Llwybr Ysbyty Ifan a Chwm Eidda

Llwybr cerdded

Dringwch i ganol y mynyddoedd ar hyd hen lwybr porthmyn, a mwynhau golgyfeydd arbennig o fynyddoedd y Carneddau a Dyffryn Conwy

Edrych dros Ysbyty Ifan, gerllaw Betws y Coed, Conwy

Map

Map route for Ysbyty Ifan and Cwm Eidda walk

Dechrau:

Maes parcio Ysbyty Ifan, cyfeirnod grid : SH842488

1

Ewch allan o’r maes parcio i’r ffordd. Trowch i’r chwith ac yna, bron yn syth, trowch i’r dde i mewn i lôn fach rhwng yr elusendai a’r coed tal. Daliwch i fynd yn syth ar hyd y lôn hon, drwy ddwy giât, hyd nes i chi gyrraedd ffordd darmac. Hon oedd un o briff ffyrdd y porthmyn drwy ogledd Cymru. Byddai’r porthmyn yn gyrru da byw i farchnadoedd yn Lloegr o leoedd mor bell i ffwrdd â Phen Llŷn.

2

Trowch i’r dde a dilynwch y ffordd i fyny at ael y bryn. Os yw’r tywydd yn glir fe gewch olygfeydd braf i lawr at ddyffryn Conwy ac at Foel Siabod a mynyddoedd y Carneddau.

3

Dilynwch y ffordd darmac, gan anwybyddu’r ffordd sy’n troi lawr at y dde, a daliwch i fynd o gwmpas y bryn tua’r chwith. Ewch drwy giât ar draws y ffordd, croeswch bont garreg fawr ac ewch yn eich blaen pan fydd y tarmac yn newid i fod yn drac caregog.

4

Croeswch y bont nesaf (Pont Rhyd-yr-Halen) a dilynwch y trac i fyny’r rhiw hyd nes y dowch chi at giât. Croeswch y gamfa wrth y giât a cherddwch i ben bryncyn bach i gael golygfa hyfryd ac anarferol o fynyddoedd Eryri.

Darllen mwy

5

Ewch yn ôl i’r trac. Cadwch y ffens ar eich ochr chwith a throwch i fynd dros y rhostir. Ewch yn eich blaen hyd nes i chi gyrraedd tro amlwg i’r chwith yn y ffens. Yna dilynwch yr arwyddion llwybr i lawr yr allt, gan wyro ychydig tua’r dde at wal garreg a giât, draw yn y pen draw. Dilynwch y trac garw i lawr yr allt nes y byddwch yn disgyn yn serth tuag at fferm Eidda Fawr. Wrth i chi gyrraedd y beudy ar y chwith, trowch i’r dde ac ewch o gwmpas y storfa dail er mwyn cyrraedd y gamfa.

6

Ewch dros y gamfa a chroeswch y ffordd, yna, gan ddilyn yr arwyddion, ewch drwy’r sied a lawr ochr chwith y cae islaw’r ffordd. Croeswch y nant ar y gwaelod ac anelwch am y gornel ochr dde bellaf yn y cae nesaf.

Darllen mwy

7

Croeswch bont bren ac anelwch am y gornel uchaf ar ochr dde’r cae. Ewch drwy’r giât ac anelwch am y gamfa ym mhen uchaf y cae, gan gadw’r nant ar eich ochr dde. Dringwch dros y gamfa a throwch i’r chwith, drwy giât ac i drac garw. Dilynwch y trac hwn nes i chi gyrraedd ffordd darmac ym mhen draw buarth fferm. Dilynwch y ffordd hon i’r chwith, trwy giât a heibio i’r fferm nesaf. Cerddwch i fyny’r allt nes i chi weld pont fechan. Cyn i chi gyrraedd y bont, ewch drwy’r giât sy’n eich hwynebu wrth i chi gerdded i fyny’r allt. Dilynwch y trac hwn.

8

Croeswch dros nant fechan ar eich ochr chwith a daliwch i fynd, gan ddilyn trac brwynog ac yna clawdd pridd.

9

Dilynwch yr arwydd sy’n pwyntio dros drac ar ben bryn, yn ôl tuag at Ysbyty Ifan. Mae’r llwybr yn dilyn ochr chwith Coed y Fron, sef coedwig golldail gymysg. Yn ystod y gwanwyn mae llawr y goedwig yn garped o glychau’r gog, briallu a blodau’r gwynt.

Darllen mwy

10

Pan fydd y llwybr yn cyrraedd y ffordd, trowch i’r dde a cherddwch yn ôl i’r pentref.

Darllen mwy

Diwedd:

Maes parcio Ysbyty Ifan, cyfeirnod grid : SH842488

Rydych wedi cyrraedd

Yn dilyn y daith ar ffôn symudol neu dabled? Rhannwch eich profiad.

Llwybr Ysbyty Ifan a Chwm Eidda

Tirwedd

Cau

Dringwch i ganol y mynyddoedd ar hyd hen lwybr porthmyn, a mwynhau golgyfeydd arbennig o fynyddoedd y Carneddau a Dyffryn Conwy

Llwybr Ysbyty Ifan a Chwm Eidda

Cysylltwch â ni

Cau

Ffôn: 01690 713300 

E-bost: eryri@nationaltrust.org.uk

Llwybr Ysbyty Ifan a Chwm Eidda

Sut i gyrraedd yma

Cau
Cyfeiriad
Ysbyty Estate, Conwy, Snowdonia
Ar drên

Gorsaf drên ym Metws y Coed, 7 milltir (11km), ewch i Traveline-Cymru i gael manylion

Ar y ffordd

O ffordd yr A5 rhwng Betws y Coed a Chorwen trowch i’r B4407 am rhyw 2 filltir (3.2.km). Trowch i’r chwith i mewn i bentref Ysbyty Ifan a defnyddiwch y maes parcio ar yr ochr dde, dros y bont.

Ar fws

 Gwasanaeth prin rhwng Betws y Coed a Chorwen, ewch i Traveline-Cymru i gael manylion

Llwybr Ysbyty Ifan a Chwm Eidda

Cyfleusterau a mynediad

Cau
  • Dim