Skip to content

Dyddiau i’r teulu yng Nghastell y Waun

Teulu yn archwilio Tŵr Adam yng Nghastell y Waun, Wrecsam.
Teulu yn archwilio Tŵr Adam yng Nghastell y Waun, Wrecsam. | © National Trust Images/Annapurna Mellor

Dewch o hyd i ysbrydoliaeth ar gyfer eich tro nesaf fel teulu yng Nghastell y Waun. Dewch i archwilio Tŵr Adam, gan gynnwys dwnsiynau, toiledau canoloesol a thyllau llofruddio, cwblhau rhai o’r gweithgareddau ‘50 peth i'w gwneud cyn eich bod yn 11¾’, a llosgi ychydig o egni yn ein mannau chwarae naturiol.

Cynllunio eich ymweliad ar gyfer y teulu

Cymerwch gipolwg o’r wybodaeth hon i wneud y mwyaf o’ch ymweliad nesaf fel teulu â Chastell y Waun:

  • Mynediad am ddim i blant dan 5
  • Mae cyfleusterau newid babanod wedi’u lleoli yn y toiledau yn Home Farm ac iard y castell
  • Mae ein hystafell de’n cynnig bocsys cinio i blant ac ystod o brydau poeth, brechdanau, hufen iâ a chacennau
  • Mae croeso ichi ddod â phicnic
  • Nid oes mynediad i bramiau at ystafelloedd y castell. Mae maes parcio ar gael
  • Mae ein bws gwennol yn cludo teithwyr i fyny ac i lawr y bryn at y castell drwy gydol y dydd
Two children pretending to be stuck in the stocks in the courtyard at Chirk Castle; one with their feet through the foot holes and another child watching.
Children playing in the stocks at Chirk Castle | © National Trust Images/Trevor Ray Hart

Pethau i’w gweld a’u gwneud

Tŵr Adam

Rydym yn argymell eich bod yn dechrau eich ymweliad ger y Tŵr Adam canoloesol, lle mae arwyddion o hanes canoloesol y castell i’w gweld. Dewch i gael hwyl yn gwisgo gwisg ffansi arfwisg, mynd ar daith i ganfod garderobes canoloesol (toiledau i chi a mi) a thyllau llofruddio, a mentro i lawr i’r dwnsiynau sydd ar ddwy lefel... os ydych chi’n ddigon dewr!

Mannau chwarae gwyllt

Mae ein dau fan chwarae awyr agored yn Home Farm yn lleoedd gwych i ddiddanu eich rhai bach. Maent wedi’u lleoli’n gyfleus ger y Ciosg, sy’n gweini diodydd cynnes ac oer a byrbrydau, gyda digonedd o leoedd i eistedd awyr agored. Felly, mae’n lle gwych i losgi ychydig o egni, neu am hoe fach cyn dechrau dringo’r bryn at y castell.

Rhaid goruchwylio plant bob amser. Mae amseroedd agor y Ciosg yn amrywio.

50 peth i'w gwneud cyn eich bod yn 11¾

Dewch â’ch teulu’n agosach at natur gyda 50 syniad wedi'u cynllunio i’n helpu i chwarae ac archwilio. Mae digonedd o weithgareddau awyr agored i'w gwneud drwy gydol y flwyddyn, dyma rai sydd ar gael yng Nghastell y Waun:

Rhif. 1 Dod at eich coed

Mae gan bob coeden rywbeth arbennig. Chwiliwch am gliwiau yn ei gwreiddiau, rhisgl a changhennau i ddatguddio ei hanes. Mesurwch led ei boncyff gyda’ch breichiau a defnyddiwch eich dwylo i deimlo gwead ei boncyff – a yw’n llawn tolciau, yn teimlo’n arw neu’n llyfn? A oes unrhyw flodau neu hadau’n tyfu yno? Gallwch rwbio creon dros ddarn o bapur dros y boncyff er mwyn datgelu’r llinellau a’r patrymau.

Rhif. 9 Bwyta picnic yn y gwyllt

Mae croeso ichi fwyta picnic yn ein gerddi ac ar yr ystâd. Mae byrddau picnic wedi’u lleoli yn nhu blaen y castell, ac mae meinciau wedi’u gwasgaru ledled yr ardd, yn ogystal â man dan gysgod ger y gwrychoedd a dan goed. Cyn i chi gychwyn, mae'n bryd ichi wagio’r oergell ond os ydych chi awydd rhywbeth bach ychwanegol, mae ein hystafell de ar yr iard yn cynnig bwyd poeth ac oer, byrbrydau a chacennau i fynd adref gyda chi.

Rhif. 33 Gwylio’r cymylau

Dewiswch fan yn yr ardd ar ddiwrnod sych, gorweddwch ar eich cefn ar y gwair, ac edrychwch i fyny. Beth allwch chi ei weld? Defnyddiwch eich dychymyg i ganfod siapiau a lluniau yn y cymylau wrth iddynt wibio heibio drwy’r gwynt. A ydynt yn edrych fel unrhyw beth, fel anifeiliaid, coed neu gymeriadau cartŵn?

Os yw hi’n ddiwrnod braf, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwisgo sbectol haul i ddiogelu eich llygaid, a chofiwch, peidiwch ag edrych yn uniongyrchol at yr haul.

Dyn, dynes a phedwar o blant yn edrych ar goeden Nadolig wedi’i haddurno’n gain.
Teulu’n edmygu coeden Nadolig | © National Trust/Natalie Overthrow

Nadolig yng Nghastell y Waun

Ysbrydolwyd y thema castell hudol yng Nghastell y Waun y Nadolig hwn gan baentiad mawr yn ein casgliad o’r enw Orpheus Charming the Animals gan Thomas Ffrancis, sy’n dyddio’n ôl i ddechrau’r 1600au. Dewch i weld y casgliad yn dod yn fyw wrth i chi grwydro drwy'r tŷ. Cadwch olwg am wahanol anifeiliaid ymhlith ein haddurniadau, gan gynnwys adar yn hedfan a mwncïod yn creu helynt. Dewch â’ch ymweliad i ben gyda phrofiad trochol yn yr Ochr Ddwyreiniol, a fydd ar agor yn arbennig ar gyfer tymor y Nadolig.

Groto o chwith

Y mis Rhagfyr hwn bydd groto o chwith yng Nghastell y Waun er budd banciau bwyd Croesoswallt a'r Gororau.

Gellir cyfrannu eitemau, gan gynnwys tuniau tomatos, cawl, ffa pob, tuniau cig, te, coffi, sudd a llaeth UHT, yn hwb y ceidwad yn Fferm yr Ystad yn ystod oriau agor arferol. Bydd Siôn Corn yn ymweld â’r groto ar 2, 3, 9, 10, 16 ac 17 Rhagfyr, 10.30am-3.30pm.

Swper gyda Siôn Corn

Mwynhewch hwyl yr ŵyl drwy ymuno â Siôn Corn am swper yn ein hystafell de. Blaswch wledd Nadolig draddodiadol gyda’r holl ychwanegiadau, ac yna mins pei a/neu hufen îa i bwdin. Bydd plant yn cael clywed stori ac yn cael anrheg fach. Cynhelir y digwyddiad ar 15 Rhagfyr, 4.30-6.30pm. Nifer prin o leoedd sydd ar gael, felly mae'n rhaid cadw eich lle ymlaen llaw. Mae cost ychwanegol ar gyfer y digwyddiad cofiadwy hwn.

Manylion yma

Wyneb y dwyrain a’r tocwaith yw yng Nghastell y Waun, Wrecsam, Cymru

Darganfyddwch fwy yng Nghastell y Waun

Dysgwch pryd mae Castell y Waun ar agor, sut i gyrraedd yno, pethau i’w gweld a’u gwneud a mwy.

Visitors walking in the parkland with their dog at Calke Abbey, Derbyshire
Erthygl
Erthygl

Ymweld â Chastell y Waun gyda’ch ci 

Mae gan Gastell y Waun sgôr o ddwy bawen. Rydym wrth ein bodd yn croesawu cŵn i Gastell y Waun. Gall yr ystâd 480 erw fod yn lle gwych i grwydro gyda’ch ci beth bynnag yw’r tywydd. Dewch o hyd i ragor o wybodaeth am ble gallwch chi fynd â’ch ci a ble gallwch chi aros i fwynhau pryd blasus.

Golygfa o’r Tŷ Hebog ac ymwelwyr yn cerdded drwy’r gerddi yng Nghastell y Waun, Wrecsam
Erthygl
Erthygl

Ymweld â'r ardd yng Nghastell y Waun 

Rhyddhewch eich synhwyrau ac adnewyddu eich ysbryd trwy grwydro’n hamddenol ymysg arogleuon a lliwiau tymhorol y llwyni a blodau prin yn yr ardd bum erw a hanner hyfryd hon.

Dau gerddwr a dau gi’n cerdded drwy goetir yng Nghastell y Waun, Wrecsam
Erthygl
Erthygl

Ymweld ag ystâd Castell y Waun 

Ewch am dro o gwmpas parcdir 480 erw rhyfeddol Castell y Waun, a darganfod tirwedd sy’n gweithio ac yn llawn o goed hynafol, blodau gwyllt, adar a phryfed.

Detholiad o eitemau bwyd a diod Nadoligaidd yn y siop yng Nghastell y Waun
Erthygl
Erthygl

Bwyta a siopa yng Nghastell y Waun 

Dewch i ymweld â’n ystafell de a mwynhau cacennau cartref sy’n cael eu pobi’n ddyddiol, gan ddefnyddio’r cynhwysion mwyaf ffres. Neu ewch i’r siop anrhegion sy’n llawn o ddanteithion cartref a chofroddion.