Skip to content

Ein gwaith gydag artistiaid yng Nghastell Penrhyn

Ymwelydd yn cerdded heibio cannoedd o glociau yn osodiad Harrison’s Garden gan Luke Jerram, yn y tŵr yng Nghastell Penrhyn, Cymru
Gosodiad celf Gardd Harrison yng Nghastell Penrhyn | © National Trust Images/John Millar

Yn 2015, cychwynnodd prosiect Artistiaid Preswyl Castell Penrhyn. Roedd yn brosiect ar y cyd rhwng Cyngor Celfyddydau Cymru a’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, bu’n rhedeg am dair blynedd ac arweiniodd at waith pellach ar y cyd a gosodiadau creadigol gydag artistiaid fel Manon Steffan Ros, Luke Jerram a Merched Chwarel. Dysgwch ragor am y prosiectau hyn a’r hyn y gwnaethon nhw ei gyflawni yn ystod y blynyddoedd diwethaf yn y castell.

Artistiaid Preswyl yn y Penrhyn

Yn dilyn llwyddiant cam cyntaf y prosiect Artistiaid Preswyl yng Nghastell Penrhyn, derbyniodd y tîm dros saith deg o geisiadau o bob rhan o’r byd am gael bod yn rhan o’r ail gam, a dewiswyd tri artist o’u plith. Y brîff oedd adrodd rhai o’r storïau sydd heb eu dweud am y castell trwy eu celfyddyd, pori yng ngorffennol y Penrhyn, yr hanes anodd sy’n rhan o’r Castell, a’i ail-fframio ar gyfer cynulleidfa’r 21ain ganrif.

Artistiaid Preswyl 2016

2016

Lisa Heledd Jones

Roedd gwaith blaenorol Lisa yn archwilio storïau personol gan ddefnyddio cyfryngau digidol a chwedleua. Treuliodd Lisa amser ym Methesda, Bangor a’r castell ei hun ac o’u cwmpas, yn gwrando yn ofalus iawn ar yr hyn oedd gan y mannau hynny a’u pobl, y rhai sy’n byw yno rŵan, ac sydd wedi byw yno yn y gorffennol i’w ddweud, a’r hyn yr oedden nhw am ei rannu. Creodd osodiad a fu’n cael ei arddangos mewn dau leoliad; tu mewn i’r castell ac mewn caffi ym Methesda, lle mae llawer o deuluoedd yn dal yn flin am y ffordd y gwnaeth yr Arglwydd Penrhyn drin eu hynafiaid oedd yn gweithio yn chwarel lechi’r Penrhyn.  

Chwarel wedi chwyddo yn y Neuadd Fawr fel rhan o arddangosfa Llechi a Llafur yng Nghastell Penrhyn
Chwarel wedi chwyddo yn y Neuadd Fawr fel rhan o arddangosfa Llechi a Llafur | © Iolo Penri

Walker & Bromwich yng Nghastell Penrhyn

Mae Zoe Walker a Neil Bromwich yn ymarfer artistig cydweithredol, a gafodd fynediad i Gastell Penrhyn o ddiwedd 2016, yn ymchwilio, creu a pharatoi ar gyfer arddangosfa a ddadorchuddiwyd yn y castell yng Ngorffennaf 2017. Eu cyfnod preswyl hwy oedd trydydd a blwyddyn olaf y prosiect cydweithredol

Gwaith ar raddfa fawr

Mae Zoe a Neil yn adnabyddus yn rhyngwladol am eu gwaith cerflunio, digwyddiadau cyfranogol ac arddangosfeydd sy’n gwahodd cynulleidfaoedd i ddychmygu gwell bydoedd. Maent yn creu gwaith sy’n arwain cynulleidfaoedd i archwilio eu perthynas â’r amgylchedd y maent yn byw ynddi ac yn ystyried sefyllfaoedd byd-eang ehangach.

Nod blwyddyn olaf y prosiect oedd tynnu’r holl elfennau at ei gilydd, a ddaeth i benllanw mewn gwaith cerfluniol ar raddfa fawr yn seiliedig ar dirwedd y chwarel ac a osodwyd yn y castell. Roedd y digwyddiad yn cynnwys digwyddiad lansio byw gyda pherfformiad gan Gôr y Penrhyn, gweithdai, trafodaethau a rhyngweithio cymunedol. Roedd cysylltiad rhwng eu gwaith â’r llafur yr adeiladwyd y castell arno, ar Streic Fawr, oedd yn hanesyddol ac iddi waddol i’r dyfodol ran hawliau gweithwyr.

12 stori gan Manon Steffan Ros

Yn 2018, lansiodd Castell Penrhyn gasgliad o ddarnau ffuglen newydd ‘12 Stori’ gan yr awdur Manon Steffan Ros. Ymateb Manon ei hun i hanes anodd y castell a’i wreiddiau yn ddwfn ym masnach gaethweision Jamaica a diwydiant chwareli Gogledd Cymru oedd y creadigaethau ffuglen yma.

Cael ei magu yn y gymuned

Wrth gael ei magu yn lleol a mynd i’r ysgol uwchradd ym Methesda ei hun, profodd Manon y casineb dwfn tuag at y castell a fu’n gartref i’r teulu Pennant. Teimlai Manon bod ei pherthynas hi ei hun â’r castell yn cael ei rhwygo, trwy deimlo ei bod yn cael ei denu ato ond eto’n teimlo euogrwydd am y moethusrwydd amlwg a’r cysylltiadau hanesyddol anodd â phlanhigfeydd siwgr Jamaica a bywydau’r chwarelwyr ym Methesda ar droad yr 20fed ganrif.

Camu oddi wrth y gair ysgrifenedig

Cyflwynodd Manon, sy’n awdur cyhoeddedig llwyddiannus, rai o’i 12 stori trwy gyfryngau eraill, gan gynnwys dehongliadau gweledol a cherddorol. Cyhoeddwyd llyfr i gyd-fynd â’r gosodiad, oedd yn cynnwys model o’r Tŵr a wnaed o siwgr a dyfyniadau mewn brodwaith o ddarnau o lythyrau oddi wrth Arglwydd Penrhyn at ei fforman ar ei blanhigfa yn Jamaica.

Clociau yn osodiad celf Gardd Harrison yng Nghastell Penrhyn, Cymru
Clociau yn osodiad celf Gardd Harrison, Castell Penrhyn | © National Trust Images/John Millar

Gardd Harrison Luke Jerram

Roedd Gardd Harrison gan yr artist amlwg Luke Jerram yn osodiad teithiol a ysbrydolwyd gan y gwneuthurwr clociau John Harrison a fu’n ymdrechu am ddegawdau i wneud mordwyo ar y môr yn fwy diogel. Llwyddodd i wneud hyn trwy greu’r cloc cywiraf y mae’r byd erioed wedi ei weld.

Heddiw, mae clociau bron ym mhob cartref, ac er ein bod bellach yn dibynnu ar dechnoleg newydd, maent yn dal i chwarae rhan bwysig yn ein bywydau bob dydd.

Ar gyfer y gosodiad yng Nghastell Penrhyn, gosodwyd y clociau ar y trydydd llawr adfeiliedig yn y Tŵr a’u gosod mewn grwpiau i greu patrymau a siapiau ar hyd yr arwynebau, y cyfan wedi eu gosod ar amseroedd gwahanol fel bod yr ymwelwyr yn clywed hyfrydwch cerddorol y tician, clician a chanu trwy’r dydd.

Sut y tyfodd yr ardd

Teithiodd Gardd Harrison o gwmpas y wlad gan ymweld ag eiddo arall yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol gan gynnwys Priordy Nostell, Castell Drogo a Neuadd Gunby gan gasglu mwy o glociau ac oriorau ar y ffordd. Cyn iddi gyrraedd Castell Penrhyn, rhoddodd pobl o’r gymuned leol rai o’u clociau ac oriorau eu hunain at y gosodiad. Gyda’r rhoddion yma, amcangyfrifwyd bod 5,000 o glociau’n tician yn cael eu harddangos yng Nghastell Penrhyn. Yn y pen draw rhoddwyd y gosodiad ar werth mewn ocsiwn i godi arian er mwyn i gerflun o John Harrison gael ei godi yn ei dref enedigol sef Barton upon Humber.

Merched Chwarel

Yn ystod gaeaf 2019, cymerodd grŵp o artistiaid benywaidd weithdy’r Stablau drosodd, nhw sy’n ffurfio Merched Chwarel.

Mae Marged Pendrell, Jŵls Williams, Lisa Hudson a Lindsey Colbourne ynghyd â’u Curadur, Jill Piercy yn ffurfio grŵp o artistiaid lleol y mae eu gwaith yn cael ei ysbrydoli gan ran merched yn y cymunedau chwarelyddol yng Ngogledd Cymru.

Gan ddefnyddio technegau gweithio llechi traddodiadol ac arbrofol fe wnaethant archwilio nodweddion annisgwyl y llechi eu hunain trwy ddefnyddio prosesau domestig, tecstilau a chymdeithasegol i ymchwilio i ymateb merched i’r dirwedd a gwaddol y chwareli. Roedd eu gwaith yn cynnig cyswllt â rhaglen ymgysylltu gymunedol Storiel ym Mangor a’r Cais am Safle Treftadaeth y Byd.

Ymwelwyr yn yr Ardd Furiog yng Nghastell Penrhyn, Gogledd Cymru

Gwneud rhodd

Mae pawb angen natur, nawr yn fwy nag erioed. Rhowch heddiw ac fe allech helpu pobl a natur i ffynnu yn y lleoedd dan ein gofal.

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Castell Penrhyn, Gogledd Cymru, yn yr hydref
Erthygl
Erthygl

Hanes Castell Penrhyn a'r Ardd 

Castell Penrhyn oedd cartref y teulu Pennant, ac fe’i adeiladwyd ar sail elw’r diwydiant llechi yng Ngogledd Cymru a’r planhigfeydd siwgr yn Jamaica.

CHWAREL Y PENRHYN gan Henry Hawkins (1822-80) o’r Penrhyn.  (Derbyniwyd yn lle treth gan Drysorlys EM a’i dyrannu i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn 1951)
Erthygl
Erthygl

Streic Fawr y Penrhyn 

Dysgwch ragor am hanes Streic Fawr y Penrhyn, 1900-03, yr anghydfod diwydiannol hiraf yn hanes Prydain. Dysgwch sut y gwnaeth rwygo cymuned.

Dyfrlliw yn cael ei ddangos fel delwedd ffotograffig ddu a gwyn. Yn nodi’r lleoliad fel Jamaica yn dangos bryniau, palmwydd a chychod. O gasgliad Penrhyn
Erthygl
Erthygl

Castell Penrhyn a hanes fasnach gaethwasiaeth 

Heddiw, gwelwn bensaernïaeth fawreddog, crandrwydd Fictoraidd ac addurnwaith moethus, ond mae’r hanes y tu ôl i Gastell Penrhyn yn dywyll iawn.

Y gromen fawr uwch ben y Grisiau Crand yng Nghastell Penrhyn gyda ffenestr yn y to a’r gwaith plastr
Erthygl
Erthygl

Ymweld â Chastell Penrhyn 

Mae tu allan y castell yn cuddio tu mewn a addurnwyd yn oludog a chartref yr oedd gan y teulu Pennant feddwl mawr ohono. Dysgwch am rai o’r ystafelloedd rhyfeddol.

Ymwelwyr yng Nghastell Penrhyn a'r Ardd, Gwynedd, Cymru
Erthygl
Erthygl

Crwydrwch yr ystâd yng Nghastell Penrhyn 

Pam nad ewch chi am dro oddi ar y llwybrau cyfarwydd ac ymweld â’r guddfan i lawr ger Afon Ogwen. Bydd teuluoedd yn mwynhau’r ardal chwarae naturiol hefyd. Cofiwch ddod â’ch welis.

Dau ymwelydd y tu mewn i injan stêm yn edrych ar yr injan yng Nghastell Penrhyn
Erthygl
Erthygl

Yn cyrraedd yn fuan: Penrhyn a’i Ddiwydiant 

Mae bloc y stablau wedi cau tra ein bod ni’n datblygu profiad newydd fydd yn cyrraedd yn hwyrach ymlaen yn 2024. Am ddiweddariadau a mwy o wybodaeth, ewch draw i’n gwefan.