Skip to content
Golygfa o’r traeth tywod gwyn ym Mhorth Neigwl gyda choed gwyrdd llachar a choetir yn y blaendir o ystâd Plas yn Rhiw, Gwynedd, Cymru
Porth Neigwl o ystâd Plas yn Rhiw, Gwynedd, Cymru | © National Trust Images/Joe Cornish
Wales

Taith Plas yn Rhiw a phentref y Rhiw

Taith gerdded gymharol fyr ond eithaf heriol gyda golygfeydd arfordirol a hanes difyr. Anelwch trwy goetir arfordirol i bentref y Rhiw, gan fynd o amgylch godre’r mynydd ac yn ôl i lawr i Blas yn Rhiw ar hyd lonydd gwledig.

Cyfanswm y camau: 12

Cyfanswm y camau: 12

Man cychwyn

Maes parcio ym Mhlas yn Rhiw, cyfeirnod grid: SH237282

Cam 1

Trowch i’r chwith o faes parcio Plas yn Rhiw, cerdded i fyny’r ffordd serth tuag at y Rhiw a chwilio am yr ail arwydd Llwybr yr Arfordir glas ar y chwith.

Cam 2

Ewch trwy’r giât mochyn ddu ar y chwith a dilyn arwydd Llwybr yr Arfordir sy’n eich arwain i gae.

Cam 3

Dilynwch arwyddion llwybr yr arfordir sy’n eich arwain trwy ardal newydd ei phlannu o goed cynhenid ac i lawr tuag at Goed Garth, y byddwch yn eu gweld o’ch blaen.

Cam 4

Croeswch y bompren i’r coetir a dilyn y llwybr sy’n dringo’r llechwedd.

Cam 5

Bydd giât mochyn yn eich arwain allan o’r coetir. Ewch trwy’r giât hon a throi i’r dde i fynd ymlaen gan ddilyn arwyddion Llwybr yr Arfordir i fyny’r llechwedd serth. Wrth yr arwydd Llwybr yr Arfordir nesaf, trowch i’r dde a dilyn y wal gerrig i fyny’r llechwedd.

Cam 6

Wrth i’r llechwedd ddechrau gwastatau, trowch i’r dde, gan ddilyn ‘llwybr cylchol’ ac i fyny heibio Pant, bwthyn gwyliau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Cam 7

Wrth i’r llechwedd ddechrau gwastatau, trowch i’r dde, gan ddilyn ‘llwybr cylchol’ ac i fyny heibio Pant, bwthyn gwyliau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Cam 8

Wrth ailymuno â’r ffordd, trowch i’r chwith, cerddwch ychydig heibio Capel Nebo ar y chwith ac at y groesffordd yng nghanol y pentref.

Cam 9

Trowch i’r dde ar y groesffordd yn dilyn yr arwydd ‘Sarn 3½'.

Cam 10

Dilynwch y ffordd hon heibio rhes o dai, yr hen ysgol a neuadd bentref ar y chwith, ac at gyffordd ar gornel. Trowch i’r dde wrth yr arwydd glas sy’n dweud ‘Anaddas i gerbydau llydan’.

Cam 11

Dilynwch y ffordd hon am tua 600 metr, nes cyrhaeddwch chi eglwys Aelrhiw Sant. Trowch i’r dde yn y gyffordd dan yr eglwys gyda blwch postio coch arno.

Cam 12

Dilynwch y ffordd droellog i lawr, yn ôl i’r coed, heibio’r ystafell de a thuag at Blas yn Rhiw. Daliwch i fynd i lawr y ffordd i’r gyffordd a throi i’r chwith i ddychwelyd i’r maes parcio. Byddwch yn ofalus wrth groesi’r ffordd fawr.

Man gorffen

Maes parcio ym Mhlas yn Rhiw, cyfeirnod grid: SH237282

Map llwybr

Map taith Plas yn Rhiw
Map taith Plas yn Rhiw | © Crown copyright and database rights 2013 Ordnance Survey

Dyna ni, da iawn chi

Rhannwch eich profiad

Mwy yn agos i’r man hwn

Gardd lliwgar Plas yn Rhiw
Lle
Lle

Plas yn Rhiw 

Plasty hyfryd â gardd addurniadol a golygfeydd ysblennydd.

Pwllheli, Gwynedd

Yn rhannol agored heddiw
Dwy ynys fechan gron, sef Dinas Fawr a Dinas Bach.
Llwybr
Llwybr

Taith Porthor 

Mae’r golygfeydd yn rhyfeddol ar hyd yr arfordir garw hwn ar ochr ogleddol Penrhyn Llŷn. Mae hon yn daith wych i amgyffred peth o hanes a threftadaeth yr ardal.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 1 (km: 1.6)
Golygfa dros giât mochyn gyda grisiau yn mynd i lawr trwy laswellt at y lan, gyda’r môr tu hwnt a’r haul yn isel yn yr awyr
Llwybr
Llwybr

Taith arfordirol Porth Meudwy 

Taith arfordirol gylchol ar Benrhyn Llŷn o Aberdaron ar hyd y pentir i harbwr pysgota bychan Porth Meudwy.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 3 (km: 4.8)

Cysylltwch

Rhiw, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8AB

Ein partneriaid

Cotswold Outdoor

Rydym wedi ymrwymo i bartneriaeth â Cotswold Outdoor i helpu pawb i wneud y gorau o'u hamser yn yr awyr agored yn y llefydd rydym yn gofalu amdanynt.

Ymweld â'r wefan 

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Dwy ferch yn cerdded ar lwybr trwy'r goedwig yn Stad Southwood, Sir Benfro yng Nghymru

Cerdded yng Nghymru 

Darganfyddwch dirweddau agored ysgubol, llwybrau arfordirol mwy hamddenol neu heiciau egnïol heriol. Rydym wedi creu rhestr o rai o’r llefydd gorau i gerdded yng Nghymru.

A group of people in a hiking group are being guided on a hike by rangers at Marsden Moor, West Yorkshire
Erthygl
Erthygl

Cotswold Outdoor: Ein partner cerdded 

Dysgwch fwy am bartneriaeth barhaus yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol gyda Cotswold Outdoor fel ein partner cerdded.

An aerial view of an adult and baby walking a dog along a path at Baggy Point, Devon
Erthygl
Erthygl

Cadw’n ddiogel yn lleoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol 

Mae ambell risg yn dod law yn llaw ag ymweld â’r llefydd arbennig y mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gofalu amdanynt, boed ar yr arfordir neu yng nghefn gwlad. Dysgwch sut i gadw’n ddiogel drwy gydol eich ymweliad.

Ymwelydd yn cario sach gefn ac yn cerdded ar hyd llwybr troed yn Divis a’r Mynydd Du gyda waliau carreg i’r naill ochr, y cefn gwlad i’w weld yn y cefndir.
Erthygl
Erthygl

Dilynwch y cod cefn gwlad 

Helpwch ni i ofalu am leoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol drwy gadw at rai canllawiau syml yn ystod eich ymweliad a dilyn y Cod Cefn Gwlad.

Offer ymolchi gan gynnwys hufen dwylo ac eau de cologne Yardley, yn yr Ystafell Wely Felen ym Mhlas yn Rhiw, Pwllheli, Gwynedd.
Erthygl
Erthygl

Pethau i’w gweld a’u gwneud ym Mhlas yn Rhiw 

Dewch i Blas yn Rhiw yng Ngwynedd i ddysgu sut y gwnaeth tenantiaid y gorffennol y tŷ yn gartref cysurus.

Ci ar dennyn yn crwydro eiddo’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.
Erthygl
Erthygl

Ymweld â Phlas yn Rhiw gyda’ch ci 

Mae gan Blas yn Rhiw sgôr o un bawen. Dyma i chi ganllaw i’r hyn y gallwch ei ddisgwyl wrth ddod â’ch ci i Blas yn Rhiw yng Ngwynedd, Cymru.

Gardd lliwgar Plas yn Rhiw
Erthygl
Erthygl

Ymweld â’r ardd ym Mhlas yn Rhiw 

Mae gan yr ardd ym Mhlas yn Rhiw lawer i'w gynnig trwy'r tymhorau, o'r eirlysiau sionc i berllan o ffrwythau a blodau hyfryd.

A group of hikers exploring a hilly landscape on a sunny winters day.

Cerdded 

Dewch i archwilio rhai o dirweddau harddaf y genedl ar lwybrau unig, traciau rhwydd a theithiau hygyrch. (Saesneg yn unig)