Skip to content

Nadolig yn Erddig

Teulu’n archwilio’r addurniadau Nadolig yn Neuadd Erddig, Wrecsam
Teulu’n archwilio’r addurniadau Nadolig yn Neuadd Erddig, Wrecsam | © National Trust Images/Paul Harris

Ar gyfer Nadolig 2023, gwnaethom wahodd pawb i ddod ynghyd i ddathlu hen draddodiadau a chreu atgofion newydd yn Erddig. Addurnwyd y tŷ cyfan. Roedd ein digwyddiad Nadolig yn cynnwys groto tu chwith a’r cyfle i grwydro o amgylch yr ardd ac yna mwynhau danteithion Nadoligaidd i gwblhau’r diwrnod allan perffaith.

Mae gweithgareddau’r Nadolig wedi dod i ben yn Erddig erbyn hyn

Gwybodaeth ynghylch Nadolig 2023 yw’r isod. Gobeithio bod pawb wedi mwynhau arddangosfeydd y Nadolig. Dewch yn ôl yma yn nes at Nadolig 2024 i weld diweddariadau ynghylch yr holl gynlluniau cyffrous sydd gennym ar y gweill.

Beth i'w ddisgwyl

Mae ein thema Nadolig eleni wedi’i hysbrydoli gan ‘y rhodd o roi’ i nodi’r garreg filltir hanesyddol o 50 mlynedd ers i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol gymryd perchnogaeth o Erddig. Bydd y tŷ a’r iardiau wedi'u haddurdno'n hardd, bydd gweithgareddau crefft ar thema’r Nadolig, groto o chwith, cerddoriaeth fyw ar ddyddiadau penodol a detholiad o fwyd a diod Nadoligaidd i'w mwynhau ar ôl mynd am dro yn yr ardd. Gallwch hefyd fwynhau brecwast neu swper gyda Siôn Corn

Amseroedd agor dros gyfnod y Nadolig

  • 1 Tachwedd - 1 Rhagfyr ar agor bob dydd 10am-4pm. Tŷ ar agor 11.30am-2.30pm, llawr gwaelod y tŷ yn unig fydd ar agor.
  • 2-23 Rhagfyr ar agor bob dydd 10am-4pm. Tŷ ar agor 11.30am-2.30pm -

    dilynwch y llwybr Nadolig drwy’r tŷ, a fydd yn cynnwys y llawr gwaelod isaf a rhai ystafelloedd teuluol.

  • Ar 18, 19, 20 a 21 Rhagfyr, byddwn yn ymestyn oriau agor y tŷ. Bydd ar agor o 11.30am-2.30pm ac yn ailagor am 3.30pm, gyda mynediad olaf am 6.30pm. Bydd yr eiddo yn cau'n brydlon am 7pm.

  • Ar gau 24 a 25 Rhagfyr.
  • 26-31 Rhagfyr ar agor bob dydd 10am-4pm. Tŷ ar agor 11.30am-2.30pm - dilynwch y llwybr Nadolig drwy’r tŷ, a fydd yn cynnwys y llawr gwaelod isaf a rhai ystafelloedd teuluol.
  • 1- 7 Ionawr ar agor bob dydd 11am-4pm. Tŷ ar agor 11.30am-3pm - dilynwch y llwybr Nadolig drwy’r tŷ, a fydd yn cynnwys y llawr gwaelod isaf a rhai ystafelloedd teuluol.
  • Dysgwch ragor am ein hamseroedd agor.

Nadolig yn y tŷ

Bydd tu mewn a chasgliad cyfareddol yr eiddo yn rhoi cefndir cyfoethog i’n haddurniadau Nadolig.

Mwynhewch addurniadau o gwmpas y tŷ cyfan, gan gynnwys arddangosfeydd blodau bendigedig. Dewch i weld peth o’r casgliad arian anhygoel a rhyfeddwch at y salŵn wedi’i addurno ar gyfer noswaith Nadoligaidd draddodiadol yn llawn moethusrwydd a cheinder.

Ewch ati i chwilio am yr eitemau aur wrth i chi ddilyn y llwybr Nadolig drwy’r tŷ a chofnodi faint ohonynt y gwnaethoch eu canfod.

Gorffennwch eich taith drwy weld arddangosfa o dros 2,200 o anrhegion wedi’u lapio, bob un yn cynrychioli 10 eitem yng nghasgliad sylweddol Erddig, sy’n un o’r casgliadau mwyaf yn yr Ymddiriedolaeth.

Bydd y Band Triawd Llinynnol yn y perfformio yn y tŷ ger y grisiau mawreddog ar 2, 9 ac 16 Rhagfyr rhwng 11am a 3pm. Ar 3 Rhagfyr, bydd y côr arwyddo Dynamic Signing Choir yn rhoi perfformiad 40 munud o hyd am 11.15am ac 1pm yn yr Iard Goed.

Plentyn yn rhyfeddu ar Goeden Nadolig yn Erddig
Plentyn yn rhyfeddu ar Goeden Nadolig yn Erddig | © National Trust Images/Paul Harris

Hwyl Nadoligaidd teuluol

Groto o chwith

Y mis Rhagfyr hwn bydd groto o chwith yn Erddig er budd Banc Bwyd Wrecsam.

Gallwch gyfrannu tuniau ffrwythau neu lysiau, pasta, te a choffi, sudd, llaeth UHT, pasta ac eitemau ymolchi drwy ddod â nhw i'n swyddfa docynnau yn ystod oriau agor arferol. Gallwch hyd yn oed gwrdd â Siôn Corn ar benwythnosau (2-17 Rhagfyr).

Dysgwch beth yw anghenion y banc bwyd yma

Addurno addurniadau Nadolig

Gallwch alw heibio ein hystafell addysg drwy gydol mis Rhagfyr a rhoi cynnig ar addurno addurniadau Nadolig i’w hongian ar ein coeden - neu fynd â nhw adref gyda chi.

Ar 2, 3, 9, 10, 16 ac 17 Rhagfyr byddwch yn greadigol a chreu eich addurn Nadolig eich hun o glai i fynd adref gyda chi i’ch atgoffa o ddiwrnod allan llawn hwyl yr ŵyl.

Mae’r gweithgareddau am ddim, ond mae’r costau mynediad arferol yn berthnasol.

Bydd cyfle hefyd i addurno addurn Nadolig allan o bapur, bob dydd rhwng 2-23 Rhagfyr. Galwch heibio’r ystafell addysg unrhyw bryd rhwng 10am a 4pm i greu addurn papur i ddod adref gyda chi neu i’w hongian ar ein coeden.

Brecwast neu swper gyda Siôn Corn

Blaswch frecwast Cymreig hyfryd gyda gwestai arbennig iawn - Siôn Corn. Mwynhewch ganeuon, stori arbennig ac anrheg fach i blant. Cynhelir y digwyddiad ar 2, 3, 9, 10, 16, 17, 22 a 23 Rhagfyr.

Fel opsiwn arall, ymunwch â Siôn Corn am swper Nadoligaidd ar 16, 17, 22 a 23 Rhagfyr. Mae’n rhaid archebu ymlaen llaw ar gyfer y dau ddigwyddiad ac mae cost ychwanegol yn berthnasol.

Cliciwch yma am fanylion ynglŷn â sut i archebu lle, neu i ddysgu mwy am y digwyddiadau Nadolig

Adrodd straeon

Drwy gydol mis Tachwedd, gall teuluoedd swatio gyda hoff lyfr yn ein hardal ddarllen glyd dan do yn y siop lyfrau. Bydd adroddwyr straeon gwirfoddol hefyd yn galw heibio pan fyddant ar gael i rannu stori a dod ag ambell stori Nadoligaidd yn fyw.

Tostio malws melys

Byddwn yn tostio malws melys yn yr iard goed rhwng 11am a 2pm ar 2, 3, 9, 10, 16, 17 a 31 Rhagfyr, a rhwng 3.30pm a 6.30pm ar 18, 19, 20 a 21 Rhagfyr, gan obeithio y bydd y tywydd yn ffafriol. Ffioedd ychwanegol yn daladwy.

Siôn Corn yn ei groto yn Erddig, wedi ei amgylchynu gan roddion ymwelwyr i’r banc bwyd lleol
Siôn Corn yn ei groto yn Erddig, wedi ei amgylchynu gan roddion ymwelwyr i’r banc bwyd lleol. | © National Trust Images/Paul Harris

Nosweithiau hudolus yn Erddig

Rydym eisiau i bawb allu cael profiad o Nadolig hudolus yn Erddig, a dyna pam y byddwn yn aros ar agor yn hwyr tan 7pm rhwng 18-21 Rhagfyr.

Yn ystod y dyddiadau hyn, bydd y tŷ ar agor rhwng 11.30am-2.30pm ac yn ailagor am 3.30pm, gyda mynediad olaf am 6.30pm. Dilynwch y llwybr Nadoligaidd er mwyn gweld coed Nadolig wedi eu haddurno’n hardd, anrhegion wedi eu lapio a bwrdd wedi’i osod ar gyfer Nadolig traddodiadol.

O 3.30pm, bydd Siôn Corn yn gwneud ymweliad arbennig yn ein groto o chwith er mwyn diolch i chi am eich rhoddion i Fanc Bwyd Wrecsam, a byddwn yn tostio malws melys yn yr Iard Goed (yn ddibynnol ar y tywydd).

Bydd y parlwr neu’r bwyty ar agor yn gweini diodydd poeth a byrbrydau blasus. Sylwch y bydd yr ardd yn cau am 4pm.

Teithiau cerdded gaeafol

Taith gerdded aeafol ar ystad 1,200 acer Erddig yw’r cyfle perffaith i arafu a mwynhau adegau syml i’w trysori y Nadolig hwn. Mae llwybrau cyfeillgar i gŵn yn golygu y gall pawb yn y teulu ymuno.

Bwyd a diod Nadoligaidd

Cynheswch gyda diod boeth o’r bwyty, mwynhewch rywbeth i'w fwyta o’r fwydlen dymhorol, neu rhowch wledd i’ch hun gyda gwin cynnes, siocled poeth, malws melys wedi’u tostio (ar ddyddiadau penodol) neu ddarn o gacen i orffen eich ymweliad Nadoligaidd ag Erddig.

Siopa Nadolig hawdd

Chwilio am ysbrydoliaeth ar gyfer anrhegion Nadolig? Dewch heibio ein siop anrhegion sydd â detholiad hyfryd o anrhegion ac addurniadau. Rhowch anrheg arbennig i’ch anwyliaid neu i chi'ch hun y Nadolig hwn.

Y plasty o’r 18fed ganrif, ar draws y llyn yn Erddig, Cymru

Darganfyddwch fwy yn Erddig

Dysgwch pryd mae Erddig ar agor, sut i gyrraedd yno, pethau i’w gweld a’u gwneud a mwy.

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Ymwelwyr yn yr Ystafell Groeso Las dros y Nadolig yng Nghastell Powis ym Mhowys, Cymru

Y Nadolig yng Nghymru 

P’un a ydych yn chwilio am gestyll sy’n llawn addurniadau addurnedig, lleoedd i gwrdd â Siôn Corn, diwrnod allan mewn marchnad Nadolig neu fwynhau taith gerdded gaeafol ffres, mae gennym ddigonedd o lefydd yng Nghymru i wneud atgofion Nadoligaidd.

Llun du a gwyn o weision a morynion yn eu gwisg, yn sefyll ar risiau blaen y tŷ mawr. Teulu o rieni a phlant yn edrych arnyn nhw o ffenestr ar y llawr cyntaf.
Erthygl
Erthygl

Ymweld â'r tŷ yn Erddig 

Wedi ei achub rhag dadfeilio, mae Erddig yn fath prin ac unigryw o’r plastai sydd wedi goroesi yn orlawn o drysorau. O bortreadau gweision a morynion i ddodrefn cain, dysgwch beth yw’r prif bethau i’w gweld a’u gwneud wrth ymweld â’r tŷ.

Yr olygfa ar hyd y lôn o goed yw wedi’u tocio  yn Erddig, Wrecsam, Cymru
Erthygl
Erthygl

Ymweld â'r ardd Erddig 

O gennin Pedr yn y gwanwyn i 180 o wahanol fathau o afalau yn yr hydref, dysgwch am yr ardd furiog hon o’r 18fed ganrif ai gweithgareddau tymhorol a’r uchafbwyntiau.

An overhead shot of a sunhat, sunglasses and a book balanced on a chair
Erthygl
Erthygl

Bwyta a siopa yn Erddig 

Edrychwch ar y mannau i fwyta a siopa yn Erddig. Mae’r rhan fwyaf yn ein hadeiladau hanesyddol ac mae pob pryniant yn ein helpu i ofalu am Erddig i genedlaethau’r dyfodol ei fwynhau.