Skip to content

Ymweliadau grwpiau ac ysgolion â Gardd Bodnant

A group of visitors at Quarry Bank in summer
Dewch i grwydro Gardd Bodnant gyda’ch gilydd | © Arnhel de Serra

Gyda lliw drwy gydol y flwyddyn, gall yr ardd fod yn beth bynnag yr ydych am iddi fod, boed hynny’n lle llawn bwrlwm neu'n hafan i gael llonydd ac ymlacio, mae Gardd Bodnant yn lle arbennig i bob oed.

Dod â grŵp i Ardd Bodnant

Bydd grwpiau a phartïon bws wrth eu bodd yn darganfod ardaloedd mwy ffurfiol yr ardd Gradd Rhestredig I hon, gan gynnwys y pum teras.

I’r rhai sydd eisiau mentro ychydig pellach, y Glyn yw un o’r llefydd gorau i fwynhau’r golygfeydd o Bont y Rhaeadr. Wrth iddynt arwain eu hymweliad eu hunain â’r ardd, gall unigolion dreulio amser ym mha bynnag ardal sy’n apelio atynt fwyaf.

A group of school children walking down a path near Bosherston Lakes at Stackpole, Pembrokeshire, Wales
Ewch ar antur yn yr awyr agored gyda’ch dosbarth yng Ngardd Bodnant | © National Trust Images / Trevor Ray Hart

Ymweliadau addysgol â Gardd Bodnant

Beth am arwain eich dosbarth neu eich grŵp blwyddyn ar ymweliad â’r ardd? Mae 80 erw i’w harchwilio, a chyfoeth o fywyd gwyllt a natur i’w gweld, beth bynnag fo’r tymor. I drefnu ymweliad, cysylltwch â ni ar bodnantgarden@nationaltrust.org.uk.

Gall ysgolion fanteisio ar Docyn Mynediad Grŵp Addysgol, sef aelodaeth flynyddol sy’n rhoi mynediad am ddim i’r grŵp ysgol gyfan i ran fwyaf o lefydd o dan ofal ni am flwyddyn. Darllenwch fwy am yr aelodaeth yma.

A group of visits are seen on a path walking through Bodnant Garden in Wales
Grŵp o ymwelwyr yn crwydro’r ardd | © National Trust Images/Chris Lacey

Gwybodaeth i grwpiau

Amseroedd agor

Mae’r ardd, Ystafell de’r Pafiliwn, Caffi Magnolia a chiosg y Glyn ar agor ar wahanol amseroedd drwy gydol y flwyddyn. Ewch ar ein hafan i weld yr amseroedd agor.

Prisiau

Rhaid i grŵp gynnwys o leiaf 15 o bobl i fod yn gymwys i gael prisiau mynediad cyfradd grŵp. Mae cyfraddau mynediad arferol yn berthnasol i grwpiau â llai na 15 o bobl ac mae'r prisiau i’w gweld ar ein hafan.

Bydd y pris mynediad i oedolyn mewn grŵp ar gyfer 1 Mawrth 2024 hyd 28 Chwefror 2025 yn £15.20.

Mae gyrwyr bysiau yn cael mynediad am ddim ynghyd â thaleb am un te neu goffi am ddim (nid yw’r cynnig hwn yn berthnasol i grwpiau addysgol sydd wedi cadw lle).

Parcio bysiau

Mae modd parcio bysiau am ddim ar y safle, wrth ymyl Ystafell de’r Pafiliwn. Unwaith y bydd ymweliad eich grŵp yn ein dyddiadur, byddwn hefyd yn cadw lle i barcio bws erbyn yr amser y byddwch chi’n cyrraedd, os bydd angen.

Wrth gyrraedd yr ardd, gofynnwch i’ch gyrrwr eich gollwng i’r chwith o fynedfa’r maes parcio. Daw un o’n tîm i groesawu eich grŵp i Ardd Bodnant a chynnig mapiau o’r ardd. Yna gall eich grŵp fynd yn eu blaen i’r ganolfan ymwelwyr a mynd i’r ardd fel y mynnant.

Cadeiriau olwyn

Mae chwe chadair olwyn i’w gwthio â llaw a 2 ffrâm gerdded ar gael i’w defnyddio, ar sail y cyntaf i’r felin. Nid oes modd trefnu’r rhain o flaen llaw. Nid oes gennym gart golff i fynd ag ymwelwyr o gwmpas yr Ardd gan nad yw’r tir yn addas. Am fwy o wybodaeth am hygyrchedd Gardd Bodnant, ewch i’r adran Hygyrchedd ar ein prif dudalen we.

Bwyta a siopa

Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol sydd piau Ystafell de’r Pafiliwn, Caffi Magnolia a Chiosg y Glyn ac mae’r amseroedd agor yn newid drwy gydol y flwyddyn. Fel arfer, nid yw’n bosib rhag-archebu bwyd na chadw byrddau i grwpiau ond rhowch wybod i ni os bydd gennych unrhyw gais penodol.

Sylwch fod Canolfan Blanhigion a Chrefft Bodnant sydd gerllaw, ar wahân i’r ardd. Nid yw’n perthyn i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Ymweliadau ymgyfarwyddo am ddim i arweinwyr grŵp

Os ydych chi’n trefnu ymweliad grŵp, gallwch wneud cais am Docyn Diwydiant Teithio am ddim a gallwch chi a ffrind neu gydweithiwr gael mynediad am ddim i dros 300 o’n lleoliadau ledled Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon am 12 mis. Dyma’r ffordd berffaith i gynllunio ymweliad llwyddiannus – drwy weld rhywle gyda’ch llygaid eich hun. I dderbyn eich tocyn, ffoniwch 0344 800 2329, neu e-bostiwch ni yn NTTravelTrade@capita.co.uk.

Pwy sy’n gallu cael mynediad am ddim?

Tywyswyr bwrdd twristiaeth cofrestredig (drwy ddangos bathodyn dilys), gyrwyr coetsys ac arweinwyr teithiau sydd â grwpiau o 15 neu fwy. Mae aelodau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol hefyd yn cael mynediad am ddim, felly gallwch ad-dalu’r ffi fynediad i aelodau os ydych wedi’i chynnwys yn eich pecyn yn ôl eich disgresiwn – ni chaiff hon ei had-dalu gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Rhaid i aelodau ddod â’u cardiau aelodaeth gyda nhw i osgoi talu’r gyfradd grŵp lawn. Os hoffai unrhyw aelodau o’ch grŵp ymuno â’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, cyfeiriwch nhw at ein tudalen Ymuno â Ni neu dywedwch wrthynt am ffonio 0344 800 1895.

Cysylltwch ynghylch dod â grŵp i ymweld â Gardd Bodnant

Anfonwch e-bost atom bodnantgarden@nationaltrust.org.uk neu ffoniwch 01492 650460 i holi am drefnu ymweliad grŵp.

Lilis yn yr haf yng Ngardd Bodnant, Bae Colwyn

Darganfyddwch fwy yng Ngardd Bodnant

Dysgwch pryd mae Gardd Bodnant ar agor, sut i gyrraedd yno, pethau i’w gweld a’u gwneud a mwy.

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Rhododendrons pinc yn eu blodau yn y gwanwyn yng Ngardd Bodnant, Conwy
Erthygl
Erthygl

Casgliadau botanegol Gardd Bodnant 

Dewch i ddarganfod y llu o blanhigion a choed egsotig a phrin yng Ngardd Bodnant, gan gynnwys pum Casgliad Cenedlaethol, ynghyd â chasgliad mwyaf Cymru o Goed sy’n Bencampwyr yn y Deyrnas Unedig.

Y Teras Is Rhosod yng Ngardd Bodnant, Gogledd Cymru, llun wedi tynnu cynnar yn Fehefin. Tu ôl, mae'r Teras y Gamlas gyda'i phwll a'r Felin Binnau. Planhigion yn cynnwys rhosod a Aliwm.
Erthygl
Erthygl

Pethau i'w gweld yng Ngardd Bodnant 

Dewch i ymweld â gardd o’r safon uchaf yng Nghymru yng Ngardd Bodnant a mwynhau 80 erw o erddi ffurfiol, coetir a chaeau a chasgliadau botanegol o bob rhan o’r byd.

Tŷ gyda choed hydrefol o’i gwmpas yn cael ei adlewyrchu mewn pwll lilis yn y blaendir.
Erthygl
Erthygl

Hanes Gardd Bodnant 

Dysgwch sut y gwnaeth ‘annedd ger y nant’ wrth droed mynyddoedd Eryri droi yn hafan arddwriaethol fyd-eang diolch i genedlaethau o’r teulu McLaren a phen-garddwyr Puddle.