Skip to content

Ymweliadau grŵp â Thŷ Tredegar

Visitors in the garden in May at Tredegar House, South Wales
Visitors in the garden in May at Tredegar House, South Wales | © Trevor Ray Hart

Rydym yn croesawu ymweliadau grŵp sydd wedi’u trefnu ymlaen llaw yn Nhŷ Tredegar. Gyda phlasty brics coch trawiadol a 90 erw o erddi a pharcdir yn ei amgylchynu, mae digon i’w ddysgu am ei hanes unigryw ac amrywiol.

Ymweliadau grŵp â Thŷ Tredegar

Dafliad carreg o’r M4, a gyda 90 erw o erddi a pharcdir i’w darganfod, mae’r hanesyddol Dŷ Tredegar yn lle cyfleus i alw ar eich ymweliad â de Cymru.

Trefnu eich ymweliad

Gofynnwn i bob ymweliad grŵp â Thŷ Tredegar gael ei drefnu ymlaen llaw gyda’n tîm. Mae croeso i un grŵp ymweld bob dydd a gall y staff roi gwybod i chi os ydyn ni’n disgwyl bod yn arbennig o brysur (yn ystod gwyliau ysgol neu ddigwyddiadau penodol, er enghraifft).

Gallwch archebu ymlaen llaw drwy ein e-bostio yn tredegar@nationaltrust.org.uk gyda’ch dyddiad a’ch gofynion.

Tra’ch bod chi yma

Er nad ydym yn cynnig teithiau preifat ar hyn o bryd, mae digon i’w ddarganfod tra’ch bod chi yma.

Dechreuwch drwy gofrestru gyda’n tîm wrth y dderbynfa ymwelwyr cyn cael diod hyfryd yng Nghaffi’r Bragdy. Yna gallwch fynd am dro drwy’r gerddi ffurfiol gwych, cael golwg ar y bloc stablau enfawr a’r orendy hudol cyn ymweld â’r plasty brics coch trawiadol.

A woman in National Trust uniform welcoming a visitor with a map
Volunteer to greet visitors when they arrive | © National Trust Images/Aled Llywelyn

Darganfod y tŷ a thu hwnt

Mae’r tîm brwdfrydig o wirfoddolwyr i’w gweld ym mhob rhan o’r tŷ i esbonio mwy am hanes unigryw’r safle, adrodd straeon cyffrous am y teulu Morgan ac ateb unrhyw gwestiynau a allai fod gennych. Mae ymwelwyr fel arfer yn treulio tua dwy awr yn crwydro’r tŷ a’r gerddi.

Wrth i chi adael y tŷ drwy goridor y gegin, byddwch wrth y caffi unwaith eto. Gallwch aros yma i ymlacio gyda brechdan, pastai neu ddarn o gacen cyn mynd am dro ar lan y llyn ac o gwmpas y parcdir helaeth i weld beth sy’n weddill o ystâd grand y teulu Morgan.

Mae croeso chi dreulio cymaint o amser ag y dymunwch yn Nhŷ Tredegar, ond rydym fel arfer yn awgrymu eich bod yn caniatáu hanner diwrnod i grwydro’r safle trawiadol hwn. Cymerwch olwg ar ein horiau agor cyn trefnu ymweliad, gan eu bod yn newid gyda’r tymhorau.

Mynediad

  • Mae yna ardal barcio bwrpasol i fysiau a deiliaid bathodyn glas yn agos at y dderbynfa.
  • Mae dwy gadair olwyn ar gael i ymwelwyr eu defnyddio (rhaid archebu ymlaen llaw).
  • Mae caffi’r Bragdy yn hollol hygyrch.
  • Gallai mynediad i lawr cyntaf y plasty fod yn gyfyngedig i rai ymwelwyr sydd ag anawsterau symudedd, gan fod nifer o risiau’n arwain ato.
  • Cofiwch, er bod y parc yn hygyrch, mae arwynebau anwastad mewn rhai ardaloedd o’r coetir, a gall fod yn wlyb iawn yn ystod cyfnodau o dywydd gwael.
  • Dylai ymwelwyr sydd ag anawsterau symudedd gysylltu â Thŷ Tredegar cyn ymweld.
Golygfa o wedd ogledd-orllewinol Tŷ Tredegar, Casnewydd, o’r tu allan i’w gatiau haearn gyr du ac aur addurniadol.

Darganfyddwch fwy yn Nhŷ Tredegar

Dysgwch pryd mae Tŷ Tredegar  ar agor, sut i gyrraedd yno, pethau i’w gweld a’u gwneud a mwy.

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

A view of the front of the red mansion house
Erthygl
Erthygl

Pethau i’w gwneud yn Nhŷ Tredegar 

Dysgwch fwy am y plasty arbennig hwn a’r Cymry balch a fu’n berchen arno am fwy na 500 mlynedd. Darllenwch ‘mlaen am ragor o wybodaeth am ddarganfod y tŷ hanesyddol hwn.

A visitor in the garden in May at Tredegar House, South Wales
Erthygl
Erthygl

Ymweld â'r ardd yn Nhŷ Tredegar 

Crwydrwch amrywiaeth o erddi hanesyddol ar eich ymweliad â Thŷ Tredegar. Darllenwch fwy am y llecynnau gwyrdd unigryw hyn, a sut gall ymwelwyr eu mwynhau nhw heddiw.

Child walking their dog in autumn at Tredegar House, Newport, Wales
Erthygl
Erthygl

Crwydrwch y parcdir yn Nhŷ Tredegar 

Dysgwch am y pethau gorau i’w gweld a’u gwneud ar eich ymweliad â’r parcdir yn Nhŷ Tredegar a darllenwch ein canllaw i sicrhau bod eich ymweliad yn un diogel a hwyliog.

Coffee and cake at the Orangery restaurant Cliveden National Trust
Erthygl
Erthygl

Bwyta yn Nhŷ Tredegar 

Galwch draw i gaffi’r Bragdy am ddiod a bwyd poeth. Wedi’i leoli mewn adeilad hanesyddol, mae pob ceiniog a gaiff ei gwario yma yn ein helpu i ofalu am Dŷ Tredegar ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Child walking their dog in autumn at Tredegar House, Newport, Wales
Erthygl
Erthygl

Dod â'ch ci i Dŷ Tredegar 

Mae gan Dŷ Tredegar sgôr o dair pawen. Mae digon o gyfleoedd i lamu, neidio a snwffian yn Nhŷ Tredegar. Dysgwch bopeth sydd angen i chi ei wybod am ymweld gyda’ch ci.

Llun mawr, hirgrwn ar y nenfwd plastr addurniadol yw canolbwynt yr Ystafell Aur yn Nhŷ Tredegar, Casnewydd, sydd wedi’i haddurno’n goeth gyda lluniau â fframiau aur ar y waliau, a chadeiriau wedi’u clustogi â ffabrig porffor.
Erthygl
Erthygl

Hanes Tŷ Tredegar  

Neidiwch i mewn i hanes y plasty arbennig hwn a’r Morganiaid, Cymry balch a fu’n berchen arno am fwy na 500 mlynedd.   Darllenwch am eu gorffennol lliwgar, gan gynnwys hanesion o hynodrwydd a gwrthryfel y dosbarth gweithiol.