Skip to content
Golygfa o bentref Ysbyty Ifan, Gwynedd, ar lan Afon Conwy. Gwelir casgliad o dai Cymreig carreg a phont fwa dros yr afon yn y blaendir.
Pentref Ysbyty Ifan ac Afon Conwy | © National Trust Images/Ian Shaw
Wales

Taith Ysbyty Ifan a Chwm Eidda

Ewch i fyny i’r bryniau ar hen ffordd porthmyn i brofi’r golygfeydd o Ddyffryn Conwy a mynyddoedd y Carneddau.

Cyfanswm y camau: 10

Cyfanswm y camau: 10

Man cychwyn

Maes parcio Ysbyty Ifan, cyfeirnod grid: SH842488

Cam 1

Ewch allan o’r maes parcio i’r ffordd, trowch i’r chwith ac yna i’r dde bron yn syth wedyn ar y lôn rhwng yr elusendai a’r coed tal. Ewch yn eich blaen ar hyd y lôn yma, trwy’r giatiau, nes cyrhaeddwch chi ffordd darmac.

Cam 2

Trowch i’r dde a dilyn y ffordd hyd gopa’r bryn. Os yw’r tywydd yn glir fe gewch chi olygfeydd rhyfeddol oddi yma i lawr Dyffryn Conwy ac ar draws at Foel Siabod a’r Carneddau.

Cam 3

Dilynwch y ffordd darmac, gan anwybyddu’r ffordd sy’n troi i lawr i’r dde, a mynd ymlaen o gwmpas y bryn i’r chwith. Ewch trwy giât ar draws y ffordd, croeswch bont garreg fawr a mynd ymlaen yn syth lle mae’r tarmac yn newid i fod yn ffordd garegog.

Cam 4

Croeswch y bont nesaf (Pont Rhyd-yr-Halen) a dilyn y ffordd i fyny’r bryn nes cyrhaeddwch chi giât. Croeswch y gamfa ger y giât a cherdded i ben y bryncyn bach i gael golygfa o fynyddoedd Eryri.

Cam 5

Ewch yn ôl i’r ffordd. Gan gadw’r ffens ar eich ochr chwith, trowch ar draws y rhostir. Ewch ymlaen nes cyrhaeddwch chi dro clir i’r chwith yn y ffens, yna dilynwch yr arwyddion ar i lawr, gan gadw ychydig i’r dde tuag at wal gerrig a giât sydd yn y pellter. Cerddwch ar hyd y ffordd sy’n gyfochrog â’r wal yma ac ewch trwy’r giât yn y pen pellaf. Dilynwch y trac garw i lawr y bryn nes byddwch chi’n mynd i lawr yn serth tua fferm Eidda Fawr. Ychydig cyn i chi gyrraedd y beudy ar y chwith, trowch i’r dde a mynd o gwmpas y domen dail i gyrraedd y gamfa.

Cam 6

Ewch dros y gamfa a chroesi’r ffordd, gan ddilyn yr arwyddion trwy’r sied, ac i lawr ochr chwith y cae dan y ffordd. Croeswch y nant ar y gwaelod ac anelu am y gornel dde bellaf yn y cae nesaf.

Cam 7

Croeswch bompren ac yna anelwch am gornel uchaf dde'r cae. Ewch trwy’r giât ac anelu am y gamfa yn nhop y cae, gan gadw’r nant ar yr ochr dde i chi. Dringwch dros y gamfa a throi i’r chwith, trwy’r giât i ffordd arw. Dilynwch hon nes dewch chi i ffordd darmac yn rhan uchaf y buarth. Dilynwch y ffordd hon i’r chwith, trwy giât a heibio’r fferm nesaf. Cerddwch i fyny’r bryn nes gwelwch chi bont fechan. Cyn i chi gyrraedd y bont, ewch trwy’r giât sy’n eich wynebu wrth i chi gerdded i fyny’r bryn. Dilynwch y ffordd hon.

Cam 8

Croeswch y nant fechan ar y chwith a mynd yn eich blaen, gan ddilyn trac brwynog aneglur ac yna bancyn pridd.

Cam 9

Dilynwch yr arwydd sy’n pwyntio ar draws ffordd ar ben y bryn yn ôl tuag at Ysbyty Ifan. Mae’r llwybr yn dilyn ochr chwith Coed y Fron, coetir collddail cymysg. Yn y gwanwyn bydd y ddaear dan orchudd o glychau’r gog, briallu a blodau’r gwynt.

Cam 10

Pan fydd y llwybr yn cyrraedd y ffordd, trowch i’r dde a cherdded yn ôl i’r pentref.

Man gorffen

Maes parcio Ysbyty Ifan, cyfeirnod grid: SH842488

Map llwybr

Map taith Ysbyty Ifan a Chwm Eidda
Map taith Ysbyty Ifan a Chwm Eidda | © Crown copyright and database rights 2013 Ordnance Survey

Dyna ni, da iawn chi

Rhannwch eich profiad

Mwy yn agos i’r man hwn

Golygfa dros y dyffryn o Dŷ Mawr Wybrnant ar ddiwrnod braf
Llwybr
Llwybr

Taith Ty’n y Coed Uchaf a Chwm Eidda 

Mwynhewch daith gerdded 5 milltir trwy hanes ucheldir Cymru, heibio afonydd, trwy dir amaethyddol a golygfeydd tua’r Wyddfa.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 5 (km: 8)
Diwrnod braf a golygfa o hen fwthyn carreg gyda bryniau yn y cefndir a phont garreg isel yn y blaendir.
Llwybr
Llwybr

Taith Tŷ Mawr Wybrnant a Chwm Wybrnant 

Taith gylchol hawdd trwy dir fferm ucheldir sy’n llawn o gynefinoedd bywyd gwyllt, ac yn mynd heibio adeiladau o bwys hanesyddol yng Nghonwy.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 1 (km: 1.6)

Cysylltwch

Dinas, Betws y Coed, Conwy, LL24 0HF

Ein partneriaid

Cotswold Outdoor

Rydym wedi ymrwymo i bartneriaeth â Cotswold Outdoor i helpu pawb i wneud y gorau o'u hamser yn yr awyr agored yn y llefydd rydym yn gofalu amdanynt.

Ymweld â'r wefan 

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Cerddwyr yn mwynhau’r golygfeydd o gopa Dinas Emrys, Eryri, Cymru

Cerdded yng Nghymru 

Darganfyddwch dirweddau agored ysgubol, llwybrau arfordirol mwy hamddenol neu heiciau egnïol heriol. Rydym wedi creu rhestr o rai o’r llefydd gorau i gerdded yng Nghymru.

Golwg agos ar sgidiau cerddwr gyda grŵp o gerddwyr yn y cefndir wrth iddynt ddringo Pen yr Ole Wen, y Carneddau a’r Glyderau, Gwynedd, Cymru
Erthygl
Erthygl

Cotswold Outdoor: Ein partner cerdded 

Dysgwch fwy am bartneriaeth barhaus yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol gyda Cotswold Outdoor fel ein partner cerdded.

An aerial view of an adult and baby walking a dog along a path at Baggy Point, Devon
Erthygl
Erthygl

Cadw’n ddiogel yn lleoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol 

Mae ambell risg yn dod law yn llaw ag ymweld â’r llefydd arbennig y mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gofalu amdanynt, boed ar yr arfordir neu yng nghefn gwlad. Dysgwch sut i gadw’n ddiogel drwy gydol eich ymweliad.

Ymwelydd yn cario sach gefn ac yn cerdded ar hyd llwybr troed yn Divis a’r Mynydd Du gyda waliau carreg i’r naill ochr, y cefn gwlad i’w weld yn y cefndir.
Erthygl
Erthygl

Dilynwch y cod cefn gwlad 

Helpwch ni i ofalu am leoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol drwy gadw at rai canllawiau syml yn ystod eich ymweliad a dilyn y Cod Cefn Gwlad.

A hiker wearing an insulated jacket and a backpack watches the sunset over snowy mountain peaks

Cerdded 

Dewch i archwilio rhai o dirweddau harddaf y genedl ar lwybrau unig, traciau rhwydd a theithiau hygyrch. (Saesneg yn unig)