Skip to content
Golygfa o wedd ogledd-ddwyreiniol Tŷ Tredegar ar ddiwrnod heulog
Tŷ Tredegar, Casnewydd | © National Trust Images/Andrew Butler

Tai ac adeiladau yng Nghymru

Darganfyddwch blastai Cymreig mawreddog a’u casgliadau, o gartrefi teuluol i adeiladau a ddyluniwyd gan benseiri enwog. Darganfyddwch hanes a hanesion o’r oes a fu mewn lleoliadau trawiadol ledled Cymru.

Tai ac adeiladau yng Ngogledd Cymru

Darganfyddwch dai llawn trysorau – mae rhai o gasgliadau gorau’r wlad yng Ngogledd Cymru.

Golygfa o Neuadd Erddig o’r ardd
Lle
Lle

Y tŷ yn Erddig 

Wedi’i achub rhag mynd rhwng y cŵn a’r brain, mae Tŷ Erddig yn oroeswr prin sydd dan ei sang â thrysorau. Dysgwch am fywyd uwchben ac o dan y grisiau mewn cartref sy’n annwyl i lawer, drwy straeon am deulu a’u gweision.

Wrexham

Yn hollol agored heddiw
Bore ym Mhlas Newydd
Lle
Lle

Y tŷ ym Mhlas Newydd 

Darganfyddwch gartref teuluol Marcwis Môn ar lannau Afon Menai, rhyfeddwch at furlun enwog Rex Whistler, a chymerwch olwg ar Goes Môn, coes bren gymalog gynta’r byd.

Llanfairpwll, Anglesey

Yn hollol agored heddiw
Blodau coch yn blodeuo yn yr ardd o flaen tŷ carreg Plas yn Rhiw yn yr haf yng Ngwynedd, Cymru.
Lle
Lle

Plas yn Rhiw 

Plasty hyfryd lle gallwch ddysgu am drigolion y gorffennol, o ddisgynyddion Brenin Powys o’r 9fed ganrif i’r chwiorydd Keating, a adferodd y tŷ ym 1939.

Pwllheli, Gwynedd

Yn rhannol agored heddiw
Diwrnod braf a golygfa o hen fwthyn carreg gyda bryniau yn y cefndir a phont garreg isel yn y blaendir.
Lle
Lle

Tŷ Mawr Wybrnant 

Ymwelwch â’r ffermdy 16eg ganrif hwn, lle ganwyd yr Esgob William Morgan, gŵr hynod a gyfieithodd y Beibl i’r Gymraeg gan sicrhau parhad a ffyniant i’r iaith.

Betws-y-Coed, Conwy

Yn rhannol agored heddiw

Tai ac adeiladau yng Nghanolbarth Cymru

Darganfyddwch enghraifft brin o ystâd fonedd Gymreig hunangynhaliol o’r 18fed ganrif yng Ngheredigion.

The villa at Llanerchaeron surrounded by trees
Lle
Lle

Fila John Nash yn Llanerchaeron 

Darganfyddwch y fila Sioraidd hon o’r 18fed ganrif yn nyffryn coediog Aeron. Wedi’i dylunio gan John Nash, mae ganddi ei hiard wasanaeth ei hun gyda llaethdy, golchdy, bragdy a thŷ halltu, sy’n cynnig y profiad ‘lan stâr, lawr stâr’ cyflawn.

near Aberaeron, Ceredigion

Yn hollol agored heddiw

Tai ac adeiladau yn Ne Cymru

Ymwelwch â chartrefi teuluoedd mawr Cymru, o blasty hanesyddol Dinefwr i’r urddasol Dŷ Tredegar.

A view of the front of the red mansion house
Lle
Lle

Tŷ Tredegar 

Dyma un o ryfeddodau pensaernïol Cymru ac un o dai pwysicaf Ynysoedd Prydain ar ddiwedd y 17eg ganrif. Dysgwch fwy am y tŷ hwn a’r Cymry a fu’n berchen arno am fwy na 500 mlynedd.

Newport

Yn hollol agored heddiw
View house Dinefwr Carmarthenshire
Lle
Lle

Tŷ Newton yn Ninefwr 

Yn sefyll yn falch wrth galon ystâd Dinefwr, roedd Tŷ Newton yn gartref teuluol am dros 300 mlynedd. Dysgwch am hanes y tŷ a’r ystâd drwy gasgliadau hanesyddol ac arddangosfeydd cyfoes.

Llandeilo, Carmarthenshire

Yn hollol agored heddiw
Y tu mewn i’r Neuadd yn Nhŷ’r Masnachwr Tuduraidd, Sir Benfro. Mae yna ddau fwrdd pren gyda dysglau a jygiau pren arnynt. Mae un wal wedi’i pheintio gyda murlun o longau.
Lle
Lle

Tŷ’r Masnachwr Tuduraidd 

Darganfyddwch gartref masnachwr Tuduraidd cyfoethog yn Nhŷ’r Masnachwr Tuduraidd. Cewch flas ar fywyd masnachwr canoloesol poblogaidd yn oes y Tuduriaid yn y lle arbennig hwn.

Tenby, Pembrokeshire

Ar gau nawr

Y rhyfeddol a’r trefol yng Nghymru

Camwch yn ôl drwy amser a darganfod yr oes a fu gydag ymweliad â chloddfa aur, pont neu ganolfan ymwelwyr arforol.

Cadwyni gwynion Pont Grog Conwy gyda’r tyrrau yn y cefndir
Lle
Lle

Pont Grog Conwy 

Cerddwch dros y bont enwog hon, a oedd yn borth i Gonwy ers talwm, a darganfod sut yr oedd gŵr a gwraig yn cadw pont Thomas Telford ar agor bob diwrnod o’r flwyddyn, boed law neu hindda.

Conwy

Yn hollol agored heddiw
Visitors walking through a passage of the UK's only known Roman Gold Mine.
Lle
Lle

Mwyngloddiau Aur Dolaucothi 

Dewch am flas ar amodau gwaith tanddaearol y Rhufeiniaid, y Fictoriaid a’r 1930au mewn mwyngloddiau aur a gloddiwyd dros 2,000 o flynyddoedd yn ôl.

Llanwrda, Carmarthenshire

Yn rhannol agored heddiw
Porth y Swnt, Aberdaron, Gwynedd. Plant yn ‘Y Golau’
Lle
Lle

Porth y Swnt 

Yn swatio yng nghanol Aberdaron, mae Porth y Swnt yn ganolfan ymwelwyr unigryw. Mae'n cynnig cyflwyniad i hanes a diwylliant Llŷn trwy sain, fideo, cerfluniau a gwaith celf.

Pwllheli

Yn hollol agored heddiw
The falls at Aberdulais Tin Works,  Neath Port Talbot, South Wales
Lle
Lle

Aberdulais 

Archwiliwch un o safleoedd diwydiannol cynharaf Prydain, a redir mewn partneriaeth â St Giles Trust Cymru, a rhyfeddu at y rhaeadr arbennig a oedd yn gyrru’r holl safle.

Neath, Neath Port Talbot

Yn hollol agored heddiw

Adeiladau rhyfeddol yng Nghymru

Clawr llyfr 60 o Adeiladau Rhyfeddol yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol

Adeiladau rhyfeddol yng Nghymru 

Mae pum adeilad Cymreig rhyfeddol yn cael sylw yn y llyfr darluniadol hardd, '60 o Adeiladau Rhyfeddol yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol', a ysgrifennwyd gan un o’r curaduron arbenigol. Prynwch y llyfr i ddysgu mwy am Treleddyd Fawr, Castell Powis, Tŷ Tredegar, Pont Grog Conwy, a Chastell Penrhyn yn ogystal ag adeiladau cyfareddol eraill ledled Lloegr a Gogledd Iwerddon.

Casgliadau yng Nghymru

Dyfrlliw o Edward Herbert, yr Arglwydd Herbert 1af o Cherbury (1581/3-1648), gan Isaac Oliver, yn dangos dyn mewn dwbled a tharian yn gorffwys ger nant mewn coetir wedi ei amgylchynu gan goed gyda’i weision a’i geffyl yn y cefndir
Erthygl
Erthygl

Casgliadau yng Nghymru 

Darganfyddwch gasgliadau cyfoethog ac amrywiol ym mhob cwr o Gymru, o gerfluniau, tapestrïau a phaentiadau i drysorau teuluol a beibl o’r 16eg ganrif a achubodd yr iaith Gymraeg.

Chwedlau a llên gwerin Cymru

Golygfa o Slabiau Idwal yng Nghwm Idwal, y Carneddau a’r Glyderau, Gwynedd, Cymru
Erthygl
Erthygl

Chwedlau a llên gwerin Cymru 

Dysgwch am y chwedlau sydd wedi siapio tirweddau hynafol Cymru. O darddle ein draig goch enwog yn Eryri i lyn hudol Cwm Llwch.

Lleoedd eraill o ddiddordeb i chi

Tu allan i Gastell Penrhyn ar ddiwrnod braf

Cestyll a chaerau yng Nghymru 

Camwch i mewn i gaer ganoloesol â dwnsiynau yn y Waun neu ymwelwch â chartref tywysogion Cymru yng Nghastell Powis. Darganfyddwch rai o gestyll gwychaf ac enwocaf Cymru.

Lilis yn yr haf yng Ngardd Bodnant, Bae Colwyn

Gerddi a pharciau yng Nghymru 

Ymwelwch â chasgliad arbennig o erddi a pharciau yng Nghymru. O erddi muriog i ystadau cefn gwlad a gerddi coed, mae digon i’w ddarganfod.

Walkers admire the view across Llyn Ogwen to the Cwm Idwal Valley on a sunny day, with a body of water visible in the valley and mountains in the distance

Cefn gwlad a choetir yng Nghymru 

Darganfyddwch ddyffrynnoedd dramatig a phrydferth, coetiroedd hynafol a llwybrau glan afon, neu anturiwch ar fynyddoedd gwyllt Cymru ac ymweld â rhai o gopaon mwyaf eiconig y wlad.

Golygfa o Gastell Powis, uwchben ei derasau, Powys, Cymru, yn yr hydref.

Dewch i ddarganfod Cymru

Gwlad Geltaidd gyda gorffennol diwydiannol, yn llawn mythau, chwedlau, barddoniaeth a chân. Croeso i Gymru.