Skip to content
Llwybr troed yn edrych dros Freshwater West
Cewch weld y môr o ongl wahanol ar y llwybr bywyd gwyllt hwn | © National Trust/Drew Buckley
Wales

Llwybr bywyd gwyllt Freshwater West

Mwynhewch gylchdaith brydferth drwy’r twyni a’r ffermdir y tu ôl i draeth Freshwater West. Ar y ffordd, cewch weld fflora a ffawna lleol, a sut mae ein gwaith adfer yn rhoi hwb i fyd natur, tra’n rhyfeddu at olygfeydd godidog o’r môr o ongl wahanol.

Dogs

Ni chaiff gŵn fynd ar y llwybrau caniataol hyn er mwyn gwarchod y bywyd gwyllt a llystyfiant.

Cyfanswm y camau: 9

Cyfanswm y camau: 9

Man cychwyn

Maes parcio Freshwater West, SA71 5AH.

Cam 1

Gyda’ch cefn at y traeth, trowch i’r chwith, anelwch am y tai bach, ac fe welwch fap o’r ddau lwybr o gwmpas Gupton. Dyma’r man lle gwelwch eich arwyddbost cyntaf.

Cam 2

Dilynwch y llwybr drwy’r twyni, gan gadw i’r dde a dilyn y llwybr ceffylau drwy’r gât. Yna, bron yn syth, trowch i’r chwith gan adael y llwybr ceffylau, ac ewch i’r ardal adfer glaswelltir yn y twyni.

Cam 3

Dilynwch linell y ffens ar y chwith nes dod at saeth yn pwyntio i’r dde. Trowch i’r dde a cherddwch ar hyd ochr y twyni gyda’r ardal o dir gwlyb tymhorol ar y chwith i chi.

Cam 4

Yn y pellter fe welwch Starman’s Hall - anelwch yn syth am y gât yng nghornel chwith bellaf y cae. Mae arwyddbost wedi ei osod yn y bwlch yn y ffens i’ch helpu ar eich ffordd.

Cam 5

Ewch drwy’r gât i drac Starman’s Hall. Os byddai’n well gennych wneud fersiwn fyrrach o’r llwybr hwn, trowch i’r dde yma a dilynwch y trac i fyny’r bryn i ymuno â llwybr arall ar gam 9. Ar y chwith i chi fe welwch gât - cerddwch drwy’r gât cerddwyr a throwch i’r dde, gan ddilyn llinell y ffens drwy’r weirglodd.

Cam 6

Trowch i’r dde ac ewch i fyny’r trac nes i chi gyrraedd y gyffordd yn y pen pellaf.

Cam 7

Wedi’r drydedd gât, fe welwch drac ar y dde i chi. Ewch drwy’r gât ac i fyny’r bryn nes cyrraedd gât lydan (gât cae gyda gât fach i gerddwyr yn rhan ohoni). I wneud gwyriad byr i’r guddfan adar, anwybyddwch y trac i’r dde ar ôl y drydedd gât ac ewch yn syth drwy gât arall a throi i’r chwith, gan groesi pont gul dros ffos. Dilynwch y clawdd i’r chwith ohonoch nes i chi gyrraedd pont fechan arall drwy fwlch yn y clawdd i gyrraedd y guddfan.

Cam 8

Cariwch ymlaen drwy’r gât a throwch i’r dde ar dop y trac. Dilynwch y trac gan basio’r ffermdy ar eich chwith a chariwch ymlaen heibio i’r trac cyntaf ar y dde (trac Starman’s Hall).

Cam 9

Cariwch ymlaen nes cyrraedd cyffordd a throwch i’r dde i lawr y llwybr ceffylau. Cerddwch i lawr y rhiw nes cyrraedd eich man cychwyn.

Man gorffen

Maes parcio Freshwater West, SA71 5AH.

Map llwybr

Map llwybr bywyd gwyllt Freshwater West
Map llwybr bywyd gwyllt Freshwater West | © Crown copyright and database rights 2013 Ordnance Survey

Dyna ni, da iawn chi

Rhannwch eich profiad

Mwy yn agos i’r man hwn

Clychau’r gog dan goed, Coedwig Castle Dock, Stagbwll, Sir Benfro
Lle
Lle

Stagbwll 

Discover Stackpole’s beautiful stretch of coastline for yourself. With award-winning sandy beaches, tranquil wooded valleys, wildlife-rich lily ponds, walking trails and watersports, there’s lots to see and do. | Dewch i ddarganfod y darn hyfryd o arfordir yn Ystagbwll. Gyda thraethau euraidd arobryn, dyffrynnoedd coediog tawel, pyllau lili llawn bywyd gwyllt, llwybrau cerdded a chwaraeon dŵr, mae digonedd i weld ac i wneud.

near Pembroke, Pembrokeshire

Yn hollol agored heddiw
Dyn ar feic mynydd yn reidio drwy goetiroedd godidog gwyrdd
Llwybr
Llwybr

Llwybr beicio mynydd Stagbwll 

Darganfyddwch lwybr beicio mynydd 4 milltir o hyd drwy Stad Stagbwll yn Sir Benfro sy’n cynnig golygfeydd epig o’r coetir ar hyd cyfres o ddringfeydd, neidiau a throeon.

Gweithgareddau
Beicio
PellterMilltiroedd: 4.1 (km: 6.56)
Ymwelydd ar Lwybr Arfordir Sir Benfro yn Stagbwll
Llwybr
Llwybr

Llwybr bywyd gwyllt Stagbwll 

Cadwch olwg am adar môr a dyfrgwn wrth i chi ddarganfod rhai o gynefinoedd bywyd gwyllt gorau Sir Benfro ar lwybr bywyd gwyllt ar hyd yr arfordir yn Stagbwll.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 6 (km: 9.6)
Cangen orllewinol Llyn Bosherston, Sir Benfro
Llwybr
Llwybr

Llwybr Pyllau Lili Bosherston yn Stagbwll 

Am daith gerdded sy’n fwrlwm o fywyd gwyllt drwy gydol y flwyddyn, dilynwch lwybr Pyllau Lili Bosherston yn Stagbwll, lle gallwch hefyd grwydro twyni a phyllau dŵr Cwm Mere Pool y tu ôl i draeth Aber Llydan.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 1 (km: 1.6)

Cysylltwch

Freshwater West and Gupton Farm, Castlemartin, Pembrokeshire, SA71 5HW

Ein partneriaid

Cotswold Outdoor

Rydym wedi ymrwymo i bartneriaeth â Cotswold Outdoor i helpu pawb i wneud y gorau o'u hamser yn yr awyr agored yn y llefydd rydym yn gofalu amdanynt.

Ymweld â'r wefan 

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Dwy ferch yn cerdded ar lwybr trwy'r goedwig yn Stad Southwood, Sir Benfro yng Nghymru

Cerdded yng Nghymru 

Darganfyddwch dirweddau agored ysgubol, llwybrau arfordirol mwy hamddenol neu heiciau egnïol heriol. Rydym wedi creu rhestr o rai o’r llefydd gorau i gerdded yng Nghymru.

A group of people in a hiking group are being guided on a hike by rangers at Marsden Moor, West Yorkshire
Erthygl
Erthygl

Cotswold Outdoor: Ein partner cerdded 

Dysgwch fwy am bartneriaeth barhaus yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol gyda Cotswold Outdoor fel ein partner cerdded.

An aerial view of an adult and baby walking a dog along a path at Baggy Point, Devon
Erthygl
Erthygl

Cadw’n ddiogel yn lleoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol 

Mae ambell risg yn dod law yn llaw ag ymweld â’r llefydd arbennig y mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gofalu amdanynt, boed ar yr arfordir neu yng nghefn gwlad. Dysgwch sut i gadw’n ddiogel drwy gydol eich ymweliad.

Ymwelydd yn cario sach gefn ac yn cerdded ar hyd llwybr troed yn Divis a’r Mynydd Du gyda waliau carreg i’r naill ochr, y cefn gwlad i’w weld yn y cefndir.
Erthygl
Erthygl

Dilynwch y cod cefn gwlad 

Helpwch ni i ofalu am leoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol drwy gadw at rai canllawiau syml yn ystod eich ymweliad a dilyn y Cod Cefn Gwlad.

Visitors walking with their dog on the beach at Lindisfarne Castle, Northumberland

Llwybrau arfordirol gwych a gwyllt 

Darganfyddwch amrywiaeth eang o lwybrau arfordirol yn cynnig golygfeydd o ben clogwyn, tywod euraidd, bywyd gwyllt a hanes lleol yn rhai o dirnodau naturiol mwyaf eiconig y DU. (Saesneg yn unig)

A group of hikers exploring a hilly landscape on a sunny winters day.

Cerdded 

Dewch i archwilio rhai o dirweddau harddaf y genedl ar lwybrau unig, traciau rhwydd a theithiau hygyrch. (Saesneg yn unig)