Skip to content
Golygfa dros y dyffryn o Dŷ Mawr Wybrnant ar ddiwrnod braf
Golygfa dros y dyffryn o Dŷ Mawr Wybrnant | © National Trust Images/Arnhel de Serra
Wales

Taith Ty’n y Coed Uchaf a Chwm Eidda

Taith gerdded 5 milltir trwy hanes ucheldir Cymru, heibio afonydd, trwy dir amaethyddol a gweddillion coetir hynafol. Fe welwch olygfeydd gwych tua’r Wyddfa a Moel Siabod ar hyd y ffordd, yn ogystal ag amrywiaeth anferth o blanhigion a bywyd gwyllt.

Cyfanswm y camau: 12

Cyfanswm y camau: 12

Man cychwyn

Cilfan Ty’n y Coed ar y B4406, cyfeirnod grid: SH80519

Cam 1

Os ydych wedi gyrru yma, parciwch yn y gilfan ar y B4406 (SH80519) gyferbyn â Phlas Eldon. Yn ofalus, cerddwch ar hyd ochr y ffordd, tua 150 llath yn ôl tuag at yr A5, nes cyrhaeddwch chi Ty’n y Coed a ffordd fferm Dugoed ar yr ochr dde.

Cam 2

Croeswch y ffordd a mynd trwy’r giât fach yn union gyferbyn. Cerddwch i fyny i gornel uchaf chwith y cae ac ewch trwy’r giât i ffordd y ffarm. Trowch i’r dde ac wedyn i’r chwith, gan ddilyn y ffordd i fyny’r rhiw. Trowch i’r dde eto, gan ddilyn y llwybr sydd ag arwyddion i fyny’r rhiw hyd ddiwedd y rhan o’r llwybr sydd â wal ddwbl.

Cam 3

Cerddwch i fyny at y ffens, cadwch i’r dde a dilyn y ffens ar hyd y llechwedd nes deuwch chi at fwlch bach mewn wal gerrig. Croeswch y cae nesaf a thrwy’r bwlch ar y dde yn y wal gerrig. Daliwch i gerdded ar i fyny trwy goetir bychan, gan gadw i’r dde nes dewch chi at nant a wal gerrig. Croeswch y gamfa yn y ffens ac anelu am y bont garreg.

Cam 4

Croeswch y bont a dilyn yr arwydd i fyny’r cae heibio murddun Carreg yr Ast Isaf ac ymlaen i’r bwthyn nesaf, Carreg yr Ast Uchaf. Anelwch am gornel isaf chwith y cae dan y bwthyn, ewch dros y gamfa a dilyn y clawdd pridd i lawr at y nant. Croeswch y bont garreg a dal i fynd yn syth ymlaen nes dewch chi at drac garw. Dilynwch hwn i’r chwith, gan anelu am gornel uchaf chwith y cae. Ewch dros y gamfa at furddun Ffriddwen.

Cam 5

Ewch yn eich blaen, ar hyd tu blaen adfail y tŷ a heibio adfeilion y beudy, nes cyrhaeddwch chi nant. Croeswch y nant a’i dilyn i fyny i ael y bryn. Croeswch y gamfa a cherdded ar i fyny am tua 440 llath (400m), gan gadw’r nant ar y dde i chi. Croeswch y gamfa nesaf, mewn ffens wrth ochr wal sydd wedi chwalu, yna gadewch y nant i gadw ychydig i’r chwith ar i fyny at arwydd arall wrth fwlch mewn wal gerrig.

Cam 6

Anelwch ar i lawr heibio hen chwarel sydd wedi ei gadael ar y dde tuag at adfeilion bwthyn Hwylfa. Arhoswch ar y llwybr sy’n rhedeg yn gyfochrog a thu blaen y tŷ, gan ei ddilyn dros y gamfa yn y ffens. Cadwch y wal gerrig uchel ar y chwith i chi ac ewch ar i lawr nes deuwch chi at gamfa bren.

Cam 7

Croeswch y gamfa a dilyn y pyst marcio i lawr y bryn. Dringwch dros y gamfa nesaf a chadw ychydig i’r dde nes deuwch chi at ffordd. Ewch trwy’r giât, trowch i’r dde trwy ail giât ac yna dilyn y llwybr aneglur wrth ochr y wal nes deuwch chi at y prif drac.

Cam 8

Trowch i’r chwith a dilyn y trac hwn at giât bren sy’n arwain at Goed Maen Bleddyn, coetir cymysg o goed conwydd a llydanddail. Plannwyd y coed yma yn yr 1960au ac maent wedi cael eu teneuo ddwywaith ers hynny i annog mwy o amrywiaeth o fywyd gwyllt.

Cam 9

Tua 22 llath (20m) i’r coed, dilynwch y trac ar y chwith. Yng nghanol y coed mae coeden ffawydd odidog. Dyma’r cyfan sydd ar ôl o fforest oedd yn tyfu yma unwaith – torrwyd y coed eraill yn yr 1940au oherwydd y rhyfel.

Cam 10

Croeswch y gamfa ysgol allan o’r coed a chrymanu ychydig i’r chwith at giât sy’n arwain i dir amaethyddol agored. Cadwch i’r chwith eto, gan anelu at wal gerrig, ac ewch trwy’r agoriad bach ar ei hochr dde. Anelwch am Fryn Eithin, dilynwch y trac trwy’r buarth a dilyn hwn am tua ½ milltir (0.8km).

Cam 11

Dilynwch yr arwydd at gamfa a nant, yna cadwch ychydig i’r chwith ar draws y cae at giât fach yn y wal gerrig. Gelwir y bryn creigiog ar y chwith i chi yn Domen Castell. Ewch trwy’r giât a cherdded yn syth ymlaen, yna cadwch ychydig i’r dde ac ar i lawr nes cyrhaeddwch chi gamfa lle mae tair ffens yn cyfarfod. Ewch dros y gamfa a dilyn y wal gerrig i lawr y cae at y giât fawr. Ewch trwodd, trowch i’r chwith a dilyn y llwybr aneglur i lawr y llechwedd rhedynog. Croeswch y rhan wlyb ar waelod y llechwedd a chadw i’r dde tuag at y gamfa.

Cam 12

Croeswch y gamfa i’r ffordd gul. Trowch i’r chwith i lawr y lôn, sy’n dod allan i’r B4406. Byddwch yn ofalus wrth groesi’r ffordd fawr. Ewch trwy’r maes parcio preifat a dilyn y llwybr, trwy’r giatiau. Daliwch i fynd ar hyd y llwybr yma, trwy’r caeau gwair, nes deuwch chi at y giât wrth y B4406. Trowch i’r dde a dal i fynd ar hyd ymyl y ffordd nes cyrhaeddwch chi’r gilfan.

Man gorffen

Cilfan Ty’n y Coed ar y B4406, cyfeirnod grid: SH80519

Map llwybr

Map yn dangos y llwybr a’r camau ar daith Ty'n y Coed Uchaf a Chwm Eidda
Taith Ty'n y Coed Uchaf a Chwm Eidda | © Crown copyright and database rights 2013 Ordnance Survey

Dyna ni, da iawn chi

Rhannwch eich profiad

Mwy yn agos i’r man hwn

Diwrnod braf a golygfa o hen fwthyn carreg gyda bryniau yn y cefndir a phont garreg isel yn y blaendir.
Llwybr
Llwybr

Taith Tŷ Mawr Wybrnant a Chwm Wybrnant 

Taith gylchol hawdd trwy dir fferm ucheldir sy’n llawn o gynefinoedd bywyd gwyllt, ac yn mynd heibio adeiladau o bwys hanesyddol yng Nghonwy.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 1 (km: 1.6)
Cerddwyr yn dilyn llwybr cul ar lan afon Glaslyn, Craflwyn a Beddgelert, Cymru.
Llwybr
Llwybr

Taith Aberglaslyn, Llyn Dinas a Chwm Bychan 

Archwiliwch fwlch Aberglaslyn, dyfroedd Llyn Dinas, pentref hardd Beddgelert a gwaith copr Cwm Bychan ar y llwybr heriol hwn yn Eryri.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 5.7 (km: 9.12)
Golygfa o Slabiau Idwal yng Nghwm Idwal, y Carneddau a’r Glyderau, Gwynedd, Cymru
Llwybr
Llwybr

Taith Cwm Idwal 

Dilynwch daith Cwm Idwal trwy rai o’r golygfeydd mwyaf dramatig yn y Deyrnas Unedig. Taith 3 milltir gyda llyn chwedlonol ym mynyddoedd y Glyderau yng Ngogledd Eryri.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 3 (km: 4.8)
Dyfroedd llonydd Llyn Ogwen, yn adlewyrchu mynyddoedd dan eira
Llwybr
Llwybr

Taith gylchol Llyn Ogwen 

Ar y daith gymedrol hon o gwmpas Llyn Ogwen cewch osgoi’r tyrfaoedd o Gwm Idwal a mwynhau golygfeydd trawiadol. Yn ôl y chwedl dyma le mae Caledfwlch y Brenin Arthur yn gorwedd.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 2.9 (km: 4.64)

Cysylltwch

Penmachno, Betws-y-Coed, Conwy, LL25 0HJ

Ein partneriaid

Cotswold Outdoor

Rydym wedi ymrwymo i bartneriaeth â Cotswold Outdoor i helpu pawb i wneud y gorau o'u hamser yn yr awyr agored yn y llefydd rydym yn gofalu amdanynt.

Ymweld â'r wefan 

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Cerddwyr yn mwynhau’r golygfeydd o gopa Dinas Emrys, Eryri, Cymru

Cerdded yng Nghymru 

Darganfyddwch dirweddau agored ysgubol, llwybrau arfordirol mwy hamddenol neu heiciau egnïol heriol. Rydym wedi creu rhestr o rai o’r llefydd gorau i gerdded yng Nghymru.

An aerial view of an adult and baby walking a dog along a path at Baggy Point, Devon
Erthygl
Erthygl

Cadw’n ddiogel yn lleoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol 

Mae ambell risg yn dod law yn llaw ag ymweld â’r llefydd arbennig y mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gofalu amdanynt, boed ar yr arfordir neu yng nghefn gwlad. Dysgwch sut i gadw’n ddiogel drwy gydol eich ymweliad.

Golwg agos ar sgidiau cerddwr gyda grŵp o gerddwyr yn y cefndir wrth iddynt ddringo Pen yr Ole Wen, y Carneddau a’r Glyderau, Gwynedd, Cymru
Erthygl
Erthygl

Cotswold Outdoor: Ein partner cerdded 

Dysgwch fwy am bartneriaeth barhaus yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol gyda Cotswold Outdoor fel ein partner cerdded.

A hiker wearing an insulated jacket and a backpack watches the sunset over snowy mountain peaks

Cerdded 

Dewch i archwilio rhai o dirweddau harddaf y genedl ar lwybrau unig, traciau rhwydd a theithiau hygyrch.(Saesneg yn unig)

Ymwelydd yn cario sach gefn ac yn cerdded ar hyd llwybr troed yn Divis a’r Mynydd Du gyda waliau carreg i’r naill ochr, y cefn gwlad i’w weld yn y cefndir.
Erthygl
Erthygl

Dilynwch y cod cefn gwlad 

Helpwch ni i ofalu am leoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol drwy gadw at rai canllawiau syml yn ystod eich ymweliad a dilyn y Cod Cefn Gwlad.