobl eraill, yn enwedig plant.

Cadwch eich ci dan reolaeth 

Mae ein diffiniad o reolaeth agos neu effeithiol fel a ganlyn:

  • Y gallu i alw eich ci atoch mewn unrhyw sefyllfa, ar yr alwad gyntaf.
  • Gallu gweld eich ci yn glir bob amser (nid yw gwybod ei fod wedi diflannu i mewn i’r llystyfiant neu dros y bryn yn ddigon). Yn ymarferol, mae hyn yn golygu ei gadw ar lwybr cerdded os yw’r llystyfiant o’ch cwmpas yn rhy drwchus i allu gweld eich ci.
  • Peidio â gadael iddo fynd at ymwelwyr eraill heb eu caniatâd.
  • Cael tennyn i’w ddefnyddio os byddwch yn dod ar draws da byw, bywyd gwyllt neu os gofynnir i chi ddefnyddio un.
Praidd bach o ddefaid yn pori ar fynydd Pen-y-fâl ym Mannau Brycheiniog, Powys, gyda chopa pigfain yn y pellter.

Darganfyddwch fwy am Fynydd Pen-y-fâl a Dyffryn Wysg

Dysgwch sut i gyrraedd Mynydd Pen-y-fâl a Dyffryn Wysg, ble i barcio, pethau i’w gweld a’u gwneud a mwy.

Ein partneriaid

Forthglade

Rydym wedi ffurfio partneriaeth â’r gwneuthurwr bwyd anifeiliaid anwes naturiol, Forthglade fel y gallwch chi a’ch ci gael mwy fyth allan o’r lleoedd arbennig sydd dan ein gofal.

Ymweld â'r wefan 

Pethau eraill a allai fod o ddiddordeb i chi

Praidd bach o ddefaid yn pori ar fynydd Pen-y-fâl ym Mannau Brycheiniog, Powys, gyda chopa pigfain yn y pellter.
Erthygl
Erthygl

Ymwelwch â Pen-y-fâl 

Darganfyddwch y Mynyddoedd Duon, lle mae Pen-y-fâl yn codi’n uchel uwchlaw’r dirwedd. Gyda golygfeydd panoramig o’r cefn gwlad cyfagos, mae’r rhostir yn gartref i amrywiaeth o fywyd gwyllt.

Two people leaning against a wall, with a fluffy golden-brown dog looking at a packet of treats
Erthygl
Erthygl

Ymweld â lleoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol gyda’ch ci 

Os ydych chi’n dod â’ch ci i’r llefydd rydym yn gofalu amdanynt, darllenwch y Cod Cŵn a dysgwch am y System Sgorio Pawennau i’ch helpu i gynllunio eich ymweliad. (Saesneg yn unig)

Plant a chi yn Llyn Bosherston, Stagbwll, Sir Benfro

Llefydd sy’n croesawu cŵn yng Nghymru 

O’r mynyddoedd a’r traeth, i erddi a pharcdiroedd, gallwch ganfod llwybr cerdded cŵn yng Nghymru y byddwch chi, a’ch cyfaill pedair coes, yn ei wir fwynhau. Dyma eich canllaw ar gyfer rhai o’r lleoliadau gorau yng Nghymru i ymweld â nhw gyda chŵn.

Golygfa o gopa Ysgyryd Fawr yn Sir Fynwy, Cymru
Llwybr
Llwybr

Llwybr Ysgyryd Fawr ym Mynydd Pen-y-fâl a Dyffryn Wysg 

Heriwch fynydd o chwedlau ar y llwybr heriol hwn a fydd yn eich tywys i gopa Ysgyryd Fawr.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 4 (km: 6.4)
Golygfa ar draws parcdir glaswelltog ar Stad Parc Cleidda, lle mae nifer o ddefaid duon yn pori. Gellir gweld y tŷ yn y cefndir, wedi’i guddio’n rhannol gan goed aeddfed.
Llwybr
Llwybr

Cylchdaith fer Cleidda yn Nyffryn Wysg 

Darganfyddwch yr ystâd oesol hon yn Sir Fynwy ar gylchdaith fer hawdd. Mwynhewch olygfeydd godidog o Ben-y-fâl a Dyffryn Wysg. Mae’n lle llawn hanes ac yn fwrlwm o fywyd gwyllt.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 3.8 (km: 6.08)
Bryniau gwyrdd ag afon yn llifo drwyddynt ac awyr las yn Nyffryn Wysg, Sir Fynwy.
Llwybr
Llwybr

Llwybr Cleidda a Choed y Bwnydd 

Llwybr 7.5 milltir ar hyd glannau Afon Wysg sy’n ymweld â bryngaer Coed y Bwnydd a Chastell Cleidda, ffoledd o’r 18fed ganrif.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 7.5 (km: 12)