Skip to content

Dyddiau i’r Teulu yng Ngardd Goetir Colby

Plant wrth y ffynnon yn yr ardd furiog yng Ngardd Goetir Colby
Plant wrth y ffynnon yn yr ardd furiog yng Ngardd Goetir Colby | © National Trust Chris Lacey

Dewch i fwynhau diwrnod yn archwilio Gardd Goetir Colby a’r ystâd ehangach gyda’ch ffrindiau a’ch teulu. Archwiliwch yr ardd goediog, gudd, sydd mewn dyffryn, dewch i ddysgu am ei hanes a rhyfeddu at y coed a’r awyr yn y llannerch.

Cynllunio eich ymweliad ar gyfer y teulu.

Dyma ychydig o wybodaeth allweddol i’ch helpu i gynllunio eich diwrnod ymlaen llaw.

  • Mae ein horiau agor ar gael yma. Gwiriwch ein horiau agor cyn teithio, oherwydd gall oriau agor gwahanol rannau o’r ardd newid, yn ddibynnol ar y tymor.
  • Cymerwch ran yn ein digwyddiadau drwy gydol y tymor agored.
  • Mae Ystafell De Bothy yn gweini bwyd ffres blasus.
  • Mae croeso ichi ddod â phicnic gyda chi
  • Mae ardaloedd chwarae naturiol ar gael.
  • Mae croeso ichi ddod â chŵn gyda chi, ond rhaid ichi gadw cŵn ar dennyn ym mhob rhan o Ardd Goetir Colby. Darllenwch fwy am ymweld â ni gyda’ch cyfaill pedair coes yma
  • Mae toiledau ar gael ar yr iard ger y Bothy. Mae cyfleusterau newid babanod ar gael, yn ogystal â chyfleusterau toiled hygyrch.
  • Os ydych chi’n ymweld â ni mewn cadair olwyn neu gyda chadair wthio, mae mynediad gwastad a phwynt gollwng ger y mynediad i gerbydau ar yr iard. Os oes angen cymorth arnoch chi, neu os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch chi, gofynnwch i aelod o’n tîm cyfeillgar. Cymerwch gip ar ein map hygyrch yma.

Uchafbwyntiau’r hydref yn Colby

Mae tiroedd coediog Colby yn hafan i natur – y lle perffaith i fynd am dro tra’n mwynhau golygfeydd a synau swynol yr hydref. Ceisiwch ddod o hyd i ffwng ar lawr y goedwig, gwiwerod yn chwilota am gnau ac adar yn paratoi ar gyfer y gaeaf. Rhyfeddwch at liwiau hydrefol tanbaid y masarn, y cwyrwiail a’r gludwydd ar eich taith. Mae ‘na berllan fechan y gallwch ymweld â hi ar yr ystâd ehangach, yn ogystal â choed ffrwythau yn yr ardd furiog.

Anturiaethau’r hydref

Beth am fynd am dro gyda’r teulu a chwblhau rhai o weithgareddau’r ‘50 peth i’w gwneud cyn dy fod yn 11¾’? Ewch i chwilota am fwyd gwyllt, chwarae concyrs, gwylio aderyn neu adeiladu den yn yr isdyfiant.

Ardaloedd Chwarae Naturiol.

Gardd y Coetir yw'r lle delfrydol i blant o bob oed ddarganfod natur drwy chwarae. Darganfyddwch y llannerch syllu ar yr awyr ym mhen y goedwig, neu mwynhewch adeiladu ffau dan y coed. Mwynhewch neidio ar y cerrig camu anferth neu archwiliwch y fflora a’r ffawna sy’n ymgartrefu o amgylch y nant sy’n llifo drwy’r ddôl yn rhan isaf yr ardd.

Bachwch siart a phamffled “50 peth i'w gwneud cyn eich bod yn 11 ¾” o’r ganolfan croesawu ymwelwyr pan fyddwch yn cyrraedd, er mwyn rhoi syniad i blant sut i wneud y mwyaf o’r ardd chwarae awyr agored enfawr hon.

Bwyta a Siopa

Dysgwch fwy yma, neu os yw’r tywydd yn braf, dewch â phicnic a blanced gyda chi i fwynhau pryd gyda’r teulu cyfan yn y ddôl yn rhan isaf yr ardd.

Os ydych chi awydd siopa, archwiliwch Oriel Grefftwyr Sir Benfro uwchben yr ystafell de yma neu tretiwch eich hun neu ffrind i lawlyfr Colby a llyfr ail-law o'r ganolfan croesawu ymwelwyr.

Golygfa o’r Ardd Furiog yng Ngardd Goedwig Colby, Sir Benfro. Mae llwybr yn arwain drwyddi, a nesaf ato mae borderi trwchus a choeden aeddfed fawr â dail coch tywyll.

Darganfyddwch fwy yng Ngardd Goedwig Colby

Dysgwch pryd mae Gardd Goedwig Colby ar agor, sut i gyrraedd yno, pethau i’w gweld a’u gwneud a mwy.

Golygfa allanol o adeilad y caffi ac adeilad yr oriel gyda byrddau a chadeiriau yng nghwrt Gardd Goedwig Colby, Sir Benfro
Erthygl
Erthygl

Bwyta a Siopa yng Ngardd Goetir Colby 

Mae Ystafell De’r Caban, sy’n ffefryn gyda phobl leol ac ymwelwyr fei ei gilydd, yn gweini cinio blasus a chacennau sy’n tynnu dŵr o’r dannedd ac mae Galeri’r Groglofft yn gwerthu cynnyrch lleol wedi’u crefftio â llaw. Mae yna siop lyfrau ail-law a chofroddion ar gyfer yr ardd yn ein Canolfan Ymwelwyr.

Cwpwl yn mynd â’r ci am dro dros bont yng Ngardd Goetir Colby, Sir Benfro
Gweithgaredd
Gweithgaredd

Ymweld â Gardd Goetir Colby gyda'ch ci 

Mae Gardd Goetir Colby wedi'i graddio ag un bawen. Dysgwch fwy am ddod â'ch ci i'r dyffryn coediog a phryd a lle allwch chi fynd.

Rhieni a phlant yn padlo yn y nant yn y coetir, yng Ngardd Goedwig Colby, Sir Benfro.
Erthygl
Erthygl

Ymwelwch â Gardd Goedwig Colby 

Mae rhywbeth i bawb yma, o hanes diymhongar yr ardd gegin wreiddiol i dreftadaeth gyfoethog yr ardd goedwig a’r lle chwarae naturiol.