Skip to content
Dwy ynys fechan gron, sef Dinas Fawr a Dinas Bach.
Mae morloi llwyd yn hoff o ynysoedd bach creigiog Dinas Fawr a Dinas Bach | © National Trust Images
Wales

Taith Porthor

Mwynhewch arfordir garw ochr ogleddol Penrhyn Llŷn. Mae hon yn daith wych i amgyffred peth o hanes a threftadaeth yr ardal.

Cyfanswm y camau: 8

Cyfanswm y camau: 8

Man cychwyn

Maes parcio ym Mhorthor, cyfeirnod grid: SH170293

Cam 1

O’r maes parcio dilynwch lwybr yr arfordir ar hyd y llwybr rhwng y ddau gaban toiledau, yna trwy glwstwr o goed helyg.

Cam 2

Cewch olygfeydd gwych o Borthor i lawr i’r dde. Yn Saesneg, mae’r traeth yn cael ei alw yn ‘Whistling Sands’ oherwydd y wich neu sŵn chwibanu y mae’r tywod yn ei wneud dan draed. Dilynwch y llwybr nes dewch chi at fainc a giât mochyn ar y chwith i chi.

Cam 3

Ewch trwy’r giât mochyn a dilyn y llwybr sy’n troelli ar hyd yr arfordir. Rydym yn adfer llethrau’r clogwyn ar y dde i chi, trwy ddefnyddio chwistrellu o’r awyr i reoli rhedyn a mynd yn ôl at draddodiad pori’r arfordir.

Cam 4

Byddwch yn wyliadwrus yma; efallai y byddwch chi’n ddigon lwcus i weld morlo, llamhidydd neu hyd yn oed ddolffin yn nofio oddi ar yr arfordir.

Cam 5

Y ddwy ynys i lawr ar y dde i chi yw Dinas Bach a Dinas Fawr. Ymhellach ar hyd yr arfordir yn y pellter fe welwch chi gopa Mynydd Anelog yn codi o Fôr Iwerddon.

Cam 6

Yn fuan ar ôl i chi fynd heibio’r ynys gyntaf fe ddewch at giât mochyn gydag un arall yn union ar y chwith i chi. Ewch trwy’r ddwy, gan ddilyn yr arwyddion i fyny llethr graddol.

Cam 7

Dilynwch yr arwyddion o gwmpas ochr y cae i fyny at fferm Carreg. Trowch i’r dde trwy’r giât mochyn olaf a dilyn yr arwyddion oren heibio Carreg i’r ffordd. Chwiliwch am y garreg goch, iasbis, arbennig, yr oedd gwaith yn arfer tyllu amdani yma ar fferm Carreg.

Cam 8

Pan gyrhaeddwch chi’r ffordd trowch i’r chwith. Ar ôl tua 650 llath (600m) fe welwch chi arwydd Porthor. Dilynwch y lôn yn ôl i’r man cychwyn yn y maes parcio.

Man gorffen

Maes parcio ym Mhorthor, cyfeirnod grid: SH170293

Map llwybr

Map o lwybr Porthor yng Ngwynedd, Cymru
Map o lwybr Porthor, Gwynedd | © Crown copyright and database rights 2013 Ordnance Survey

Dyna ni, da iawn chi

Rhannwch eich profiad

Mwy yn agos i’r man hwn

Golygfa dros giât mochyn gyda grisiau yn mynd i lawr trwy laswellt at y lan, gyda’r môr tu hwnt a’r haul yn isel yn yr awyr
Llwybr
Llwybr

Taith arfordirol Porth Meudwy 

Taith arfordirol gylchol ar Benrhyn Llŷn o Aberdaron ar hyd y pentir i harbwr pysgota bychan Porth Meudwy.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 3 (km: 4.8)

Cysylltwch

Porthor, Aberdaron, Gwynedd, LL53 8LG

Ein partneriaid

Cotswold Outdoor

Rydym wedi ymrwymo i bartneriaeth â Cotswold Outdoor i helpu pawb i wneud y gorau o'u hamser yn yr awyr agored yn y llefydd rydym yn gofalu amdanynt.

Ymweld â'r wefan 

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Dwy ferch yn cerdded ar lwybr trwy'r goedwig yn Stad Southwood, Sir Benfro yng Nghymru

Cerdded yng Nghymru 

Darganfyddwch dirweddau agored ysgubol, llwybrau arfordirol mwy hamddenol neu heiciau egnïol heriol. Rydym wedi creu rhestr o rai o’r llefydd gorau i gerdded yng Nghymru.

Golygfa o’r machlud dros y traeth ym Mhorthor, Gwynedd. Mae’r môr ar drai ac mae cerrig mawr a mân wedi eu gwasgaru ar y tywod yn y blaendir.
Erthygl
Erthygl

Gweithgareddau awyr agored ym Mhorthor 

Nid yn unig mae ein harfordir yn hardd, mae’n hwyl hefyd. Os byddwch chi’n syrffio, corff-fyrddio neu mewn caiac, byddwch wrth eich bodd yn y dŵr ym Mhorthor. Crwydrwch ar hyd traeth gwych i deuluoedd a mwynhau lle gwych i ymlacio.

Cerddwr yn sefyll ar arfordir Sir Benfro, yn edrych allan ar y môr
Erthygl
Erthygl

Teithiau cerdded arfordirol yng Nghymru 

Darganfyddwch lwybrau cerdded gorau arfordir Cymru, gan fwynhau penrhynoedd prydferth, pentrefi cain, henebion cynhanesyddol a bywyd gwyllt godidog.  

Golygfa dros draeth Porthor, Gwynedd, Gogledd Cymru
Erthygl
Erthygl

Arfordiroedd a thraethau Pen Llŷn 

Dysgwch fwy am bethau i’w gweld a’u gwneud ym Mhen Llŷn yng Ngogledd Cymru, o chwilota ym mhyllau glan môr Porthor i ddarganfod diwylliant a hanes ym Mhorth y Swnt.

A group of people in a hiking group are being guided on a hike by rangers at Marsden Moor, West Yorkshire
Erthygl
Erthygl

Cotswold Outdoor: Ein partner cerdded 

Dysgwch fwy am bartneriaeth barhaus yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol gyda Cotswold Outdoor fel ein partner cerdded.

An aerial view of an adult and baby walking a dog along a path at Baggy Point, Devon
Erthygl
Erthygl

Cadw’n ddiogel yn lleoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol 

Mae ambell risg yn dod law yn llaw ag ymweld â’r llefydd arbennig y mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gofalu amdanynt, boed ar yr arfordir neu yng nghefn gwlad. Dysgwch sut i gadw’n ddiogel drwy gydol eich ymweliad.

Ymwelydd yn cario sach gefn ac yn cerdded ar hyd llwybr troed yn Divis a’r Mynydd Du gyda waliau carreg i’r naill ochr, y cefn gwlad i’w weld yn y cefndir.
Erthygl
Erthygl

Dilynwch y cod cefn gwlad 

Helpwch ni i ofalu am leoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol drwy gadw at rai canllawiau syml yn ystod eich ymweliad a dilyn y Cod Cefn Gwlad.

A person walking along the South West Coast Path at East Soar, South Devon

Cerdded 

Dewch i archwilio rhai o dirweddau harddaf y genedl ar lwybrau unig, traciau rhwydd a theithiau hygyrch. (Saesneg yn unig)