Skip to content

Teithio cynaliadwy yng Nghymru

Ymwelydd a chi yn cerdded ar lan afon Glaslyn, Craflwyn a Beddgelert, Cymru
Ci yn cerdded ar lan afon Glaslyn, Craflwyn a Beddgelert | © National Trust Images/Chris Lacey

P’un a ydych am gerdded neu deithio ar fws neu drên. Cynlluniwch eich diwrnod allan yng Nghymru drwy ddefnyddio opsiynau teithio gwyrddach.

Teithio ar fws

Gogledd Cymru

 • Gerddi Bodnant - Mae bws rhif 25 gwasanaeth Bws Arriva o Landudno yn stopio y tu allan i giât y fynedfa. Gwiriwch Arriva Cymru am yr amserlenni bws diweddaraf.
 • Castell y Waun - Mae bws rhif 2/A gwasanaeth Bws Arriva o Wrecsam i Groesoswallt yn gollwng ym mhentref Y Waun ger yr orsaf drenau. Gwiriwch Arriva Cymru am yr amserlenni bws diweddaraf.
 • Erddig - Dilynwch lwybrau gwasanaeth Bws Arriva: Llwybr 2 o Groesoswallt a thrwy Cefn Mawr i Wrecsam, Llwybr 4 o Benycae, Llwybr 5 o Langollen. Stopiwch yn Felin Puleston, Rhostyllen a cherddwch 1 filltir drwy Barc Gwledig Erddig. Gwiriwch Arriva Cymru am yr amserlenni bws diweddaraf.
 • Castell Penrhyn a'r Ardd - Gwasanaethau bws o Fangor a Chaernarfon i Landudno gan gerdded am 1 filltir ar ôl gadael y bws wrth rodfa’r castell. Gwiriwch Traveline Cymru am yr amserlenni diweddaraf.
 • Tŷ a Gardd Plas Newydd - Mae’r bws rhif 42 o Fangor i Langefni (sy’n mynd heibio gorsaf drenau Bangor ac yn agos at orsaf drenau Llanfairpwll) yn stopio ar Ffordd Brynsiencyn, ger y maes parcio ymwelwyr. Gwiriwch Traveline Cymru am yr amserlenni diweddaraf.
 • Plas yn Rhiw - Mae’r bws 17B o Bwllheli i Aberdaron (sy’n mynd heibio gorsaf drenau Pwllheli), yn stopio wrth giât y fynedfa. Gwiriwch Traveline Cymru am yr amserlenni diweddaraf.
 • Llŷn - Gwiriwch yma ar gyfer amserlenni diweddaraf y gwasanaeth bws fflecsi Llŷn. Gwiriwch yma am yr amserlenni bysiau lleol.
 • Eryri - Gwiriwch yma am amserlenni diweddaraf y rhwydwaith o wasanaethau bysiau cysylltiedig yn Eryri.

Canolbarth Cymru

 • Castell a Gardd Powis - Gwasanaethau bws o Groesoswallt i’r Trallwng a’r Amwythig i Lanidloes. Dewch oddi ar y bws yn y Stryd Fawr. 1 filltir ar droed o Lôn Parc, oddi ar Stryd Lydan yn y Trallwng. Mynediad o'r Stryd Fawr (A490). Gwiriwch Traveline Cymru am yr amserlenni diweddaraf.
 • Llanerchaeron - Gwasanaeth bws T1 Traws Cymru o 1 Sgwâr Alban Aberaeron i Lanbedr Pont Steffan. Gwiriwch yr amserlenni diweddaraf.

De Cymru

 • Tŷ Tredegar - Mae’r ddau fws lleol rhif 30 a 36 yn stopio o fewn 5 munud ar droed o Dŷ Tredegar. Gwiriwch yma am yr amserlenni diweddaraf.
 • Dinefwr - Gwasanaethau bws i Landeilo. Gwiriwch Traveline Cymru ar gyfer yr amserlenni diweddaraf. Y safle bws agosaf at Barc Dinefwr yw Ffordd Caerfyrddin, Llandeilo.
 • Dolaucothi - Daliwch y bws Rhif 689 o Lanbedr Pont Steffan. Gwiriwch Bwca bws am yr amserlen ddiweddaraf.
 • Gerddi Dyffryn - Daliwch y bws rhif X2 i Sain Nicolas, yna cerddwch am 1 filltir (1.6km) at y fynedfa. (Nodwch mai taith gerdded ar hyd ffordd wledig heb balmant yw hon). Gwiriwch yma am yr amserlen ddiweddaraf.
 • Sir Benfro - Gwiriwch wasanaethau bws Cyngor Sir Penfro a llwybrau Gwibfws yr Arfordir yma.
 • Bannau Brycheiniog - Daliwch y bws rhif T4, Caerdydd-Y Drenewydd. Dewch oddi ar y bws yn Storey Arms i gael mynediad i’r Bannau. Gwiriwch yma am yr amserlenni diweddaraf.
 • Rhosili a De Gŵyr - Mae gwasanaethau bws rheolaidd ar gael o Abertawe i Rosili, ac mae’r amserlenni yn newid bob tymor. Gwasanaethau 118/119 (NAT) ac 114 (Dyddiau Sul First Cymru). Mae gwasanaethau ychwanegol yn cysylltu rhannau mwy tawel o’r Gŵyr gyda’r gwasanaeth 118 ac 116 Abertawe-Gogledd Gŵyr. Gwiriwch yma ar gyfer amserlenni diweddaraf y gwasanaeth bws Gower Explorer.
 • Whiteford a Gogledd Gŵyr - Daliwch yr 115. 116 ac 119 y Gower Explorer. Gwiriwch yma ar gyfer yr amserlenni diweddara

Teithio ar drenau

Cofiwch gynllunio eich taith ymlaen o’r orsaf drenau.

Gogledd Cymru

 • Castell Penrhyn a'r Ardd - Yr orsaf drenau agosaf yw Bangor, 3 milltir i ffwrdd.
 • Gerddi Bodnant - Yr orsaf drenau a argymhellir yw Cyffordd Llandudno, ar y brif linell. Mae gwasanaethau bysiau a thacsis i’w cael yma. 5 milltir i ffwrdd.
 • Castell y Waun - Yr orsaf drenau agosaf yw Gorsaf y Waun sydd ¼ milltir at giatiau’r ystâd, a chyfanswm o 1½ milltir i’r castell.
 • Erddig - Y gorsafoedd trenau agosaf yw Wrecsam Canolog 1½ milltir ar droed neu Gorsaf Gyffredinol Wrecsam (2 filltir ar droed).
 • Tŷ a Gardd Plas Newydd - Yr orsaf drenau agosaf yw Llanfairpwll, 1¾ milltir i ffwrdd.
 • Plas yn Rhiw - Yr orsaf drenau agosaf yw Pwllheli, 10 milltir i ffwrdd.

Canolbarth Cymru

 • Castell a Gardd Powis - Yr orsaf drenau agosaf yw’r Trallwng. 1 filltir ar droed o Lôn Parc, oddi ar Stryd Lydan yn y Trallwng. Mynediad o'r Stryd Fawr (A490).
 • Llanerchaeron - Yr orsaf drenau agosaf yw New Inn Forge ar y gwasanaeth trên o Aberystwyth i Gaerfyrddin, ½ milltir i ffwrdd.

De Cymru

 • Tŷ Tredegar - Yr orsaf drenau agosaf yw Gorsaf Casnewydd, 2 filltir i ffwrdd.
 • Dinefwr - Yr orsaf drenau agosaf yw Llandeilo, sydd 1.5 milltir o Barc Dinefwr. Mae Lein Calon Cymru yn rhedeg tua’r de i Abertawe, neu thua’r gogledd i’r Amwythig.
 • Gerddi Dyffryn - Yr orsaf drenau agosaf yw Caerdydd Canolog, 7 milltir i ffwrdd.
 • Tŷ'r Masnachwr Tuduraidd - Yr orsaf drenau agosaf yw Dinbych-y-pysgod, ½ milltir i ffwrdd.
 • Gardd Goedwig Colby - Yr orsaf drenau agosaf yw Cilgeti, 2½ milltir i ffwrdd.

Cyrraedd ar droed

Gogledd Cymru

 • Castell y Waun - Mae llwybrau troed o bentref Y Waun ar agor drwy gydol y flwyddyn ac o Lwybr Clawdd Offa o fis Ebrill i fis Hydref yn unig. Mae’r fynedfa ac allanfa yn hygyrch ar droed, mae'n 1½ milltir o bellter i gerdded i swyddfa docynnau Home Farm.
 • Erddig - O’r gorsafoedd trenau, cerddwch ar hyd y llwybr troed ar Ffordd Erddig. O safle bws Felin Puleston, cerddwch 1 filltir drwy Barc Gwledig Erddig. Argymhellir gwisgo esgidiau cerdded ar ddyddiau gwlyb.
 • Plas yn Rhiw - Mae’n rhwydd i’w gyrraedd ar droed o lwybr arfordir Llŷn.

Canolbarth Cymru

 • Castell a Gardd Powis - 1 filltir ar droed o Lôn Parc, oddi ar Stryd Lydan yn y Trallwng. Mynediad o'r Stryd Fawr (A490).
 • Llanerchaeron - Cerddwch y llwybr 2½ milltir o Aberaeron i Lanerchaeron ar hyd hen reilffordd. Gelwir y llwybr yn Llwybr Coedlan Allt y Graig.

De Cymru

 • Gardd Goedwig Colby - Taith gerdded 3/4 milltir o Amroth ar hyd llwybr cyhoeddus ger yr Amroth Arms.
 • Tŷ'r Masnachwr Tuduraidd - Dilynwch y mynegbost o’r Sgwâr Tuduraidd ger Lifeboat Tavern, neu o Stryd y Bont neu Stryd Crackwell.

Pwyntiau gwefru cerbydau trydanol

Mae gennym 36 o bwyntiau gwefru ar draws y cestyll, tai hanesyddol, traethau a dyffrynnoedd rydym yn gofalu amdanynt.

Golygfa o Gastell Powis, uwchben ei derasau, Powys, Cymru, yn yr hydref.

Dewch i ddarganfod Cymru

Gwlad Geltaidd gyda gorffennol diwydiannol, yn llawn mythau, chwedlau, barddoniaeth a chân. Croeso i Gymru.

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Electric vehicle charging point in the car park at Wimpole Estate, Cambridgeshire
Erthygl
Erthygl

Pwyntiau gwefru cerbydau trydan yng Nghymru 

Dysgwch am leoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghymru sydd â phwyntiau gwefru cerbydau trydan i’ch helpu i gynllunio eich ymweliad.

Cerddwyr yn mwynhau’r golygfeydd o gopa Dinas Emrys, Eryri, Cymru

Cerdded yng Nghymru 

Darganfyddwch dirweddau agored ysgubol, llwybrau arfordirol mwy hamddenol neu heiciau egnïol heriol. Rydym wedi creu rhestr o rai o’r llefydd gorau i gerdded yng Nghymru.

An aerial view of a grey, stone castle with mountains and the sea in the background

Cestyll a chaerau yng Nghymru 

Camwch i mewn i gaer ganoloesol â dwnsiynau yn y Waun neu ymwelwch â chartref tywysogion Cymru yng Nghastell Powis. Darganfyddwch rai o gestyll gwychaf ac enwocaf Cymru.

Stars had from an acer tree in front of the mansion house

Tai ac adeiladau yng Nghymru 

Darganfyddwch blastai Cymreig mawreddog a’u casgliadau, o gartrefi teuluol i adeiladau a ddyluniwyd gan benseiri enwog. Darganfyddwch hanes a hanesion o’r oes a fu mewn lleoliadau trawiadol ledled Cymru.

Golygfa o'r awyr o Erddi Dyffryn, Cymru, ym mis Rhagfyr

Gerddi a pharciau yng Nghymru 

Ymwelwch â chasgliad arbennig o erddi a pharciau yng Nghymru. O erddi muriog i ystadau cefn gwlad a gerddi coed, mae digon i’w ddarganfod.