Skip to content

Bywyd gwyllt Pen Llŷn

Bottlenose dolphin (Tursiops truncatus) adult in August, rolling over backwards in Moray Firth, Inverness-shire, Scotland, UK
Adult bottlenose dolphin rolling over backwards | © John MacPherson / 2020VISION / naturepl.com

Mae microhinsawdd unigryw ym Mhen Llŷn, sy’n manteisio ar Lif y Gwlff sy’n dod â dŵr a thywydd cynhesach. Mae hyn wedi creu cartref delfrydol i gynefinoedd anarferol a bywyd gwyllt diddorol. Darganfyddwch y llefydd gorau yn Llŷn i wylio adar neu weld eich hoff greaduriaid glan môr, o forloi i ddolffiniaid.

Morloi Pen Llŷn

Mae Pen Llŷn yn gartref pwysig i forloi llwyd, sy’n fwy o faint ac yn gryfach na’u cefndryd, y morlo cyffredin. Mae tua 5,000 o forloi llwyd yn byw yn y dyfroedd o gwmpas gorllewin Cymru a gallwch eu gweld drwy gydol y flwyddyn. Mae’r lloi bach i’w gweld o fis Medi i fis Rhagfyr.

Ble mae’r morloi

Ymysg y llefydd gorau i weld morloi llwyd mae Porthdinllaen, Enlli a Llwybr yr Arfordir o gwmpas Porth Meudwy. Mae llwythi bridio wedi’u lleoli ar Ynysoedd Tudwal ac Ynys Enlli, gyda grwpiau llai, mwy ynysig yn byw ar hyd arfordir y gogledd, fel y nifer fechan sydd i’w gweld ger Porthdinllaen.

Cyngor ar wylio morloi

Cadwch eich pellter o’r morloi a pheidiwch â tharfu arnynt. Defnyddiwch finocwlars i weld y mamau a’u lloi yn ystod y tymor geni. Mae gwylio morloi’n gymharol hawdd oherwydd mae morloi’n dueddol o fod yn araf a thrwsgl ar dir. Ffeindiwch fan gwylio da ac eisteddwch yn llonydd.

Dysgwch fwy am wylio morloi llwyd

Gwylio bywyd gwyllt gyda’r dolffin trwynbwl

Mae arfordir Cymru’n gartref i un o ddwy boblogaeth led-breswyl y DU o ddolffiniaid trwynbwl. Fe allech weld y creaduriaid hyfryd hyn drwy gydol y flwyddyn, ar unrhyw ddarn o lwybr yr arfordir neu’r glannau.

Ble mae’r dolffiniaid trwynbwl

Mae’r prif fannau’n cynnwys oddi ar Ynysoedd Tudwal, Cilan ac oddi ar Ynys Enlli. Fe allech fod yn ddigon lwcus i weld ‘ysgol fawr’, pan mae cannoedd o ddolffiniaid yn dod ynghyd yn ystod hafau cynnes i hela heigiau o bysgod bach. Yn 2005 gwelodd y Seawatch Trust ysgol o ddwy fil o ddolffiniaid ym Mae Ceredigion.

Mamaliaid arfordirol eraill o gwmpas y penrhyn

Mae’r llamhidydd, cefnder llai o faint y dolffin, i’w weld yn amlach mewn dyfroedd bas yn agos at y lan mewn grwpiau bach o hyd at 10. Maen nhw’n llai acrobatig o lawer na’r dolffiniaid ac nid ydynt yn gadael y dŵr, heblaw pan fo’r asgell yn dod i’r wyneb. Mae dolffiniaid Risso neu’r dolffin ystlyswyn weithiau’n crwydro i ddyfroedd lleol. Mae morfilod wedi’u gweld yma hefyd, yn bennaf y morfil pengrwn a’r morfil pigfain, sydd wedi’u gweld yn ne-orllewin yr ardal.

Grey seal in July at Gull Rock, Roseland, Cornwall
Morlo llwyd yn yr haf | © National Trust Images/Harry Davies

Gwylio adar ym Mhen Llŷn

Yn adarwr brwd neu beidio, mae cefn gwlad Llŷn yn siŵr o’ch gwobrwyo ag amrywiaeth eang o gynefinoedd a golygfeydd arbennig sy’n gwneud hwn yn llecyn delfrydol i wylio adar. Mae’r clogwyni garw a’r ynysoedd arfordirol yn nythfeydd pwysig i lawer o adar, ac mae’r ecoleg a’r tirffurfiau cymhleth yn dod ag amrywiaeth eang o rywogaethau ynghyd, o frain coesgoch a hebogiaid tramor i adar drycin y graig, palod ac adar drycin Manaw.

Brain coesgoch ym Mhen-y-Cil

Y frân goesgoch yw’r prinnaf o deulu’r frân. Dim ond poblogaeth fechan o’r rhain sydd yn y Deyrnas Unedig, gyda thri chwarter o boblogaeth y DU yn byw yng Nghymru. Pen-y-Cil, ym mhen deheuol y penrhyn, yw un o’r llefydd mwyaf dramatig i weld yr adar arbennig hyn a’u harddangosfeydd awyr anhygoel.

Adar môr nythol yng Ngharreg y Llam

Mae siliau Carreg y Llam (sy’n 100m o uchder) ger Pistyll yn fwrlwm o adar môr yn ystod y tymor bridio yn y gwanwyn a dechrau’r haf, ac mae’n un o’r nythfeydd adar môr pwysicaf yng ngogledd Cymru. Mae niferoedd sylweddol o wylogod, gweilch y penwaig a gwylanod coesddu yn gwneud y gorau o’r llethrau anghysbell hyn i ddodwy wyau, gan dreulio gweddill y flwyddyn allan ar y môr.

Adar Porth Meudwy

Mae ymweliad â’r dyffryn a’r cildraeth arbennig hwn yn werth chweil – cewch eich cyfarch gan amrywiaeth o adar preswyl a mudol a llwyth o fywyd gwyllt arall. Mae adar crwydrol prinnach i’w gweld yma weithiau hefyd, gan gynnwys telor Rüppell a’r telor llygatgoch.

Adar Enlli

Yn gorwedd oddi ar drwyn y penrhyn, Ynys Enlli yw’r unig wylfa adar achrededig yng Nghymru. Mae’r niferoedd cenedlaethol-bwysig o adar drycin Manaw sy’n bridio yma yn yr haf y un o’r rhesymau pam fod y lle arbennig hwn yn Ardal Gwarchodaeth Arbennig. Mae nythfa fridio o 10 i 16 mil o adar ar yr ynys.

Ar ochr ddwyreiniol mynydd yr ynys mae 11 rhywogaeth o adar môr, gan gynnwys gwylanod coesddu, pedrynnod drycin, gweilch y penwaig a gwylogod. Mae adar bridio eraill yr ynys yn cynnwys piod môr, tinwennod y garn, tylluanod bach, a thylluanod corniog.

Paul Lewis, National Trust warden looking through binoculars over the Llŷn Peninsula, Gwynedd, North Wales.
Birdwatching on the Llŷn Peninsula | © National Trust Images/Joe Cornish

Adar y twyni, y rhostir a’r coetir

Mae’r rhostir a’r twyni arfordirol yn gartref i glochdar y cerrig, y nico a gwennol y glennydd. Fe allech weld eu hysglyfaethwyr, fel y cudyll coch a’r boda, yn goruchwylio’u teyrnas uwchben hefyd. I ffwrdd o’r môr, fe allech weld y gnocell fraith fwyaf a’r gnocell werdd, a hyd yn oed sgrech y coed a thelor y cnau. A’r afonydd lleol yw’r lle i weld bronfreithod y dŵr.

Adar mudol

Mae Pen Llŷn yn llwybr pwysig i lawer o adar mudol, gan gynnwys niferoedd mawr o delorion yr helyg, y siff-saff a’r dryw eurben, sy’n cyrraedd yn y gwanwyn a’r hydref. Mae’r adar mudol eraill sy’n galw yma yn cynnwys y gwybedog brith a’r gwybedog mannog, deg rhywogaeth o delor, tair rhywogaeth o siglen, chwe rhywogaeth o fronfraith ac 11 rhywogaeth o linos.

Ymwelwyr prin â Phen Llŷn

Mae’r rhestr o rywogaethau sydd wedi ymweld â Phen Llŷn yn cynnwys y fronfraith aeliog, telor Radde a thinwen Isabella o Asia. Mae’r albatros aelddu o foroedd y de a phinc yr eira llygatddu, y telor melyn, rhegen Sora, aderyn y bwn America, robin goch America a’r llwyd persain o America hefyd wedi’u gweld. Ac Enlli yw’r unig le yr ochr yma i’r Iwerydd lle mae euryn yr haf wedi’i gofnodi.

Golygfa o Gastell Powis, uwchben ei derasau, Powys, Cymru, yn yr hydref.

Dewch i ddarganfod Cymru

Gwlad Geltaidd gyda gorffennol diwydiannol, yn llawn mythau, chwedlau, barddoniaeth a chân. Croeso i Gymru.

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Golygfa dros draeth Porthor, Gwynedd, Gogledd Cymru
Erthygl
Erthygl

Arfordiroedd a thraethau Pen Llŷn 

Dysgwch fwy am bethau i’w gweld a’u gwneud ym Mhen Llŷn yng Ngogledd Cymru, o chwilota ym mhyllau glan môr Porthor i ddarganfod diwylliant a hanes ym Mhorth y Swnt.

Tŷ a gardd ym Mhlas yn Rhiw ar ddiwrnod braf gyda’r bae yn y cefndir
Erthygl
Erthygl

Lleoliadau Llŷn 

Dysgwch fwy am yr ecoamgueddfa ym Mhen Llŷn. Yn gweithredu mewn partneriaeth â saith o sefydliadau treftadaeth Pen Llŷn, ei nod yw rhoi hwb i dwristiaeth ddiwylliannol.

Llo bach morlo llwyd ar draeth cerigos yn Treginnis, Sir Benfro
Erthygl
Erthygl

Natur a bywyd gwyllt i’w gweld yng Nghymru 

Dewch ar antur natur yng Nghymru a darganfod pob math o fywyd gwyllt, o ddyfrgwn enwog Llynnoedd Bosherston yn Sir Benfro i wiwerod coch Plas Newydd yng Ngogledd Cymru.

Golygfa tuag at Borthdinllaen, pentref pysgota bach gydag ychydig o fythynnod gwyngalchog dan glogwyn glaswelltog ym Mhenrhyn Llŷn, Cymru. Mae ychydig o longau pysgota yn y dŵr a phobl yn cerdded ar y clogwyn uwchben y pentref.
Erthygl
Erthygl

Ymweld â Phorthdinllaen 

Pentref pysgota perffaith ar fin darn hardd o draeth tywodlyd yn llawn hanes, golygfeydd rhyfeddol a digonedd o fywyd gwyllt.

Dau o bobl yn cerdded dau gi bach ar hyd traeth Llanbedrog, darn eang o dywod gyda chytiau traeth lliwgar a choed tal gwyrdd tywyll yn unon tu ôl iddynt.
Erthygl
Erthygl

Ymwelwch â traeth Llanbedrog 

Ewch i Lanbedrog, darn hir o arfordir tywodlyd â chytiau traeth lliwgar sy’n ddelfrydol i deuluoedd. Cyrchfan boblogaidd ger Pwllheli ar Benrhyn Llŷn.

Nifer o gerfluniau o ffigyrau syml yn cael eu harddangos mewn ystafell dywyll gyda gwawl las yn arddangosfa ‘Y Dwfn’ ym Mhorth y Swnt, Aberdaron, Gwynedd.
Erthygl
Erthygl

Pethau i'w gwneud ym Mhorth y Swnt 

Yn swatio yng nghanol Aberdaron, mae Porth y Swnt yn ganolfan ymwelwyr unigryw. Mae'n cynnig cyflwyniad i hanes a diwylliant Llŷn trwy sain, fideo, cerfluniau a gwaith celf.