Skip to content
Dwy ynys fechan gron, sef Dinas Fawr a Dinas Bach.
Mae morloi llwyd yn hoff o ynysoedd bach creigiog Dinas Fawr a Dinas Bach | © National Trust Images
Wales

Taith Porthor

Mwynhewch arfordir garw ochr ogleddol Penrhyn Llŷn. Mae hon yn daith wych i amgyffred peth o hanes a threftadaeth yr ardal.

Cyfanswm y camau: 8

Cyfanswm y camau: 8

Man cychwyn

Maes parcio ym Mhorthor, cyfeirnod grid: SH170293

Cam 1

O’r maes parcio dilynwch lwybr yr arfordir ar hyd y llwybr rhwng y ddau gaban toiledau, yna trwy glwstwr o goed helyg.

Cam 2

Cewch olygfeydd gwych o Borthor i lawr i’r dde. Yn Saesneg, mae’r traeth yn cael ei alw yn ‘Whistling Sands’ oherwydd y wich neu sŵn chwibanu y mae’r tywod yn ei wneud dan draed. Dilynwch y llwybr nes dewch chi at fainc a giât mochyn ar y chwith i chi.

Cam 3

Ewch trwy’r giât mochyn a dilyn y llwybr sy’n troelli ar hyd yr arfordir. Rydym yn adfer llethrau’r clogwyn ar y dde i chi, trwy ddefnyddio chwistrellu o’r awyr i reoli rhedyn a mynd yn ôl at draddodiad pori’r arfordir.

Cam 4

Byddwch yn wyliadwrus yma; efallai y byddwch chi’n ddigon lwcus i weld morlo, llamhidydd neu hyd yn oed ddolffin yn nofio oddi ar yr arfordir.

Cam 5

Y ddwy ynys i lawr ar y dde i chi yw Dinas Bach a Dinas Fawr. Ymhellach ar hyd yr arfordir yn y pellter fe welwch chi gopa Mynydd Anelog yn codi o Fôr Iwerddon.

Cam 6

Yn fuan ar ôl i chi fynd heibio’r ynys gyntaf fe ddewch at giât mochyn gydag un arall yn union ar y chwith i chi. Ewch trwy’r ddwy, gan ddilyn yr arwyddion i fyny llethr graddol.

Cam 7

Dilynwch yr arwyddion o gwmpas ochr y cae i fyny at fferm Carreg. Trowch i’r dde trwy’r giât mochyn olaf a dilyn yr arwyddion oren heibio Carreg i’r ffordd. Chwiliwch am y garreg goch, iasbis, arbennig, yr oedd gwaith yn arfer tyllu amdani yma ar fferm Carreg.

Cam 8

Pan gyrhaeddwch chi’r ffordd trowch i’r chwith. Ar ôl tua 650 llath (600m) fe welwch chi arwydd Porthor. Dilynwch y lôn yn ôl i’r man cychwyn yn y maes parcio.

Man gorffen

Maes parcio ym Mhorthor, cyfeirnod grid: SH170293

Map llwybr

Map o lwybr Porthor yng Ngwynedd, Cymru
Map o lwybr Porthor, Gwynedd | © Crown copyright and database rights 2013 Ordnance Survey

Dyna ni, da iawn chi

Rhannwch eich profiad

Mwy yn agos i’r man hwn

Golygfa dros giât mochyn gyda grisiau yn mynd i lawr trwy laswellt at y lan, gyda’r môr tu hwnt a’r haul yn isel yn yr awyr
Llwybr
Llwybr

Taith arfordirol Porth Meudwy 

Taith arfordirol gylchol ar Benrhyn Llŷn o Aberdaron ar hyd y pentir i harbwr pysgota bychan Porth Meudwy.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 3 (km: 4.8)

Cysylltwch

Porthor, Aberdaron, Gwynedd, LL53 8LG

Ein partneriaid

Cotswold Outdoor

Rydym wedi ymrwymo i bartneriaeth â Cotswold Outdoor i helpu pawb i wneud y gorau o'u hamser yn yr awyr agored yn y llefydd rydym yn gofalu amdanynt.

Ymweld â'r wefan 

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Cerddwyr yn mwynhau’r golygfeydd o gopa Dinas Emrys, Eryri, Cymru

Cerdded yng Nghymru 

Darganfyddwch dirweddau agored ysgubol, llwybrau arfordirol mwy hamddenol neu heiciau egnïol heriol. Rydym wedi creu rhestr o rai o’r llefydd gorau i gerdded yng Nghymru.

Golygfa o’r machlud dros y traeth ym Mhorthor, Gwynedd. Mae’r môr ar drai ac mae cerrig mawr a mân wedi eu gwasgaru ar y tywod yn y blaendir.
Erthygl
Erthygl

Gweithgareddau awyr agored ym Mhorthor 

Nid yn unig mae ein harfordir yn hardd, mae’n hwyl hefyd. Os byddwch chi’n syrffio, corff-fyrddio neu mewn caiac, byddwch wrth eich bodd yn y dŵr ym Mhorthor. Crwydrwch ar hyd traeth gwych i deuluoedd a mwynhau lle gwych i ymlacio.

Cerddwr yn sefyll ar arfordir Sir Benfro, yn edrych allan ar y môr
Erthygl
Erthygl

Teithiau cerdded arfordirol yng Nghymru 

Darganfyddwch lwybrau cerdded gorau arfordir Cymru, gan fwynhau penrhynoedd prydferth, pentrefi cain, henebion cynhanesyddol a bywyd gwyllt godidog.  

Golygfa dros draeth Porthor, Gwynedd, Gogledd Cymru
Erthygl
Erthygl

Arfordiroedd a thraethau Pen Llŷn 

Dysgwch fwy am bethau i’w gweld a’u gwneud ym Mhen Llŷn yng Ngogledd Cymru, o chwilota ym mhyllau glan môr Porthor i ddarganfod diwylliant a hanes ym Mhorth y Swnt.

Golwg agos ar sgidiau cerddwr gyda grŵp o gerddwyr yn y cefndir wrth iddynt ddringo Pen yr Ole Wen, y Carneddau a’r Glyderau, Gwynedd, Cymru
Erthygl
Erthygl

Cotswold Outdoor: Ein partner cerdded 

Dysgwch fwy am bartneriaeth barhaus yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol gyda Cotswold Outdoor fel ein partner cerdded.

An aerial view of an adult and baby walking a dog along a path at Baggy Point, Devon
Erthygl
Erthygl

Cadw’n ddiogel yn lleoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol 

Mae ambell risg yn dod law yn llaw ag ymweld â’r llefydd arbennig y mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gofalu amdanynt, boed ar yr arfordir neu yng nghefn gwlad. Dysgwch sut i gadw’n ddiogel drwy gydol eich ymweliad.

Ymwelydd yn cario sach gefn ac yn cerdded ar hyd llwybr troed yn Divis a’r Mynydd Du gyda waliau carreg i’r naill ochr, y cefn gwlad i’w weld yn y cefndir.
Erthygl
Erthygl

Dilynwch y cod cefn gwlad 

Helpwch ni i ofalu am leoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol drwy gadw at rai canllawiau syml yn ystod eich ymweliad a dilyn y Cod Cefn Gwlad.

A hiker wearing an insulated jacket and a backpack watches the sunset over snowy mountain peaks

Cerdded 

Dewch i archwilio rhai o dirweddau harddaf y genedl ar lwybrau unig, traciau rhwydd a theithiau hygyrch. (Saesneg yn unig)