Skip to content

Diwrnodau allan i'r teulu yng Ngardd Bodnant

Dau o blant yn mwynhau cerdded drwy'r deildy gyda'r Felin Binnau tu cefn
Amser hefo'r teulu ar y terasau yn Ardd Bodnant | © National Trust Images/Annapurna Mellor

Gydag 80 acer i’w harchwilio, mae digonedd o le i deuluoedd fwynhau ychydig o amser tawel gyda’i gilydd yng Ngardd Bodnant. Treuliwch ychydig oriau yn mwynhau’r prydferthwch a’r natur mae gwahanol rannau o’r ardd yn eu cynnig drwy gydol y flwyddyn.

Prys a'r Pryfed gan Aardman, gyda gwybodaeth am digwyddiad haf yn Ardd Bodnant
Dychmygwch pwy sy'n dod i Ardd Bodnant haf yma? | © Aardman

Helfa Pryfetach Prys a’r Pryfed, Haf 2024

Shhhhh, peidiwch â sôn dim wrth neb - wyddoch chi pwy sy’n dod i Ardd Bodnant yr haf hwn?! Bydd Prys a’r Pryfed gan Aardman yma drwy gydol gwyliau’r haf, o 22 Gorffennaf tan 30 Awst. Mae’n bryfyn bach direidus ond yn llawn hwyl, ac mae’n dod â rhai o’i ffrindiau a Llwybr Pryfed difyr hefyd.

Dewch nôl yn fuan i glywed rhagor!

Teulu yn edrych ar Bwll y Lili yng Ngardd Bodnant, Conwy, Cymru
Mwynhewch ddiwrnod allan i'r teulu | © National Trust Images/John Millar

Archwiliwch yr ardd gyda’ch gilydd yr haf hwn

Mae Gardd Bodnant yn lle perffaith i fynd â’r holl deulu am dro yn yr awyr agored yn ystod misoedd yr haf. Gyda therasau ffurfiol ar gyfer adegau tawel, lawntiau iraidd, gweirgloddiau blodau gwyllt a choetir cysgodol i gyd mewn un lle, mae gan yr ardd rywbeth i’w gynnig i bawb.

Pa un a fyddwch yn treulio diwrnod cyfan yma neu ddim ond awr neu ddwy, mae yna wastad rywbeth newydd i’w ddarganfod. Ewch am dro trwy weirgloddiau blodau gwyllt yr Hen Barc a thrwy’r Cae Coed Yw i lawr at afon Hiraethlyn i weld a allwch gael cipolwg ar fronwennod y dŵr yn bwydo’u cywion ochr yn ochr â chrehyrod ac adar gwyllt o fath arall sy’n ymweld â’r ardd.

Dewch am bicnic

Beth am fwynhau picnic wrth ymyl y Ddrysfa Helyg a mynd am dro ar hyd yr afon at yr Hen Felin, gan oedi am ennyd i gael hufen iâ cyn mynd yn ôl i fyny at Deras y Gamlas i dynnu llun o’r teulu a chael ennyd tawel i fwynhau gwylio gweision y neidr a mursennod yn dawnsio uwchben y lilïau yn y pwll.

Children eating ice cream in the garden at Polesden Lacey, Surrey
Gwledd fach o'r Caban y Glyn | © National Trust Images/Chris Lacey

Cynllunio eich ymweliad

  • Mae toiledau a chyfleusterau newid babanod wedi’u lleoli drws nesaf i’r maes parcio, tu ôl i ystafell de’r Pafiliwn ac i lawr ger y Ciosg yn y Glyn.
  • Mae rhai ardaloedd yn yr ardd yn serth ac mae grisiau ar nifer o’r llwybrau. Os byddwch yn defnyddio bygi neu bram yn ystod eich ymweliad, gofynnwch i aelod o’r tîm yn yr Adeilad Croesawu Ymwelwyr pan fyddwch yn cyrraedd am fap sy’n nodi’n glir y llwybrau sydd heb risiau.
  • Mae bocsys cinio i blant ar gael o gaffi’r Pafiliwn a Magnolia.
Lilis yn yr haf yng Ngardd Bodnant, Bae Colwyn

Darganfyddwch fwy yng Ngardd Bodnant

Dysgwch pryd mae Gardd Bodnant ar agor, sut i gyrraedd yno, pethau i’w gweld a’u gwneud a mwy.

Two visitors sat eating sandwiches outside the cafe at Gibside Tyne & Wear.
Erthygl
Erthygl

Bwyta yng Ngardd Bodnant 

Mwynhewch luniaeth yn ystafelloedd te Gardd Bodnant drwy gydol y flwyddyn neu o'r ciosg ar lan yr afon yn y Glyn.

Enjoying a walk around the grounds
Erthygl
Erthygl

Dod â’ch ci i Ardd Bodnant 

Gydag 80 erw i’w harchwilio, mae taith gerdded at ddant pawb. Mae croeso i gŵn ar dennyn byr (tennyn na ellir ei ymestyn) bob dydd Iau, Gwener, Sadwrn a Sul o 1 Ebrill i ddiwedd mis Medi. Darganfyddwch fwy am ddod eich ci i Ardd Bodnant yma.

Y Teras Is Rhosod yng Ngardd Bodnant, Gogledd Cymru, llun wedi tynnu cynnar yn Fehefin. Tu ôl, mae'r Teras y Gamlas gyda'i phwll a'r Felin Binnau. Planhigion yn cynnwys rhosod a Aliwm.
Erthygl
Erthygl

Pethau i'w gweld yng Ngardd Bodnant 

Dewch i ymweld â gardd o’r safon uchaf yng Nghymru yng Ngardd Bodnant a mwynhau 80 erw o erddi ffurfiol, coetir a chaeau a chasgliadau botanegol o bob rhan o’r byd.