Solfach – taith arfordirol y Gribin

Llwybr cerdded

Mae Solfach yng nghanol 8 milltir (12.8km) o dirlun arfordirol hyfryd sy’n ymestyn o Niwgwl yn y dwyrain i Dyddewi yn y gorllewin. Pentir creigiog yw’r Gribin ac mae’n gwarchod y fynedfa i harbwr Solfach. O gopa’r pentir hwn fe gewch olygfeydd godidog ar hyd yr arfordir ac ar draws Bae San Ffraid.

Gwisgwch eich ‘sgidie cerdded i weld Solfach ar ei orau

Map

Solva - The Gribin coastal walk

Dechrau:

Maes parcio Harbwr Solfach, cyf grid: SM805243. NB Nid yw’r maes parcio yn eiddo i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol ond mae parcio am ddim i aelodau’r YG. Cofiwch ddangos eich cerdyn aelodaeth.

1

Ewch ar draws y bont bren yng nghefn y maes parcio (gyda’r harbwr ar eich llaw dde), trowch i’r chwith ac yna i’r dde i ddilyn y llwybr i fyny i’r Gribin, dros y twnnel. Harbwr llanwol cysgodol yw Harbwr Solfach ac mae’n boblogaidd gyda pherchnogion cychod bach. Yn hanesyddol arferai’r pentref ddibynnu ar y môr a’r harbwr cyn dyfodiad yr hewl. O’r fan hon y llusgwyd Goleudy gwreiddiol y Smalls allan i’r môr.

2

Dilynwch y llwybr at yr odynnau calch; gallwch archwilio’r rhain pan fydd y llanw’n isel. Mae’r llwybr wedyn yn mynd heibio’r odynnau calch, ac yn lledaenu’n drac mwy sylweddol wrth iddo ddringo i gyrraedd Trwyn y Gribin.

Darllen mwy

3

Ar gopa’r Gribin, archwiliwch y gaer a’r anheddiad o Oes yr Haearn, a mwynhewch y golygfeydd gwych o’r môr.

Darllen mwy

4

Dilynwch lwybr yr arfordir i lawr ochr serth y Gribin i gyrraedd y Gwadn. Crëwyd y traeth gro hwn a’r cwm y tu ôl iddo gan ddŵr tawdd ar ddiwedd yr Oes Iâ ddiwethaf.

Darllen mwy

5

Dilynwch y llwybr lan y cwm y tu ôl i’r traeth. Mae’r llwybr yn croesi gwaelod y cwm yn y pen uchaf, gyda cherrig camu ar draws y nant, cyn igam ogamu’n serth dros y grib y tu ôl i’r gwaith carthion, ac yna arwain yn ôl i lawr i Solfach drwy’r coed.

Diwedd:

Maes parcio Harbwr Solfach, cyf grid: SM805243

Rydych wedi cyrraedd

Yn dilyn y daith ar ffôn symudol neu dabled? Rhannwch eich profiad.

Solfach – taith arfordirol y Gribin

Tirwedd

Cau

Mae’r trac yn dringo’n raddol o Solfach, yn dilyn y grib ac yna’n disgyn yn serth at draeth Gwadn. Ar hyd y llwybr mae grisiau, rhai rhannau cul, elltydd serth a cherrig camu ar draws nant.

Solfach – taith arfordirol y Gribin

Sut i gyrraedd yma

Cau
Cyfeiriad
Solva Harbour, Haverfordwest, Pembrokeshire SA62
Ar drên

Gorsaf Hwlffordd 15 milltir (24.1km).

Ar y ffordd

Mae Solfach ar yr A487 rhwng Hwlffordd (13 milltir/20.9km) a Thyddewi (3 milltir/4.8km).

Ar droed

Mae Solfach ar Lwybr Arfordir Sir Benfro

Ar fws

Gwasanaeth bws bob awr rhwng gorsaf reilffordd Hwlffordd a Thyddewi: rhif 411. Mae Bws Gwennol y Pâl, 400/315 Tyddewi i Aberdaugleddau, hefyd yn dilyn y llwybr hwn. Am amserlen, ewch i wefan Pembrokeshire Greenways website.

Ar feic

Mae Ffordd 4 y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol, y Llwybr Celtaidd, yn pasio 1 filltir (1.6 km) i’r gogledd o bentref Solfach. Mae llwybrau beicio lleol yn cysylltu â phentref Solfach ei hun.

Solfach – taith arfordirol y Gribin

Cyfleusterau a mynediad

Cau
  • Mae croeso i gŵn ond rhaid eu cadw ar dennyn, oherwydd mae da byw’n pori yn y caeau cyfagos.