Skip to content

Ymweld â Chastell y Waun gyda’ch ci

Visitors walking in the parkland with their dog at Calke Abbey, Derbyshire
Ci yn mwynhau’r awyr iach | © National Trust Images/Chris Lacey

Rydym wrth ein bodd yn croesawu cŵn i ystâd Castell y Waun, sy’n 480 erw, ac mae traddodiad hir o gŵn ar yr ystâd, yr holl ffordd yn ôl i’r canol oesoedd pan oedd y teulu yn arfer cadw bleiddgwn dan y bont wrth y fynedfa. Edrychwch ble y gallwch fynd â’ch ci am dro yn ystod eich ymweliad.

Ble allai fynd â’r ci?

Mae tri phrif lwybr wedi eu marcio ar draws ystâd Castell y Waun, felly mae cyfleoedd gwych i gerdded ar unrhyw amser o’r flwyddyn.

Rhaid cadw cŵn ar dennyn bob amser ym mhob rhan o ystâd Castell y Waun.

Llwybr Coetir

Llwybr cylchol yw’r Llwybr Coetir sy’n mynd trwy goed ac ar draws parcdir a chaeau fydd yn cymryd tua 45-60 munud. Dilynwch y marcwyr glas o Fanc y Stabl.

Llwybr Hen Golff

Mae’r llwybr Hen Golff yn cymryd tua 30-45 munud ac mae’n eich arwain trwy gaeau a pharcdir i’r bryniau tu ôl i’r castell, i gael yr olygfa orau o Gastell y Waun a’i dirwedd. Dilynwch y marcwyr coch o’r maes parcio.

Llwybr 'Offa's Dyke'

Mae taith Clawdd Offa yn eich arwain ychydig oddi ar ystâd y Waun. Llwybr caniataol yw hwn, sydd ar agor o fis Ebrill i fis Medi. Chwiliwch am rannau o Heneb Restredig Clawdd Offa o’r 8fed ganrif a safle rhan o frwydr Crogen yn 1165, yn ogystal â’r Dderwen Hynafol wrth Adwy’r Meirw. Dilynwch y marcwyr oren.

Cod Cŵn

Rydym wedi gweithio gyda’n partner Forthglade i lunio’r cod cŵn hwn, sy’n helpu i sicrhau y gall pawb fwynhau eu diwrnod:

  • Tynhewch y tennyn: gallwch helpu i leihau’r siawns y bydd eich ci yn tarfu ar adar sy’n nythu ar y ddaear ac anifeiliaid fferm drwy ei gadw ar dennyn byr. Mae’n hanfodol defnyddio tennyn byr o gwmpas defaid. Ond os bydd gwartheg yn dod atoch chi, y peth gorau i’w wneud yw gadael eich ci oddi ar y tennyn, a’i alw’n ôl atoch chi pan mae’n ddiogel i wneud hynny.
  • Codi’r baw: glanhewch ar ôl eich ci bob tro. Os nad ydych chi’n gallu dod o hyd i fin gerllaw, ewch â’r bagiau baw adref gyda chi.
  • Troediwch yn ofalus: cadwch olwg ar arwyddion a hysbysiadau lleol ble bynnag fyddwch chi’n cerdded. Byddant yn rhoi gwybod i chi os yw cŵn wedi’u gwahardd o draeth, er enghraifft, neu os yw llwybr wedi’i wyro, neu os ydych chi mewn ardal lle gall cŵn redeg yn rhydd.
  • Cadw’ch llygad ar y bêl: cofiwch nad yw pawb yn caru cŵn, ac mae rhai pobl yn eu hofni. Felly gwnewch yn siŵr nad yw eich ci yn rhedeg i fyny at bobl eraill, yn enwedig plant.
An image of a pale cream fluffy dog between its two owners being walked along a path in the countryside and surrounded by greenery
Mwynhewch amser hefo’ch gilydd yng Nghastell y Waun | © National Trust Images/John Millar

Cŵn cymorth

Mae croeso i gŵn cymorth ddod gyda’u perchennog i unrhyw le yn y gerddi neu’r castell. Cofiwch ofyn i aelod o’r tîm os bydd arnoch angen unrhyw help.

Biniau baw cŵn

Mae biniau baw cŵn ar gael yn y maes parcio, ar hyd y Llwybr Coetir ac wrth ymyl Gatiau Davies. Gofalwch eich bod yn clirio ar ôl eich ci a defnyddio’r biniau sydd ar gael. Gall baw cŵn sy’n cael ei adael mewn bagiau plastig fod yn niweidiol i anifeiliaid eraill.

Bowlenni dŵr

Mae diod o ddŵr ffres i’ch ci ei fwynhau wrth y Fferm ac i fyny wrth y castell.

Yr ystâd

Fel rhan o’n gwaith cadwraeth mae anifeiliaid yn pori’r caeau, felly cadwch eich cŵn ar dennyn a dan reolaeth, yn arbennig trwy gaeau o ddefaid. Os byddwch yn croesi cae â gwartheg llawn dwf ynddo, tynnwch y ci oddi ar y tennyn.

Y castell

Mae croes i gŵn cymorth y tu mewn i’r castell ac yn y caffi. Pob ci arall yng ngwrt y castell yn unig os gwelwch yn dda, lle gwelwch chi ein caffi gyda lleoedd i eistedd y tu allan i chi fwynhau eich pryd gyda’ch ci ffyddlon.

Y gerddi

Cŵn cymorth yn unig yn y gerddi a Choedwig y Parc Difyrrwch.

Ardaloedd chwarae

Mae dwy brif ardal chwarae yng Nghastell y Waun a rhaid i gŵn gael eu cadw ar dennyn o gwmpas yr ardaloedd hyn. Byddwch yn arbennig o wyliadwrus a gofalu na fydd y cŵn yn bawa a sicrhau bod y mannau yma yn cael eu cadw’n lân i bawb eu mwynhau.

Visitors with two Jack Russell dogs at Flatford, Suffolk
Dilynwch lwybrau gwych hefo’ch gilydd | © National Trust Images/Arnhel de Serra

Ymwelwyr eraill

Nid yw pob ymwelydd yn hoffi cŵn. Rydym yn croesawu llawer o deuluoedd, a pherchenogion cŵn pryderus neu gymorth. Cofiwch barchu lle ac anghenion ymwelwyr eraill.

Cŵn mewn ceir

Peidiwch â gadael eich ci yn y car. Os bydd ci yn cael ei adael mewn car a’i fod yn ymddangos mewn trafferth, byddwn yn rhoi gwybod i’r awdurdodau perthnasol.

Cyfrifoldeb eu perchenogion yw cŵn a’u hymddygiad. Os gwelwch chi ymddygiad anaddas, rhowch wybod i aelod o’r stafF.

Cadwch eich ci dan reolaeth 

Mae ein diffiniad o reolaeth agos neu effeithiol fel a ganlyn:

  • Y gallu i alw eich ci atoch mewn unrhyw sefyllfa, ar yr alwad gyntaf.
  • Gallu gweld eich ci yn glir bob amser (nid yw gwybod ei fod wedi diflannu i mewn i’r llystyfiant neu dros y bryn yn ddigon). Yn ymarferol, mae hyn yn golygu ei gadw ar lwybr cerdded os yw’r llystyfiant o’ch cwmpas yn rhy drwchus i allu gweld eich ci.
  • Peidio â gadael iddo fynd at ymwelwyr eraill heb eu caniatâd.
  • Cael tennyn i’w ddefnyddio os byddwch yn dod ar draws da byw, bywyd gwyllt neu os gofynnir i chi ddefnyddio un.
Wyneb y dwyrain a’r tocwaith yw yng Nghastell y Waun, Wrecsam, Cymru

Darganfyddwch fwy yng Nghastell y Waun

Dysgwch pryd mae Castell y Waun ar agor, sut i gyrraedd yno, pethau i’w gweld a’u gwneud a mwy.

Ein partneriaid

Forthglade

Rydym wedi ffurfio partneriaeth â’r gwneuthurwr bwyd anifeiliaid anwes naturiol, Forthglade fel y gallwch chi a’ch ci gael mwy fyth allan o’r lleoedd arbennig sydd dan ein gofal.

Ymweld â'r wefan 

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Ymwelwyr yn mynd â’u ci am dro yn y parcdir yng Nghastell y Waun, Wrecsam
Erthygl
Erthygl

Ymweld ag ystâd Castell y Waun 

Ewch am dro o gwmpas parcdir 480 erw rhyfeddol Castell y Waun, a darganfod tirwedd sy’n gweithio ac yn llawn o goed hynafol, blodau gwyllt, adar a phryfed.

Golygfa o’r castell yn y gwanwyn yng Nghastell y Waun, Wrecsam
Erthygl
Erthygl

Ymweld â'r ardd yng Nghastell y Waun 

Rhyddhewch eich synhwyrau ac adnewyddu eich ysbryd trwy grwydro’n hamddenol ymysg arogleuon a lliwiau tymhorol y llwyni a blodau prin yn yr ardd bum erw a hanner hyfryd hon.

A selection of Easter decorations including felted animals and floral mugs
Erthygl
Erthygl

Bwyta a siopa yng Nghastell y Waun 

Dewch i ymweld â’n ystafell de a mwynhau cacennau cartref sy’n cael eu pobi’n ddyddiol, gan ddefnyddio’r cynhwysion mwyaf ffres. Neu ewch i’r siop anrhegion sy’n llawn o ddanteithion cartref a chofroddion.

Golygfa o Neuadd Cromwell yng Nghastell y Waun, yn dangos y lle tân, bwrdd a chadair.
Erthygl
Erthygl

Ymweld â Chastell y Waun 

Pan gychwynnwyd adeiladu Castell y Waun yn y 13eg ganrif, ni fwriadwyd iddo fod yn gartref teuluol erioed. Yn hytrach roedd yn un o gadarnleoedd canol oesol y Gororau ar hyd y ffin rhwng Cymru a Lloegr, a adeiladwyd i gadw’r Cymry dan reolaeth Lloegr.