Skip to content

Ymweld â’r ardd yng Nghastell Penrhyn

The walled garden at Penrhyn Castle and garden is covered in frost.
Dewch am dro aeafol i lawr i'r Ardd Furiog. | © National Trust / Paul Harris

Yr un fath â’r castell ei hun, mae gerddi Penrhyn yn eang ac yn cynnig rhywbeth i bawb. Gofalwch ddod â’ch awydd am antur a disgwyliwch yr annisgwyl.

Uchafbwyntiau’r gaeaf yn yr ardd

Mae digon i’w weld a’i wneud yn yr ardd yn ystod y gaeaf. A dweud y gwir, mae’r garddwyr yn ystyried ei fod yn gyfnod prysur iawn yn y flwyddyn.

Chwiliwch am flodau unigol y gaeaf trwy’r ardd a mwynhau aroglau’r eirlysiau wrth iddynt ymddangos ac aroglau gaeafol sarcococca a hamamelis.

Golygfeydd yr ardd

Y gaeaf yw un o’r amseroedd gorau i fwynhau’r golygfeydd o’r ardd, gyda’r aer ffres yn rhoi golygfeydd cliriach o’r mynyddoedd dan eira a’r dirwedd o’n cwmpas.

Teithiau cerdded welis

Ar benwythnosau, 11am–3pm

Gwisgwch eich welis a phrofi’r dirwedd sy’n newid yn barhaus o gwmpas yr ardd a’r tiroedd ehangach ar un o’n teithiau welis sy’n digwydd bob dydd trwy fis Ionawr yng Nghastell Penrhyn.

Gwyliwch am y Robin Goch cyfeillgar hefyd - efallai y byddan nhw’n cadw cwmni i chi ar eich taith.

Llun agos o Robin Goch yn eistedd ar bolyn ffens pren yn y gaeaf
Gwyliwch am y Robin Goch trwy’r ystâd | © National Trust Images/Derek Hatton

Hwyl i’r teulu cyfan

Waeth beth yw’r tywydd, mae digonedd o weithgareddau i chi eu mwynhau tu allan yn cysylltu â natur. O wylio adar i gerdded, rhedeg neu yn syml lenwi eich ysgyfaint ag awyr iach.

Yr Ardd Gorsiog

Mae planhigion rheonllys anferthol yn tra-arglwyddiaethu ar yr Ardd Gorsiog sy’n debyg i jyngl. Ymgollwch ymhlith y dail yn ystod y gwanwyn a’r haf neu ewch i’r man uchel ger y cut â tho gwellt i gael golygfa eang.

Yr Ardd Furiog

Cewch heddwch a thawelwch yn y tocwaith manwl, y llinellau geometrig, y pyllau cymesur a’r gwaith plannu manwl gywir yn yr Ardd Furiog. Yma gellir gwerthfawrogi gweledigaeth Walter Speed yn y 19eg ganrif o greu un o dair gardd orau Prydain ar y pryd.

Picnic â golygfa yn y Penrhyn

Gyda golygfeydd dros Fae Conwy ac Eryri, mae lawntiau syml Penrhyn yn lle delfrydol i gael picnic. Gall y rhai heini yn eich plith redeg, rowlio a gwneud olwyn trol fel fynnon nhw.

Cŵn yng Nghastell Penrhyn

Mae Castell Penrhyn yn berffaith ar gyfer eich cydymaith ffyddlon hefyd. Mae llwybrau rhagorol yma i’w ffroeni a llwyni i’w harchwilio. Rydym yn gofyn i chi gadw cŵn ar dennyn byr ond mae croeso i chi adael i’ch dychymyg fynd yn wyllt. Sgwrsiwch â’n tîm Croesawu Ymwelwyr os oes gennych unrhyw gwestiynau am eich ymweliad.

Cod Cŵn

Rydym wedi gweithio gyda’n partner Forthglade i lunio’r cod cŵn hwn, sy’n helpu i sicrhau y gall pawb fwynhau eu diwrnod:

  • Tynhewch y tennyn: gallwch helpu i leihau’r siawns y bydd eich ci yn tarfu ar adar sy’n nythu ar y ddaear ac anifeiliaid fferm drwy ei gadw ar dennyn byr. Mae’n hanfodol defnyddio tennyn byr o gwmpas defaid. Ond os bydd gwartheg yn dod atoch chi, y peth gorau i’w wneud yw gadael eich ci oddi ar y tennyn, a’i alw’n ôl atoch chi pan mae’n ddiogel i wneud hynny.
  • Codi’r baw: glanhewch ar ôl eich ci bob tro. Os nad ydych chi’n gallu dod o hyd i fin gerllaw, ewch â’r bagiau baw adref gyda chi.
  • Troediwch yn ofalus: cadwch olwg ar arwyddion a hysbysiadau lleol ble bynnag fyddwch chi’n cerdded. Byddant yn rhoi gwybod i chi os yw cŵn wedi’u gwahardd o draeth, er enghraifft, neu os yw llwybr wedi’i wyro, neu os ydych chi mewn ardal lle gall cŵn redeg yn rhydd.
  • Cadw’ch llygad ar y bêl: cofiwch nad yw pawb yn caru cŵn, ac mae rhai pobl yn eu hofni. Felly gwnewch yn siŵr nad yw eich ci yn rhedeg i fyny at bobl eraill, yn enwedig plant.

Gardd â golygfa

O’r ‘Lawnt Fasarn’ yng nghefn y castell gallwch fwynhau golygfeydd clir i lawr arfordir Gogledd Cymru i Landudno, y Gogarth ac Ynys Seiriol.

Mae wyneb blaen y castell a’r gerddi yn wynebu Eryri ac mae ganddynt olygfeydd eang o gopa Carnedd Llewelyn ar ddiwrnod clir.

Gosodwyd y castell ei hun mewn man strategol i gael golwg glir o Chwarel y Penrhyn ym Methesda.

Ymwelwyr yn edrych ar fynyddoedd Eryri o ardd Castell Penrhyn wrth iddi fachlud

Darganfyddwch fwy yng Nghastell Penrhyn a'r Ardd

Dysgwch pryd mae Castell Penrhyn a'r Ardd ar agor, sut i gyrraedd yno, pethau i’w gweld a’u gwneud a mwy.

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Y gromen fawr uwch ben y Grisiau Crand yng Nghastell Penrhyn gyda ffenestr yn y to a’r gwaith plastr
Erthygl
Erthygl

Ymweld â Chastell Penrhyn 

Mae tu allan y castell yn cuddio tu mewn a addurnwyd yn oludog a chartref yr oedd gan y teulu Pennant feddwl mawr ohono. Dysgwch am rai o’r ystafelloedd rhyfeddol.

Castell Penrhyn a mynyddoedd Eryri
Erthygl
Erthygl

Crwydrwch yr ystâd yng Nghastell Penrhyn 

Pam nad ewch chi am dro oddi ar y llwybrau cyfarwydd ac ymweld â’r guddfan i lawr ger Afon Ogwen. Bydd teuluoedd yn mwynhau’r ardal chwarae naturiol hefyd. Cofiwch ddod â’ch welis.

Dau ymwelydd y tu mewn i injan stêm yn edrych ar yr injan yng Nghastell Penrhyn
Erthygl
Erthygl

Amgueddfa Reilffyrdd yng Nghastell Penrhyn 

Injans diwydiannol sydd yn Amgueddfa Reilffyrdd Castell Penrhyn. Dysgwch sut y gwnaeth yr injans yma helpu i gynyddu cyfoeth y teulu yng Nghastell Penrhyn.

Three types of cake on display in the Stables Cafe at Knightshayes, Devon
Erthygl
Erthygl

Bwyta a siopa yng Nghastell Penrhyn 

Dewch i Gaffi’r Castell am ginio blasus ac amrywiaeth o gacennau. Mae’r siop yn cynnig anrhegion lleol neu porwch yn y siop lyfrau ail-law am fargen.