Safle gweithgareddau newydd sbon i’w osod ar brydles yn Fferm Gupton, Sir Benfro

Aerial view of Gupton Farm

Mae cyfle phrin a chyffrous wedi codi ar Fferm Gupton, ger Freshwater West yn Sir Benfro.

Safle gweithgareddau i’w osod ar brydles yn Fferm Gupton, Sir Benfro

Mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn chwilio am ddarparydd gweithgareddau i weithio o’r fferm hanesyddol hon er mwyn galluogi ymwelwyr i fwynhau pleserau’r awyr iach yn y rhan arbennig a phellennig hon o Brydain.

Bydd y safle gweithgareddau newydd hwn ar gael ar brydles o dymor 2018 ymlaen.

Ein gweledigaeth ar gyfer safle gweithgareddau Fferm Gupton

Mae Fferm Gupton yn borth i Freshwater West a’r ardal o gwmpas, gyda gwersyll a llety ffermdy newydd ar y safle, ynghyd â llwybrau cerdded a chuddfan adar a wnaed yn grefftus o bren i ymwelwyr ei fwynhau.

Ry’n ni wedi gweithio’n galed i ddod â gweledigaeth newydd i’r lle arbennig hwn, ond mae mwy o waith i’w wneud o hyd! Y cam nesaf yw i anadlu bywyd newydd i’r hen barlwr godro er mwyn creu safle gweithgareddau a neuadd gymunedol.

Gyda chymorth Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, sy’n cael ei ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru, a Cotswold Outdoor, byddwn yn dechrau ar y gwaith yn niwedd 2017 a chaiff y cyfan ei gwblhau erbyn Mai 2018.

Ry’n ni’n rhagweld y bydd y safle gweithgareddau yn cyfoethogi yr hyn sydd gennym i’w gynnig yn Fferm Gupton a Freshwater West, gan gynnig cyfle pellach i ymwneud ag ymwelwyr, creu cyfleoedd cyflogaeth o fewn y gymuned leol a chryfhau cysylltiadau rhwng yr ardal leol a’r fferm.

Pa gyfleusterau fydd ar gael?

Bydd y darparwr gweithgareddau llwyddiannus yn gweithio o fewn adeilad newydd ei adfer gyda chyfleusterau storio mewn cynhwysydd llongau ar y safle. Cymerwch olwg ar becyn gwybodaeth safle gweithgareddau Fferm Gupton am fanylion pellach am y cyfleusterau fydd ar gael a’r cynlluniau adeiladu.

Pa fath o ddarparwr gweithgareddau mae’r Ymddiriedolaeth yn chwilio amdano?

Mae’r Ymddiriedolaeth yn gweld y denantiaeth hon fel partneriaeth hir-dymor, ac felly mae’n hanfodol bod unrhyw ymgeisydd yn ymroddedig i’n nod o gynnig profiadau ardderchog, darparu mynediad cyhoeddus, a chyfle i ymwneud a mwynhau tra’n gwarchod mannau arbennig fel Freshwater West i bawb, am byth.

Ry’n ni’n agored i syniadau am weithgareddau ac yn croesawu cynigion sy’n addas ar gyfer lleoliad fferm, wedi eu hysbrydoli gan adnoddau naturiol ac sy’n gefnogol i’r gymuned leol.

Sut mae modd darganfod mwy?

Cymerwch olwg ar becyn gwybodaeth safle gweithgareddau Fferm Gupton am fanylion pellach am y cyfle cyffrous hwn.

Mae gen i ddiddordeb, felly beth sydd angen i fi wneud?

Byddwn yn cynnal diwrnod i weld o gwmpas yn Fferm Gupton ar ddydd Iau, Tachwedd 30 o 11am hyd 3pm.

I nodi fod gennych ddiddordeb, a fyddech cystal â llenwi’r holiadur ym mhecyn gwybodaeth safle gweithgareddau Fferm Gupton ac e-bostio’ch ateb i Mike Greenslade (mike.greenslade@nationaltrust.org.uk). Nodwch y bydd angen i bob cynnig ddod i law erbyn 1pm ar ddydd Gwener 8 Rhagfyr.

Yna, bydd gofyn i’r darparwyr sy’n cael eu dethol gyflwyno cynnig manwl.