Skip to content

Crwydrwch yr ystâd yn Llanerchaeron

Coed yn dechrau troi’n goch ger llyn ar ddechrau’r hydref
Y Llyn yn Llanerchaeron | © National Trust Images/James Dobson

Mae Llanerchaeron yn wych ar unrhyw adeg o’r flwyddyn. Yn y gwanwyn mae’r blodau’n garped dros y goedwig, yn yr haf mae’r ystâd yn gôr o drydar ac yn fôr o liw, yn yr hydref mae’r dail ar dân yn eu gwisgoedd hydrefol, tra bod adar cynnar yn nythu mewn mannau go anarferol yn y gaeaf.

Dau oen newydd-anedig
Dau oen newydd-anedig | © National Trust / Heather Birnie

Y buarth yn Llanerchaeron

Dyluniwyd yr iard stoc ar y fferm yn Llanerchaeron yn ofalus i gartrefu a magu anifeiliaid fferm i gyflenwi cig a chnydau grawnfwyd i’r ystâd.

Ar eich ymweliad, edrychwch o gwmpas yr iard stoc i weld a fedrwch chi ddyfalu at ba ddiben y defnyddiwyd yr adeiladau.

Cewch wybod am frîd defaid prin Llanwennog, y mae Llanerchaeron yn dal i fod yn gartref iddynt hyd heddiw. Dewch yma yn y gwanwyn a gallwch fod yn ddigon lwcus i weld ŵyn newydd-anedig.

Ewch i chwilota’r buarth ymhellach ac efallai y cewch weld dau gob Cymreig. Mae Tomos a Seren yn bâr llawn cymeriad, fu’n byw gyda’i gilydd am y rhan helaeth o’u hoes, ac sydd i’w gweld fel arfer yn eu stabl.

Uchafbwyntiau’r hydref ar yr ystâd

Yn yr hydref mae’r ystâd yn dechrau ymlacio, ond tanio y mae’r dail yn ffrwydrad o goch, melyn ac oren.

Drwy gydol y tymor, mae’r dolydd, y coetir a dyfroedd Llanerchaeron yn hafan i fywyd gwyllt, gan gynnwys adar, ystlumod a dyfrgwn.

Mae’r capiau cwyr yn dwyn ffrwyth, gydag arddangosfa liwgar o ruddgoch, saffron, gwyn ac emrallt yn pefrio ar y lawntiau cyn dyfodiad y gaeaf. Mae ffermio traddodiadol, dwyster isel yn y Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) hwn yn caniatáu i’r ffwng prin hwn ffynnu, ac mae 25 o rywogaethau wedi’u cofnodi yma.

Cip craff ar ffwng cap cwyr mewn glaswellt gwlithog gyda phryfyn teiliwr ar y tagellau oddi tano
Ffwng cap cwyr | © National Trust Images / Corrinne Manning

Ymweld gyda chŵn

Mae croeso i gŵn chwilota’r prif safle, gan gynnwys y gerddi, y tiroedd hamdden a’r llyn. I gadw ein hanifeiliaid fferm yn ddiogel a hapus, ni chaniateir cŵn ym muarth y fferm (cŵn cymorth yn unig).

Cerdded ar yr ystâd

Mae digonedd o deithiau cerdded i’w mwynhau yn Llanerchaeron. Beth am fwynhau taith gerdded o gwmpas yr ystâd yn ystod yr oriau agor, neu beth am fynd am dro drwy’r parcdir.

Cerddwch drwy’r cysgodion y goedwig yn chwilio am fywyd gwyllt, gyda’r afon Aeron yn byrlymu wrth eich ymyl. Mae’r fflora ffantastig yn y goedwig yn un o’r rhesymau y mae wedi’i diogelu fel Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig.

Ymwelwyr yn cerdded o flaen tŷ Llanerchaeron ar ddiwrnod heulog

Darganfyddwch fwy am Llanerchaeron

Dysgwch pryd mae Llanerchaeron ar agor, sut i gyrraedd yno, pethau i’w gweld a’u gwneud a mwy.

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Golygfa o lwybr at y tŷ gwydr wedi’i leinio â gwrychoedd gwyrdd a choeden
Erthygl
Erthygl

Ymweld â'r Ardd Furiog yn Llanerchaeron 

Mae’r gerddi muriog yn Llanerchaeron yng Ngheredigion wedi bod yn tyfu bwyd blasus ers dros 200 mlynedd. Gallwch brynu cynnyrch ffres ar eich ymweliad.

Y fila a ddyluniwyd gan John Nash yn yr 1790au yn Llanerchaeron
Erthygl
Erthygl

Ymweld â fila John Nash yn Llanerchaeron 

Mae fila Sioraidd Llanerchaeron yn gwneud y gorau o brydferthwch Dyffryn Aeron, ac mae enghraifft brin o iard wasanaeth gyflawn yn cuddio yng nghefn y tŷ.

Golygfa o furiau allanol melyn y tŷ yn Llanerchaeron
Erthygl
Erthygl

Hanes Llanerchaeron 

Am dros dair canrif bu Llanerchaeron yng Ngheredigion yn gartref i ddeg cenhedlaeth o’r teulu Lewis/Lewes. Dysgwch sut y cyfrannodd pob cenhedlaeth at yr ystâd fel y gwelwch chi hi heddiw.

Catering assistant with a tray of coffee and hot chocolate in the cafe at Llanerchaeron, Wales.
Erthygl
Erthygl

Bwyta a siopa yn Llanerchaeron 

Ar eich ymweliad â Llanerchaeron beth am sbwylio eich hun i hufen iâ enwog Conti’s Café, prynu cynnyrch ffres a dyfwyd yn yr ardd neu bori’r siop lyfrau ail-law.