Skip to content
Ceirw ar laswelltir ym mharc ceirw Dinefwr, gyda’r haul yn disgleirio drwy ganghennau moel coed ar ben bryncyn i’r chwith
Noson glir ym mharc ceirw Dinefwr | © National Trust/Grant Hyatt
Wales

Llwybr ‘Capability’ Brown yn Ninefwr

Cynlluniwyd y llwybr y byddwch yn ei ddilyn ar y daith hon gan Lancelot ‘Capability’ Brown pan ymwelodd â Dinefwr ym 1775. Yn ogystal â golygfeydd o’r parc a’r tŷ wedi’u fframio gan goed sbesimen, efallai y cewch gipolwg ar yr hyddod brith sy’n byw yma.

Cyfanswm y camau: 6

Cyfanswm y camau: 6

Man cychwyn

Maes parcio ym Mharc Dinefwr, cyfeirnod grid: SN615224

Cam 1

O’r maes parcio dilynwch y rhodfa i fyny a heibio gatiau blaen Tŷ Newton. Ewch drwy’r gât fetel ar draws y rhodfa. I’r dde, yn ôl tuag at dref Llandeilo, fe welwch y parc allanol lle mae’r gwartheg Parc Gwyn yn pori am lawer o’r flwyddyn.

Cam 2

Dilynwch y rhodfa ac ewch drwy’r bwlch yn y ffens bren, ac yna trowch i’r chwith. Yn hytrach na dilyn yr arwydd i’r tŷ iâ, ewch yn eich blaenau a thrwy’r gât i mewn i’r parc ceirw. Dilynwch y llwybr brown drwy’r coed, gan aros am eiliad lle mae’r coed cilio i edmygu’r gwahanol olygfeydd o’r parc.

Cam 3

Dilynwch y llwybr drwy’r coed i lawr at bwll y felin. Cadwch olwg am yr haid o hyddod brith sy’n crwydro’r parc.

Cam 4

Ewch drwy’r gât fetel, troi a chroesi’r bont rhwng pwll y felin a’r tŷ pwmpio islaw. Defnyddiwyd yr olwyn ddŵr yn y tŷ pwmpio i anfon dŵr yfed o ffynnon ar yr gorlifdir i fyny i Dŷ Newton.

Cam 5

Dilynwch y trac o gwmpas pwll y felin ac i Faes y Castell.

Cam 6

Roedd y llwybr a awgrymwyd gan ‘Capability’ Brown yn mynd ar hyd y grib uwchben y cae, gan basio’r castell. Gallwch wneud gwyriad yma i ymweld â’r castell ac edmygu’r golygfeydd dros Ddyffryn Tywi. Fel arall, dilynwch y trac i’r chwith, drwy ddwy gât, ac yn ôl i’r maes parcio.

Man gorffen

Maes parcio ym Mharc Dinefwr, cyfeirnod grid: SN615224

Map llwybr

Map o lwybr Capability Brown, Dinefwr
Map o lwybr Capability Brown, Dinefwr | © Crown copyright and database rights 2013 Ordnance Survey

Dyna ni, da iawn chi

Rhannwch eich profiad

Mwy yn agos i’r man hwn

Traeth Morfa Bychan ar arfordir Sir Gâr
Llwybr
Llwybr

Llwybr Trwyn Ragwen 

Mae llwybr Trwyn Ragwen yn daith gerdded ar hyd y clogwyni at fae anghysbell gyda golygfeydd godidog ar hyd y ffordd.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 2.5 (km: 4)
Haid o hyddod brith yn sefyll ar laswellt yn y parc yn Ninefwr, Sir Gâr, gyda choed ar lethrau i’r ddwy ochr ac yn y cefndir.
Llwybr
Llwybr

Llwybr bywyd gwyllt Parc Dinefwr 

Mae’r gylchdaith hon drwy barc hanesyddol yn fwrlwm o fywyd gwyllt, gan gynnwys haid o hyddod brith. Cewch hefyd ymweld â chastell canoloesol a phlas o’r 17eg ganrif.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 3 (km: 4.8)

Cysylltwch

Dinefwr Park, Newton House, Llandeilo, Carmarthenshire, SA19 6RT

Ein partneriaid

Cotswold Outdoor

We’ve partnered with Cotswold Outdoor to help everyone make the most of their time outdoors in the places we care for.

Ymweld â'r wefan 

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Dwy ferch yn cerdded ar lwybr trwy'r goedwig yn Stad Southwood, Sir Benfro yng Nghymru

Cerdded yng Nghymru 

Darganfyddwch dirweddau agored ysgubol, llwybrau arfordirol mwy hamddenol neu heiciau egnïol heriol. Rydym wedi creu rhestr o rai o’r llefydd gorau i gerdded yng Nghymru.

clychau'r gog, Dinefwr, Sir gaerfyrddin
Erthygl
Erthygl

Crwydrwch y parc yn Ninefwr 

Dewch am dro drwy Barc Dinefwr ger Llandeilo, ystâd 800-erw drawiadol lle gwelwch amrywiaeth o fywyd gwyllt a rhai o’r coed hynaf yng ngwledydd Prydain.

A group of people in a hiking group are being guided on a hike by rangers at Marsden Moor, West Yorkshire
Erthygl
Erthygl

Cotswold Outdoor: ein hunig bartner cerdded 

Dysgwch ragor am bartneriaeth barhaus yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol gyda Cotswold Outdoor fel ein hunig bartner cerdded. (Saesneg yn unig)

Ymwelydd yn cario sach gefn ac yn cerdded ar hyd llwybr troed yn Divis a’r Mynydd Du gyda waliau carreg i’r naill ochr, y cefn gwlad i’w weld yn y cefndir.
Erthygl
Erthygl

Dilynwch y cod cefn gwlad 

Helpwch ni i ofalu am leoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol drwy gadw at rai canllawiau syml yn ystod eich ymweliad a dilyn y Cod Cefn Gwlad.

An aerial view of an adult and baby walking a dog along a path at Baggy Point, Devon
Erthygl
Erthygl

Cadw’n ddiogel yn lleoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol 

Mae ambell risg yn dod law yn llaw ag ymweld â’r llefydd arbennig y mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gofalu amdanynt, boed ar yr arfordir neu yng nghefn gwlad. Dysgwch sut i gadw’n ddiogel drwy gydol eich ymweliad.

Walkers climbing rocks against a bright blue sky with the mountains in the distance at Sugarloaf, Monmouthshire

Cerdded 

Dewch i archwilio rhai o dirweddau harddaf y genedl ar lwybrau unig, traciau rhwydd a theithiau hygyrch. (Saesneg yn unig)