Skip to content
Visitors in the gardens at Christmas, Tredegar House, Newport, Wales
Visitors in the gardens at Christmas, Tredegar House, Newport, Wales | © Paul Harris
Wales

Llwybr glan llyn Tredegar

Bydd y gylchdaith fer hon yn eich tywys o amgylch perimedr y parc yn Nhŷ Tredegar. Mae’r llwybr gwastad, sy’n filltir o hyd, yn ddihangfa heddychlon o’r ddinas i’r teulu i gyd.

Cyfanswm y camau: 10

Cyfanswm y camau: 10

Man cychwyn

Maes parcio Tŷ Tredegar, cyfeirnod grid: ST288850

Cam 1

Dechreuwch eich taith ym maes parcio Tŷ Tredegar. Safwch yn wynebu’r dderbynfa ac ewch i’r dde tuag at y gât pum bar ger y llyfrgell gyhoeddus. Ewch drwy’r gât a byddwch yn ardal yr Hen Fferm yn ystâd Tŷ Tredegar.

Cam 2

Ewch yn syth ymlaen, heibio Caffi’r Bragdy. Ewch drwy’r gatiau dwbl wrth gefn y plasty. Byddwch nawr wrth y fynedfa Fictoraidd, gyda chylch troi ar eich chwith.

Cam 3

Cerddwch rownd y cylch troi a dilynwch y llwybr i’r dde. Byddwch yn pasio’r ardd danddwr Eidalaidd ar y dde, cyn dilyn y llwybr glan llyn gyda’r hen Dŷ Cychod ar eich chwith.

Alarch a’i chywion ar y llyn yn Nhŷ Tredegar, Cymru
Alarch a’i chywion ar y llyn yn Nhŷ Tredegar, Cymru | © National Trust Images/John Millar

Cam 4

Dilynwch y llwybr dros bont fechan ac i’r coetir, gan gadw’r llyn ar eich chwith.

Cam 5

Wrth gerdded drwy’r coetir, ymhen tipyn fe welwch fod y llwybr yn gwahanu. Mae’r holl lwybrau’n arwain i’r un man, ond y llwybr canol yw’r un lleiaf mwdlyd a mwyaf hygyrch. Gan ddilyn y llwybr hwn i’r chwith, fe ddewch at nant fechan.

Cam 6

Ewch dros y bont a stopiwch am gêm o frigau Pooh os oes amser gennych chi. Wrth ddod allan o’r coed, dilynwch y llwybr i’r dde a cherddwch heibio’r Porthdai o’r 17eg ganrif. Mae’r llwybr yn dod yn llai clir yn y fan hon, ac ychydig yn fwy mwdlyd yn ystod tywydd gwlyb, felly gwyliwch eich cam.

Plentyn yn edrych dros bont yn Nhŷ Tredegar, Cymru
Plentyn yn edrych dros bont yn Nhŷ Tredegar, Cymru | © National Trust Images/Aled Llywelyn

Cam 7

Cadwch y wal ffiniol i’r dde ohonoch a dilynwch y llwybr yr holl ffordd o gwmpas y parc.

Cam 8

Ewch i’r ardal fechan o goetir yng nghornel dde-orllewinol y parc.

Cam 9

Wrth ddod allan ym mhen arall yr ardal chwarae naturiol, fe welwch y parc chwarae o’ch blaen.

Cam 10

Cadwch at y llwybr tan i chi gyrraedd yr heol a dilynwch hi rownd i’r chwith. Byddwch yn cerdded heibio’r bloc stablau a’r plasty, sy’n dyddio o’r 17eg ganrif, felly mae hwn yn lle da i aros ac edmygu’r bensaernïaeth hyfryd. Dilynwch yr heol rownd i’r dde ac fe basiwch drwy set o gilbyst trawiadol. Rydych chi nawr wrth y fynedfa Fictoraidd i’r plasty unwaith eto. Ewch yn ôl drwy’r gatiau dwbl, a dyna ni, pen y daith. Sbwyliwch eich hun yng Nghaffi’r Bragdy gyda sleisen o deisen Fictoria neu de hufen blasus.

Man gorffen

Maes parcio Tŷ Tredegar, cyfeirnod grid: ST288850

Map llwybr

Map llwybr glan llyn Tredegar, Cymru
Map llwybr glan llyn Tredegar, Cymru | © Crown copyright and database rights 2013 Ordnance Survey

Dyna ni, da iawn chi

Rhannwch eich profiad

Mwy yn agos i’r man hwn

Golygfa o gopa Ysgyryd Fawr yn Sir Fynwy, Cymru
Llwybr
Llwybr

Llwybr Ysgyryd Fawr ym Mynydd Pen-y-fâl a Dyffryn Wysg 

Heriwch fynydd o chwedlau ar y llwybr heriol hwn a fydd yn eich tywys i gopa Ysgyryd Fawr.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 4 (km: 6.4)
A view of the front of the red mansion house
Lle
Lle

Tŷ Tredegar 

A place shaped by the local community, Tredegar House and its surrounding gardens and parkland stand proudly at the heart of Newport’s heritage. Mae Tŷ Tredegar a’i erddi a’i barcdir amgylchynol, lleoliad sydd wedi’i siapio gan y gymuned leol, yn sefyll yn falch wrth galon treftadaeth Casnewydd.

Newport

Yn hollol agored heddiw

Cysylltwch

Tredegar House, Pencarn Way, Newport, NP10 8YW

Ein partneriaid

Cotswold Outdoor

Rydym wedi ymrwymo i bartneriaeth â Cotswold Outdoor i helpu pawb i wneud y gorau o'u hamser yn yr awyr agored yn y llefydd rydym yn gofalu amdanynt.

Ymweld â'r wefan 

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Child walking their dog in autumn at Tredegar House, Newport, Wales
Erthygl
Erthygl

Crwydrwch y parcdir yn Nhŷ Tredegar 

Dysgwch am y pethau gorau i’w gweld a’u gwneud ar eich ymweliad â’r parcdir yn Nhŷ Tredegar a darllenwch ein canllaw i sicrhau bod eich ymweliad yn un diogel a hwyliog.

A visitor in the garden in May at Tredegar House, South Wales
Erthygl
Erthygl

Ymweld â'r ardd yn Nhŷ Tredegar 

Crwydrwch amrywiaeth o erddi hanesyddol ar eich ymweliad â Thŷ Tredegar. Darllenwch fwy am y llecynnau gwyrdd unigryw hyn, a sut gall ymwelwyr eu mwynhau nhw heddiw.

Coffee and cake at the Orangery restaurant Cliveden National Trust
Erthygl
Erthygl

Bwyta yn Nhŷ Tredegar 

Galwch draw i gaffi’r Bragdy am ddiod a bwyd poeth. Wedi’i leoli mewn adeilad hanesyddol, mae pob ceiniog a gaiff ei gwario yma yn ein helpu i ofalu am Dŷ Tredegar ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Child walking their dog in autumn at Tredegar House, Newport, Wales
Erthygl
Erthygl

Dod â'ch ci i Dŷ Tredegar 

Mae gan Dŷ Tredegar sgôr o dair pawen. Mae digon o gyfleoedd i lamu, neidio a snwffian yn Nhŷ Tredegar. Dysgwch bopeth sydd angen i chi ei wybod am ymweld gyda’ch ci.

A group of people in a hiking group are being guided on a hike by rangers at Marsden Moor, West Yorkshire
Erthygl
Erthygl

Cotswold Outdoor: Ein partner cerdded 

Dysgwch fwy am bartneriaeth barhaus yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol gyda Cotswold Outdoor fel ein partner cerdded.

A family walking along a path in a wood with lush green planting
Erthygl
Erthygl

Llwybrau cerdded i’r teulu 

Mwynhewch ddiwrnod allan gyda’r teulu gyda thaith gerdded yn yr awyr iach, gyda llawer o bethau diddorol i bawb o bob oedran ar hyd y daith. (Saesneg yn unig)

A group of hikers exploring a hilly landscape on a sunny winters day.

Cerdded 

Dewch i archwilio rhai o dirweddau harddaf y genedl ar lwybrau unig, traciau rhwydd a theithiau hygyrch. (Saesneg yn unig)

Dwy ferch yn cerdded ar lwybr trwy'r goedwig yn Stad Southwood, Sir Benfro yng Nghymru

Cerdded yng Nghymru 

Darganfyddwch dirweddau agored ysgubol, llwybrau arfordirol mwy hamddenol neu heiciau egnïol heriol. Rydym wedi creu rhestr o rai o’r llefydd gorau i gerdded yng Nghymru.