Skip to content
Golygfa o draeth Abermawr yn Sir Benfro
Darganfyddwch Abermawr ar droed | © National Trust Images / Joe Cornish
Wales

Llwybr coedwig a thraeth Abermawr

Cylchdaith drwy goedwig clychau’r gog a dolydd, traeth graeanog a chors. Mae Abermawr yn saib gwerthfawr ar un o ddarnau garwaf yr arfordir. Roedd Brunel eisiau creu porthladd a therminws ceblau yma, ond ni wireddwyd ei gynlluniau.

Cyfanswm y camau: 8

Cyfanswm y camau: 8

Man cychwyn

Cylch troi traeth Abermawr, cyfeirnod grid: SM884347

Cam 1

Dilynwch y llwybr oddi ar ochr chwith y cylch troi, lle mae arwydd yn dweud ‘Abercastell 3 milltir’. Ewch ar hyd y llwybr tua’r traeth.

Cam 2

Ar ddechrau’r traeth graeanog, trowch i’r chwith tua’r tir mawr, drwy gât, i mewn i gae wrth ochr y gors. Mae’r gors yn troi’n goetir, gyda wal llawn chwyn i’r dde ohonoch.

Cam 3

Cerddwch o gwmpas pen y cae tan eich bod yn dod at gerrig camu mawr, gât arall a llwybr i mewn i’r coed.

Cam 4

Dilynwch lwybr y coetir tan i chi gyrraedd gât i mewn i gae. Dilynwch y llwybr i’r chwith, ychydig cyn y gât, o gwmpas ymyl y cae, neu ewch drwy’r gât i mewn i’r cae. Cadwch i’r dde a chroeswch y bont garreg welltog.

Cam 5

Ewch yn eich blaenau, gan anelu am y gât 5-bar o’ch blaen. Ewch drwy’r gât hon a dros y bont fechan, cyn troi i’r dde ar unwaith a dilyn y llwybr yn ôl tua’r traeth.

Cam 6

Wrth y gât nesaf, naill ai ewch drwy’r gât a dilyn y llwybr ceffylau ar draws y cae i’r gât y gallwch ei gweld yn y pen pellaf, neu dilynwch y llwybr ar hyd ymyl y coetir i’r dde ohonoch a cherdded o gwmpas i le mae’r llwybr troed a’r llwybr ceffylau yn uno.

Cam 7

Tua 20 llath (20m) ar ôl y gât hon, dringwch y stepiau i’r chwith. Cadwch i’r dde a dilyn llwybr y coetir yn ôl tua’r traeth. Fe welwch y gors yn dod i’r golwg i’r dde ohonoch.

Cam 8

Mae’r llwybr yn eich tywys i draeth graeanog, gyda golygfeydd arfordirol gwych tua phentir creigiog Penbwchdy. Yn y fan hon, mae’r môr yn gwthio’r traeth graeanog yn ôl yn raddol i mewn i’r gors. Mwynhewch bicnic yma cyn cerdded yn ôl ar hyd y traeth i’r heol.

Man gorffen

Cylch troi traeth Abermawr, cyfeirnod grid: SM884347

Map llwybr

Map llwybr coedwig a thraeth Abermawr
Map llwybr coedwig a thraeth Abermawr | © Crown copyright and database rights 2013 Ordnance Survey

Dyna ni, da iawn chi

Rhannwch eich profiad

Mwy yn agos i’r man hwn

Y machlud o’r Morlyn Glas, Sir Benfro
Llwybr
Llwybr

Llwybr arfordirol Porthgain i Abereiddi 

Mwynhewch rai o olygfeydd arfordirol gorau Sir Benfro, ymwelwch â hen chwarel lechi’r Morlyn Glas a gwyliwch fywyd gwyllt ar Ynys Barri.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 4 (km: 6.4)

Cysylltwch

Abereiddi: SA62 6DT, Abermawr: SA62 5UX

Ein partneriaid

Cotswold Outdoor

Rydym wedi ymrwymo i bartneriaeth â Cotswold Outdoor i helpu pawb i wneud y gorau o'u hamser yn yr awyr agored yn y llefydd rydym yn gofalu amdanynt.

Ymweld â'r wefan 

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Dwy ferch yn cerdded ar lwybr trwy'r goedwig yn Stad Southwood, Sir Benfro yng Nghymru

Cerdded yng Nghymru 

Darganfyddwch dirweddau agored ysgubol, llwybrau arfordirol mwy hamddenol neu heiciau egnïol heriol. Rydym wedi creu rhestr o rai o’r llefydd gorau i gerdded yng Nghymru.

An aerial view of an adult and baby walking a dog along a path at Baggy Point, Devon
Erthygl
Erthygl

Cadw’n ddiogel yn lleoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol 

Mae ambell risg yn dod law yn llaw ag ymweld â’r llefydd arbennig y mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gofalu amdanynt, boed ar yr arfordir neu yng nghefn gwlad. Dysgwch sut i gadw’n ddiogel drwy gydol eich ymweliad.

A group of people in a hiking group are being guided on a hike by rangers at Marsden Moor, West Yorkshire
Erthygl
Erthygl

Cotswold Outdoor: Ein partner cerdded 

Dysgwch fwy am bartneriaeth barhaus yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol gyda Cotswold Outdoor fel ein partner cerdded.

Cerddwr yn sefyll ar arfordir Sir Benfro, yn edrych allan ar y môr
Erthygl
Erthygl

Teithiau cerdded arfordirol yng Nghymru 

Darganfyddwch lwybrau cerdded gorau arfordir Cymru, gan fwynhau penrhynoedd prydferth, pentrefi cain, henebion cynhanesyddol a bywyd gwyllt godidog.  

A group of hikers exploring a hilly landscape on a sunny winters day.

Cerdded 

Dewch i archwilio rhai o dirweddau harddaf y genedl ar lwybrau unig, traciau rhwydd a theithiau hygyrch. (Saesneg yn unig)

Ymwelydd yn cario sach gefn ac yn cerdded ar hyd llwybr troed yn Divis a’r Mynydd Du gyda waliau carreg i’r naill ochr, y cefn gwlad i’w weld yn y cefndir.
Erthygl
Erthygl

Dilynwch y cod cefn gwlad 

Helpwch ni i ofalu am leoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol drwy gadw at rai canllawiau syml yn ystod eich ymweliad a dilyn y Cod Cefn Gwlad.