Skip to content

Gwylio bywyd gwyllt yn Stagbwll

Elyrch ar Lynnau Stagbwll , Sir Benfro
Elyrch ar Lynnau Stagbwll , Sir Benfro | © National Trust Images / Sue Jones

Gafaelwch yn y binocwlars ‘na – mae Stagbwll dan ei sang â fflora a ffawna drwy gydol y flwyddyn. A welwch chi’r dyfrgwn enwog yn y llynnoedd, yr ystlumod yn clwydo yn y coed a’r pili-palod yn bert ar eu blodau? Yn ein coetir anferth, fe welwch goed hynafol ac arddangosfeydd fflora lliwgar.

Darganfyddwch anifeiliaid anhygoel Stagbwll 

Mae Stagbwll heb ei hail o ran gwylio bywyd gwyllt – ar draws yr ystâd fe welwch greaduriaid mawr a bach. Cadwch olwg am y canlynol ar eich ymweliad.

Dyfrgwn

Mae Llynnoedd Bosherston, sy’n cael eu bwydo gan ddŵr ffynnon, yn gartref i blanhigion dŵr croyw prin, ac mae poblogaeth iach o ddyfrgwn yma hefyd. Maen nhw’n bwydo ar y llysywod, penhwyaid, draenogiaid, cochiaid ac ysgretennod sy’n byw yn y llyn, a nhw yn wir yw sêr Stagbwll.

Ystlumod

Ry’n ni’n gartref i’r nythfa fwyaf yng Nghymru o ystlumod pedol mwyaf, ac un o’r nythfeydd mwyaf yng ngwledydd Prydain. Mae’r ystlumod pedol mwyaf yn un o 12 rhywogaeth o ystlum sy’n byw yma; yn cysgu, bridio a gaeafgysgu mewn llawer o’r hen adeiladau a choed o gwmpas yr ystâd.

Adar

Mae tirwedd amrywiol yr ystâd yn ddelfrydol ar gyfer gwylio adar. Yn y coetir fe welwch bopeth o’r dryw bach, y siff-saff a’r dryw melyn cribog (neu’r eurben) i’r boda, y dylluan frech a’r gwalch (neu gudyll) glas.

Pâr o ddyfrgwn yn sbecian uwchben y dŵr ymysg y lilis dŵr yn Stagbwll, Sir Benfro, Cymru.
Pâr o ddyfrgwn yn Stagbwll | © ational Trust Images/Jim Bebbington

Adar dŵr

Mae Llynnoedd Bosherston yn croesawu heidiau o adar y dŵr yn ystod y gaeaf, mae’r hwyaden ddanheddog a’r gors-hwyaden lwyd yn westeion cyffredin. Fe welwch hefyd doreth o adar bridio, gan gynnwys y crëyr glas, glas y dorlan, yr wyach leiaf a’r gotiar (neu iâr fach y dŵr).

Trowch hi am yr arfordir ac fe allech weld brân goesgoch – mae dau neu dri phâr yn bridio yma mewn ogofau a holltau yn y clogwyni. Maen nhw’n bwydo ar bryfed a lindys yn bennaf, ac yn chwilio amdanynt yng nglaswellt main yr arfordir neu mewn dom da.

Pili-palod

Mae o leiaf 30 o rywogaethau cyffredin yma. Mae llawer ohonynt yn dibynnu ar y borfa fer, sy’n fôr o flodau arfordirol. Cadwch olwg am fflach las y glesyn serennog neu’r glesyn cyffredin o gwmpas y stad.

Blodau arfordirol

Ym mis Mai, mae Trwyn Stagbwll a Phen Cyfrwy’n fôr o las wrth i serennyn y gwanwyn flodeuo. Mae’r traethau a’r twyni’n gartref i blanhigion arbenigol a all oroesi mewn amodau sych a hallt iawn, fel celynnen y môr a’r ysgedd arfor.

A close up photo of a wildflower meadow at Stackpole, Pembrokeshire featuring tall, purple wild orchids.
Wild orchids flowering in the meadow at Stackpole | © National Trust Images/Chris Lacey

Blodau gwyllt a choed hynafol yn Stagbwll

Tegeirianau

Mae amrywiaeth arbennig o degeirianau yn Stagbwll, o degeirian coch y gwanwyn i droellig yr hydref. Cadwch olwg am y tegeirian gwenynog a’r tegeirian bera yn yr ardaloedd tywodlyd llaith y tu ôl i Dde Aber Llydan a Freshwater West.

Coed hynafol

Mae coetir Stagbwll yn drawiadol. Mae’n gyfuniad gwych o goetiroedd gwlyb wrth ben Llynnoedd Bosherston ac ardaloedd mawr o goetir cymysg. Mae’r rhan fwyaf o’r coed yma yn llai na 200 oed, a phlannwyd llawer ohonynt gan y teulu Cawdor, y teulu a greodd y dirwedd ddyluniedig hon tra’r oedden nhw’n byw yn Llys Stagbwll.

Yn eu mysg mae’r ffawydd a’r castanau pêr a welwch yma heddiw, ond hefyd lwyni a gwrychoedd a gasglwyd o bedwar ban byd. Mae rhai o’r rhain yn achosi problemau mawr i ni heddiw gan eu bod wedi lledaenu ymhell y tu hwnt i le cawsant eu plannu (mae’r rhain yn cynnwys y llawryf, y bachgen llwm a derwen y doldir).

Llanw a thrai

Yn y 1960au, plannwyd ardaloedd mawr â chonifferau, ond mae’r rhain yn cael eu cwympo’n raddol a’u disodli gan goed llydanddail fel yr onnen, y dderwen ac, yn fwyfwy, y sycamorwydden.

Mae’r sycamorwydden yn blaguro’n gynnar ac felly’n wych i’r planhigion hynny sy’n blodeuo’n gynnar, fel clychau’r gog, briallu a garlleg gwyllt, a’n cymunedau o redyn sy’n hoff o’r cysgodion. Y rhain sy’n rhoi eu hedrychiad nodweddiadol i goedwigoedd Stagbwll.

Pedwar cerddwr ar lwybr bywyd gwyllt Stagbwll, Sir Benfro

Gwneud rhodd

Mae pawb angen natur, nawr yn fwy nag erioed. Rhowch heddiw ac fe allech helpu pobl a natur i ffynnu yn y lleoedd dan ein gofal.

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Golygfa hanesyddol o ddau giper a’u cŵn ar draws y Parc Ceirw, Ystâd Ystagbwll, Sir Benfro.
Erthygl
Erthygl

Hanes Stagbwll 

Camwch yn ôl drwy amser a datgelu canrifoedd o dreftadaeth ar draws Stad Stagbwll, o’r oes efydd hyd heddiw, ac am fywydau ei thrigolion.

Tri ymwelydd ar y traeth yn Stagbwll ar ddiwrnod gwyntog
Erthygl
Erthygl

Hygyrchedd yn Stagbwll 

Darllenwch ganllaw hygyrchedd Stagbwll ar fenthyg cerbydau symudedd, llwybrau addas ac awgrymiadau defnyddiol ar symud o gwmpas, cyfleusterau a phethau i’w gweld a’u gwneud.

Dyn ar feic mynydd yn reidio drwy goetiroedd godidog gwyrdd
Erthygl
Erthygl

Gweithgareddau awyr agored yn Stagbwll 

Mae awyr iach Stagbwll yn siŵr o roi gwynt yn eich hwyliau. Mae angen natur ar bawb, ac mae cyfoeth ar gael yn Stagbwll. Dysgwch ble y gallwch aros yn Stagbwll hefyd.

Ystafell de’r Tŷ Cychod yn edrych dros Gei Stagbwll, Sir Benfro.
Erthygl
Erthygl

Bwyta yn Stagbwll 

Mwynhewch ffefrynnau ffein yn Nhŷ Te’r Tŷ Cychod a golygfeydd godidog o Gei Stagbwll.