Skip to content

Dod â’ch ci i Ardd Bodnant

A Yorkshire Terrier walking down a path lined with daffodils at Beningbrough Hall, North Yorkshire
Mwynhewch am dro bach yng Ngardd Bodnant, Gogledd Cymru | © National Trust Images/Annapurna Mellor

Gydag 80 erw i’w archwilio gyda’ch ci ac o erddi ffurfiol i ddolydd a choedwigoedd mwy gwyllt, mae taith gerdded at ddant pawb yng Ngardd Bodnant. Mae croeso i gŵn ar dennyn byr (tennyn na ellir ei ymestyn) bob dydd Iau i ddydd Sul, o 1 Ebrill tan ddiwedd mis Medi a bob dydd o fis Hydref i ddiwedd mis Mawrth.

Ein system sgorio pawennau

Rydym wedi bod yn gweithio’n galed i’w gwneud hi’n haws i chi wybod pa mor groesawgar fydd eich ymweliad i chi a’ch ci cyn i chi gyrraedd. I helpu gyda hyn, rydym wedi creu system sgorio pawennau newydd, a rhoi sgôr i’n holl leoliadau. Gallwch ddod o hyd i’r wybodaeth hon yn llyfryn aelodau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Mae gan Ardd Bodnant sgôr o un bawen.

Mae croeso i gŵn yma, ond mae’r cyfleusterau’n gyfyngedig. Gallant ymestyn eu coesau yn y maes parcio a cherdded yn y mannau agored gerllaw, yn dibynnu ar y tymor. Darllenwch ‘mlaen i weld ble yn union gallwch chi fynd â’ch ci.

Mynd â’ch ci am dro yng Ngardd Bodnant

Mae croeso i gŵn bob dydd yn yr hydref a’r gaeaf, o'r 1 Hydref tan ddiwedd mis Mawrth, a thrwy’r dydd bob dydd Iau, dydd Gwener, dydd Sadwrn a dydd Sul yn ystod y gwanwyn a’r haf, o 1 Ebrill tan ddiwedd mis Medi. Sylwer, ni chaniateir cŵn yn yr ardd ar Ddyddiau Llun Gŵyl y Banc rhwng Ebrill a Medi.

Helpwch ni i ofalu am yr ardd

Er bod y rhan fwyaf o’n hymwelwyr â chŵn yn dilyn ein polisi tennyn byr ac yn codi ar ôl eu ffrindiau pedair coes, yn anffodus, mae achlysuron o hyd pan fydd cŵn yn cael eu gollwng oddi ar dennyn neu’n crwydro ymhellach ar dennyn y gellir ei ymestyn. Byddwn yn gofyn i unrhyw ymwelydd sydd â chi nad yw ar dennyn byr ei roi ar dennyn byr cyn mynd i mewn i'r ardd, gan gynnwys yr Hen Barc a'r coetir.

Mae gennym ni denynnau byr ar gael, gofynnwch i'r tîm yn y Dderbynfa Ymwelwyr os oes angen un arnoch chi. Helpwch ni i gadw Bodnant yn addas i gŵn yn y dyfodol drwy ddilyn y rheol hon bob amser a dod â digon o fagiau cŵn i godi unrhyw wastraff. Mae biniau baw cŵn o amgylch yr ardd.

Cod Cŵn

Rydym wedi gweithio gyda’n partner Forthglade i lunio’r cod cŵn hwn, sy’n helpu i sicrhau y gall pawb fwynhau eu diwrnod:

  • Tynhewch y tennyn: gallwch helpu i leihau’r siawns y bydd eich ci yn tarfu ar adar sy’n nythu ar y ddaear ac anifeiliaid fferm drwy ei gadw ar dennyn byr. Mae’n hanfodol defnyddio tennyn byr o gwmpas defaid. Ond os bydd gwartheg yn dod atoch chi, y peth gorau i’w wneud yw gadael eich ci oddi ar y tennyn, a’i alw’n ôl atoch chi pan mae’n ddiogel i wneud hynny.
  • Codi’r baw: glanhewch ar ôl eich ci bob tro. Os nad ydych chi’n gallu dod o hyd i fin gerllaw, ewch â’r bagiau baw adref gyda chi.
  • Troediwch yn ofalus: cadwch olwg ar arwyddion a hysbysiadau lleol ble bynnag fyddwch chi’n cerdded. Byddant yn rhoi gwybod i chi os yw cŵn wedi’u gwahardd o draeth, er enghraifft, neu os yw llwybr wedi’i wyro, neu os ydych chi mewn ardal lle gall cŵn redeg yn rhydd.
  • Cadw’ch llygad ar y bêl: cofiwch nad yw pawb yn caru cŵn, ac mae rhai pobl yn eu hofni. Felly gwnewch yn siŵr nad yw eich ci yn rhedeg i fyny at bobl eraill, yn enwedig plant.
Llun agos o gi yn anadlu’n drwm ac yn cael ei anwesu gan ei berchnogion, a dynnwyd yn yr ardd yn Hanbury Hall and Gardens, Swydd Gaerwrangon
Cadwch eich ci yn hapus wrth fynd am dro yng Ngardd Bodnant | © National Trust Images/John Millar

Llefydd eraill i ymweld gyda'ch ci

Cymerwch gip ar lefydd Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru sydd gerllaw hefyd. Gyda chestyll, arfordir a chefn gwlad i’w harchwilio, mae cyfleoedd fyrdd am droeon gwych yn ar garreg ein drws.

Delwedd fanwl o flodau magnolia yn y gwanwyn yng Ngardd Bodnant, Gogledd Cymru

Darganfyddwch fwy yng Ngardd Bodnant

Dysgwch pryd mae Gardd Bodnant ar agor, sut i gyrraedd yno, pethau i’w gweld a’u gwneud a mwy.

Ein partneriaid

Forthglade

Rydym wedi ffurfio partneriaeth â’r gwneuthurwr bwyd anifeiliaid anwes naturiol, Forthglade fel y gallwch chi a’ch ci gael mwy fyth allan o’r lleoedd arbennig sydd dan ein gofal.

Ymweld â'r wefan 

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Two adults and two children sitting down at a table in a cafe eating and drinking
Erthygl
Erthygl

Bwyta yng Ngardd Bodnant 

Mwynhewch luniaeth yn ystafelloedd te Gardd Bodnant drwy gydol y flwyddyn neu o'r ciosg ar lan yr afon yn y Glyn.

Ymwelwyr yn sefyll ar bont yn edrych dros ddŵr sy’n rhedeg ger yr Hen Felin yng Ngardd Bodnant, wedi’u hamgylchynu gan lwyni dail gwyrdd a blodau
Erthygl
Erthygl

Pethau i'w gweld yng Ngardd Bodnant 

Dewch i ymweld â gardd o’r safon uchaf yng Nghymru yng Ngardd Bodnant a mwynhau 80 erw o erddi ffurfiol, coetir a chaeau a chasgliadau botanegol o bob rhan o’r byd.

Rhododendrons pinc yn eu blodau yn y gwanwyn yng Ngardd Bodnant, Conwy
Erthygl
Erthygl

Casgliadau botanegol Gardd Bodnant 

Dewch i ddarganfod y llu o blanhigion a choed egsotig a phrin yng Ngardd Bodnant, gan gynnwys pum Casgliad Cenedlaethol, ynghyd â chasgliad mwyaf Cymru o Goed sy’n Bencampwyr yn y Deyrnas Unedig.

Tŷ gyda choed hydrefol o’i gwmpas yn cael ei adlewyrchu mewn pwll lilis yn y blaendir.
Erthygl
Erthygl

Hanes Gardd Bodnant 

Dysgwch sut y gwnaeth ‘annedd ger y nant’ wrth droed mynyddoedd Eryri droi yn hafan arddwriaethol fyd-eang diolch i genedlaethau o’r teulu McLaren a phen-garddwyr Puddle.