Skip to content

Dod â'ch ci i Dŷ Tredegar

Child walking their dog in autumn at Tredegar House, Newport, Wales
Child walking their dog in autumn at Tredegar House, Newport, Wales | © ©National Trust Images/Aled Llywelyn

Ry’n ni bob amser wedi caru cŵn yn Nhŷ Tredegar, o Peeps, daeargi'r Ynys Hir Arglwydd Tredegar, i holl anifeiliaid anwes y tîm. Mae croeso cynnes bob amser i chi a’ch ci ac rydym yn gweithio'n galed i ddod o hyd i ffyrdd gwahanol o groesawu cŵn ym mhob rhan o'r safle.

Ein system sgorio pawennau

Rydym wedi bod yn gweithio’n galed i’w gwneud hi’n haws i chi wybod pa mor groesawgar fydd eich ymweliad i chi a’ch ci cyn i chi gyrraedd. I helpu gyda hyn, rydym wedi creu system sgorio pawennau newydd, a rhoi sgôr i’n holl leoliadau. Gallwch ddod o hyd i’r wybodaeth hon yn llyfryn aelodau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Mae gan Dŷ Tredegar sgôr o dair pawen.

Mae tair pawen yn dynodi’r llefydd gorau i fynd â’ch ci. Byddwch yn gallu mynd â’ch ci i’r rhan fwyaf o ardaloedd, gan gynnwys dan do am baned o de a thrît. Bydd yna arwyddion yn dangos ardaloedd arbennig i gŵn, a phrofiadau gwych ar gael i gŵn. Darllenwch ‘mlaen i weld ble yn union gallwch chi fynd â’ch ci.

Ble all fy nghi fynd yn Nhŷ Tredegar?

Pobman, bron. Yr unig le lle na all cŵn fynd yw’r tŷ ei hun, ac eithrio cŵn cymorth.

Dyma restr o'r holl lefydd y gallwch chi a'ch ci eu crwydro gyda'ch gilydd yn Nhŷ Tredegar.

Y parcdir

Mae ein parcdir yn berffaith i gŵn. Gyda 90 erw i'w crwydro, dyma'r lle delfrydol i’ch ci ymestyn ei goesau a chwrso pêl.

Y gerddi ffurfiol

Gyda'ch ci ar dennyn, ewch am dro drwy'r gerddi ffurfiol. Mae lawntiau Gardd y Gedrwydden yn arbennig o boblogaidd gan gŵn, sy'n hoff iawn o dorheulo yma.

Caffi

Mae gennym fyrddau i gŵn yn ein hystafell de, ac mae croeso i chi snwffian o gwmpas ein siop lyfrau gyda’ch ci ar dennyn.

Visitors walking their dogs in the garden at Sizergh, Cumbria
Ry’n ni’n dwlu gweld cŵn bach hapus yn Nhredegar  | © National Trust Images/John Millar

Helpwch ni i barhau i roi croeso i'r cŵn

Ry’n ni’n caru cŵn, ond cofiwch nad yw hynny’n wir am bawb. Dilynwch ein cod cŵn a’n helpu i barhau i groesawu cŵn drwy ystyried anghenion ein holl ymwelwyr.

Cod Cŵn

Rydym wedi gweithio gyda’n partner Forthglade i lunio’r cod cŵn hwn, sy’n helpu i sicrhau y gall pawb fwynhau eu diwrnod:

  • Tynhewch y tennyn: gallwch helpu i leihau’r siawns y bydd eich ci yn tarfu ar adar sy’n nythu ar y ddaear ac anifeiliaid fferm drwy ei gadw ar dennyn byr. Mae’n hanfodol defnyddio tennyn byr o gwmpas defaid. Ond os bydd gwartheg yn dod atoch chi, y peth gorau i’w wneud yw gadael eich ci oddi ar y tennyn, a’i alw’n ôl atoch chi pan mae’n ddiogel i wneud hynny.
  • Codi’r baw: glanhewch ar ôl eich ci bob tro. Os nad ydych chi’n gallu dod o hyd i fin gerllaw, ewch â’r bagiau baw adref gyda chi.
  • Troediwch yn ofalus: cadwch olwg ar arwyddion a hysbysiadau lleol ble bynnag fyddwch chi’n cerdded. Byddant yn rhoi gwybod i chi os yw cŵn wedi’u gwahardd o draeth, er enghraifft, neu os yw llwybr wedi’i wyro, neu os ydych chi mewn ardal lle gall cŵn redeg yn rhydd.
  • Cadw’ch llygad ar y bêl: cofiwch nad yw pawb yn caru cŵn, ac mae rhai pobl yn eu hofni. Felly gwnewch yn siŵr nad yw eich ci yn rhedeg i fyny at bobl eraill, yn enwedig plant.

Cadwch eich ci dan reolaeth 

Mae ein diffiniad o reolaeth agos neu effeithiol fel a ganlyn:

  • Y gallu i alw eich ci atoch mewn unrhyw sefyllfa, ar yr alwad gyntaf.
  • Gallu gweld eich ci yn glir bob amser (nid yw gwybod ei fod wedi diflannu i mewn i’r llystyfiant neu dros y bryn yn ddigon). Yn ymarferol, mae hyn yn golygu ei gadw ar lwybr cerdded os yw’r llystyfiant o’ch cwmpas yn rhy drwchus i allu gweld eich ci.
  • Peidio â gadael iddo fynd at ymwelwyr eraill heb eu caniatâd.
  • Cael tennyn i’w ddefnyddio os byddwch yn dod ar draws da byw, bywyd gwyllt neu os gofynnir i chi ddefnyddio un.
Visitors with two Jack Russell dogs at Flatford, Suffolk
Helpwch bawb i fwynhau eu hymweliad â Thŷ Tredegar | © National Trust Images/Arnhel de Serra

Cerddwr cŵn proffesiynol yn Nhŷ Tredegar

Yn ddiweddar rydym wedi dechrau cyhoeddi trwyddedau gorfodol newydd i gerddwyr cŵn. Rydym wedi bod yn cynllunio hyn ers cryn amser ac mae’n ein galluogi ni i gyd i weithio gyda’n gilydd yn gyson a diogel.

Mae’r trwyddedau am ddim am y tro, ond rhaid cytuno a chydymffurfio â’r telerau ac amodau.

Os ydych chi’n cerdded cŵn yn broffesiynol yn y parc yn Nhŷ Tredegar, neu’n bwriadu gwneud hynny yn y dyfodol, cysylltwch â ni drwy e-bostio tredegar@nationaltrust.org.uk.

Cŵn cymorth yn Nhŷ Tredegar

Mae croeso i gŵn cymorth yn ein tŷ, y gerddi, y caffi a’r siop lyfrau. Am wybodaeth fanylach am fynediad a chyfleusterau, ewch i’n hafan.

Golygfa o wedd ogledd-orllewinol Tŷ Tredegar, Casnewydd, o’r tu allan i’w gatiau haearn gyr du ac aur addurniadol.

Darganfyddwch fwy yn Nhŷ Tredegar

Dysgwch pryd mae Tŷ Tredegar  ar agor, sut i gyrraedd yno, pethau i’w gweld a’u gwneud a mwy.

Ein partneriaid

Forthglade

Rydym wedi ffurfio partneriaeth â’r gwneuthurwr bwyd anifeiliaid anwes naturiol, Forthglade fel y gallwch chi a’ch ci gael mwy fyth allan o’r lleoedd arbennig sydd dan ein gofal.

Ymweld â'r wefan 

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Coffee and cake at the Orangery restaurant Cliveden National Trust
Erthygl
Erthygl

Bwyta yn Nhŷ Tredegar 

Galwch draw i gaffi’r Bragdy am ddiod a bwyd poeth. Wedi’i leoli mewn adeilad hanesyddol, mae pob ceiniog a gaiff ei gwario yma yn ein helpu i ofalu am Dŷ Tredegar ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Child walking their dog in autumn at Tredegar House, Newport, Wales
Erthygl
Erthygl

Crwydrwch y parcdir yn Nhŷ Tredegar 

Dysgwch am y pethau gorau i’w gweld a’u gwneud ar eich ymweliad â’r parcdir yn Nhŷ Tredegar a darllenwch ein canllaw i sicrhau bod eich ymweliad yn un diogel a hwyliog.

A visitor in the garden in May at Tredegar House, South Wales
Erthygl
Erthygl

Ymweld â'r ardd yn Nhŷ Tredegar 

Crwydrwch amrywiaeth o erddi hanesyddol ar eich ymweliad â Thŷ Tredegar. Darllenwch fwy am y llecynnau gwyrdd unigryw hyn, a sut gall ymwelwyr eu mwynhau nhw heddiw.

A view of the front of the red mansion house
Erthygl
Erthygl

Pethau i’w gwneud yn Nhŷ Tredegar 

Dysgwch fwy am y plasty arbennig hwn a’r Cymry balch a fu’n berchen arno am fwy na 500 mlynedd. Darllenwch ‘mlaen am ragor o wybodaeth am ddarganfod y tŷ hanesyddol hwn.

Visitors on a walk with their dog in Heddon Valley, Devon
Erthygl
Erthygl

Ymweld â lleoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol gyda’ch ci 

Os ydych chi’n dod â’ch ci i’r llefydd rydym yn gofalu amdanynt, darllenwch y Cod Cŵn a dysgwch am y System Sgorio Pawennau i’ch helpu i gynllunio eich ymweliad. (Saesneg yn unig)

Plant a chi yn Llyn Bosherston, Stagbwll, Sir Benfro

Llefydd sy’n croesawu cŵn yng Nghymru 

O’r mynyddoedd a’r traeth, i erddi a pharcdiroedd, gallwch ganfod llwybr cerdded cŵn yng Nghymru y byddwch chi, a’ch cyfaill pedair coes, yn ei wir fwynhau. Dyma eich canllaw ar gyfer rhai o’r lleoliadau gorau yng Nghymru i ymweld â nhw gyda chŵn.

Visitors in the gardens at Christmas, Tredegar House, Newport, Wales
Llwybr
Llwybr

Llwybr glan llyn Tredegar 

Darganfyddwch natur a bywyd gwyllt ar lwybr glan llyn ystâd Tŷ Tredegar. Gwyliwch adar yn nythu ar y llyn a rhyfeddwch at yr olaf o’r Rhodfeydd Derw yn y parc. Yn addas i’r teulu i gyd.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 1 (km: 1.6)