Skip to content

Ymweld â Phlas yn Rhiw gyda’ch ci

Ci ar dennyn yn crwydro eiddo’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.
Ci ar dennyn yn crwydro eiddo’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol | © National Trust Images/John Miller

Nid yw diwrnod hefo’ch teulu yn gyflawn heb eich cyfaill ar bedair coes. Dyma ein hawgrymiadau i sicrhau eich bod chi a’ch ci yn gwneud y mwyaf o’ch taith i Blas yn Rhiw.

Ein system sgorio pawennau

Rydym wedi bod yn gweithio’n galed i’w gwneud hi’n haws i chi wybod pa mor groesawgar fydd eich ymweliad i chi a’ch ci cyn i chi gyrraedd. I helpu gyda hyn, rydym wedi creu system sgorio pawennau newydd, a rhoi sgôr i’n holl leoliadau. Gallwch ddod o hyd i’r wybodaeth hon yn llyfryn aelodau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Mae gan Blas yn Rhiw sgôr o un bawen.

Mae croeso i gŵn yma, ond mae’r cyfleusterau’n gyfyngedig. Gallant ymestyn eu coesau yn y maes parcio a cherdded yn y mannau agored gerllaw, yn dibynnu ar y tymor. Darllenwch ‘mlaen i weld ble yn union gallwch chi fynd â’ch ci.

Ble allai fynd â fy nghi ym Mhlas yn Rhiw?

Mae croeso i gŵn ddod i archwilio llwybrau’r coetir isaf, tu ôl i’r dderbynfa i ymwelwyr a’r toiledau, ar dennyn byr. Mae croeso iddynt hefyd ar y cwrt wrth yr ystafell de ar dennyn.

Ble fydd fy nghi ddim yn cael mynd?

Dim ond cŵn cymorth sy’n cael mynd i’r brif ardd, y coetir uchaf, y berllan a’r tŷ.

Cod Cŵn

Rydym wedi gweithio gyda’n partner Forthglade i lunio’r cod cŵn hwn, sy’n helpu i sicrhau y gall pawb fwynhau eu diwrnod:

  • Tynhewch y tennyn: gallwch helpu i leihau’r siawns y bydd eich ci yn tarfu ar adar sy’n nythu ar y ddaear ac anifeiliaid fferm drwy ei gadw ar dennyn byr. Mae’n hanfodol defnyddio tennyn byr o gwmpas defaid. Ond os bydd gwartheg yn dod atoch chi, y peth gorau i’w wneud yw gadael eich ci oddi ar y tennyn, a’i alw’n ôl atoch chi pan mae’n ddiogel i wneud hynny.
  • Codi’r baw: glanhewch ar ôl eich ci bob tro. Os nad ydych chi’n gallu dod o hyd i fin gerllaw, ewch â’r bagiau baw adref gyda chi.
  • Troediwch yn ofalus: cadwch olwg ar arwyddion a hysbysiadau lleol ble bynnag fyddwch chi’n cerdded. Byddant yn rhoi gwybod i chi os yw cŵn wedi’u gwahardd o draeth, er enghraifft, neu os yw llwybr wedi’i wyro, neu os ydych chi mewn ardal lle gall cŵn redeg yn rhydd.
  • Cadw’ch llygad ar y bêl: cofiwch nad yw pawb yn caru cŵn, ac mae rhai pobl yn eu hofni. Felly gwnewch yn siŵr nad yw eich ci yn rhedeg i fyny at bobl eraill, yn enwedig plant.

Cyfleusterau sydd ar gael i’m ci

Mae bowlenni dŵr ar gael tu allan i’r dderbynfa i ymwelwyr ac ar gwrt yr ystafell de. Mae un bin baw cŵn ar y safle, ym man cychwyn y llwybrau yn y coetir isaf ar ôl y toiledau.

Y tŷ ym Mhlas yn Rhiw, yng nghanol asaleas llachar a dail newydd y gwrychoedd pren bocs, yng Ngwynedd, Cymru.

Darganfyddwch fwy ym Mhlas yn Rhiw

Dysgwch pryd mae Plas yn Rhiw ar agor, sut i gyrraedd yno, pethau i’w gweld a’u gwneud a mwy.

Ein partneriaid

Forthglade

Rydym wedi ffurfio partneriaeth â’r gwneuthurwr bwyd anifeiliaid anwes naturiol, Forthglade fel y gallwch chi a’ch ci gael mwy fyth allan o’r lleoedd arbennig sydd dan ein gofal.

Ymweld â'r wefan 

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Gardd lliwgar Plas yn Rhiw
Erthygl
Erthygl

Ymweld â’r ardd ym Mhlas yn Rhiw 

Mae gan yr ardd ym Mhlas yn Rhiw lawer i'w gynnig trwy'r tymhorau, o'r eirlysiau sionc i berllan o ffrwythau a blodau hyfryd.

Offer ymolchi gan gynnwys hufen dwylo ac eau de cologne Yardley, yn yr Ystafell Wely Felen ym Mhlas yn Rhiw, Pwllheli, Gwynedd.
Erthygl
Erthygl

Pethau i’w gweld a’u gwneud ym Mhlas yn Rhiw 

Dewch i Blas yn Rhiw yng Ngwynedd i ddysgu sut y gwnaeth tenantiaid y gorffennol y tŷ yn gartref cysurus.

Visitors on a walk with their dog in Heddon Valley, Devon
Erthygl
Erthygl

Ymweld â lleoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol gyda’ch ci 

Os ydych chi’n dod â’ch ci i’r llefydd rydym yn gofalu amdanynt, darllenwch y Cod Cŵn a dysgwch am y System Sgorio Pawennau i’ch helpu i gynllunio eich ymweliad. (Saesneg yn unig)

Plant a chi yn Llyn Bosherston, Stagbwll, Sir Benfro

Llefydd sy’n croesawu cŵn yng Nghymru 

O’r mynyddoedd a’r traeth, i erddi a pharcdiroedd, gallwch ganfod llwybr cerdded cŵn yng Nghymru y byddwch chi, a’ch cyfaill pedair coes, yn ei wir fwynhau. Dyma eich canllaw ar gyfer rhai o’r lleoliadau gorau yng Nghymru i ymweld â nhw gyda chŵn.

Golygfa o’r traeth tywod gwyn ym Mhorth Neigwl gyda choed gwyrdd llachar a choetir yn y blaendir o ystâd Plas yn Rhiw, Gwynedd, Cymru
Llwybr
Llwybr

Taith Plas yn Rhiw a phentref y Rhiw 

Taith trwy goetir arfordirol i bentref y Rhiw, gan fynd o amgylch godre’r mynydd ac yn ôl i lawr i Blas yn Rhiw ar hyd lonydd gwledig.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 2.3 (km: 3.68)