Skip to content
Golygfa dros giât mochyn gyda grisiau yn mynd i lawr trwy laswellt at y lan, gyda’r môr tu hwnt a’r haul yn isel yn yr awyr
Cerddwch Lwybr Arfordir Cymru i Borth Meudwy | © EILIR Adventure
Wales

Taith arfordirol Porth Meudwy

Mwynhewch daith arfordirol gylchol o Aberdaron i Borth Meudwy, harbwr pysgota bychan ar ben eithaf Penrhyn Llŷn a fu ar un adeg yn fan i’r pererinion fyrddio cychod ar eu taith i Ynys Enlli.

Cyfanswm y camau: 6

Cyfanswm y camau: 6

Man cychwyn

Maes parcio Porth y Swnt, Aberdaron, cyfeirnod grid: SH172264

Cam 1

Cychwynnwch eich taith yn y maes parcio agosaf at ganolfan ymwelwyr Porth y Swnt.

Cam 2

Mae eich llwybr ar y dechrau’n dibynnu ar y llanw. Os yw’r llanw ar drai, ewch trwy’r maes parcio ac i’r traeth. Dilynwch y traeth i’w ben mwyaf gorllewinol nes gwelwch chi risiau yn arwain i fyny’r pentir ar y chwith. Os yw’r llanw’n uchel, ewch i ben pellaf y maes parcio a dilyn y llwybr i fyny i’r dde, gan ddilyn yr arwyddion am Borth Simdde. Pan fyddwch bron â chyrraedd y ffordd, dilynwch Lwybr Arfordir Cymru sy’n arwain i lawr i’r chwith. Dilynwch y llwybr yma nes bydd yn mynd i lawr i’r traeth.

Cam 3

Dringwch y grisiau ar ben draw’r traeth, i fyny i’r pentir a throi i’r chwith i Lwybr Arfordir Cymru. Gwyliwch am y frân goesgoch yn plymio i mewn ac allan.

Cam 4

Daliwch y llwybr nes cyrhaeddwch chi set arall o risiau. Ewch i lawr y grisiau i harbwr pysgota bychan Porth Meudwy.

Cychod pysgota, rhwydi ac offer ar y traeth bychan ym Mhorth Meudwy, gyda llwybr yn arwain i lawr at y lan ac yn dal i fynd i fyny’r llechwedd tu hwnt iddo
Ewch i weld traeth Porth Meudwy, y man lle byddai’r pererinion oedd yn anelu am Ynys Enlli yn byrddio cychod ers talwm. | © EILIR Adventure

Cam 5

Trowch i’r dde allan o Borth Meudwy a dilyn y trac nes cyrhaeddwch chi’r ffordd. Trowch i’r dde a cherdded heibio Cwrt, canolfan warden yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Dilynwch y ffordd am hanner milltir nes y cyrhaeddwch chi gyffordd.

Cam 6

Trowch i’r dde yn y gyffordd a dal i fynd ar hyd y ffordd. Pan gyrhaeddwch chi’r groesffordd, trowch i’r dde eto. Dilynwch y ffordd am hanner milltir nes y cyrhaeddwch yn ôl yn Aberdaron.

Man gorffen

Maes parcio Porth y Swnt, Aberdaron, cyfeirnod grid: SH172264

Map llwybr

Map taith Porth Meudwy, Porth y Swnt, Cymru
Map taith Porth Meudwy, Porth y Swnt, Cymru | © Crown copyright and database rights 2013 Ordnance Survey

Dyna ni, da iawn chi

Rhannwch eich profiad

Mwy yn agos i’r man hwn

Dwy ynys fechan gron, sef Dinas Fawr a Dinas Bach.
Llwybr
Llwybr

Taith Porthor 

Mae’r golygfeydd yn rhyfeddol ar hyd yr arfordir garw hwn ar ochr ogleddol Penrhyn Llŷn. Mae hon yn daith wych i amgyffred peth o hanes a threftadaeth yr ardal.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 1 (km: 1.6)

Cysylltwch

Henfaes, Aberdaron, Pwllheli, LL53 8BE

Ein partneriaid

Cotswold Outdoor

Rydym wedi ymrwymo i bartneriaeth â Cotswold Outdoor i helpu pawb i wneud y gorau o'u hamser yn yr awyr agored yn y llefydd rydym yn gofalu amdanynt.

Ymweld â'r wefan 

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

A hiker wearing an insulated jacket and a backpack watches the sunset over snowy mountain peaks

Cerdded 

Dewch i archwilio rhai o dirweddau harddaf y genedl ar lwybrau unig, traciau rhwydd a theithiau hygyrch. (Saesneg yn unig)

Cerddwyr yn mwynhau’r golygfeydd o gopa Dinas Emrys, Eryri, Cymru

Cerdded yng Nghymru 

Darganfyddwch dirweddau agored ysgubol, llwybrau arfordirol mwy hamddenol neu heiciau egnïol heriol. Rydym wedi creu rhestr o rai o’r llefydd gorau i gerdded yng Nghymru.

Golwg agos ar sgidiau cerddwr gyda grŵp o gerddwyr yn y cefndir wrth iddynt ddringo Pen yr Ole Wen, y Carneddau a’r Glyderau, Gwynedd, Cymru
Erthygl
Erthygl

Cotswold Outdoor: Ein partner cerdded 

Dysgwch fwy am bartneriaeth barhaus yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol gyda Cotswold Outdoor fel ein partner cerdded.

An aerial view of an adult and baby walking a dog along a path at Baggy Point, Devon
Erthygl
Erthygl

Cadw’n ddiogel yn lleoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol 

Mae ambell risg yn dod law yn llaw ag ymweld â’r llefydd arbennig y mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gofalu amdanynt, boed ar yr arfordir neu yng nghefn gwlad. Dysgwch sut i gadw’n ddiogel drwy gydol eich ymweliad.

Ymwelydd yn cario sach gefn ac yn cerdded ar hyd llwybr troed yn Divis a’r Mynydd Du gyda waliau carreg i’r naill ochr, y cefn gwlad i’w weld yn y cefndir.
Erthygl
Erthygl

Dilynwch y cod cefn gwlad 

Helpwch ni i ofalu am leoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol drwy gadw at rai canllawiau syml yn ystod eich ymweliad a dilyn y Cod Cefn Gwlad.

Nifer o gerfluniau o ffigyrau syml yn cael eu harddangos mewn ystafell dywyll gyda gwawl las yn arddangosfa ‘Y Dwfn’ ym Mhorth y Swnt, Aberdaron, Gwynedd.
Erthygl
Erthygl

Pethau i'w gwneud ym Mhorth y Swnt 

Yn swatio yng nghanol Aberdaron, mae Porth y Swnt yn ganolfan ymwelwyr unigryw. Mae'n cynnig cyflwyniad i hanes a diwylliant Llŷn trwy sain, fideo, cerfluniau a gwaith celf.