Angen dehonglydd creadigol ym Mhorth y Swnt

Ym mis Mawrth 2017, bydd Porth y Swnt, ein canolfan ymwelwyr yng nghanol Aberdaron, yn dathlu ei phen blwydd yn dair. Ein bwriad yw defnyddio rhannau o’r ganolfan i ddatblygu profiad ein hymwelwyr – llawer ohonynt yn dychwelyd o flwyddyn i flwyddyn – ac felly rydym yn chwilio am un neu fwy o artistiaid neu ddehonglwyr dyfeisgar i’n helpu i ychwanegu at brofiad yr ymwelwyr trwy ddehongli creadigol.

Agorwyd Porth y Swnt fel rhan o brosiect Canolfan Ragoriaeth Arfordirol a ariannwyd gan Croeso Cymru a’r ERDF. Ei nod yw hyrwyddo a dehongli nodweddion unigryw Pen Llŷn trwy ddefnyddio cyfuniad dyfeisgar o farddoniaeth, celfyddyd, technoleg ac elfennau clyweledol.

Yn ogystal â bod yn gyrchfan ynddi ei hunan, mae Porth y Swnt yn gweithredu fel porth i'r hyn sydd gan yr ardal i’w gynnig o ran llwybrau cerdded, gweithgareddau ac atyniadau. Rydym hefyd yn croesawu ymweliadau gan grwpiau ac ysgolion ac yn trefnu cyfres o ddigwyddiadau cymunedol trwy'r flwyddyn.

Am beth rydym ni’n chwilio?

Y tri phwnc yr ydym am fynd i’r afael â nhw yn y rhan hon o’r datblygiad yw daeareg, amaethyddiaeth a bywyd gwyllt. Mae Llŷn yn ardal bwysig iawn o safbwynt daearegol a cheir yno greigiau amrywiol iawn eu hoed a’u ffurfiannau. Mae amaethyddiaeth wrth galon cymunedau Llŷn a dyma sydd wedi llunio'r dirwedd a welwn ni heddiw. Yn ogystal, mae llawer o gynefinoedd y penrhyn o bwysigrwydd rhyngwladol ac yn gartref i gyfoeth o greaduriaid a phlanhigion. Mae cysylltiad agos a llawer o ryngweithio rhwng y tri phwnc.

Mae ymwelwyr wrth eu bodd o weld bod y ganolfan yn cynnig rhywbeth “ychydig yn wahanol” ac maent yn canmol yr awyrgylch. Dyfeisgar, ysbrydol, creadigol, llawn dychymyg, prydferth – dyna eiriau sy’n codi dro ar ôl tro gan ymwelwyr. Rydym am adeiladu ar hyn a chreu profiad amlhaenog y gellir ei fwynhau ar lefel weledol/artistig ond sydd hefyd yn cynnwys gwybodaeth bendant am y tri phwnc. Mae’n bwysig iawn bod y gwaith yn denu’r ymwelwyr i wneud rhywbeth – e.e. darllen, cyffwrdd, chwarae.

Nod y ganolfan yw denu ymwelwyr i Aberdaron a Llŷn trwy gydol y flwyddyn;  mae yr un mor addas i deuluoedd dreulio prynhawn gwlyb ym mis Awst ag ydyw i griw o gerddwyr ddysgu mwy am yr ardal ym mis Mawrth, neu i unigolyn werthfawrogi’r awyrgylch ym mis Tachwedd.

Angen dehonglydd

Os hoffech wybod rhagor am y prosiect cyffrous hwn, darllenwch y brîff sydd ynghlwm a sylwch fod angen mynegi diddordeb erbyn 12 Hydref.