Skip to content

Casgliadau botanegol Gardd Bodnant

Rhododendrons pinc yn eu blodau yn y gwanwyn yng Ngardd Bodnant, Conwy
Rhododendrons pinc yn eu blodau yng Ngardd Bodnant | © ©National Trust Images/Annapurna Mellor

Mae Gardd Bodnant yn gartref i blanhigion egsotig o babi glas mynyddoedd Himalaia i lwyni tân yr Andes, yn ogystal â phum Casgliad Cenedlaethol - o fagnolia, embothrium, eucryphia, rhododendron forrestii a rhododendron croesryw Bodnant. Ymfalchïa hefyd yng nghasgliad mwyaf Cymru o Bencampwyr Coed y Deyrnas Unedig, sy’n wledd i’r llygad trwy’r flwyddyn.

Golygfa o’r Glyn yng Ngardd Bodnant, Gogledd Cymru gyda llwybr yn ymestyn ymlaen a nant i’r chwith gyda thyfiant gwyrdd a choed tal
Y Glyn yng Ngardd Bodnant, Gogledd Cymru | © National Trust Images/Joe Wainwright

Casgliadau Cenedlaethol yng Ngardd Bodnant

Mae Casgliadau Cenedlaethol o fagnolias a rhododendron yng Ngardd Bodnant yn tanio’r ardd â lliw o fis Mawrth hyd Fehefin, llawer ohonynt wedi eu cludo i Fodnant gan gasglwyr planhigion enwog ar droad yr ugeinfed ganrif.

Rhododendron

Llwyni gwyllt sy’n gynhenid yn Ne-ddwyrain Asia yw rhododendron. Fe’u cyflwynwyd gyntaf i Ardd Bodnant tua throad yr 1900au, llawer ohonynt wedi eu tyfu o’r hadau gwreiddiol a gasglwyd gan gasglwyr planhigion gan gynnwys Ernest Wilson a George Forrest yn ystod eu teithiau i ganol Tsieina.

Noddwyd llawer o’r teithiau botanegol hyn gan berchennog Bodnant, Henry Duncan McLaren (2il Arglwydd Aberconwy) a ddaeth â llifeiriant o blanhigion newydd a chyffrous i’r ardd lle gwnaethant ffynnu yn yr hinsawdd dymherus, y pridd asidig a’r dopograffeg unigryw. Maent wedi tyfu’n rhwydd yma, gan gynhyrchu rhai o’r planhigion mwyaf yn hemisffer y gorllewin.

Planhigion croesryw Bodnant

Aeth Henry McLaren a’i brif arddwr, Frederick Puddle, ati i groesi rhai o’r rhododendron o’r 1920au ymlaen. Eu nod oedd creu mathau oedd yn gryno ar gyfer gerddi, eu lliwiau yn fwy cyfoethog ac â thymor hwy yn eu blodau. Maent yn cynnwys Rhododendron ‘Elizabeth’ planhigyn tynn â blodau pinc llachar - yr enwocaf o holl blanhigion croesryw Bodnant ac un a welir heddiw mewn llawer o erddi domestig.

Statws Casgliad Cenedlaethol

Dyfarnwyd statws Casgliad Cenedlaethol i’r grŵp arbennig hwn yn 2015: Rhododendron Wedi eu Bridio yng Ngardd Bodnant 1927-1983. O’r 300 gwreiddiol o blanhigion croesryw dim ond tua 185 y gwyddys eu bod yn dal i fodoli yn yr ardd, ond mae ein tîm yn yr ardd wrthi’n ceisio adnabod mathau ‘coll’ ac yn meithrin y rhai sydd dan fygythiad i sicrhau dyfodol ein casgliad am flynyddoedd lawer i ddod.

Rhododendronau pinc yn Ardd Bodnant, Conwy
Dathlu rhododendronau yng Ngardd Bodnant. Conwy | © National Trust images/Annapurna Mellor

Dathlu rhododendronau yng Ngardd Bodnant

Yn 2024, bydd Gardd Bodnant yn dathlu 150 o flynyddoedd ers iddi gael ei phrynu mewn arwerthiant gan Henry Davis Pochin, diwydiannwr o Oes Fictoria, a’i wraig ym 1874. Eleni hefyd byddwn yn dathlu 75 o flynyddoedd ers i Henry McLaren, 2il Arglwydd Aberconwy, roi’r ardd yn rhodd i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Bydd casgliad Gardd Bodnant o rododendronau a chymysgrywiau Bodnant yn cael eu dathlu drwy’r ardd, a bydd gwybodaeth newydd yn cael ei harddangos wrth ymyl enghreifftiau nodedig o’r planhigion. Cewch ddysgu rhagor am y planhigion sy’n ‘rhieni’ i gynifer o gymysgrywiau Bodnant wrth ichi eu mwynhau yn eu blodau drwy gydol y flwyddyn arbennig hon.

Hefyd, bydd arddangosfa i’w chael yn yr Hen Felin yn y Glyn, lle ceir gwybodaeth am y bobl a helpodd i greu’r casgliadau hyn trwy hanes yr ardd.

Coed sy’n Bencampwyr

Canfu arolwg diweddar gan y Gofrestr Goed bod yr ardd yn gartref i tua 40 o Goed sy’n Bencampwyr – yr enghreifftiau gorau o’u math – ac 130 o Bencampwyr Coed Cymru.

Mae stori coed Gardd Bodnant yn mynd yn ôl i’r cyfnod Sioraidd pan gyflwynwyd y coed ffawydd cyntaf - coeden ddigon prin yng Nghymru ar y pryd. Fe’u plannwyd ynghyd â choed derw, masarn a chastanwydd fel rhan o’r gwaith tirlunio cyntaf o gwmpas Neuadd Bodnant yn yr 1700au.

Cartref i blanhigion egsotig

Daeth y cyfnod nesaf a mwyaf o blannu coed wedyn yn amser Fictoria dan ofal Henry Pochin, a brynodd ystâd Bodnant yn 1874. Datblygodd Pochin y binwyddlan yng ngardd y dyffryn, gan blannu conwydd Americanaidd ac Asiaidd ar hyd glannau afon Hiraethlyn.

Ffynnodd y coed newydd hyn ar lannau gwlyb glynnoedd Bodnant; wedi eu cysgodi rhag yr elfennau ac yn ymestyn am y golau. Ymhlith rhai o’r Pencampwyr sydd i’w gweld yma mae’r Sequoiadendron giganteum ‘Pendulum’ (Cochwydden Gawraidd) 35m a blannwyd yn 1890 a Sciadopitys verticillata (Pinwydden Ymbarél Japaneaidd). Credir bod y goeden 20m hon yn tarddu o un planhigyn a gyflwynwyd i Brydain gan Thomas Lobb yn 1853.

Cafwyd cyfnod prysur arall o blannu coed ar ddechrau’r 1900au dan oruchwyliaeth merch Pochin, Laura McLaren a’i ŵyr Henry McLaren, a ychwanegodd y coed Asiaidd llydanddail sydd i’w gweld ar draws yr ardd, gan gynnwys magnolias, acers a choed ceirios blodeuol o Tsieina a Japan.

Casgliad lliwgar

Mae sawl Pencampwr yn y Llennyrch gan gynnwys Sorbus meliosmifolia ac Acer mandshuricum (Masarnen Manshwria) dwy goeden sydd yn brin ym Mhrydain, a dyfwyd o had a gasglwyd gan y casglwr planhigion Ernest Wilson yn y cyfnod Edwardaidd.

Mae ein casgliad yn cynnwys llawer o gonwydd a choed bytholwyrdd, coed sy’n blodeuo yn y gwanwyn a choed eraill y mae eu dail yn goelcerth o liw yn yr hydref, gan gynnig sioe wych ar hyd y flwyddyn.

Lilis yn yr haf yng Ngardd Bodnant, Bae Colwyn

Darganfyddwch fwy yng Ngardd Bodnant

Dysgwch pryd mae Gardd Bodnant ar agor, sut i gyrraedd yno, pethau i’w gweld a’u gwneud a mwy.

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Tŷ gyda choed hydrefol o’i gwmpas yn cael ei adlewyrchu mewn pwll lilis yn y blaendir.
Erthygl
Erthygl

Hanes Gardd Bodnant 

Dysgwch sut y gwnaeth ‘annedd ger y nant’ wrth droed mynyddoedd Eryri droi yn hafan arddwriaethol fyd-eang diolch i genedlaethau o’r teulu McLaren a phen-garddwyr Puddle.

Y Teras Is Rhosod yng Ngardd Bodnant, Gogledd Cymru, llun wedi tynnu cynnar yn Fehefin. Tu ôl, mae'r Teras y Gamlas gyda'i phwll a'r Felin Binnau. Planhigion yn cynnwys rhosod a Aliwm.
Erthygl
Erthygl

Pethau i'w gweld yng Ngardd Bodnant 

Dewch i ymweld â gardd o’r safon uchaf yng Nghymru yng Ngardd Bodnant a mwynhau 80 erw o erddi ffurfiol, coetir a chaeau a chasgliadau botanegol o bob rhan o’r byd.

Enjoying a walk around the grounds
Erthygl
Erthygl

Dod â’ch ci i Ardd Bodnant 

Gydag 80 erw i’w harchwilio, mae taith gerdded at ddant pawb. Mae croeso i gŵn ar dennyn byr (tennyn na ellir ei ymestyn) bob dydd Iau, Gwener, Sadwrn a Sul o 1 Ebrill i ddiwedd mis Medi. Darganfyddwch fwy am ddod eich ci i Ardd Bodnant yma.

Two visitors sat eating sandwiches outside the cafe at Gibside Tyne & Wear.
Erthygl
Erthygl

Bwyta yng Ngardd Bodnant 

Mwynhewch luniaeth yn ystafelloedd te Gardd Bodnant drwy gydol y flwyddyn neu o'r ciosg ar lan yr afon yn y Glyn.