Skip to content

Dyddiau i’r Teulu yng Ngardd Goetir Colby

Visitors using nets to catch specimens from the stream, at Colby Woodland Garden, Pembrokeshire
Visitors using nets to catch specimens from the stream | © National Trust Images/ Chris Lacey

Dewch i fwynhau diwrnod yn archwilio Gardd Goetir Colby a’r ystâd ehangach gyda’ch ffrindiau a’ch teulu. Archwiliwch yr ardd goediog, gudd, sydd mewn dyffryn, dewch i ddysgu am ei hanes a rhyfeddu at y coed a’r awyr yn y llannerch.

Cynllunio eich ymweliad ar gyfer y teulu.

Dyma ychydig o wybodaeth allweddol i’ch helpu i gynllunio eich diwrnod ymlaen llaw.

  • Mae ein horiau agor ar gael yma. Gwiriwch ein horiau agor cyn teithio, oherwydd gall oriau agor gwahanol rannau o’r ardd newid, yn ddibynnol ar y tymor.
  • Cymerwch ran yn ein digwyddiadau drwy gydol y tymor agored.
  • Mae Ystafell De Bothy yn gweini bwyd ffres blasus.
  • Mae croeso ichi ddod â phicnic gyda chi
  • Mae ardaloedd chwarae naturiol ar gael.
  • Mae croeso ichi ddod â chŵn gyda chi, ond rhaid ichi gadw cŵn ar dennyn ym mhob rhan o Ardd Goetir Colby. Darllenwch fwy am ymweld â ni gyda’ch cyfaill pedair coes yma
  • Mae toiledau ar gael ar yr iard ger y Bothy. Mae cyfleusterau newid babanod ar gael, yn ogystal â chyfleusterau toiled hygyrch.
  • Os ydych chi’n ymweld â ni mewn cadair olwyn neu gyda chadair wthio, mae mynediad gwastad a phwynt gollwng ger y mynediad i gerbydau ar yr iard. Os oes angen cymorth arnoch chi, neu os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch chi, gofynnwch i aelod o’n tîm cyfeillgar. Cymerwch gip ar ein map hygyrch yma.

Ymweliadau’r haf


Mae Gardd Goetir Colby yn werth ei gweld yn ystod misoedd yr haf gyda’r ddôl blodau gwyllt hyfryd yn ei llawn ogoniant drwy fis Mehefin a mis Gorffennaf.

Dewch i archwilio’r ardd furiog dlos gyda’i gwenynen helyg enfawr, cadwch lygad am y glöynnod byw, y gwenyn a’r wledd amrywiol o flodau drwy’r ardd gyfan. Rhyfeddwch at y coed tal a gwrandewch ar furmur y nant gyda’r teulu.

Gall plant ganfod yr holl fannau cudd yn yr ardd, gan gynnwys dod ar draws ein cerfiadau bywyd gwyllt, dilyn llwybr y peillwyr hunan-dywys, neidio ar foncyffion ac archwilio’r nant. Mae’r ardd yn un maes chwarae naturiol enfawr.

Digwyddiadau’r haf


Mae gennym ddigwyddiadau gwych wedi’u paratoi ar eich cyfer chi’r haf hwn yn cynnwys haf o hwyl o ddiwedd mis Gorffennaf i ddechrau mis Awst, a llu o weithdai gan grefftwyr Galeri’r Groglofft a’r NoFit State Circus anhygoel.

Mae dyddiadau a rhagor o wybodaeth am ddigwyddiadau’r haf yng Ngardd Goetir Colby i’w cael yma

Ardaloedd Chwarae Naturiol.

Gardd y Coetir yw'r lle delfrydol i blant o bob oed ddarganfod natur drwy chwarae. Darganfyddwch y llannerch syllu ar yr awyr ym mhen y goedwig, neu mwynhewch adeiladu ffau dan y coed. Mwynhewch neidio ar y cerrig camu anferth neu archwiliwch y fflora a’r ffawna sy’n ymgartrefu o amgylch y nant sy’n llifo drwy’r ddôl yn rhan isaf yr ardd.

Bachwch siart a phamffled “50 peth i'w gwneud cyn eich bod yn 11 ¾” o’r ganolfan croesawu ymwelwyr pan fyddwch yn cyrraedd, er mwyn rhoi syniad i blant sut i wneud y mwyaf o’r ardd chwarae awyr agored enfawr hon.

Bwyta a Siopa

Dysgwch fwy yma, neu os yw’r tywydd yn braf, dewch â phicnic a blanced gyda chi i fwynhau pryd gyda’r teulu cyfan yn y ddôl yn rhan isaf yr ardd.

Os ydych chi awydd siopa, archwiliwch Oriel Grefftwyr Sir Benfro uwchben yr ystafell de yma neu tretiwch eich hun neu ffrind i lawlyfr Colby a llyfr ail-law o'r ganolfan croesawu ymwelwyr.

Golygfa o’r Ardd Furiog yng Ngardd Goedwig Colby, Sir Benfro. Mae llwybr yn arwain drwyddi, a nesaf ato mae borderi trwchus a choeden aeddfed fawr â dail coch tywyll.

Darganfyddwch fwy yng Ngardd Goedwig Colby

Dysgwch pryd mae Gardd Goedwig Colby ar agor, sut i gyrraedd yno, pethau i’w gweld a’u gwneud a mwy.

Golygfa allanol o adeilad y caffi ac adeilad yr oriel gyda byrddau a chadeiriau yng nghwrt Gardd Goedwig Colby, Sir Benfro
Erthygl
Erthygl

Bwyta a Siopa yng Ngardd Goetir Colby 

Mae Ystafell De’r Caban, sy’n ffefryn gyda phobl leol ac ymwelwyr fei ei gilydd, yn gweini cinio blasus a chacennau sy’n tynnu dŵr o’r dannedd ac mae Galeri’r Groglofft yn gwerthu cynnyrch lleol wedi’u crefftio â llaw. Mae yna siop lyfrau ail-law a chofroddion ar gyfer yr ardd yn ein Canolfan Ymwelwyr.

Cwpwl yn mynd â’r ci am dro dros bont yng Ngardd Goetir Colby, Sir Benfro
Gweithgaredd
Gweithgaredd

Ymweld â Gardd Goetir Colby gyda'ch ci 

Mae Gardd Goetir Colby wedi'i graddio ag un bawen. Dysgwch fwy am ddod â'ch ci i'r dyffryn coediog a phryd a lle allwch chi fynd.

Golygfa o’r ddôl o flodau gwyllt ym mis Awst, Gardd Goetir Colby, Sir Benfro, Sue Jones
Erthygl
Erthygl

Ymwelwch â Gardd Goedwig Colby 

Mae rhywbeth i bawb yma, o hanes diymhongar yr ardd gegin wreiddiol i dreftadaeth gyfoethog yr ardd goedwig a’r lle chwarae naturiol.