Skip to content
Golygfa o gopa Ysgyryd Fawr yn Sir Fynwy, Cymru
Golygfa o gopa Ysgyryd Fawr yn Sir Fynwy | © National Trust Images/Chris Lacey
Wales

Llwybr Ysgyryd Fawr ym Mynydd Pen-y-fâl a Dyffryn Wysg

Mae’r llwybr heriol hwn yn eich tywys drwy goetir ac ar hyd ochr mynydd agored, cyn dringfa serth i’r copa sy’n cynnig golygfeydd hyfryd o’r cefn gwlad cyfagos ac Eglwys San Mihangel ar gopa Ysgyryd Fawr.

Cyfanswm y camau: 4

Cyfanswm y camau: 4

Man cychwyn

Maes parcio ar y B4521, cyfeirnod grid: SO328164

Cam 1

O’r bwrdd croeso yn y maes parcio, dilynwch y llwybr troed i drac graean sy’n arwain i’r coetir drwy gât mochyn ar frig y llethr. Dilynwch y llwybr amlwg lan rhiw tan i chi gyrraedd gât bren mewn wal gerrig ym mhen y coetir. Trowch i’r chwith a dilynwch y llwybr sy’n arwain o gwmpas y bryn. Ysgyryd Fawr, or the Skirrid, is also known as the Holy Mountain or the Sacred Hill. Ysgyryd is a word describing the hill's shape, meaning something that has shivered or been shattered. According to legend, part of the mountain is said to have been broken off at the moment of the crucifixion of Jesus.

Cam 2

Ar ôl i chi cyrraedd pen y bryn, dilynwch y llwybr arwyddion ar ochr ddwyreiniol Ysgyryd Fawr gyferbyn â sticill i fyny dringfa serth i’r copa a’r pwynt triongli.

Cam 3

O’r pwynt triongli, ewch i’r de i lawr y grib nes i chi gyrraedd y postyn arwyddion.

Cam 4

O’r postyn, dilynwch y llwybr sy’n eich tywys i lawr i’r coetir ac yna dychwelwch i’r maes parcio.

Man gorffen

Maes parcio ar y B4521, cyfeirnod grid: SO328164

Map llwybr

Llwybr Ysgyryd Fawr ym Mynydd Pen-y-fâl a Dyffryn Wysg yng Nghymru
Map Llwybr Ysgyryd Fawr, Mynydd Pen-y-fâl a Dyffryn Wysg | © Crown copyright and database rights 2013 Ordnance Survey

Dyna ni, da iawn chi

Rhannwch eich profiad

Mwy yn agos i’r man hwn

Golygfa ar draws parcdir glaswelltog ar Stad Parc Cleidda, lle mae nifer o ddefaid duon yn pori. Gellir gweld y tŷ yn y cefndir, wedi’i guddio’n rhannol gan goed aeddfed.
Llwybr
Llwybr

Cylchdaith fer Cleidda yn Nyffryn Wysg 

Darganfyddwch yr ystâd oesol hon yn Sir Fynwy ar gylchdaith fer hawdd. Mwynhewch olygfeydd godidog o Ben-y-fâl a Dyffryn Wysg. Mae’n lle llawn hanes ac yn fwrlwm o fywyd gwyllt.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 3.8 (km: 6.08)
Tŷ gwyn o dan goed yr hydref gyda goleuni hydrefol yn goleuo’r olygfa gyda bryniau tu draw
Llwybr
Llwybr

Llwybr Darganfod y Cymin 

Mwynhewch olygfeydd godidog dros Gymru a Lloegr, yn ogystal â dau adeilad Sioraidd, wrth i chi gerdded yn ôl traed yr Arglwydd Nelson a’r Fonesig Hamilton ar y daith gerdded hawdd hon.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 1 (km: 1.6)
Bryniau gwyrdd ag afon yn llifo drwyddynt ac awyr las yn Nyffryn Wysg, Sir Fynwy.
Llwybr
Llwybr

Llwybr Cleidda a Choed y Bwnydd 

Llwybr 7.5 milltir ar hyd glannau Afon Wysg sy’n ymweld â bryngaer Coed y Bwnydd a Chastell Cleidda, ffoledd o’r 18fed ganrif.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 7.5 (km: 12)

Cysylltwch

Abergavenny, Monmouthshire

Ein partneriaid

Cotswold Outdoor

Rydym wedi ymrwymo i bartneriaeth â Cotswold Outdoor i helpu pawb i wneud y gorau o'u hamser yn yr awyr agored yn y llefydd rydym yn gofalu amdanynt.

Ymweld â'r wefan 

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Dwy ferch yn cerdded ar lwybr trwy'r goedwig yn Stad Southwood, Sir Benfro yng Nghymru

Cerdded yng Nghymru 

Darganfyddwch dirweddau agored ysgubol, llwybrau arfordirol mwy hamddenol neu heiciau egnïol heriol. Rydym wedi creu rhestr o rai o’r llefydd gorau i gerdded yng Nghymru.

Cerddwr yn sefyll ar arfordir Sir Benfro, yn edrych allan ar y môr
Erthygl
Erthygl

Teithiau cerdded arfordirol yng Nghymru 

Darganfyddwch lwybrau cerdded gorau arfordir Cymru, gan fwynhau penrhynoedd prydferth, pentrefi cain, henebion cynhanesyddol a bywyd gwyllt godidog.  

A person walking along a footpath in a grassy landscape on Tennyson Down on the Isle of Wight
Erthygl
Erthygl

Awgrymiadau arbennig ar gyfer cerdded bryniau a mynyddoedd 

Dysgwch am y dillad a'r offer hanfodol sydd eu hangen arnoch, cadw eich lefelau egni yn uchel, cadw'n ddiogel a gadael yr amgylchedd fel yr oedd cyn i chi gyrraedd. (Saesneg yn unig)

An aerial view of an adult and baby walking a dog along a path at Baggy Point, Devon
Erthygl
Erthygl

Cadw’n ddiogel yn lleoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol 

Mae ambell risg yn dod law yn llaw ag ymweld â’r llefydd arbennig y mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gofalu amdanynt, boed ar yr arfordir neu yng nghefn gwlad. Dysgwch sut i gadw’n ddiogel drwy gydol eich ymweliad.

A group of people in a hiking group are being guided on a hike by rangers at Marsden Moor, West Yorkshire
Erthygl
Erthygl

Cotswold Outdoor: Ein partner cerdded 

Dysgwch fwy am bartneriaeth barhaus yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol gyda Cotswold Outdoor fel ein partner cerdded.

Ymwelydd yn cario sach gefn ac yn cerdded ar hyd llwybr troed yn Divis a’r Mynydd Du gyda waliau carreg i’r naill ochr, y cefn gwlad i’w weld yn y cefndir.
Erthygl
Erthygl

Dilynwch y cod cefn gwlad 

Helpwch ni i ofalu am leoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol drwy gadw at rai canllawiau syml yn ystod eich ymweliad a dilyn y Cod Cefn Gwlad.

A group of hikers exploring a hilly landscape on a sunny winter's day.

Cerdded 

Dewch i archwilio rhai o dirweddau harddaf y genedl ar lwybrau unig, traciau rhwydd a theithiau hygyrch.  (Saesneg yn unig)