Llond lle o bethau i weld a gwneud ym Mhorth y Swnt

Y Swnt at Porth y Swnt, Aberdaron

Mae Porth y Swnt yn swatio yng nghanol Aberdaron, ac mae'n ganolfan ymwelwyr unigryw. Mae yma rywbeth i bawb – rhowch gynnig ar gaiacio a beicio, dewch â'r plant am weithgareddau hwyliog, neu crwydrwch o gwmpas y ganolfan yn hamddenol.

Profiadau bythgofiadwy

Ymgollwch am ryw awr wrth i chi ddilyn y daith glywedol o gwmpas Porth y Swnt. Dysgwch am bobl, hanes, daeareg a bywyd gwyllt Llŷn wrth i chi grwydro o gwmpas y ganolfan.

Gan ei bod yn 8 troedfedd o uchder ac 8 troedfedd o led, mae'n amhosib colli optig Goleudy Ynys Enlli.  Teithiodd y bwlb golau enfawr dros y Swnt mewn hofrennydd, wedi iddo orffen ei waith pwysig ar Enlli. Gwyliwch y ffilm a dysgwch fwy am hanes yr optig trawiadol hwn.

Bydd yr holl greadigrwydd a'r farddoniaeth ym Mhorth y Swnt yn siwr o ysbrydoli sawl un. Mae ein ceidwaid wrth law i drafod gyda chi pa fath o syniadau fyddai’n helpu gwneud eich ymweliad â’r gornel hon o Gymru yn un bythgofiadwy.

Gweithgareddau i'r plant

Cewch hwyl gyda llyfr lloffion Porth y Swnt – chwiliwch am yr anifeiliaid cudd gyda'r tortsh UV, a chrëwch eich barddoniaeth eich hun yn y Môr o Eiriau.

Ewch ar saffari bywyd gwyllt. Codwch daflen yn y maes parcio neu y tu mewn i Borth y Swnt cyn cychwyn arni ar hyd llwybr yr arfordir – sawl un o'n ‘5 mawr’ gallwch chi eu sbotio?

Ymunwch â ni bob prynhawn dydd Mawrth yn ystod gwyliau'r ysgol ar gyfer ein gweithgareddau ‘50 o bethau’. Byddwn yn gwneud pob math o bethau, o hela chwilod bychain i hedfan barcud.  Ticiwch eich rhestr 50 o bethau.

Mentrwch

Gwnewch y gorau o arfordir Cymru a rhowch gynnig ar gaiacio bob dydd Sul, dydd Mercher a dydd Gwener yn ystod gwyliau'r Sulgwyn a thrwy gydol gwyliau'r haf – neu bob dydd Sadwrn rhwng y cyfnodau hyn a thrwy gydol mis Medi gyda Llŷn Adventures.

Crwydro’r ardal

Archwiliwch yr ardal ar ddwy olwyn. Galwch heibio i Borth y Swnt i gael mwy o wybodaeth am y teithiau beicio lleol, neu ymunwch â ni yn ystod gwyliau'r haf ar deithiau beics tywysedig.

Crwydrwch ar hyd y llwybr arfordir at fae bychan Porth Meudwy. Efallai byddwch yn ddigon ffodus i ddod ar draws yr aelod mwyaf prin o deulu'r brain, sef y frân goesgoch, ar hyd y ffordd.

Wedi cael digon ar archwilio am y diwrnod? Eisteddwch nôl ac ymlaciwch ar y traeth neu yn un o dafarnau, caffis a bwytai niferus Aberdaron.