Skip to content

Ymweld â'r ardd yng Nghastell y Waun

Golygfa o’r castell yn y gwanwyn yng Nghastell y Waun, Wrecsam
Golygfa o’r castell yn y gwanwyn yng Nghastell y Waun, Wrecsam | © National Trust Images/Annapurna Mellor

Rhyddhewch eich synhwyrau ac adnewyddu eich ysbryd trwy grwydro’n hamddenol ymysg arogleuon a lliwiau tymhorol y llwyni a blodau prin yn yr ardd bum erw a hanner hyfryd yng Nghastell y Waun.

Uchafbwyntiau’r gwanwyn yng ngardd

Mae’r gwanwyn yn amser gwych i ymweld â gardd Castell y Waun wrth i’r blagur ddechrau blodeuo. Mae’r cennin Pedr yn olygfa ysblennydd. Mae’r amrywogaethau’n cynnwys Narcissus cyclamineus a Narcissus ‘King Alfred’. Un o’r lleoedd gorau i’w gweld yw gyferbyn â’r border hir yn y ddôl, a elwir yn ‘Lawnt y Cennin Pedr’. Ond gellir eu gweld hefyd ar hyd y Rhodfa Pisgwydd wrth ymyl cerflun Ercwlff, ac o’r fan hon cewch olygfa wych o’r castell hefyd.

Yn ychwanegol at hyn, mae’r coed yn dechrau blodeuo. Allwch chi ddim peidio â gweld y goeden Prunus Kanzan ‘Cherry Kanzan’ ar y lawnt gyda’i phetalau pinc cain – cyfle dihafal i ffotograffwyr dynnu llun hynod hardd yn heulwen y gwanwyn.

Cadwch olwg am y Clychau Aur sy’n blodeuo’n gynnar yn y gwanwyn, gyda’u blodau melyn llachar. Gallwch hefyd weld amrywiaeth o Rododendronau, Asaleas, magnolias, camelias a Pieris Japonica wrth ichi ymlwybro ar hyd y llwybrau trwy’r ardd 5.5 acer.

Hefyd, mae’r goeden hances boced Davidia Involucrate yn dechrau blodeuo. Daw’r goeden brin hon o Tsieina, ac mae ei phetalau gwyn yn debyg i hancesi poced yn ysgwyd yn yr awel ysgafn. Mae uchafbwyntiau eraill yn cynnwys y goeden lantarn drawiadol o Chile a’r llwyni tân.

Wisteria yn blodeuo yn iard Castell y Waun, Wrecsam
Magnolia yn yr ardd yng Nghastell y Waun gyda’r castell yn y cefndir | © National Trust Images/Annapurna Mellor

Hanes yr ardd yng Nghastell y Waun

Mae hanes hir i erddi Castell y Waun, yn dyddio’n ôl i 1653. Esblygodd y gerddi dros y blynyddoedd gyda chyfraniadau gan lawer gan gynnwys yr arddwraig enwog Norah Lindsay yn gynnar yn yr ugeinfed ganrif.

Esgeuluswyd y gerddi yn ystod yr Ail Ryfel Byd nes iddynt gael eu hadfer gan yr Arglwyddes Margaret Myddelton ar ei phen ei hun bron iawn, gan greu’r cynllun plannu lliwgar y mae ein tîm ymroddedig o arddwyr a gwirfoddolwyr yn ei gynnal hyd heddiw.

Pethau i’w gweld yn yr ardd

Y Border Hir

Mae’r border crwm yma â thair ardal dymhorol ac mae’n llawn o lwyni a phlanhigion blodeuog. Plannodd yr Arglwyddes Margaret Myddelton y border ar ôl yr Ail Ryfel Byd fel ffordd o sicrhau lliw ac arogleuon tymhorol gyda chyn lleied o waith cynnal a chadw â phosibl.

Tŷ’r Hebog

Adeiladwyd yn 1854 yn ôl dyluniad gan E.W. Pugin ac roedd tŷ orenwydd o’r 18fed ganrif yn arfer bod ar yr un safle. Yn ystafell haul i gychwyn, ychwanegodd yr Arglwydd Howard de Walden do gwellt, i fod yn gartref i adar ysglyfaethus.

Gardd lwyni

Mae rhododendron diwedd y gwanwyn yn arogli’n rhyfeddol ar ôl cawod ac un o uchafbwyntiau’r haf cynnar yw’r goeden hances gyda’i bractiau gwyn urddasol. Yn ystod yr hydref gallwch weld lliwiau cyfoethog cochlyd trwyddi.

Ha-ha

Yn ystod ei waith ar y parcdir yn y 18fed ganrif, ychwanegodd William Emes sawl ‘ha-ha’ i’r golygfeydd fod yn ddirwystr o’r parcdir agored a’r caeau tu hwnt, gan gadw anifeiliaid y parcdir allan. Ceir golygfeydd gwych o’r ha-ha ar waelod yr ardd.

Gardd Rosod

Roedd y Foneddiges Margaret Myddelton yn hoff iawn o rosod - yn enwedig rhai persawrus. Roedd ei hoff amrywiaethau’n cynnwys y Rhosyn CU (pinc golau), y Rhosyn Euraidd (lliw euraidd, llachar) a Rhosyn Elizabeth of Glamis (pinc lliw eog).
Mae gennym lu o rosod o gwmpas yr ardd, o rosod sy’n tyfu’n dal fel Rhosyn ‘Madame D’Arblau’ sydd â blodau pinc golau, yn debyg i garnasiwn, i’r Rhosyn ‘Blanc Double de Coubert’ - amrywiaeth wen sy’n tyfu mewn llwyni, yn ogystal â’r Rhosyn ‘Dathlu Euraidd’ a’r Rhosyn ‘Dathlu’r Jiwbilî’.

Y Golchdy

Gellir mynd i mewn i’r golchdy hanesyddol tu ôl i Adain y De o’r gerddi. Fe’i hadeiladwyd gyntaf yn 1790 ac fe’i defnyddiwyd hyd at yr Ail Ryfel Byd ac fe’i hadferwyd a’i agor i’r cyhoedd yn 2006.

Coedwig y Parc Difyrrwch

Mae’r ardal ffurfiol yma o goed yn agos iawn at y brif ardd ac mae’n cael ei rhannu gan lwybrau a drefnwyd i gynnig llwybrau cerdded hawdd a heddychlon.

Gardd y gegin

Yn cael ei datblygu tu ôl i’r Cyrtiau Sboncen ger y Fferm, mae gennym berllan fach a chlytiau llysiau gydag amrywiaeth o lysiau yn eu tymor a werthir yn y siop.

A path lined with shrubs, rhododendrons and other spring blooms at Chirk Castle, Wrexham, Wales
Llwybr o brysgoed, rhododendronau a blodau eraill y gwanwyn yng Nghastell y Waun, Wrecsam | © National Trust Images/Annapurna Mellor

Plannu Tymhorol yng Nghastell y Waun

Rydym yn plannu unrhyw beth o lwyni mawr i’r ardd greigiog leiaf yng Nghastell y Waun. Chwiliwch am y planhigion yma trwy’r tymhorau.

Rhododendron

Gyda holl liwiau’r enfys, mae’r mathau mwyaf ‘arboreum’ i'w gweld a llawer o fathau cymysgryw caled.

Asalea

Math gwahanol o rododendron. Mathau collddail sydd gennym yn bennaf gyda blodau’n llawn aroglau yn wyn, oren a phinc a mathau bythwyrdd o Japan yn yr ardd greigiog gyda blodau pinc yn bennaf.

Cennin Pedr o bob math

O’r Narcissus Cyclamineus bychan iawn i’r Narcissus King Alfred â’r blodau mawr. Fe’u gwelwch yn y rhodfa pisgwydd ac ardal y border hir.

Gellesg

Roedd yr Arglwyddes Margaret Myddelton yn hoff iawn o’r gellesg. Mathau glas oedd fwyaf hoff ganddi, sy’n amlwg yn y Border Hir.

Dierama

Mae Blodau Gwialen yr Angel neu Flodyn yr Hudlath yn nodwedd amlwg o’r ardd o fis Gorffennaf i fis Medi. Mae’r clychau’n amrywio o ran maint o binc ysgafn i biws ac yn plygu dros ddail tebyg i laswellt.

Hosta

Mathau niferus, y cyfan â’u dail llydan yn tyfu trwy gydol yr haf. Mae ein pridd graeanog lomaidd yn dueddol o atal gwlithod.

Anemone

Un o sêr yr ardd yn hwyr yn yr haf, sy’n blodeuo am gyfnodau hir yn hwyr yn yr haf ac nid oes angen rhoi offer cynnal i’r rhan fwyaf.

Wyneb y dwyrain a’r tocwaith yw yng Nghastell y Waun, Wrecsam, Cymru

Darganfyddwch fwy yng Nghastell y Waun

Dysgwch pryd mae Castell y Waun ar agor, sut i gyrraedd yno, pethau i’w gweld a’u gwneud a mwy.

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Ymwelwyr yn mynd â’u ci am dro yn y parcdir yng Nghastell y Waun, Wrecsam
Erthygl
Erthygl

Ymweld ag ystâd Castell y Waun 

Ewch am dro o gwmpas parcdir 480 erw rhyfeddol Castell y Waun, a darganfod tirwedd sy’n gweithio ac yn llawn o goed hynafol, blodau gwyllt, adar a phryfed.

Golygfa o Neuadd Cromwell yng Nghastell y Waun, yn dangos y lle tân, bwrdd a chadair.
Erthygl
Erthygl

Ymweld â Chastell y Waun 

Pan gychwynnwyd adeiladu Castell y Waun yn y 13eg ganrif, ni fwriadwyd iddo fod yn gartref teuluol erioed. Yn hytrach roedd yn un o gadarnleoedd canol oesol y Gororau ar hyd y ffin rhwng Cymru a Lloegr, a adeiladwyd i gadw’r Cymry dan reolaeth Lloegr.

Visitors walking in the parkland with their dog at Calke Abbey, Derbyshire
Erthygl
Erthygl

Ymweld â Chastell y Waun gyda’ch ci 

Mae gan Gastell y Waun sgôr o ddwy bawen. Rydym wrth ein bodd yn croesawu cŵn i Gastell y Waun. Gall yr ystâd 480 erw fod yn lle gwych i grwydro gyda’ch ci beth bynnag yw’r tywydd. Dewch o hyd i ragor o wybodaeth am ble gallwch chi fynd â’ch ci a ble gallwch chi aros i fwynhau pryd blasus.

A selection of Easter decorations including felted animals and floral mugs
Erthygl
Erthygl

Bwyta a siopa yng Nghastell y Waun 

Dewch i ymweld â’n ystafell de a mwynhau cacennau cartref sy’n cael eu pobi’n ddyddiol, gan ddefnyddio’r cynhwysion mwyaf ffres. Neu ewch i’r siop anrhegion sy’n llawn o ddanteithion cartref a chofroddion.

Cornel ogledd orllewinol Castell y Waun, Wrecsam
Erthygl
Erthygl

Hanes Castell y Waun 

Ni chynlluniwyd Castell y Waun fel cartref teuluol erioed. Roedd yn un o gadarnleoedd canol oesol y Gororau ar hyd y ffin rhwng Cymru a Lloegr, a adeiladwyd i gadw’r Cymry dan reolaeth Lloegr.