Cartref i fyd natur a bywyd gwyllt

Mae gan Ben Llŷn feicro-hinsawdd unigryw, sy’n elwa o lif y gwlff a ddaw â thymheredd môr a thywydd cynhesach yn ei sgil. Mae’n gartref perffaith felly i gynefinoedd anarferol a bywyd gwyllt hynod ddiddorol.

Morlo llwyd yn gorweddian ar draeth

Mwynhau morloi llwyd Pen Llŷn 

Mae tua 5,000 o forloi llwyd yn byw yn y dŵr o amgylch Gorllewin Cymru, ac mae’n bosib eu gweld trwy gydol y flwyddyn. Gellir gweld morloi bychain rhwng mis Medi a Rhagfyr.

Seal in Porthdinllaen’s seagrass bed

Morwellt ym Mhen Llyn: blodyn y môr sy’n brin 

Mae Porthdinllaen yn bentref eithriadol o hyfryd sy’n eistedd ar fin y traeth gyda'r gwely o forwellt mwyaf yng Ngogledd Cymru.

Dolffiniaid ym Mhenrhyn Llŷn

Anturiaethau gwylio bywyd gwyllt ym Mhen Llyn 

Dim ond mewn dau fan o gwmpas arfordir y Deyrnas Gyfunol y mae dolffiniaid trwyn potel yn byw, ac arfordir Cymru yw un ohonyn nhw. Ewch i Ben Llŷn ac efallai cewch chi gip ar rai o greaduriaid morol prydferthaf Prydain yn eu cynefin naturiol.

Brân goesgoch yn bwydo

Y frân goesgoch: acrobat arfordir Pen Llŷn 

Ewch i ben pella’r penrhyn i weld campau rhyfeddol y frân goesgoch yn yr awyr uwchben y clogwyni. Y frân brin hon yw arwyddlun Pen Llŷn. Mae’n un o'r rhesymau pam fod y llecyn hwn yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA).

Braich y Pwll, Uwchmynydd, Penrhyn Llyn

Gwylio adar yn Llyn 

Ydych chi’n chwilio am antur? Ewch i gerdded yng nghefn gwlad Llŷn ac fe gewch wledd o brofiadau a golygfeydd arbennig o dirweddau a chynefinoedd hyfryd. Llŷn yw’r lle delfrydol i wylio adar.

Braich y Pwll, Uwchmynydd, Penrhyn Llŷn

Dewch i ddarganfod rhostir prin Pen Llŷn 

Mae rhostir arfordirol yn gynefin pwysig i blanhigion ac anifeiliaid prin, yn cynnwys rhosyn y graig smotiog a’r frân goesgoch.

Cors Geirch, Llŷn Peninsula

Dewch i fwynhau natur yng Nghors Geirch yn Llyn 

Dewch i weld gwlyptir sydd o bwysigrwydd rhyngwladol. Mae Cors Geirch yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig ac yn ardal gadwraeth arbennig.