Skip to content

Pethau i'w gweld yng Ngardd Bodnant

Golygfa o Eryri o dan eira yn ystod y gaeaf, o'r Ardd Deras yng Ngardd Bodnant, Conwy, Cymru
Mynyddoedd Eryri o dan eira o'r Ardd Deras ym Modnant | © National Trust/Clare Williams

Bydd gardd wych yn cynnig rhywbeth i’w fwynhau yn ystod pob tymor ac mae gan Bodnant, sydd yn Rhestredig Gradd I, 80 erw o erddi ffurfiol, coetir a golygfeydd panoramig o’r mynyddoedd i danio eich synhwyrau. Chwiliwch am daith gerdded sy’n addas i chi, ac edmygu harddwch y cynlluniau plannu lliwgar.

Y prif bethau i’w gweld yn y gaeaf yng Ngardd Bodnant

Mae’r Ardd Aeaf yn berl tymhorol yng nghoron Bodnant. Bu unwaith yn ardd greigiog Edwardaidd oedd wedi ei hesgeuluso, ond adnewyddwyd yr ardal a’i hagor i’r cyhoedd yn 2012. Ers hynny mae wedi aeddfedu yn arddangosiad trawiadol o ddail, blodau, rhisgl ac arogleuon. 

Mae’r ardd yn gwneud y mwyaf o olau’r gaeaf, sydd, ar ganol dydd, yn disgleirio o’r de ar draws yr Hen Barc, gan oleuo’r planhigion o’r cefn. Dyma’r amser perffaith eto i edmygu strwythur bytholwyrdd cryf yr ardd, yn arbennig yn y Glyn.

Plannu lliwgar

Mae coed aeddfed yn rhoi strwythur i’r cynllun plannu, fel y mae llawer o lwyni fel rhododendron, Garrya, Camellia a’r hen Acer palmatum hynafol trawiadol o gnotiog. 

Dan yr haen hon mae haen o lwyni bach a phlanhigion blodeuog yn cynnwys Bergenia a Pittosporum coch eu dail, glaswelltau a rhedyn bwaog, grug a hylithr, gyda bylbiau lliwgar wedi eu plannu oddi tanynt fel eirlysiau, irisau, llysiau’r ddidol a chrocws.

Eirlysiau yng Ngardd Bodnant

Y blodau cyntaf i ymddangos ym Modnant yw’r rhywogaethau anarferol, sy’n dechrau codi eu pennau yn yr Ardd Aeaf ym mis Ionawr (yn gynharach weithiau). Fe’u dilynir gan arddangosiad anferth o eirlysiau cyffredin yn nôl yr Hen Barc. Yr Hen Barc yw un o’r rhannau hynaf o’r ardd, yn dyddio’n ôl i’r cyfnod Sioraidd, ac rydym wedi bod yn plannu eirlysiau yma yn ddiweddar fel rhan o draddodiad blynyddol o gynyddu’r arddangosfa i’r dyfodol.

Yr Ardd y Gaeaf yng Ngardd Bodnant, Cymru
Yr Ardd y Gaeaf yng Ngardd Bodnant | © ©National Trust Images/Iolo Penri

Teithiau cerdded gaeafol i bawb ym Modnant

Yn yr ardd uchaf, mae’r Ardd Aeaf yn wastad a hygyrch. Pam na wnewch chi ddilyn Taith yr Ardd Aeaf? Am daith hwy yn y gaeaf, dilynwch y llwybrau hyd lan y nant i lawr yn y Glyn. Oddi yma gallwch ddal i fynd i fyny’r nant dan y coed bythwyrdd anferth at y Pwll Sglefrio hardd yn y Pen Pellaf.

Bydd Taith Coed y Ffwrnes a’r Ddôl yn eich arwain i fannau uchel ac yn cynnig golygfeydd panoramig, tra bydd y daith rosod 1.5km o hyd yn eich arwain trwy’r ardd ffurfiol gyda golygfeydd eang ar draws y dyffryn ac i lawr at yr afon.

Yn y cyfamser, bydd taith yr afon (3km) yn eich arwain ar hyd afon Hiraethlyn, a thrwy’r arboretwm.  Mae’r llwybr hwn yn cynnwys rhai llethrau ond mae’n osgoi grisiau. 

Gall rhai llwybrau gael eu cau os bydd yn rhewllyd neu lithrig, ond, os ydych am awyr iach ar daith sionc neu fynd am dro hamddenol, fe gewch chi heddwch ac ysbrydoliaeth yn 80 erw Bodnant.

Bywyd gwyllt y gaeaf

Mae’r Ardd Aeaf yn cynnig gwerddon i fywyd gwyllt hefyd. Mae presenoldeb blodau trwy’r flwyddyn yn helpu peillwyr trwy gydol y tymhorau ac mae’r hadau’n fwyd i amrywiaeth o fywyd gwyllt hefyd.

Bydd planhigion ag aeron, fel Skimmia japonica, yn fwyd i adar llwglyd. Edrychwch faint o wahanol rywogaethau o adar y gallwch eu gweld yn defnyddio’r blychau nythu a’r porthwyr o gwmpas yr ardd.

Gardd arloesol â Chasgliadau Cenedlaethol

Mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol wedi bod yn gofalu am Ardd Bodnant ers 1949 – ac yn wir, dyma ardd sy’n hoff iawn o dorri tir newydd. Mae hi’n gartref i’r bwa tresi aur cynharaf a mwyaf trawiadol, a gwblhawyd oddeutu 1880, a hefyd mae hi’n gartref i rai o’r coed magnolia cynharaf a gyflwynwyd o Tsieina yn niwedd y 1800au. Dywedir bod yna goeden rhododendron yn ei blodau bob mis o’r flwyddyn ym Modnant, ond bydd y coed hyn yn cyrraedd eu penllanw yn ystod Ebrill a Mai.

Mae’r ardd yn arbennig o enwog am ei choed rhododendron o Asia, yn cynnwys mathau hybrid a fagwyd yn yr ardd o’r 1920 ymlaen. Mae modd gweld nifer o’r coed unigryw hyn yn yr ardd hyd heddiw. Hefyd, mae Bodnant yn gartref i bump o Gasgliadau Cenedlaethol – coed rhododendron forrestii, coed magnolia, planhigion embothrium (a elwir yn ‘llwyni tân Chile’), llwyni eucryphia a choed rhododendron Hybrid Bodnant.

Terasau Gardd Bodnant

Mae Gardd Bodnant yn enwog am ei gardd rosynnau – yr orau trwy Gymru – yn ogystal â’i therasau Eidalaidd ffurfiol, a gynlluniwyd ac a adeiladwyd yn yr arddull ‘Celfyddyd a Chrefft’ newydd rhwng 1904 a 1914. Mae’r ardd hon yn gartref i wahanol fathau o rosynnau sydd wedi hen ennill eu plwyf, yn cynnwys amrywogaethau David Austin, a rhwng Mehefin a diwedd Medi mae hi’n llawn lliw a phersawr.

Pyllau prydferth

Caiff dau o’r terasau eu cydnabod ar sail eu pyllau hardd, sy’n gartref i lilïau dŵr ac amryw byd o fywyd gwyllt. Wrth blannu’r borderi ar bob un o’r terasau, rhoddwyd ystyriaeth ofalus i’r amgylchedd o’u hamgylch ac maent yn cyd-fynd â’r flwyddyn y cawsant eu creu. Bwriad pob un o’r pum teras yw cynnig rhyfeddod wrth ichi symud i lawr o’r naill i’r llall.

Yr Ardd Ddwyreiniol

Y Bwa Tresi Aur

Mae blodau euraid y Bwa Tresi Aur yn denu miloedd o ymwelwyr i’r ardd bob blwyddyn rhwng diwedd Mai a dechrau Mehefin. Bydd y bwa’n blodeuo am oddeutu 10-14 diwrnod bob blwyddyn. Y bwa hwn yw’r unig fwa o’i fath drwy’r wlad, ac mae yna dipyn o dro ynddo gan ei fod yn dilyn y wal sy’n sefyll wrth ei ochr.

Gardd y Gaeaf a’r Ardd Gron

Mae’r Ardd Gron, gyda’i ffownten ddŵr o’r ddeunawfed ganrif, yn cynnig diddordeb drwy gydol y gwanwyn a’r haf gyda’i phedwar cwadrant a’i chynllun plannu newydd. Mae ffurfiau strwythurol a phennau hadau’n cynnig diddordeb drwy gydol misoedd yr hydref a’r gaeaf.

Mae Gardd y Gaeaf, a leolir yn union cyn cyrraedd giât uchaf Gweirglodd yr Hen Barc, yn cynnwys drysfa o lwybrau sy’n eich tywys trwy amrywiaeth o gwyros, sgimiâu, syclamen, gellesg a bliwlys. Fel yr awgryma’r enw, daw’r ardd hon yn fyw yn ystod misoedd y gaeaf, gan gynnig lle diddorol a thawel i eistedd.

Y Borderi Llwyni

Mae’r Borderi Llwyni yn rhoi cipolwg ichi ar y rhyfeddodau sy’n eich disgwyl i lawr yn y Glyn. Mae’r borderi hyn yn gartref i goed camelia a magnolia yn ogystal â rhai o’r coed rhododendron hybrid gwaetgoch a ddaw ag enwogrwydd i Fodnant. Y tu ôl i’r Felin Binnau ceir llwybr sy’n arwain i lawr heibio coed camelia a rhododendron at ardd gerrig a gaiff ei bwydo gan nant – ddiwedd y gwanwyn a dechrau’r haf, daw’r ardd gerrig hon yn fyw gyda lilïau Himalaiaidd enfawr, rhedyn a phlanhigion hosta.

Y Llennyrch

Mae’r Llennyrch yn gwahanu’r Borderi Llwyni a’r Glyn. Yn y gwanwyn, dyma lecyn da i gennin Pedr, ac yn fuan wedyn bydd clychau’r gog yn tyfu yno. Yn ystod misoedd yr Hydref, bydd y Llennyrch yn cynnig gwledd o goch ac oren llachar. Mae coed o bob cwr o’r byd, yn cynnwys cwyros, coed eirin, lliwefr a phawlinia, yn cynnig diddordeb drwy gydol y flwyddyn, a rhwng Medi a Thachwedd bydd masarn yn goleuo’r Goedardd.

Dwr yr afon Hiraethlyn yn llifo yn Ardd Bodnant
Yr afon Hiraethlyn yn llifo drwy Ardd Bodnant | © ©National Trust Images/Iolo Penri

Llwybrau a blodau gwyllt

I lawr yn y Glyn

Mae pridd cyfoethog ac atmosffer llaith y Glyn yn gweddu i goed rhododendron â dail mwy. Dewch i wirioni ar Bont y Rhaeadr – ar un ochr ceir llifeiriant dŵr ac ar yr ochr arall ceir pwll tawel, adlewyrchol. Mae’r fan hon yn gartref i fywyd gwyllt, yn cynnwys gleision y dorlan, bronwennod y dŵr, crehyrod a hwyaid. Yn uwch i fyny’r afon fe ddewch o hyd i’r Pwll Sglefrio a’r Cwt Cychod, lle bydd lliwiau llachar helyg wylofus, cochwydd collddail ac asaleas yn arwydd bod y gwanwyn wedi dod.

Bryn Ffwrnais

Mae’r rhan hon o’r ardd yn cynnig golygfeydd i gyfeiriad y tŷ a’r terasau, a hefyd ar draws Afon Conwy. Yn y gwanwyn daw Llwybr Penjerrick, ar ben Bryn Ffwrnais, yn fyw gyda gwahanol fathau o goed rhododendron, yn cynnwys Augustinii, Penjerrick a ‘Reve d’amour’ ymhlith eraill. Beth am eistedd ar Sedd yr Arglwyddes am dipyn i fwynhau’r olygfa i gyfeiriad y tŷ a’r terasau.

Gweirgloddiau blodau gwyllt

Mae gan Ardd Bodnant ddwy o weirgloddiau blodau gwyllt. Mae Gweirglodd yr Hen Barc yn dyddio i’r cyfnod Sioraidd. Yn gynnar yn y gwanwyn, mae’r weirglodd hon yn gartref i gennin Pedr, a thrwy fis Mai a mis Mehefin bydd wedi’i charpedu â myrdd o flodau gwyllt. Yn ystod y gaeaf, bydd defaid yn pori’r Hen Barc hyd at y Nadolig. Mae Gweirglodd y Ffwrnais wedi’i lleoli ar y llethr ddeheuol, uwchlaw gardd glan yr afon – llecyn tawel lle gallwch fwynhau natur, ni waeth be fo’r tymor.

Yr Ardd y Gaeaf yng Ngardd Bodnant, Cymru

Darganfyddwch fwy yng Ngardd Bodnant

Dysgwch pryd mae Gardd Bodnant ar agor, sut i gyrraedd yno, pethau i’w gweld a’u gwneud a mwy.

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

A person holding a reusable cup filled with coffe
Erthygl
Erthygl

Bwyta yng Ngardd Bodnant 

Mwynhewch luniaeth yn ystafelloedd te Gardd Bodnant drwy gydol y flwyddyn neu o'r ciosg ar lan yr afon yn y Glyn yn ystod penwythnosau'r gaeaf.

Dog portraits from the Dog Fest at Bodnant Garden, Conwy
Erthygl
Erthygl

Dod â’ch ci i Ardd Bodnant 

Mae croeso i gŵn ar dennyn byr (tennyn na ellir ei ymestyn) bob dydd o 1 Hydref i 31 Mawrth. Gydag 80 erw i’w harchwilio, mae taith gerdded at ddant pawb. Darganfyddwch fwy am ddod eich ci i Ardd Bodnant yma.

Rhododendrons pinc yn eu blodau yn y gwanwyn yng Ngardd Bodnant, Conwy
Erthygl
Erthygl

Casgliadau botanegol Gardd Bodnant 

Dewch i ddarganfod y llu o blanhigion a choed egsotig a phrin yng Ngardd Bodnant, gan gynnwys pum Casgliad Cenedlaethol, ynghyd â chasgliad mwyaf Cymru o Goed sy’n Bencampwyr yn y Deyrnas Unedig.

Tŷ gyda choed hydrefol o’i gwmpas yn cael ei adlewyrchu mewn pwll lilis yn y blaendir.
Erthygl
Erthygl

Hanes Gardd Bodnant 

Dysgwch sut y gwnaeth ‘annedd ger y nant’ wrth droed mynyddoedd Eryri droi yn hafan arddwriaethol fyd-eang diolch i genedlaethau o’r teulu McLaren a phen-garddwyr Puddle.

Llun du a gwyn yn dangos Henry Pochin wedi ei amgylchynu â phobl yn cynnwys ei Brif Arddwr, yn plannu coed yn yr ardd ym Modnant oddeutu 1885.
Erthygl
Erthygl

Pobl Gardd Bodnant 

Gwaith cenedlaethau yw’r ardd ym Modnant, gan ddechrau gyda’r teulu Pochin ar ôl iddyn nhw symud o Fanceinion. Dysgwch am y bobl a wnaeth wneud Bodnant yr hyn welwn ni heddiw.