Skip to content
Golygfa dros giât mochyn gyda grisiau yn mynd i lawr trwy laswellt at y lan, gyda’r môr tu hwnt a’r haul yn isel yn yr awyr
Cerddwch Lwybr Arfordir Cymru i Borth Meudwy | © EILIR Adventure
Wales

Taith arfordirol Porth Meudwy

Mwynhewch daith arfordirol gylchol o Aberdaron i Borth Meudwy, harbwr pysgota bychan ar ben eithaf Penrhyn Llŷn a fu ar un adeg yn fan i’r pererinion fyrddio cychod ar eu taith i Ynys Enlli.

Cyfanswm y camau: 6

Cyfanswm y camau: 6

Man cychwyn

Maes parcio Porth y Swnt, Aberdaron, cyfeirnod grid: SH172264

Cam 1

Cychwynnwch eich taith yn y maes parcio agosaf at ganolfan ymwelwyr Porth y Swnt.

Cam 2

Mae eich llwybr ar y dechrau’n dibynnu ar y llanw. Os yw’r llanw ar drai, ewch trwy’r maes parcio ac i’r traeth. Dilynwch y traeth i’w ben mwyaf gorllewinol nes gwelwch chi risiau yn arwain i fyny’r pentir ar y chwith. Os yw’r llanw’n uchel, ewch i ben pellaf y maes parcio a dilyn y llwybr i fyny i’r dde, gan ddilyn yr arwyddion am Borth Simdde. Pan fyddwch bron â chyrraedd y ffordd, dilynwch Lwybr Arfordir Cymru sy’n arwain i lawr i’r chwith. Dilynwch y llwybr yma nes bydd yn mynd i lawr i’r traeth.

Cam 3

Dringwch y grisiau ar ben draw’r traeth, i fyny i’r pentir a throi i’r chwith i Lwybr Arfordir Cymru. Gwyliwch am y frân goesgoch yn plymio i mewn ac allan.

Cam 4

Daliwch y llwybr nes cyrhaeddwch chi set arall o risiau. Ewch i lawr y grisiau i harbwr pysgota bychan Porth Meudwy.

Cychod pysgota, rhwydi ac offer ar y traeth bychan ym Mhorth Meudwy, gyda llwybr yn arwain i lawr at y lan ac yn dal i fynd i fyny’r llechwedd tu hwnt iddo
Ewch i weld traeth Porth Meudwy, y man lle byddai’r pererinion oedd yn anelu am Ynys Enlli yn byrddio cychod ers talwm. | © EILIR Adventure

Cam 5

Trowch i’r dde allan o Borth Meudwy a dilyn y trac nes cyrhaeddwch chi’r ffordd. Trowch i’r dde a cherdded heibio Cwrt, canolfan warden yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Dilynwch y ffordd am hanner milltir nes y cyrhaeddwch chi gyffordd.

Cam 6

Trowch i’r dde yn y gyffordd a dal i fynd ar hyd y ffordd. Pan gyrhaeddwch chi’r groesffordd, trowch i’r dde eto. Dilynwch y ffordd am hanner milltir nes y cyrhaeddwch yn ôl yn Aberdaron.

Man gorffen

Maes parcio Porth y Swnt, Aberdaron, cyfeirnod grid: SH172264

Map llwybr

Map taith Porth Meudwy, Porth y Swnt, Cymru
Map taith Porth Meudwy, Porth y Swnt, Cymru | © Crown copyright and database rights 2013 Ordnance Survey

Dyna ni, da iawn chi

Rhannwch eich profiad

Mwy yn agos i’r man hwn

Dwy ynys fechan gron, sef Dinas Fawr a Dinas Bach.
Llwybr
Llwybr

Taith Porthor 

Mae’r golygfeydd yn rhyfeddol ar hyd yr arfordir garw hwn ar ochr ogleddol Penrhyn Llŷn. Mae hon yn daith wych i amgyffred peth o hanes a threftadaeth yr ardal.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 1 (km: 1.6)

Cysylltwch

Henfaes, Aberdaron, Pwllheli, LL53 8BE

Ein partneriaid

Cotswold Outdoor

Rydym wedi ymrwymo i bartneriaeth â Cotswold Outdoor i helpu pawb i wneud y gorau o'u hamser yn yr awyr agored yn y llefydd rydym yn gofalu amdanynt.

Ymweld â'r wefan 

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

A person walking along the South West Coast Path at East Soar, South Devon

Cerdded 

Dewch i archwilio rhai o dirweddau harddaf y genedl ar lwybrau unig, traciau rhwydd a theithiau hygyrch. (Saesneg yn unig)

Dwy ferch yn cerdded ar lwybr trwy'r goedwig yn Stad Southwood, Sir Benfro yng Nghymru

Cerdded yng Nghymru 

Darganfyddwch dirweddau agored ysgubol, llwybrau arfordirol mwy hamddenol neu heiciau egnïol heriol. Rydym wedi creu rhestr o rai o’r llefydd gorau i gerdded yng Nghymru.

A group of people in a hiking group are being guided on a hike by rangers at Marsden Moor, West Yorkshire
Erthygl
Erthygl

Cotswold Outdoor: Ein partner cerdded 

Dysgwch fwy am bartneriaeth barhaus yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol gyda Cotswold Outdoor fel ein partner cerdded.

An aerial view of an adult and baby walking a dog along a path at Baggy Point, Devon
Erthygl
Erthygl

Cadw’n ddiogel yn lleoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol 

Mae ambell risg yn dod law yn llaw ag ymweld â’r llefydd arbennig y mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gofalu amdanynt, boed ar yr arfordir neu yng nghefn gwlad. Dysgwch sut i gadw’n ddiogel drwy gydol eich ymweliad.

Ymwelydd yn cario sach gefn ac yn cerdded ar hyd llwybr troed yn Divis a’r Mynydd Du gyda waliau carreg i’r naill ochr, y cefn gwlad i’w weld yn y cefndir.
Erthygl
Erthygl

Dilynwch y cod cefn gwlad 

Helpwch ni i ofalu am leoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol drwy gadw at rai canllawiau syml yn ystod eich ymweliad a dilyn y Cod Cefn Gwlad.

Nifer o gerfluniau o ffigyrau syml yn cael eu harddangos mewn ystafell dywyll gyda gwawl las yn arddangosfa ‘Y Dwfn’ ym Mhorth y Swnt, Aberdaron, Gwynedd.
Erthygl
Erthygl

Pethau i'w gwneud ym Mhorth y Swnt 

Yn swatio yng nghanol Aberdaron, mae Porth y Swnt yn ganolfan ymwelwyr unigryw. Mae'n cynnig cyflwyniad i hanes a diwylliant Llŷn trwy sain, fideo, cerfluniau a gwaith celf.