Gwylio bywyd gwyllt yn Freshwater West

New bird hide at Freshwater West, Pembrokeshire

Wrth gefn Freshwater West mae system twyni tywod naturiol a tir corsiog eang o’r enw Cors Castell Martin. Mae’r ardal hon yn gartref i lu o breswylwyr, o blanhigion prin i’r cymunedau o adar sy’n nythu ar lawr a phryfed diddorol.

Er mwyn eich helpu i gael golwg agosach ar fyd natur, ry’n ni wedi agor rhwydwaith o lwybrau caniataol newydd sy’n arwain at guddfan adar hardd wedi ei gwneud o bren. Mae’r guddfan, sy’n costio dim i’w defnyddio, wedi ei chynllunio i nythu’n dwt yn y dirwedd ac mae’n lle anhepgor ar gyfer gwylio bywyd gwyllt.

Pump o adar y gallech eu gweld ar eich hymweliad

 1. Hebog y wern
  Edrychwch amdanyn nhw’n hedfan dros y gwely cors. Roedd un o gwmpas y lle hyd yn oed pan oedd ein cuddfan yn cael ei hadeiladu.
 2. Telorion Cetti
  Dyma breswylwyr sydd i’w canfod ar hyd prysgwydd yr ymylon yn yr haf a’r gaeaf; adar sy’n ymguddio yw nhw, ac anaml y gwelwch chi nhw. Gwrandewch am eu cân sydyn uchel – sain main chink-chinka-chinkachink.
 3. Rhegen ddŵr
  Er bod eu sain yn fwy cyfarwydd na’u golwg, mae’r rhegennod dŵr yn lled gyffredin ac mae nhw i’w canfod yn y gwely cors. Cadwch glust ar agor am eu galwad trawiadol sy’n swnio fel perchyll bach yn gwichian.
 4. Crëyr Llwyd
  Gyda’i goesau hirion a’i big hir, does dim modd camgymryd y crëyr llwyd sy’n byw o gwmpas y gwely cors. Mae’n bwydo ar famaliaid bach, amffibiaid a physgod, ac weithiau fe welwch chi nhw’n cylchu fry yn yr awyr.
 5. Llinos
  Gallwch weld haid fach ohonyn nhw yma yn aml, yn bwydo ar hadau ar ochor Fferm Gupton o’r safle. Mae ganddyn nhw gân felodïaidd iawn, a galwad trydarol i heidio.

Eich cefnogaeth chi

Talwyd am y guddfan adar mewn gwirionedd gan ein hymgyrch arfordirol Neptune, sef menter a sefydlwyd gan bobol dros hanner canrif yn ôl i helpu gwarchod ein safleoedd arbennig ger y môr. Mae eich cyfraniadau caredig wedi ein galluogi i greu canolbwynt ardderchog ar gyfer gwylio adar – diolch!

Felly, dewch â’r binociwlars a syllwch ar y planhigion a’r creaduriaid sy’n galw’r lle arbennig hwn yn gartref.