Skip to content
Traeth gyda boncyn glaswelltog i’r dde a’r môr i’r chwith ac awyr lwyd gymylog uwch eu pennau
Y traeth ym Mhorthdinllaen, Gwynedd | © National Trust Images/James Dobson
Wales

Taith forol Porthdinllaen ar Benrhyn Llŷn

Bydd y daith hon yn eich gwobrwyo gyda golygfeydd trawiadol ym mhob cyfeiriad wrth i chi ddilyn ewin o dir sy’n hafan eithriadol i fywyd gwyllt.

Cyfanswm y camau: 8

Cyfanswm y camau: 8

Man cychwyn

Maes parcio ym Morfa Nefyn, cyfeirnod grid: SH281406

Cam 1

Anelwch i ben pellaf y maes parcio, oddi yno cewch olygfeydd gwych ar draws y bae tua Phistyll a Threfor. Ewch yn eich blaen i lawr i’r traeth.

Cam 2

Trowch i’r chwith i’r tywod a dilyn y traeth am tua hanner milltir (0.8km) nes cyrhaeddwch chi amddiffynfeydd môr heb eu gorffen.

Golygfa o bentref arfordirol Porthdinllaen gyda’r môr a thonnau yn y blaendir yng Ngwynedd, Cymru
Pentref arfordirol Porthdinllaen, Gwynedd | © National Trust Images

Cam 3

Daliwch i fynd ar hyd y tywod nes cyrhaeddwch chi ddarn o dir sy’n ymwthio i’r traeth. Defnyddid y safle hwn i adeiladu llongau yn yr 1830au a’r 40au, pan oedd y diwydiant llechi yng Nghaernarfon yn ei fri.

Y tŷ cwch uwch ben y dŵr gyda’r clogwyni yn y cefndir ym Mhorthdinllaen, Gwynedd, Cymru
Y tŷ cwch ym Mhorthdinllaen | © National Trust Images / National Trust

Cam 4

Ewch ymlaen o gwmpas y trwyn tua phentref Porthdinllaen a thafarn drawiadol Tŷ Coch.

Cam 5

Wrth i chi gerdded o flaen Tŷ Coch edrychwch ar hyd llinell y llanw am forwellt wedi ei olchi ar y traeth.

Cam 6

Ewch ymlaen heibio Caban Griff (pwynt gwybodaeth bychan) ar hyd y llwybr sy’n mynd ar draws y creigiau.

Cam 7

Ewch i fyny’r llethr serth heibio’r orsaf bad achub ac i’r cwrs golff. Cewch olygfa wych ar draws y bae o’r fan hon.

Cam 8

Dilynwch y trac yn ôl dros y cwrs golff tua’r tir mawr. Pan gyrhaeddwch chi adeilad y clwb golff, ewch ymlaen trwy faes parcio’r clwb golff yn ôl tuag at Forfa Nefyn. Trowch i’r chwith i faes parcio’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol lle gwnaethoch gychwyn eich taith.

Golygfa o’r traeth a’r clogwyni o’i gwmpas a chefn gwlad o’r awyr uwch ben Porthdinllaen, Gwynedd, Cymru
Porthdinllaen o’r awyr, Gwynedd | © National Trust Images / National Trust

Man gorffen

Maes parcio ym Morfa Nefyn, cyfeirnod grid: SH281406

Map llwybr

Map o daith forol Porthdinllaen ar Benrhyn Llŷn
Map o daith forol Porthdinllaen ar Benrhyn Llŷn | © Crown copyright and database rights 2013 Ordnance Survey

Dyna ni, da iawn chi

Rhannwch eich profiad

Mwy yn agos i’r man hwn

Traeth Llanbedrog ar drai ar Benrhyn Llŷn, Gogledd Cymru
Llwybr
Llwybr

Taith gerdded Llanbedrog 

Bydd y daith hon trwy goetir i fyny i Fynydd Tir-y-Cwmwd yn cynnig golygfeydd rhyfeddol o’r penrhyn a Bae Ceredigion.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 3 (km: 4.8)
Dwy ynys fechan gron, sef Dinas Fawr a Dinas Bach.
Llwybr
Llwybr

Taith Porthor 

Mae’r golygfeydd yn rhyfeddol ar hyd yr arfordir garw hwn ar ochr ogleddol Penrhyn Llŷn. Mae hon yn daith wych i amgyffred peth o hanes a threftadaeth yr ardal.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 1 (km: 1.6)
Golygfa o Nant Gwynant o Ddinas Emrys, Beddgelert, Gogledd Cymru
Llwybr
Llwybr

Taith chwedlonol Dinas Emrys 

Mwynhewch daith gerdded ddymunol heibio rhaeadrau a thrwy goetir derw hardd i gyrraedd copa’r bryn chwedlonol yma, lle bu Myrddin unwaith a lle mae draig yn dal i gysgu.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 2.2 (km: 3.52)

Cysylltwch

Morfa Nefyn, Gwynedd, LL53 6DA

Ein partneriaid

Cotswold Outdoor

Rydym wedi ymrwymo i bartneriaeth â Cotswold Outdoor i helpu pawb i wneud y gorau o'u hamser yn yr awyr agored yn y llefydd rydym yn gofalu amdanynt.

Ymweld â'r wefan 

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Dwy ferch yn cerdded ar lwybr trwy'r goedwig yn Stad Southwood, Sir Benfro yng Nghymru

Cerdded yng Nghymru 

Darganfyddwch dirweddau agored ysgubol, llwybrau arfordirol mwy hamddenol neu heiciau egnïol heriol. Rydym wedi creu rhestr o rai o’r llefydd gorau i gerdded yng Nghymru.

Cerddwr yn sefyll ar arfordir Sir Benfro, yn edrych allan ar y môr
Erthygl
Erthygl

Teithiau cerdded arfordirol yng Nghymru 

Darganfyddwch lwybrau cerdded gorau arfordir Cymru, gan fwynhau penrhynoedd prydferth, pentrefi cain, henebion cynhanesyddol a bywyd gwyllt godidog.  

Seal lying on a shingle beach with head turned to one side, with sea in background
Erthygl
Erthygl

Ymwelwch â’n gwarchodfeydd natur 

Mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gofalu am rai o warchodfeydd natur pwysicaf y DU, ac wrth wneud hynny’n gofalu am gyfoeth ac amrywiaeth eang o fywyd gwyllt a phlanhigion. Dysgwch fwy am y llefydd arbennig hyn a sut i ymweld â nhw. (Saesneg yn unig)

An aerial view of an adult and baby walking a dog along a path at Baggy Point, Devon
Erthygl
Erthygl

Cadw’n ddiogel yn lleoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol 

Mae ambell risg yn dod law yn llaw ag ymweld â’r llefydd arbennig y mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gofalu amdanynt, boed ar yr arfordir neu yng nghefn gwlad. Dysgwch sut i gadw’n ddiogel drwy gydol eich ymweliad.

A group of people in a hiking group are being guided on a hike by rangers at Marsden Moor, West Yorkshire
Erthygl
Erthygl

Cotswold Outdoor: Ein partner cerdded 

Dysgwch fwy am bartneriaeth barhaus yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol gyda Cotswold Outdoor fel ein partner cerdded.

Ymwelydd yn cario sach gefn ac yn cerdded ar hyd llwybr troed yn Divis a’r Mynydd Du gyda waliau carreg i’r naill ochr, y cefn gwlad i’w weld yn y cefndir.
Erthygl
Erthygl

Dilynwch y cod cefn gwlad 

Helpwch ni i ofalu am leoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol drwy gadw at rai canllawiau syml yn ystod eich ymweliad a dilyn y Cod Cefn Gwlad.

A person walking along the South West Coast Path at East Soar, South Devon

Cerdded 

Dewch i archwilio rhai o dirweddau harddaf y genedl ar lwybrau unig, traciau rhwydd a theithiau hygyrch (Saesneg yn unig).