Lansio cychod môr yn Porthdinllaen

Porthdinllaen, Penrhyn Llŷn, Cymru

Fel yr Awdurdod Harbwr Statudol ar gyfer bae Porthdinllaen, rydym yn gyfrifol am sicrhau rheolaeth ddiogel o'r safle o dan y cod Diogelwch Porthladdoedd a Môr. Helpwch ni i gadw Porthdinllaen yn arbennig ac yn ddiogel i bob defnyddiwr a bywyd gwyllt trwy ddilyn y camau hyn:

Cofrestrwch eich crefft môr

Cyn lansio neu ddefnyddio cychod môr yn Porthdinllaen bydd angen i chi gofrestru'ch crefft gyda Chyngor Gwynedd. Nod y broses gofrestru yw sicrhau diogelwch ar y dŵr. Mae'n ffordd o gadw golwg ar gychod sy'n lansio yng Ngwynedd ac mae'n sicrhau y gellir cysylltu â pherchennog os oes angen.


Rhaid i bob cwch pŵer a jet-sgi a lansir yng Ngwynedd fod wedi cofrestru gyda Chyngor Gwynedd a bod â thrwydded lansio dymhorol neu ddyddiol. Rhaid i bob crefft môr sy'n llai na 10 HP gofrestru hefyd.

Dilynwch y protocol lansio

  • Nid oes mynediad i gerbydau i'r traeth ym mhentref Porthdinllaen (ger Tŷ Coch). Mae'r pwynt mynediad ar gyfer lansio ar waelod Lôn Bridin, Morfa Nefyn (ger maes parcio'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol)
  • Lansio mor agos at y pwynt mynediad ag sy'n ymarferol bosibl
  • Dim cerbydau i fynd i lawr y traeth i'r chwith
  • Trelars i gael eu lleoli'n daclus i'r dde o'r pwynt mynediad os yw'r llanw'n caniatáu
  • Cerbydau i'w symud o'r traeth a'r man mynediad (gellir eu parcio ym maes parcio'r YG, os oes lle ar gael)
  • Talu ffioedd lansio (gweler y manylion llawn isod) i'r Harbwr Feistr Cynorthwyol sydd wedi'i leoli yn y caban ger pwynt mynediad y traeth. Sylwch mai dim ond arian parod yr ydym yn ei dderbyn ar hyn o bryd.
  • Cadwch at y terfyn cyflymder uchaf o 4 cwlwm i'r lan o'r bwiau melyn ac o fewn yr angorfeydd (neu o fewn 100m i'r morlin os nad oes bwiau yn bresennol).
  • Cynnal cyflymder di-baid o fewn 50 metr i Long Dŵr Personol arall, cwch, doc, nofiwr, sgïwr, pysgotwr, offer pysgota, neu draethlin.

Dilynwch y cod morol


Mae Porthdinllaen yn gartref i amrywiaeth o fywyd gwyllt arbennig ac amrywiol, gan gynnwys un o'r ddôl forwellt fwyaf yng Nghymru, cynefin hanfodol i bysgod ifanc, sydd hefyd yn helpu i sefydlogi'r draethlin, storio carbon a hidlo'r dŵr. Helpwch ni i leihau'r effaith ar fywyd gwyllt trwy ddilyn y Cod Morwrol (dwyieithog) (PDF / 0.853515625MB) download  

Ffioedd lansio


Mae dau opsiwn ar gael. Gallwch gofrestru'ch crefft gyda Chyngor Gwynedd am £40 a thalu ffi lansio ddyddiol o £20 i'r Awdurdod Harbwr Statudol (Ymddiriedolaeth Genedlaethol) bob tro y byddwch chi'n lansio. Er mwyn helpu i osgoi niferoedd na ellir eu rheoli o gychod môr a sicrhau cysondeb, mae'r ffi ddyddiol yn cael ei gosod ar yr un lefel â'r holl slipffyrdd sy'n cael eu rhedeg gan awdurdodau lleol yng Ngwynedd ac Ynys Môn.

Fel arall, gallwch brynu trwydded lansio flynyddol gan Gyngor Gwynedd sy'n cynnwys cofrestru a chymaint o lansiadau ag y dymunwch ledled Gwynedd am £150.

Mae eich cefnogaeth yn ein helpu i gadw Porthdinllaen yn arbennig


Mae'r ffioedd lansio dyddiol a gasglwn yn mynd tuag at gostau rheoli'r harbwr yn Porthdinllaen, gan gynnwys costau staff, dyfeisiau angori, citiau rheoli llygredd a chynnal a chadw. Mae'r ffioedd cofrestru crefftau a thrwydded lansio dymhorol yn mynd i wasanaeth morwrol Cyngor Gwynedd ac yn helpu i ariannu wardeiniaid traeth, bwiau, harborau, baneri glas ac ati.

I gael mwy o wybodaeth am lansio cychod môr yn Porthdinllaen gallwch ddarllen ein Cynllun rheoli (2021) (PDF / 0.107421875MB) download