Skip to content
Golygfa o bentref Ysbyty Ifan, Gwynedd, ar lan Afon Conwy. Gwelir casgliad o dai Cymreig carreg a phont fwa dros yr afon yn y blaendir.
Pentref Ysbyty Ifan ac Afon Conwy | © National Trust Images/Ian Shaw
Wales

Taith Ysbyty Ifan a Chwm Eidda

Ewch i fyny i’r bryniau ar hen ffordd porthmyn i brofi’r golygfeydd o Ddyffryn Conwy a mynyddoedd y Carneddau.

Cyfanswm y camau: 10

Cyfanswm y camau: 10

Man cychwyn

Maes parcio Ysbyty Ifan, cyfeirnod grid: SH842488

Cam 1

Ewch allan o’r maes parcio i’r ffordd, trowch i’r chwith ac yna i’r dde bron yn syth wedyn ar y lôn rhwng yr elusendai a’r coed tal. Ewch yn eich blaen ar hyd y lôn yma, trwy’r giatiau, nes cyrhaeddwch chi ffordd darmac.

Cam 2

Trowch i’r dde a dilyn y ffordd hyd gopa’r bryn. Os yw’r tywydd yn glir fe gewch chi olygfeydd rhyfeddol oddi yma i lawr Dyffryn Conwy ac ar draws at Foel Siabod a’r Carneddau.

Cam 3

Dilynwch y ffordd darmac, gan anwybyddu’r ffordd sy’n troi i lawr i’r dde, a mynd ymlaen o gwmpas y bryn i’r chwith. Ewch trwy giât ar draws y ffordd, croeswch bont garreg fawr a mynd ymlaen yn syth lle mae’r tarmac yn newid i fod yn ffordd garegog.

Cam 4

Croeswch y bont nesaf (Pont Rhyd-yr-Halen) a dilyn y ffordd i fyny’r bryn nes cyrhaeddwch chi giât. Croeswch y gamfa ger y giât a cherdded i ben y bryncyn bach i gael golygfa o fynyddoedd Eryri.

Cam 5

Ewch yn ôl i’r ffordd. Gan gadw’r ffens ar eich ochr chwith, trowch ar draws y rhostir. Ewch ymlaen nes cyrhaeddwch chi dro clir i’r chwith yn y ffens, yna dilynwch yr arwyddion ar i lawr, gan gadw ychydig i’r dde tuag at wal gerrig a giât sydd yn y pellter. Cerddwch ar hyd y ffordd sy’n gyfochrog â’r wal yma ac ewch trwy’r giât yn y pen pellaf. Dilynwch y trac garw i lawr y bryn nes byddwch chi’n mynd i lawr yn serth tua fferm Eidda Fawr. Ychydig cyn i chi gyrraedd y beudy ar y chwith, trowch i’r dde a mynd o gwmpas y domen dail i gyrraedd y gamfa.

Cam 6

Ewch dros y gamfa a chroesi’r ffordd, gan ddilyn yr arwyddion trwy’r sied, ac i lawr ochr chwith y cae dan y ffordd. Croeswch y nant ar y gwaelod ac anelu am y gornel dde bellaf yn y cae nesaf.

Cam 7

Croeswch bompren ac yna anelwch am gornel uchaf dde'r cae. Ewch trwy’r giât ac anelu am y gamfa yn nhop y cae, gan gadw’r nant ar yr ochr dde i chi. Dringwch dros y gamfa a throi i’r chwith, trwy’r giât i ffordd arw. Dilynwch hon nes dewch chi i ffordd darmac yn rhan uchaf y buarth. Dilynwch y ffordd hon i’r chwith, trwy giât a heibio’r fferm nesaf. Cerddwch i fyny’r bryn nes gwelwch chi bont fechan. Cyn i chi gyrraedd y bont, ewch trwy’r giât sy’n eich wynebu wrth i chi gerdded i fyny’r bryn. Dilynwch y ffordd hon.

Cam 8

Croeswch y nant fechan ar y chwith a mynd yn eich blaen, gan ddilyn trac brwynog aneglur ac yna bancyn pridd.

Cam 9

Dilynwch yr arwydd sy’n pwyntio ar draws ffordd ar ben y bryn yn ôl tuag at Ysbyty Ifan. Mae’r llwybr yn dilyn ochr chwith Coed y Fron, coetir collddail cymysg. Yn y gwanwyn bydd y ddaear dan orchudd o glychau’r gog, briallu a blodau’r gwynt.

Cam 10

Pan fydd y llwybr yn cyrraedd y ffordd, trowch i’r dde a cherdded yn ôl i’r pentref.

Man gorffen

Maes parcio Ysbyty Ifan, cyfeirnod grid: SH842488

Map llwybr

Map taith Ysbyty Ifan a Chwm Eidda
Map taith Ysbyty Ifan a Chwm Eidda | © Crown copyright and database rights 2013 Ordnance Survey

Dyna ni, da iawn chi

Rhannwch eich profiad

Mwy yn agos i’r man hwn

Golygfa dros y dyffryn o Dŷ Mawr Wybrnant ar ddiwrnod braf
Llwybr
Llwybr

Taith Ty’n y Coed Uchaf a Chwm Eidda 

Mwynhewch daith gerdded 5 milltir trwy hanes ucheldir Cymru, heibio afonydd, trwy dir amaethyddol a golygfeydd tua’r Wyddfa.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 5 (km: 8)
Diwrnod braf a golygfa o hen fwthyn carreg gyda bryniau yn y cefndir a phont garreg isel yn y blaendir.
Llwybr
Llwybr

Taith Tŷ Mawr Wybrnant a Chwm Wybrnant 

Taith gylchol hawdd trwy dir fferm ucheldir sy’n llawn o gynefinoedd bywyd gwyllt, ac yn mynd heibio adeiladau o bwys hanesyddol yng Nghonwy.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 1 (km: 1.6)

Cysylltwch

Dinas, Betws y Coed, Conwy, LL24 0HF

Ein partneriaid

Cotswold Outdoor

Rydym wedi ymrwymo i bartneriaeth â Cotswold Outdoor i helpu pawb i wneud y gorau o'u hamser yn yr awyr agored yn y llefydd rydym yn gofalu amdanynt.

Ymweld â'r wefan 

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Dwy ferch yn cerdded ar lwybr trwy'r goedwig yn Stad Southwood, Sir Benfro yng Nghymru

Cerdded yng Nghymru 

Darganfyddwch dirweddau agored ysgubol, llwybrau arfordirol mwy hamddenol neu heiciau egnïol heriol. Rydym wedi creu rhestr o rai o’r llefydd gorau i gerdded yng Nghymru.

A group of people in a hiking group are being guided on a hike by rangers at Marsden Moor, West Yorkshire
Erthygl
Erthygl

Cotswold Outdoor: Ein partner cerdded 

Dysgwch fwy am bartneriaeth barhaus yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol gyda Cotswold Outdoor fel ein partner cerdded.

An aerial view of an adult and baby walking a dog along a path at Baggy Point, Devon
Erthygl
Erthygl

Cadw’n ddiogel yn lleoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol 

Mae ambell risg yn dod law yn llaw ag ymweld â’r llefydd arbennig y mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gofalu amdanynt, boed ar yr arfordir neu yng nghefn gwlad. Dysgwch sut i gadw’n ddiogel drwy gydol eich ymweliad.

Ymwelydd yn cario sach gefn ac yn cerdded ar hyd llwybr troed yn Divis a’r Mynydd Du gyda waliau carreg i’r naill ochr, y cefn gwlad i’w weld yn y cefndir.
Erthygl
Erthygl

Dilynwch y cod cefn gwlad 

Helpwch ni i ofalu am leoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol drwy gadw at rai canllawiau syml yn ystod eich ymweliad a dilyn y Cod Cefn Gwlad.

A group of hikers exploring a hilly landscape on a sunny winters day.

Cerdded 

Dewch i archwilio rhai o dirweddau harddaf y genedl ar lwybrau unig, traciau rhwydd a theithiau hygyrch. (Saesneg yn unig)