Skip to content
Golygfa o draeth Abermawr yn Sir Benfro
Darganfyddwch Abermawr ar droed | © National Trust Images / Joe Cornish
Wales

Llwybr coedwig a thraeth Abermawr

Cylchdaith drwy goedwig clychau’r gog a dolydd, traeth graeanog a chors. Mae Abermawr yn saib gwerthfawr ar un o ddarnau garwaf yr arfordir. Roedd Brunel eisiau creu porthladd a therminws ceblau yma, ond ni wireddwyd ei gynlluniau.

Cyfanswm y camau: 8

Cyfanswm y camau: 8

Man cychwyn

Cylch troi traeth Abermawr, cyfeirnod grid: SM884347

Cam 1

Dilynwch y llwybr oddi ar ochr chwith y cylch troi, lle mae arwydd yn dweud ‘Abercastell 3 milltir’. Ewch ar hyd y llwybr tua’r traeth.

Cam 2

Ar ddechrau’r traeth graeanog, trowch i’r chwith tua’r tir mawr, drwy gât, i mewn i gae wrth ochr y gors. Mae’r gors yn troi’n goetir, gyda wal llawn chwyn i’r dde ohonoch.

Cam 3

Cerddwch o gwmpas pen y cae tan eich bod yn dod at gerrig camu mawr, gât arall a llwybr i mewn i’r coed.

Cam 4

Dilynwch lwybr y coetir tan i chi gyrraedd gât i mewn i gae. Dilynwch y llwybr i’r chwith, ychydig cyn y gât, o gwmpas ymyl y cae, neu ewch drwy’r gât i mewn i’r cae. Cadwch i’r dde a chroeswch y bont garreg welltog.

Cam 5

Ewch yn eich blaenau, gan anelu am y gât 5-bar o’ch blaen. Ewch drwy’r gât hon a dros y bont fechan, cyn troi i’r dde ar unwaith a dilyn y llwybr yn ôl tua’r traeth.

Cam 6

Wrth y gât nesaf, naill ai ewch drwy’r gât a dilyn y llwybr ceffylau ar draws y cae i’r gât y gallwch ei gweld yn y pen pellaf, neu dilynwch y llwybr ar hyd ymyl y coetir i’r dde ohonoch a cherdded o gwmpas i le mae’r llwybr troed a’r llwybr ceffylau yn uno.

Cam 7

Tua 20 llath (20m) ar ôl y gât hon, dringwch y stepiau i’r chwith. Cadwch i’r dde a dilyn llwybr y coetir yn ôl tua’r traeth. Fe welwch y gors yn dod i’r golwg i’r dde ohonoch.

Cam 8

Mae’r llwybr yn eich tywys i draeth graeanog, gyda golygfeydd arfordirol gwych tua phentir creigiog Penbwchdy. Yn y fan hon, mae’r môr yn gwthio’r traeth graeanog yn ôl yn raddol i mewn i’r gors. Mwynhewch bicnic yma cyn cerdded yn ôl ar hyd y traeth i’r heol.

Man gorffen

Cylch troi traeth Abermawr, cyfeirnod grid: SM884347

Map llwybr

Map llwybr coedwig a thraeth Abermawr
Map llwybr coedwig a thraeth Abermawr | © Crown copyright and database rights 2013 Ordnance Survey

Dyna ni, da iawn chi

Rhannwch eich profiad

Mwy yn agos i’r man hwn

Y machlud o’r Morlyn Glas, Sir Benfro
Llwybr
Llwybr

Llwybr arfordirol Porthgain i Abereiddi 

Mwynhewch rai o olygfeydd arfordirol gorau Sir Benfro, ymwelwch â hen chwarel lechi’r Morlyn Glas a gwyliwch fywyd gwyllt ar Ynys Barri.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 4 (km: 6.4)

Cysylltwch

Abereiddi: SA62 6DT, Abermawr: SA62 5UX

Ein partneriaid

Cotswold Outdoor

Rydym wedi ymrwymo i bartneriaeth â Cotswold Outdoor i helpu pawb i wneud y gorau o'u hamser yn yr awyr agored yn y llefydd rydym yn gofalu amdanynt.

Ymweld â'r wefan 

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Cerddwyr yn mwynhau’r golygfeydd o gopa Dinas Emrys, Eryri, Cymru

Cerdded yng Nghymru 

Darganfyddwch dirweddau agored ysgubol, llwybrau arfordirol mwy hamddenol neu heiciau egnïol heriol. Rydym wedi creu rhestr o rai o’r llefydd gorau i gerdded yng Nghymru.

An aerial view of an adult and baby walking a dog along a path at Baggy Point, Devon
Erthygl
Erthygl

Cadw’n ddiogel yn lleoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol 

Mae ambell risg yn dod law yn llaw ag ymweld â’r llefydd arbennig y mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gofalu amdanynt, boed ar yr arfordir neu yng nghefn gwlad. Dysgwch sut i gadw’n ddiogel drwy gydol eich ymweliad.

Golwg agos ar sgidiau cerddwr gyda grŵp o gerddwyr yn y cefndir wrth iddynt ddringo Pen yr Ole Wen, y Carneddau a’r Glyderau, Gwynedd, Cymru
Erthygl
Erthygl

Cotswold Outdoor: Ein partner cerdded 

Dysgwch fwy am bartneriaeth barhaus yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol gyda Cotswold Outdoor fel ein partner cerdded.

Cerddwr yn sefyll ar arfordir Sir Benfro, yn edrych allan ar y môr
Erthygl
Erthygl

Teithiau cerdded arfordirol yng Nghymru 

Darganfyddwch lwybrau cerdded gorau arfordir Cymru, gan fwynhau penrhynoedd prydferth, pentrefi cain, henebion cynhanesyddol a bywyd gwyllt godidog.  

A hiker wearing an insulated jacket and a backpack watches the sunset over snowy mountain peaks

Cerdded 

Dewch i archwilio rhai o dirweddau harddaf y genedl ar lwybrau unig, traciau rhwydd a theithiau hygyrch. (Saesneg yn unig)

Ymwelydd yn cario sach gefn ac yn cerdded ar hyd llwybr troed yn Divis a’r Mynydd Du gyda waliau carreg i’r naill ochr, y cefn gwlad i’w weld yn y cefndir.
Erthygl
Erthygl

Dilynwch y cod cefn gwlad 

Helpwch ni i ofalu am leoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol drwy gadw at rai canllawiau syml yn ystod eich ymweliad a dilyn y Cod Cefn Gwlad.