Skip to content

Ymweld â Phorthdinllaen

Golygfa tuag at Borthdinllaen, pentref pysgota bach gydag ychydig o fythynnod gwyngalchog dan glogwyn glaswelltog ym Mhenrhyn Llŷn, Cymru. Mae ychydig o longau pysgota yn y dŵr a phobl yn cerdded ar y clogwyn uwchben y pentref.
Porthdinllaen, pentref pysgota ym Mhenrhyn Llŷn | © National Trust Images/Joe Cornish

Mae hanes cyfoethog iawn i Borthdinllaen ar Benrhyn Llŷn. O’r gaer o oes yr haearn ar y penrhyn, yr harbwr, a’r diwydiannau adeiladu llongau a physgota, mae llawer o arwyddion y gorffennol yn dal i’w gweld heddiw.

Pethau i’w gwneud ym Mhorthdinllaen

Mae Porthdinllaen yn llecyn rhyfeddol i fwynhau diwrnod ar lan y môr gyda golygfeydd trawiadol, dŵr cysgodol, traethau o dywod mân, pyllau difyr yn y creigiau, a chyfle i wylio’r pysgotwyr lleol yn mynd a dod â Thafarn Tŷ Coch wrth law i dorri syched.

Bywyd gwyllt

Mae digonedd o fywyd gwyllt yma hefyd. Mae’r creigiau meddal yn gartref i wenoliaid y glennydd a mulfrain. Gellir gweld piod y môr ac adar eraill y glannau yn aml. Mae’r penrhyn yn boblogaidd hefyd ymhlith y morloi lleol ac mae un o’r caeau morwellt mwyaf yng Ngogledd Cymru yn cuddio dan y dŵr gan roi cynefin i lawer o fathau gwahanol o bysgod.

A grey seal bobbing in the sea at Godrevy
Mae’r pentir ym Mhorthdinllaen yn llecyn poblogaidd i forloi llwyd | © National Trust Images/Nick Upton

Cofiwch...

  • Wlychu. Mae’r traeth cysgodol yn ddelfrydol ar gyfer mynd mewn cwch, caiacio, nofio, a snorclo ac mae digonedd o fywyd gwyllt y môr i’w weld wrth i chi wneud hynny

    Gael peint yn nhafarn Tŷ Coch â’r tywod dan eich traed

    Ddysgu rhagor am hanes Porthdinllaen a Chaban Griff, ein canolfan ddehongli fechan yn y pentref

Porthdinllaen, Gwynedd, Cymru

Darganfyddwch fwy ym Mhorthdinllaen

Dysgwch sut i gyrraedd Porthdinllaen, ble i barcio, pethau i’w gweld a’u gwneud a mwy.

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Golygfa o’r machlud dros y traeth ym Mhorthor, Gwynedd. Mae’r môr ar drai ac mae cerrig mawr a mân wedi eu gwasgaru ar y tywod yn y blaendir.
Erthygl
Erthygl

Gweithgareddau awyr agored ym Mhorthor 

Nid yn unig mae ein harfordir yn hardd, mae’n hwyl hefyd. Os byddwch chi’n syrffio, corff-fyrddio neu mewn caiac, byddwch wrth eich bodd yn y dŵr ym Mhorthor. Crwydrwch ar hyd traeth gwych i deuluoedd a mwynhau lle gwych i ymlacio.

Eirlysiau yn yr ardd ym Mhlas yn Rhiw, Gwynedd, Cymru
Erthygl
Erthygl

Ymweld â’r ardd ym Mhlas yn Rhiw 

Mae gan yr ardd ym Mhlas yn Rhiw lawer i'w gynnig trwy'r tymhorau, o'r eirlysiau sionc i berllan o ffrwythau a blodau hyfryd.

Dau o bobl yn cerdded dau gi bach ar hyd traeth Llanbedrog, darn eang o dywod gyda chytiau traeth lliwgar a choed tal gwyrdd tywyll yn unon tu ôl iddynt.
Erthygl
Erthygl

Ymwelwch â traeth Llanbedrog 

Ewch i Lanbedrog, darn hir o arfordir tywodlyd â chytiau traeth lliwgar sy’n ddelfrydol i deuluoedd. Cyrchfan boblogaidd ger Pwllheli ar Benrhyn Llŷn.

Yr olygfa o Ddinas Oleu, Cymru

Arfordiroedd a thraethau yng Nghymru 

Darganfyddwch 157 milltir o arfordir Cymru sy’n cael ei ddiogelu gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, o draethau euraidd eang i glogwyni geirwon

Golygfa o wyneb gogleddol Castell y Waun ar ddiwrnod rhewllyd yng Nghymru.
Ardal
Ardal

Cymru 

Darganfyddwch gestyll tylwyth teg, gerddi godidog a thirwedd Geltaidd wyllt sy’n drysorfa o chwedlau ar eich ymweliad â Chymru.

Stars had from an acer tree in front of the mansion house

Tai ac adeiladau yng Nghymru 

Darganfyddwch blastai Cymreig mawreddog a’u casgliadau, o gartrefi teuluol i adeiladau a ddyluniwyd gan benseiri enwog. Darganfyddwch hanes a hanesion o’r oes a fu mewn lleoliadau trawiadol ledled Cymru.

A boy exploring the rock pool on the rugged beach at Northumberland Coast, Northumberland
Erthygl
Erthygl

Gweithgareddau traeth y '50 peth i'w gwneud cyn dy fod yn 11¾' 

Gweithgareddau y gall plant eu mwynhau ar lan y môr, o badlo neu nofio i ddal crancod a sgimio cerrig. (Saesneg yn unig)

Visitors kayaking on the sea past the Old Harry Rocks, Purbeck Countryside, Dorset
Erthygl
Erthygl

Cadw’n ddiogel wrth ganŵio 

Er bod canŵio a cheufadu yn ffyrdd gwych o brofi natur a chadw'n heini, gall fod yn beryglus os na ddilynnir y canllawiau. Dysgwch sut i gadw'n ddiogel gyda'n cyngor a'n cyfarwyddyd. (Saesneg yn unig)